Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-24

Sammanträde 2008-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats

Tema

Information om Solberga vård- och omsorgsboendes resa till Mallorca.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Dnr: 006-2008-006

Kommunstyrelsen har 2007-10-17 i ärende med dnr. 129-2225/2007 beslutat om nya riktlinjer för direktupphandling. Riktlinjerna är stadsgemensamma och rekommenderade beloppsgränser för direktupphandling ska fastställas av stadsdelsnämnden för att bli bindande, medan övriga riktlinjer gäller direkt. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att fastställa rekommenderade beloppsgränser till 10, 20 och 1 procent av vid upphandlings-tillfället gällande tröskelvärde för varor, tjänster resp. byggentreprenader. Gällande tröskelvärden är fn. 200 000, 200 000 och 5 000 000 euro.

Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2008

Dnr: 001-2008-100

Enheterna inom verksamhetsområdena barn och ungdom samt vuxna, funktionshindrade och äldre har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2008. Garantierna har tagits fram med utgångspunkt från stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarnas önskemål och uppfattning om verksamheterna samt enheternas tidigare resultat och uppföljningar.

Stadsdelsförvaltningen bedömer det trovärdigt att verksamheternas kvalitetsgarantier ska uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå stämmer överens med den ambitionsnivå som avses i nämndens mål för verksamhetsområdena. Några enheter anger en högre nivå. Flera enheter redovisar i verksamhetsplaneringen också ambitioner att under 2008 vidareutveckla verksamhetens kvalitet. Vissa enheter behöver förbättra uppföljning inkluderande klagomålshantering, brukarinflytande samt medarbetarnas delaktighet i arbetet med kvalitetsutveckling.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

Remissärenden

5 Yttrande avseende reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

Dnr: 350-2007-309

Socialtjänstnämnden har beslutat om förslag till reviderade riktlinjer för serve-ringstillstånd i Stockholms stad. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget för yttrande till stadsdelsnämnderna.

Förslaget innebär marginella förändringar av gällande riktlinjer. De förändringar som föreslås återfinns i kapitel 1 och 3 avseende preciseringar av matförtäring och serveringstider.

Förvaltningen anser att de föreslagna förändringarna i Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd gör dem tydligare och medför mindre administration.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

6 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Dnr: 354-2007-000

Kommunstyrelsen har begärt yttrande av stadsdelsnämnden med anledning av ett förslag till reviderade riktlinjer för tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm.

Förslaget innebär bl a att nuvarande riktlinjer kompletteras för att få ett mer enhetligt tillsynsarbete i staden samt att avgifterna som varit oförändrade sedan 2003 höjs för att täcka kostnaderna för tillsynsarbetet.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget. Det är angeläget att alkohol- och tobakstillsynen genomförs på likartat sätt i staden varför det är bra att riktlinjerna ses över i samverkan med stadsdelsförvaltningarna. Den föreslagna höjningen av tillsynsavgiften är skälig och rimlig med tanke på att den varit oförändrad sedan 2003. När det gäller frågan om en eventuell centralisering av tillsynen har förvaltningen en viss oro för att man vid en centralisering kan riskera den lokala kännedomen om hur butikerna följer gällande lagstiftningen. Det är angeläget att det finns ett informationsutbyte mellan fältassistenter och den person som utövar tillsynen om hur lagstiftningen efterlevs.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Anmälningsärenden

7 Redovisning av upphandling av ramavtal för platser på sommargårdar (Kollo) 2008-2009

Dnr: 005-2008-103

Stadsdelsnämnderna i Stockholm har genomfört en gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för år 2008 och 2009. Avtal har tecknats med Stiftelsen Barnens Dag, Utepedagogik AB, Arbacia AB, stiftelsen Birkagården, stiftelsen Skeppsholmsgården, stiftelsen S/Y Ellen, Synsholmens kolloförening, Min Omsorg AB och Svenska Läger i Norden AB. Förvaltningens bedömer att upphandlingen har varit framgångsrik. Kvaliteten på verksamheten bedöms bli oförändrad, eller möjligtvis något högre, genom att kraven på utförarna har ökat i anbudsunderlaget. Det högsta pris som kommer betalas för ett kollodygn är 558 kr. I upphandlingen 2006-2007 var det högsta priset 595 kr. Genomsnittskostnaden för ett kollodygn har ökat marginellt, från 550 kr till 553 kr. Flera mindre entreprenörer har fått avtal än vid tidigare upphandlingar.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

8 Muntlig föredragning av bokslutssiffrorna för 2007

9 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

10 Protokoll från pensionärsrådet

11 Protokoll från handikapprådet

12 Protokoll från ungdomsrådet

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

16 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap föräldrabalken (FB)

18 Avskrivning i enskilt ärende

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 30 januari.

§2 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll 2008-01-10 justerats samma dag.

§3 Stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Stadsdelsnämnden beslutar att anta de av kommunstyrelsen rekommenderade beloppsgränserna för direktupphandling.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2007-10-17 beslutat om nya riktlinjer för direkt-

upphandling. Riktlinjerna är stadsgemensamma och rekommenderade beloppsgränser för direktupphandling ska fastställas av stadsdelsnämnden för att bli bindande, medan övriga riktlinjer gäller direkt. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att anta de av kommunstyrelsen rekommenderade beloppsgränserna för direktupphandling.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2008. Dnr 006-2008-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2008

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2008.

 

Ärendet

Enheterna inom verksamhetsområdena barn och ungdom samt vuxna, funktionshindrade och äldre har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2008. Garantierna har tagits fram med utgångspunkt från stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarnas önskemål och uppfattning om verksamheterna samt enheternas tidigare resultat och uppföljningar.

 

Stadsdelsförvaltningen bedömer det trovärdigt att verksamheternas kvalitetsgarantier ska uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå stämmer överens med den ambitionsnivå som avses i nämndens mål för verksamhetsområdena. Några enheter anger en högre nivå. Flera enheter redovisar i verksamhetsplaneringen också ambitioner att under 2008 vidareutveckla verksamhetens kvalitet. Vissa enheter behöver förbättra uppföljning inkluderande klagomålshantering, brukarinflytande samt medarbetarnas delaktighet i arbetet med kvalitetsutveckling.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2008. Dnr 001-2008-100.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Yttrande avseende reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har beslutat om förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget för yttrande till stadsdelsnämnderna.

 

Förslaget innebär marginella förändringar av gällande riktlinjer. De förändringar som föreslås återfinns i kapitel 1 och 3 avseende preciseringar av matförtäring och serveringstider.

 

Förvaltningen anser att de föreslagna förändringarna i Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd gör tydligare och medför mindre administration.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2008. Dnr 350-2008-309.

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp), ledamoten Torbjörn Erbe m fl (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) lade fram ett annat förslag till beslut.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund   (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

 

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt anför därutöver följande.

 

Vi instämmer till alla delar i den reservation som lämnats av s, v och mp vid behandling av ärendet i socialtjänstnämnden 2007-10-25.

§6 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande av stadsdelsnämnden med anledning av ett förslag till reviderade riktlinjer för tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm.

 

Förslaget innebär bl a att nuvarande riktlinjer kompletteras för att få ett mer enhetligt tillsynsarbete i staden samt att avgifterna som varit oförändrade sedan 2003 höjs för att täcka kostnaderna för tillsynsarbetet.

 

Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2008. Dnr 354-2007-000.

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp), ledamoten Torbjörn Erbe m fl (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) lade fram ett annat förslag till beslut.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund   (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt anför därutöver följande.

Vi instämmer i förvaltningens oro över att den lokala kännedomen om hur butikerna följde den gällande lagstiftningen kan riskeras vid en centralisering av tillsynen. Vi ansluter oss till den reservation som s och v

Lämnade vid ärendets behandling i socialtjänstnämnden 2007-11-22. Att centralisera allt fler verksamheter av alla slag tar också bort uppgifter för stadsdelsnämnderna som därmed ytterligare avlövas.

 

 

 

§7 Redovisning av upphandling av ramavtal för platser på sommargårdar (Kollo) 2008-2009

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnderna i Stockholm har genomfört en gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för år 2008-2009. Avtal har tecknats med Stiftelsen Barnens Dag, Utepedagogik AB, Arbacia AB, stiftelsen Birkagården, stiftelsen Skeppsholmsgården, stiftelsen S/Y Ellen, Synsholmens kolloförening, Min Omsorg AB och Svenska Läger i Norden AB. Förvaltningens bedömer att upphandlingen har varit framgångsrik. Kvaliteten på verksamheten bedöms bli oförändrad, eller möjligtvis något högre, genom att kraven på utförarna har ökat i anbudsunderlaget. Det högsta pris som kommer betalas för ett kollodygn är 558 kr. I upphandlingen 2006-2007 var det högsta priset 595 kr. Genomsnittskostnaden för ett kollodygn har ökat marginellt, från 550 kr till 553 kr. Flera mindre entreprenörer har fått avtal än vid tidigare upphandling

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2008. Dnr 005-2007-103.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

               

 

 

 

§8 Muntlig föredragning av bokslutssiffrorna för 2007

Ekonomichefen redogjorde muntligt för bokslutssiffrorna för 2007.

§9 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

      Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klago-

      mål och synpunkter.

 

 

 

 

 Bilaga § 9.

§10 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2008-01-17 anmäldes och lades till handlingarna.

§11 Protokoll från handikapprådet

Protokollet läggs till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2008-01-17 anmäldes och lades tillhandlingarna.

 

§12 Protokoll från ungdomsrådet

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2008-01-17 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande

 

Viktoriaparken

 

Det har visat sig att de rykten som förekommit om att det finns planer på att bygga i Viktoriaparken inte stämmer. Förvaltningen har varit i kontakt med både stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret - det finns

f n inga planer på att bygga i  parken.

 

Extra nämndsammanträde 1 april

 

När nämnden beslutade om sammanträdestider för 2008 gjordes ett 

förbehåll att det kanske skulle bli nödvändigt att lägga in ett extra sammanträde i mars. Det har nu visat sig att det finns behov av ett samanträde i slutet av mars eller början av april för att nämnden ska fatta beslut om parkplanen och om eventuell konkurrensutsättning av omsorgen.

 

Studiebesök m m

 

Stadsdelsdirektören välkomnade nya ledamöter och även ”gamla” att

komma med önskemål om besök i olika verksamheter eller annan form av information. Anmälan görs till nämndsekreteraren.  

 

§15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Svante Haggren (s) undrade med anledning av Solberga vård- och om-sorgsboendes resa till Mallorca vilket försäkringsskydd som gäller för personal som följer med på en sådan resa. Förvaltningen återkommer med besked.

§16 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap föräldrabalken (FB)

§18 Avskrivning i enskilt ärende