Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.
Kl 18.00
Information om verksamhetsberättelsen för 2007
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2007

Dnr: 100-052-2008

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska varje nämnd årligen avge en berättelse med redogörelse för verksamheten under det närmast föregående räkenskapsåret. Till verksamhetsberättelsen ska nämndens bokslut fogas. Nämndens verksamhetsberättelse och bokslut med bilagor och specifikationer ska lämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet för respektive nämnd. Ärendet ska också överlämnas till stadsledningskontoret.

I bokslut och verksamhetsberättelse ska nämnden redovisa på vilket sätt den fullgjort sitt ansvar. Det ska klart framgå hur nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges mål i relation till det ekonomiska resultatet. Inför arbetet med verksamhetsberättelsen har stadsledningskontoret utarbetat anvisningar som bl a anger att berättelsen kan innehålla två delar; del ett vänder sig till kommunstyrelsen och nämnden medan del två enbart är till för att lämna kompletterande och mer detaljerad redovisning till nämnden.

Till ärendet hör bilagor och blanketter för ekonomiska resultat enligt stadsledningskontorets anvisningar.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Dnr: 000-039-2008

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

5 Extra nämndsammanträde den 1 april

Dnr: 000-040-2008

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissörenden

6 Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Dnr: 504-377-3007

Valfrihet kommer att införas i äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden 2008-07-01. Ett förslag till riktlinjer för ett köhanteringssystem för äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden har utarbetats av äldreförvaltningen och skickats på remiss till stadsdelsnämnderna.

Äldreförvaltningen föreslår bl.a. att det ska finnas en köansvarig handläggare i varje stadsdelsnämnd som ska administrera köerna till samtliga boenden inom stadsdelsnämndens geografiska område samt för köerna till ett antal privata boenden som stadsdelen har uppföljningsansvaret för och som ligger utanför staden. Den enskilde föreslås kunna stå i tre olika köer samtidigt.

Valfrihetsmodellens mål är att genom en mångfald av vård- och omsorgsboenden öka de äldres möjligheter att välja till vilket boende som man önskar flytta.
Förvaltningens uppfattning är att detta är positivt i sig men för att kunna uppfylla målet är det viktigt att köhanteringssystemet är effektivt och väl fungerande. Dessutom är det viktigt att systemet inte blir kostnadsdrivande. Därför är det angeläget att en ekonomisk analys kan åstadkommas över systemets kostnadsmässiga effekter för stadsdelarna.

Förvaltningen ser ett problem med att en äldre som fått plats i särskild boendeform med rätt omsorgsnivå ändå kan stå kvar i två andra köer för annan plats. Det kan då bli svårt att få plats för person i behov av förtur, vid det tillfälle kön är upptagen av passiva sökanden. Enligt förvaltningen förutsätter ett kundvalssystem en överkapacitet på platser för att kunna fungera smidigt, och med tanke på att vissa stadsdelar redan har många demenssjuka äldre personer i väntekön kan det speciellt inom denna målgrupp uppkomma proppar. En överkapacitet av platser innebär dock ökade kostnader för staden i form av tomplatser.

För stadsdelarna innebär förslaget en ökad administration och en ökad belastning på biståndshandläggarna. För att få en effektiv och funktionell köhantering anser förvaltningarna att den initialt bör skötas av en central köhanteringsadministration. En annan möjlighet kan vara att dela på en gemensam köhanteringsadministration mellan stadsdelarna inom regionen.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

7 Yttrande avseende reviderade riktlinjer för adoptionsärenden

Dnr: 012-006-2008

Socialtjänstnämnden har i huvudsak godkänt förslag till reviderade riktlinjer för adoptionsärenden med en anförandetext. Kommunstyrelsen har därefter remitterat ärendet till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

Förslaget innebär vissa förändringar och förtydliganden utifrån nu gällande riktlinjer. Dessa handlar i huvudsak om skyldighet att anordna personligt informationssamtal, införa tydligare rutiner för föräldrautbildning, när en utredning bör inledas, personlig lämplighet och ålder på de sökande, nätverkets betydelse samt uppföljning och erbjudande om fortsatt stöd under barnets uppväxt. Ändringarna syftar också till att stärka barnperspektivet.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak bakom de föreslagna riktlinjerna men pekar på behov av vissa förtydliganden.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Göran Sjödin, 08-508 21 070

8 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar

Dnr: 012-346-2007

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen utrett förutsättningarna för gemensamma lösningar inom ekonomiområdet. Staden föreslås inrätta en gemensam service för ett flertal av nämndernas ekonomifunktioner och att servicenämnden övertar dessa ekonomiadministrativa arbetsuppgifter. Förslaget berör i första hand delprocesserna kassa och bank, inköp till utbetalning, beställning till inbetalning samt systemförvaltningen av ekonomisystemet Agresso. Dessa delar ska vara obligatoriska för stadens nämnder att avropa från servicenämnden. Stadsledningskontoret anger besparingspotentialen till cirka 73 mnkr över fem år och att verksamheten på sikt ska kunna konkurrensutsättas. Övergången ska ske successivt under år 2009.

En viss del av de ekonomiadministrativa tjänsterna bör vara frivilliga för nämnderna att avropa. Förvaltningen tänker då närmast på delar av systemförvaltning (underhåll av kodplan, uppläggning av användare) och hanteringen av kassa och bank (dagrapporter).

Gränsdragningen mellan serviceförvaltningen och övriga förvaltningar behöver vara väldigt skarp. Förvaltningarnas förändrade roll behöver tydliggöras, bl.a. när det gäller det faktiska ansvaret för redovisningsuppgifter i systemet.

Förvaltningarnas behov av unika kodplansuppsättningar för att följa upp verksamheten måste enligt förvaltningen beaktas.

En minskning av ekonomiadministrationen på förvaltningarna innebär även en minskad breddkompetens och en minskad grad att kunna styra sin verksamhet. Den kvarvarande ekonomifunktionen kommer behöva bredda sin kompetens inom kund och leverantörsreskontran eftersom avståndet till kund och fakturahandläggare blir längre och serviceförvaltningens öppettider inte alltid kommer överensstämma med förvaltningens behov, främst i samband med månadsskiften och bokslut. I bokslutstider är det även extra viktigt med nära samarbete mellan olika yrkesgrupper inom ekonomifunktionen. Risk att mycket tid går åt till telefonsamtal och faxande mellan beställande och utförande förvaltning.


Handläggare: Ekonomichef Tomas Snees, 08-508 21 065

9 Yttrande till Länsstyrelsen avseende stiftelsen Årsta Gårds lokalbyte

Dnr: 503-021-2008

Stiftelsen Årsta Gård bedriver verksamhet för barn och ungdomar i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I samband med att de flyttar sin daglig verksamhet till lokaler på Kristallvägen 112 ansöker de nu hos länsstyrelsen om att få ta bort fönstergaller och glasfrostning på lokalens fönster. Länsstyrelsen har godkänt lokalen med tillägget att fönstren åtgärdas senast till 2008-03-31. Förvaltningen stöder ansökan.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

10 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad

Dnr: 006-024-2008

Enligt ordningslagen (1993:1617) kan kommun meddela föreskrifter för att upprätthålla allmän ordning på offentlig plats. Stadsledningskontoret har genomfört en uppföljning av 2005 års ändring i de lokala ordningsföreskrifterna avseende offentliga platser där förtäring av alkohol inte är tillåten. Förändringen berörde inte Älvsjö, utan här gäller förbudet liksom tidigare endast skolgårdar, parkleken samt lekparker på offentlig plats. Förvaltningen anser att nuvarande förbudsområden är väl avvägda och det finns inte något behov av att utöka förbudet till fler platser.

Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

Anmälningaärenden

11 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

Dnr: 506-035-2008

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror inom sitt geografiska ansvarsområde. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2007.

Inom området finns tio försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt sjutton försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s k egen¬tillsynsprogram.

Resultatet av genomförd tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning inom nämndens geografiska ansvarsområde får betraktas som tillfredsställande eftersom inspek-tionen inte föranledde några allvarliga anmärkningar.


Handläggare: Kerstin Lövgren, 08-508 21 006

12 Redovisning av tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsynen år 2008

Dnr: 506-035-2008

Tillsyn av butikernas folköl- och tobaksförsäljning ska ske en gång per år eller då anledning finns att misstänka att butikens försäljning strider mot alkohollagens eller tobakslagens bestämmelser.

För att underlätta såväl planering och uppföljning som resursfördelning ska varje stadsdelsförvaltningen upprätta en tillsynsplan varje år.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till tidplan för tillsynen av folköls- och tobakstillsynen 2008.


Handläggare: Kerstin Lövgren, 08-508 21 006

13 Redovisning av lokala avvikelserapporter

Dnr: 000-046-2008

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:12; SOSFS 2005:28) finns bestämmelser om att avvikelsehantering och riskanalys ska ingå i kvalitetssystemet. Föreskriften riktar sig till alla vårdgivare och verksamhetschefer samt hälso- och sjukvårdspersonal. Av 608 avvikelser varav 504 inom äldrevården har en betydande andel 458 härrört sig till kategorin fallincidenter samt en avsevärt liten del 18 till läkemedelshantering och 31 till avvikelser under rubriken övrigt som innefattar vård och behandling, teknik, journalhantering, klagomål, aggressivt beteende samt brister i samverkan. Inom omsorgsverksamheten dominerar aggressivt beteende, 69, samt läkemedelshantering, 11.

Handläggare: Edit Fonas, 08-508 21 315

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från handikapprådet

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Protokoll från ungdomsrådet

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket skall ske onsdagen den 20 februari

§2 Anmälan av föregående protokoll 2008-01-24 justerats den 30 januari

§3 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2007

1.      Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med bokslut

för 2007 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att om-

budgetera 0,3 mnkr i driftbudgeten till år 2008. Ombudgeteringen

avser medel för förberedelse av ny vårdform inom socialpsykiatrin.

 

3.      Stadsdelsnämnden beslutar om avveckling av resultatenheterna 3,

4, 5 och 6 inom förskolan. Avvecklingen sker på grund av avknoppningar.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2008. Dnr 52-2008-100.

 

Beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) deltog ej i beslutet.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m)

anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2007 visar på ett strålande resultat gällande kvaliteten inom våra verksamhetsområden och det ekonomiska utfallet. Vi riktar ett s stort tack till alla anställda inom Älvsjö stadsdelsnämnd som medverkade till detta.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Med de ekonomiska förutsättningar som stadsdelsförvaltningen haft under året har de gjort ett storartat arbete. Vi beklagar att stadsdelsnämndens verksamhet avlövats av den borgerliga alliansen med att t.ex. skolans verksamhet har centraliserats vilket gjort att samarbetet mellan skola och förskola avsevärt försvårats. Hade våra partier fått bestämma hade vi utökat nämndens verksamhet i stället för minskat. Detta för att medborgarna ska ha möjlighet att påverka politikerna i sin vardagsmiljö. Nu får färre och färre människor inflytande i och med det långa fysiska och psykiska avståndet till stadshuset. Det är till nackdel för medborgarna.

 

Alliansens löfte att rädda Långbrobergs äldreboende har snöpligen resulterat i att, för höga kostnader och med stora arbetsinsatser från förvaltningen, landa i att det vid årets slut fanns endast 27 lägenheter kvar. Löftet att rädda Långbroberg har för flera av de boende inneburit att de i alla fall har fått flytta från sin invanda lägenhet till en ny. De boende har tvingats att acceptera andrahandskontrakt istället för sina tidigare förstahandskontrakt. Servicen för denna lilla enhet är givetvis också sämre än tidigare och det är ovisst vad som kommer att ske efter augusti 2008. Inga nya boende tas emot och verksamheten kommer väl med tiden att avveckla sig själv när inga nya får flytta in. Hanteringen av alliansens vallöfte att behålla Långbroberg inger inget förtroende.

 

De äldre har fått känna av alliansens restriktioner när det gäller biståndsbedömning. På grund av restriktiva beställaravdelningar förekom det främst under första halvåret svackor i beläggningen på äldreboenden. Avslagen på begärda insatser har ökat från 0.8 procent 2006, till 3 procent 2007. Antalet insatser har minskat. Genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar har minskat från 40.4 timmar 2006 till 38.2 timmar 2007. Den oro vi kände när alliansen presenterade VEP 2007 tycks ha varit befogad.    

 

Svaret på målet att staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar blir ett frankt ”ja”, Vi kan inte se annat än att ett ärligare svar vore ”delvis”.  Det är en stor förlust för de yngre ungdomarna i Älvsjö att de under 2007 blev fråntagna sina båda ungdomsgårdar. Alliansens val att bygga ett Ungdomens hus för ungdom över 15 år måste ses i ljuset av vilka som fick se sin fritidsverksamhet sönderslagen, d.v.s. de unga mellan 12-14 år. Oppositionen varnade, Solbergaborna protesterade men alliansens öron förblev tillstängda. Någon måste betala skattesänkningar och ökade kostnader för det felaktiga beslutet att avbryta avvecklingen av Långbrobergs äldreboende och i Älvsjö blev det i hög grad de yngre ungdomarna.

 

Anslaget för ekonomiskt bistånd visar ett överskott som mer än väl hade täckt kostnaderna för ett SL-kort för dem som var i behov av försörjningsstöd. Att alliansen valde att dra in SL-kortet anser vi vara en alltför hårdhänt behandling av dem som av någon anledning inte klarade av sin egen försörjning. Risken är stor att många tvingats till ett slags ”stadsdelsarrest”. Inte minst barnen har fått kännas vid den indragningen.

 

Miljöfrågorna har under alliansens första år i majoritet fått backa tillbaka, Teknik- och miljöenheten har lagts ner och Agenda 21 samordnartjänsten dragits in.

§4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Beslut

 

  1. Delegation ges till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren att, inom nämndens eget ansvarsområde, begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

 

2.   Nedan nämnda tjänstemän vid socialjouren förordnas att, inom nämndens

eget ansvarsområde, begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

 

      Vid socialjouren:

            Maja-Stina Ahlsén, Anette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand,

      Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan

      Heinebäck, Anita Habel, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Inga-Lill

      Renhorn Källgren, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Maj-Stina

      Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt,

      Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese

      Travis, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija

      Yrjänä och Inger Åsebo.

 

3        Nedan nämnda tjänstemän vid Älvsjö stadsdelsförvaltning förordnas att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

 

Göran Sjödin, Christina Berends och Lena Walter-Lax.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2008. Dnr 39-2008-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

 

 

 

§5 Extra nämndsammanträde den 1 april

Stadsdelsnämnden beslutar om extra nämndsammanträde den 1 april kl 18.00.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde 2007-12-18 om sammanträdestider för 2008. Det har nu visat sig nödvändigt med ett extra sammanträde i början av april eftersom nämnden då bl a ska fatta beslut om parkplanen och om eventuell konkurrensutsättning av omsorg om funktionshindrade.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2008. Dnr 40-2008-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Valfrihet kommer att införas i äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

2008-07-01. Ett förslag till riktlinjer för ett köhanteringssystem för äldreomsorgens vård- och omsorgsboende har utarbetats av äldreförvaltningen och skickats på remiss till stadsdelsnämnderna.

 

Valfrihetsmodellens mål är att genom en mångfald av vård- och omsorgsboenden öka de äldres möjligheter att välja boende. Förvaltningens uppfattning är att detta är positivt men för att kunna uppfylla målet är det viktigt att köhanteringssystemet är effektiv och väl fungerande. Dessutom är det viktigt att systemet inte blir kostnadsdrivande. Därför är det angeläget att en ekonomisk analys kan åstadkommas över systemets kostnadsmässiga effekter för stadsdelarna.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2008. Dnr 377-2008-504.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) föreslog att ärendet skulle återremitteras till äldrenämnden. Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anslöt sig till (s) förslag.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

 

Förslag till beslut

 

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar

 

att            föreslå att ärendet återemitteras till äldrenämnden

 

att            därutöver anföra

 

Den borgerliga alliansens s.k. kundvalsmodell presenteras styckvis och uppdelad och den blir därigenom svår att överblicka för ett samlat grepp. Just nu har vi pusselbiten Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden, att ta ställning till. Risken för fel i besluten och behovet av framtida lagningar och lappningar i systemet blir därmed större.

 

Alliansen talar hela tiden om valfrihet. I förslaget om riktlinjer för köhanteringssystem föreslås att boenden ska förmedlas efter kötid och det ska inte finnas någon möjlighet för handläggaren att prioritera någon enskild förbi en kö. Hela staden ska behandlas lika. Såvitt vi kan förstå riskerar därmed närhetsprincipen att försvinna. Förutom att förslaget läggs i svävande formuleringar går det också stick i stäv med den valfrihet som alliansen menar att kundvalsmodellen innebär. Det är alltså inte längre den äldres behov utan den äldres förmåga att i tid ställa sig i kö som ska bli avgörande för rätten till vård och omsorg. Det låter som en ihålig valfrihetsprincip och stärker oss i uppfattningen att den valfrihet alliansen erbjuder i själva verket inte är något annat än valfriheten att välja vilken kö man vill stå i.

 

I förslaget står det: ”Om den enskildes behov är av akut karaktär måste detta lösas på annat sätt.” Vi är undrande över vad som menas med ”lösas på annat sätt”. Riktlinjerna bör vara konstruerade så att inga svepande formuleringar lämnar utrymme för godtycklig behandling av enskilda individer.

 

Vi kan inte tro annat än att även alliansen inser att deras kundvalsmodell inte ger den valfrihet som de högljutt utlovade i valrörelsen. Köplatserna föreslås bli begränsade och de äldre får bara 3 dagar på sig att tacka ja till ett erbjudande. Ve den äldre som råkar ligga på sjukhus några dagar när erbjudandet kommer. Han/hon får finna sig i att bli utan den önskade platsen. Det är med förlov sagt en rumphuggen valfrihet.

Det känns oroande att många äldre, kanske med multiproblematik, ska tvingas in i en byråkratisk kundvalsmodell där de inte bara ska tänka på sina behov utan också ta reda på var de tror att de får bäst vård och omsorg och dessutom hinna ställa sig i rätta köerna för att också verkligen få den vård- och omsorg de behöver. För att ytterligare komplicera valet av kö till önskad plats går det inte att ställa sig i kö förrän det finns ett biståndsbeslut som ger rätten köa.

 

Stadsdelsnämnderna ska tillhandahålla köansvariga tjänstemän för köerna till samtliga boenden inom egna stadsdelen samt till ett antal privata boenden utanför det geografiska området och med ett stort samordningsansvar mellan övriga stadsdelsnämnder. Biståndshandläggarna är redan idag hårt belastade och vi är oroliga för att de snäva resurser som stadsdelsnämnderna blivit tilldelade inte räcker till.

 

Vi socialdemokrater har alltid varit positiva till att de äldre i möjligaste mån ska få välja var de vill bo. Vi menar också att verklig valfrihet innebär hög grad av delaktighet och självbestämmande. Vi tror att det mycket väl går att utvidga valfriheten inom ramen för det system som råder idag utan att genomföra centrala upphandlingar och omfattande utförsäljningar och privatiseringar av våra gemensamma vård- och omsorgsboenden. Centralisering och privatisering löser inte några problem inom äldreomsorgen. Att däremot hasta fram olika beslut, styckvis och delt, tror vi skapar nya problem.   

 

Särskilt uttalande

Ordförande Karl Bern (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Det här ärendet är en viktig del av valfrihetsreformen för äldre i Stockholms stad. De äldre ges ökat inflytande över sitt boende genom möjlighet att välja boende kombinerat med ett tydligt köhanteringssystem. Valfrihetsmodellens mål är att genom en mångfald av vård- och omsorgsboenden öka den äldres möjlighet att välja. Vi tycker att det är bra att stadsdelarna i sydväst kommer att gå ihop i denna fråga.

 

§7 Yttrande avseende reviderade riktlinjer för adoptionsärenden

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

      Socialtjänstnämnden har i huvudsak godkänt förslag till reviderade riktlinjer

för adoptionsärenden med en anförandetext. Kommunstyrelsen har därefter remitterat ärendet till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

 

Förslaget innebär vissa förändringar och förtydliganden utifrån nu gällande riktlinjer. Dessa handlar i huvudsak om skyldighet att anordna personligt informationssamtal, införa tydligare rutiner för föräldrautbildning, när en utredning bör inledas, personlig lämplighet och ålder på de sökande, nätverkets betydelse samt uppföljning och erbjudande om fortsatt stöd under barnets uppväxt. Ändringarna syftar också till att stärka barnperspektivet.

 

Förvaltningen ställer sig i huvudsak bakom de föreslagna riktlinjerna men pekar på behov av vissa förtydliganden.

 

Stadsdelsförvaltningarna hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2008. Dnr 006-2008-012.

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp)

lade fram ett annat förslag till beslut.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

 

 

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

  1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till revidering.
  2. Ett tillägg görs i riktlinjerna om att medgivande till adoption kan ges till sökande som är högst 50 år om barnet är äldre än 5 år.
  3. Därutöver vill vi anföra följande.

 

Det är bra att de nya riktlinjerna sätter barnen i fokus. Det är det adopterande barnets behov som ska styra möjligheterna att adoptera. Barn som adopteras är mer sköra genom att de under den första tiden i sina liv har varit utsatta för separationer från sin ursprungsfamilj. Alla forskare är idag ense om anknytningens betydelse för barns utveckling, just därför måste de adopterade barnens behov av stabila, kärleksfulla och flexibla föräldrar garanteras.

 

De som ska prövas som möjliga adoptivföräldrar ska självklart bemötas på samma sätt i alla stadsdelsnämnder. Utredningarna ska vara uppbyggda efter samma principer och ingen stadsdelsnämnd ska ha ett eget förhållningssätt eller egen kultur utifrån handläggarnas egna synpunkter. Kunskap om barns behov och utveckling ska vara basen i utredningarna.

 

Dessutom fordras det en stor respekt inför de sökande som också befinner sig i en situation som är ytterligt känslig. Att bli bedömd om man ska godtas som blivande föräldrar eller inte är väldigt utlämnande. Det är alltid individer som ska bedömas. Ekonomi, ålder, arbete, erfarenhet av barn, nätverk och kön ska vägas in men även kvinnors och mäns förmåga till empati, kärlek till ett barn och förmåga att sätta det blivande barnet i fokus.

 

Ålder är en av flera parametrar som ska vägas in. Men ålder borde inte vara viktigare än exempelvis erfarenhet av barn eller socialt nätverk. Självklart ska inga personer som är äldre än 50 år få adoptera små barn, däremot kan friska 50-åringar bli mycket bra adoptivföräldrar till något äldre barn. Den individuella bedömningen måste vila på ett bredare underlag och inte enbart fokusera på ålder. Kanske en personlighetstest skulle vara bättre än ett ålderbetyg.

 

§8 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen utrett förutsättningarna för gemensamma lösningar inom ekonomiområdet. Staden föreslås inrätta en gemensam service för ett flertal av nämndernas ekonomifunktioner och att servicenämnden övertar dessa ekonomiadministrativa arbetsuppgifter. Förslaget berör i första hand delprocesserna kassa och bank, inköp till utbetalning, beställning till inbetalning samt systemförvaltningen av ekonomisystemet Agresso. Stadsledningskontoret anger besparingspotentialen till cirka 73 mnkr över fem år och att verksamheten på sikt ska kunna konkurrensutsättas. Övergången ska ske successivt under år 2009.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2008. Dnr 346-2007-012.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) lade fram ett annat förslag till beslut som (s) anslöt sig till.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) och ledamoten Majvi Andersson (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

  1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande på remissen.
  2. Därutöver vill vi framföra följande.

 

Förvaltningens yttrande pekar på flera svagheter i hela konceptet med en serviceförvaltning, med negativa konsekvenser såväl för personal, service och ekonomi.

Det är av vikt att de synpunkter som förvaltningen fört fram blir ordentligt utredda innan serviceförvaltningen tar över stadsdelens ekonomifunktioner. Om ärendet forceras fram innan frågorna är utredda tvingas förvaltningen enligt eget påpekande till dubbelarbete och därmed minskar besparingspotentialen. Vi konstaterar även att det saknas politisk insyn i servicenämnden.  Vi vill även varna för att servicen blir sämre då kännedomen om förvaltningarnas verksamhet tunnas ut vid en centralisering. Koncentrationen av administrativa uppgifter bereder också väg för en kommande privatisering.

 

En alltför långt driven specialisering ökar även som förvaltningen skriver risken för standardiserade och enformiga arbetsuppgifter, vilket skapar en dålig arbetsmiljö och risk för personalomsättning. I ett sådant scenario blir servicen sämre till beställande förvaltning.

 

Små förvaltningar kan vinna på att köpa tjänster av serviceförvaltningen, men tjänster skulle lika väl kunna köpas av en annan stadsdelsförvaltning eller fackförvaltning. Äldreförvaltningen köper exempelvis tjänster av socialtjänstförvaltningen idag och är mycket nöjda med det.

 

För att förbättra administrationen är det mycket viktigare att utveckla tekniska lösningar, utbilda personalen och skapa goda standarder än att tvingas till en obligatorisk anslutning, som dessutom är dyrare än om arbetsuppgifterna är kvar i den egna förvaltningen.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern (fp) och ledamoten Olle Andetzky m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi ser mycket positivt på möjligheterna att göra stora besparingar genom en gemensam service för nämndernas ekonomifunktioner och att servicenämnden övertar dessa arbetsuppgifter. De beräknade besparingarna uppskattas till 73 mkr under fem år, resurser som kan användas bättre till att höja kvaliteten inom skola och omsorg.

§9 Yttrande till Länsstyrelsen avseende stiftelsen Årsta Gårds lokalbyte

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande till länsstyrelsen avseende fönsterbyte på stiftelsen Årsta Gård.

 

Ärendet

Stiftelsen Årsta Gård bedriver verksamhet för barn och ungdomar i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I samband med att de flyttar sin dagliga verksamhet till lokaler på Kristallvägen 112 ansöker de nu hos länsstyrelsen om att få ta bort fönstergaller och glasfrostning på lokalens fönster. Länsstyrelsen har godkänt lokalen med tillägget att fönstren åtgärdas senast till 2008-03-31. Förvaltningen stöder ansökan.    

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2008. Dnr 21-2008-503.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§10 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Enligt ordningslagen (1993:1617) kan kommun meddela föreskrifter för att upprätthålla allmän ordning på offentlig plats. Stadsledningskontoret har genomfört en uppföljning av 2005 års ändring i de lokala ordningsföreskrifterna avseende offentliga platser där förtäring av alkohol inte är tillåten. Förändringen berörda inte Älvsjö, utan här gäller förbudet liksom tidigare endast skolgårdar, parkleken samt lekparker på offentlig plats. Förvaltningen anser att nuvarande förbudsområden är väl avvägda och det finns inte något behov av att utöka förbudet till fler platser.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2008. Dnr 24-2008-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror inom sitt geografiska ansvarsområde. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2007.

 

Inom området finns tio försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt sjutton försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s k egentillsynsprogram.

 

Resultatet av genomförd tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning inom nämndens geografiska ansvarsområde får betraktas som tillfredsställande eftersom inspektionen inte föranledde några allvarliga anmärkningar.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2008. Dnr 35-2008-506.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Redovisning av tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsynen år 2008

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen.

 

Ärendet

Tillsyn av butikernas folköl- och tobaksförsäljning ska ske en gång per år eller då anledning finns att misstänka att butikens försäljning strider mot alkohollagens eller tobakslagens bestämmelser.

 

För att underlätta såväl planering och uppföljning som resursfördelning ska varje stadsdelsförvaltning upprätta en tillsynsplan varje år.

 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till tidplan för tillsynen av folköls- och tobakstillsynen 2008.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2008. Dnr 35-2008-506.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Redovisning av lokala avvikelserapporter

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen avseende avvikelserapporterna för hälso- och sjukvården.

 

Ärendet

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:12; SOSFS 2005:28) finns bestämmelser om att avvikelsehantering och riskanalys ska ingå i kvalitetssystemet. Föreskriften riktar sig till alla vårdgivare och verksamhetschefer samt hälso- och sjukvårdspersonal. Av 608 avvikelser varav 504 inom äldrevården har en betydande andel 458 härrört sig till kategorin fallincidenter samt en avsevärt liten del 18 till läkemedelshantering och 31 till avvikelser under rubriken övrigt som innefattar vård och behandling, teknik, journalhantering, klagomål, aggressivt beteende samt brister i samverkan. Inom omsorgsverksamheten dominerar aggressivt beteende, 69, samt läkemedelshantering, 11.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2008. Dnr 46-2008-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

Bilaga § 14.

§15 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation.

 

 

 

Bilaga § 15.

§16 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2008-02-07 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§17 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2008-02-07 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

      Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2008-02-07 anmäldes och lades till handlingarna

§19 Protokoll från ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från ungdomsrådets sammanträde 2008-02-12 anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Antal ungdomar boende i Älvsjö

Enligt Utrednings- och statistikkontorets statistik för 2006 bor

1 500 ungdomar i åldern 15 – 19 år i Älvsjö och i åldern 12 – 14 år

1 000.

 

Försäkringsskydd för personal som medföljer på utlandsresa

Enligt förvaltningen har personal som medföljer patienter/brukare på utlandsresa ett gott försäkringsskydd enligt avtal och tilläggsförsäkringar.

 

Rapport från ”studiebesök” hos fältassistenterna

Fredagen den 8 februari från kl 18  till kl 02 deltog Karl Bern i fältassistenternas arbete i stadsdelen. Enligt Karl Bern var det mycket intressant och han är mycket imponerad av det professionella arbete som fältassistenterna utför i stadsdelen.

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Anita Lundin (m) undrade om det skett någon förändring i detaljplanen för Långbro park. Enligt planen ska det finnas en förskola och en särskola i området men nu planeras därutöver två friskolor till hösten. Förvaltningen återkommer.

 

Lollo Lindahl (m) framförde att hon vill delta i det erfarenhetsseminarium som Äldreförvaltningen, Äldrecentrum och Socialstyrelsen anordnar om kost- och nutritionsprojekt den 31 mars. Nämnden beslutar att Lollo Lindahl får delta i seminariet.

 

Det har kommit en inbjudan till Äldreriksdagen den 17 och 18 april.

Nämnden beslutar att en person från majoriteten och en person från oppositionen får delta. Från oppositionen anmäls Gun Högbacke. Majoriteten återkommer med namn.

 

Majvi Andersson (s) undrade vem som är ansvarig för städningen mellan grillkiosken och konsum på Johan Skyttes väg. Enligt förvaltningen är det fastighetsmark. Förvaltningen har tagit upp problemet och ska försöka lösa det i  samband med byggnationen av Älvsjö centrum

 

Nämnden tog återigen upp nedskräpningen vid Älvsjö station. I avvaktan på någon form av sopsug finns en överenskommelse om att entreprenören hämtar soporna på morgonen i samband med städningen av rampen men det fungerar inte. Förvaltningen kontaktar Pressbyrån och Stockholmståg AB.