Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-04-01

Sammanträde 2008-04-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Konkurrensutsättning av Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Dnr: 091-2008-600

Kommunfullmäktige har i budget för 2007 beslutat att valfriheten ska öka och att staden ska skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möjligt.
I stadsdelsnämndens aktivitetsplan för 2008 har beslutats att genomföra en marknadsundersökning för att utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning av verksamheten Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsförvaltningen har låtit konsultföretaget Solving Bohlin & Strömberg genomföra en marknadsundersökning av hela verksamheten. Med utgångspunkt i marknadsundersökningen föreslås nämnden fatta beslut om konkurrensutsättning av gruppbostäder och Långsjöns dagliga verksamhet.

I samband med konkurrensutsättningen föreslår förvaltningen att anbud ska kunna lämnas av såväl externa utförare som egenregi eller initiativtagare till avknoppning.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa och Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 309, 508 21 079

4 Parkplan för Älvsjö

Dnr: 190-2007-305

Enligt Stockholms parkprogram, antaget av kommunfullmäktige i januari 2006, ska en parkplan tas fram för varje stadsdelsområde. Inför 2007 beviljades Älvsjö stadsdelsnämnd 1,0 mkr i parkinvesteringsmedel för att ta fram en lokal parkplan.

Under 2007 inventerades alla Älvsjös parker och friytor. Därefter har åtgärdsför¬slag tagits fram och dessa har prioriterats och kostnadsbedömts. Föreslagen park¬plan utgör ett viktigt planeringsdokument för både skötsel, investeringar och fysisk planering i en stadsdel med växande befolkning och därmed ökad använd¬ning av alla ytor inom området.

Framtagandet av parkplanen har kännetecknats av en hög grad av brukarinfly¬tande. Under 2007 har fyra samrådsmöten ägt rum. Det har också funnits möjlig¬het att göra inlägg på stadsdelens hemsida och under hösten att lämna precisa syn¬punkter på den första versionen av planen. Förvaltningen föreslår att stadsdels¬nämn¬¬den beslutar att anta föreliggande förslag till parkplan för Älvsjö stadsdels¬område.Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

5 Parkinvesteringar 2009

Dnr: 095-2008-300

Stadsdelsnämnderna har uppmanats att inkomma till trafikkontoret med önskemål om investeringar i parker under 2009. Förvaltningen föreslår att framställan görs om medel till att fortsätta projektet vattenpark i Sjöängen, och dessutom en ny lek¬park i Vivelparken, upprustning av Klackparken samt upprustning av parken Berg¬torpskärret. Projekten har hämtats ur parkplanen för Älvsjö.

Beviljade medel för vattenparken i Sjöängen 2008 kommer till största delen inte att kunna användas eftersom stadsdelsnämnden inväntar en vattendom. Förvalt¬ningen föreslår att en del av dessa medel omfördelas till Vivelparken och Klack¬par¬ken under 2008.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

6 Anskaffning av företagshälsovård mm för åren 2008-2010

Dnr: 096-2008-103

Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige upphandlat företagshälsovård till stadens alla förvaltningar och bolag. Ramavtal, partner
för företagshälsovård, har tecknats med tre leverantörer av vilka Älvsjö stads-delsförvaltning tilldelats AB S:t Erikshälsan. Ramavtal har även tecknats avseende tjänsterna: sjuk- och friskanmälan, fördjupad arbetsförmågebedömning samt vaccinationer med leverantörerna MedHelp AB, Arbetslivsresurs AB resp. CityAkuten i Praktikertjänst AB. Upphandlingen av företagshälsovård är ett led i den kraftsamling staden gör enligt kommunfullmäktiges beslut i budget 2008 för att få ned sjukfrånvaron till under 5% till 2010. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att teckna avropsavtal med AB S:t Erikshälsan och MedHelp AB för avtalsperioden 2008-04-01 – 2010-12-31 samt godkänner föreliggande förslag till en samlad lösning för att minska sjukfrånvaron.


Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

7 Upphandling av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin

Dnr: 092-2008-103

Verksamheten med personliga ombud (PO) har pågått i staden sedan 2002. En utvärdering av verksamheten personliga ombud (PO) gjordes 2006 av socialtjänstförvaltningen varvid det framkom önskemål om att se över stadens organisation av PO. Vid förfrågan från socialtjänstförvaltningen har samtliga förvaltningar varit positiva till en samordnad upphandling av PO. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att genomföra en stadsdelsgemensam upphandling av personliga ombud (PO).

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

8 Utseende av utanordnare

Dnr: 103-2008-199

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

9 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Dnr: 062-2008-006

Kommunfullmäktige har i budget 2007 beslutat att valfriheten ska öka och att staden ska skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möjligt. Kommunstyrelsen har sänt Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning, på remiss till Älvsjö stadsdelsnämnd. I detta tjänsteutlåtande redovisas stadsdelsförvaltningens synpunkter.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget och konstaterar att stadsdelsledningskontorets tjänsteutlåtande väl belyser den komplexitet som dessa frågor har.
Det finns en rad frågor kvar att utreda för att valfrihetssystemet ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Förvaltningen betonar vikten av att stadsledningskontoret får i uppdrag att fortsätta utredningen av förutsättningar och konsekvenser av valfrihetssystemet för att säkra en positiv utveckling.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

10 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Dnr: 023-2008-06

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd vad gäller miljö- och hälsoskyddsnämndens utredning ”Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015”. Där redovisas förutsättningarna för att ytterligare reducera utsläppen av växthusgaser i Stockholm och målnivån 3,0 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per stockholmare föreslås. År 2005 var utsläppen 4,0 ton.

Stadsdelsförvaltningen instämmer i att det nu är viktigt med ett systematiskt och kraftfullt arbete från stadens sida för att minska växthusgasutsläppen. Incitamen¬ten för och finansieringen av energibesparande investeringar i stadens fastigheter behöver dock utvecklas. Energikrav måste ställas vid upphandlingar och huvudansvaret för stadens klimatarbete bör ligga på stadsledningskontoret.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

11 Yttrande till länsstyrelsen gällande avdelning 16 b, 16 c och 14 på Älvsjö sjukhem

Dnr: 045-2008-603

Länsstyrelsen riktade 2008-01-24 kritik mot stadsdelsnämnden när det gäller brister i Älvsjö sjukhems kvalitet framför allt på avdelningarna 16 b och 16 c.
De riktar även kritik mot brister i rättssäkerheten för de äldre då den sociala dokumentationen har brister. Länsstyrelsen begär yttrande om vilka åtgärder som nämnden avser att vidta för att höja kvaliteten i verksamheten samt hur verksamheten ska arbeta med att införa social dokumentation.

I detta ärende redovisar förvaltningen de åtgärder som genomförts och planeras att genomföras för att åtgärda de brister som länsstyrelsen pekat på.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, resultatenhetschef Åke Cronander, 08-508 21 309, 08-508 21 550

Anmälningsärenden

12 Ekonomisk månadsrapport

13 Verksamhetsuppföljning för 2008 vid Långbrobergs servicehus

Dnr: 053-2008-602

Långbrobergs servicehus drivs sedan 1994 av Attendo Care AB.
Servicehuset har 27 fullvärdiga lägenheter och för närvarande bor 26 personer där. Många av de boende har självhushåll. Den tillagade maten levereras en gång per vecka i portionsförpackningar. Personalbemanning finns under dygnets alla timmar vilket ger trygghet och säkerhet för de boende. Samtlig personal har grundläggande utbildning, erbjuder olika gruppaktiviteter och de bemöter de boende med respekt. Dokumentationerna avseende den sociala omsorgen förs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Inga anmälningar gällande Lex Sarah har inkommit till Länsstyrelsen men ett Lex Maria-ärende har sänts till Socialstyrelsen under året. Verksamheten har inte genomfört systematiska riskbedömningar trots tydliga riktlinjer.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

14 Verksamhetsuppföljning för 2008 vid Föreningen blomsterfonden vid Svalnäs i Djursholm och Liseberg i Älvsjö

Dnr: 082-2008-602

Föreningen Blomsterfonden AB har flera anläggningar inom Storstockholmsområdet. Enligt ett ramavtal köper Stockholms stad sjukhemsplatser vid Svalnäs i Djursholm och vid Liseberg i Älvsjö. Vardera verksamheten har egen verksamhetschef som även har medicinskt ledningsansvar.

Boendemiljöerna är trevliga och varje boende har fullvärdig bostad. Personalbemanning finns dygnet runt och bedöms vara tillräcklig i förhållande till de boendes behov av vård och omvårdnad. Läkarbemanningar finns enligt avtal med landstinget. Kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11 samt rutinbeskrivning av fysiska begränsningsåtgärder saknas. Utformningen av de sociala dokumentationerna försvåras av biståndsbedömarnas generella och/eller ofullständiga beslut Förbättringar avseende dokumentationerna erfordras för såväl SoL som HSL vid båda verksamheterna.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från handikapprådet

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

20 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

2008-02-14, 2008-02-27 och 2008-03-13

24 Upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

26 Yttrande till Södertörns tingsrätt i adoptionsärende

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket skall ske måndagen den 7 april.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2008-02-14 justerats den 20 februari.

§3 Konkurrensutsättning av Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra en anbudsupphandling avseende drift av gruppbostäder och daglig verksamhet.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för 2007 beslutat att valfriheten ska öka och att staden ska skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möjligt. I stadsdelsnämndens aktivitetsplan för 2008 har beslut fattats om att genomföra en marknadsundersökning för att utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning av verksamheten Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

 

Stadsdelsförvaltningen har låtit konsultföretaget Solving Bohlin &  Strömberg genomföra en marknadsundersökning av hela verksamheten. Med utgångspunkt från marknadsundersökningen föreslås nämnden fatta beslut om konkurrensutsättning av gruppbostäder och Långsjöns dagliga verksamhet.

 

I samband med konkurrensutsättningen föreslår förvaltningen att anbud ska kunna lämnas av såväl externa utförare som egenregi eller initiativtagare till avknoppning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2008. Dnr 091-2008-600.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog i första hand att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag, i andra hand att ärendet skulle återremitteras och i tredje hand att medel skulle anslås för att ge egen-regi ekonomiska och personella förutsättningar för kunna delta i anbudsgivningen.

 

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget om återremiss och fann att ärendet skulle avgöras idag. Därefter ställde han förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

i första hand

att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut

 

i andra hand

att återremittera förslaget med uppdrag till förvaltningen att göra en grundlig konsekvensanalys av hur de olika alternativen utfaller för framförallt brukarna och personalen.

 

om inte något av förslagen vinner gehör

att medel anslås för att ge egenregi ekonomiska och personella förutsättningar att på lika villkor som utanförstående företag kunna arbeta fram ett underlag och delta i anbudsgivningen

 

 

I staden har den borgerliga alliansen beslutat att valfriheten ska öka och att staden ska skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möjligt. I den borgerliga föreställningsvärlden betyder denna valfrihet att människor måste välja mellan de olika företag som vunnit i upphandlingarna som genomförs. De borgerliga partierna m, fp och kd, hävdar att valfrihet för personer med funktionsnedsättning kan uppnås genom att konkurrensutsätta det stöd och den service dessa personer är i behov av. Det säger sig självt att den valfriheten är en chimär. Det finns nämligen inga som helst garantier att den utförare man valde från början inte i sin tur säljer verksamheten till någon man inte skulle ha valt eller att den man väljer ens finns kvar på marknaden efter några år.

 

De borgerliga partierna med moderaterna i spetsen skapar inte någon som helst valfrihet för brukarna. När man konkurrensutsätter sätter man brukarnas vilja ur spel. Däremot skapas en valfrihet för hugade spekulanter att bjuda på en verksamhet som omfattar några av samhällets sköraste och mest behövande människor.

 

Vårt förslag är att behålla verksamheterna i kommunal regi och att utifrån det verka för att varje enskild brukare får den vård och omsorg som han/hon har rätt till. Med verksamheten i kommunal regi behåller vi också vår enda möjlighet till fullständig insyn och påverkan på hur verksamheten ska bedrivas utifrån var och ens personliga val. Först då kan man tala om verklig valfrihet.

 

I företaget Solving Bohlin & Strömbergs marknadsundersökning redovisas att det råder stor oro bland brukare/anhöriga och personalen inför konkurrensutsättningen. Vi delar denna oro, en oro som visar att allt går för fort och beslutas över huvudet på dem som berörs. Det finns inget i undersökningen som tyder på att det finns ett tryck från brukarna och deras anhöriga att de vill välja bort det nuvarande kommunala alternativet. Ändå rekommenderar konsultföretaget att samtliga 6 gruppboenden och dagverksamheten läggs ut på entreprenad och allianspartierna lägger sitt förslag utifrån det. Vi menar att förslaget saknar lyhördhet för brukarnas, de anhörigas och personalens vilja och förslaget saknar empati för utsatta människors situation.

 

Handikapprådet hemställer till stadsdelsnämnden att avslå förvaltningens förslag till beslut. De olika brukarorganisationernas yttranden är ytterst tveksamma till att lägga ut verksamheten på entreprenad. Vi instämmer i handikapprådets skrivning i protokoll från den 27 mars 2008. Inget talar för att politiken har större förståelse för denna typ av verksamhet än brukarorganisationerna själva. 

 

Ingenstans vare sig i konsulternas rapport eller i förvaltningens förslag finns det några konsekvensbeskrivningar gjorda. Det är inte fråga om att vilja brukarnas bästa efter det att man vänt på alla stenar och undersökt vad olika alternativ har för konsekvenser. Nej, det handlar enbart om att fortast möjligt se till att det kommer in företag som kan ta hand om verksamheterna så att den borgerliga politiska ideologin går i uppfyllelse.

 

Ett ytterligare avgörande skäl mot konkurrensutsättning är också att det saknas gemensamma genomtänkta kvalitetssystem och uppföljningsmodeller för kvaliteten. I förslaget hänvisas kvalitetsfrågorna till att detta får lösas i förfrågningsunderlaget.

 

Det som rent generellt sägs – och som är välkänt och dokumenterat – är att personer med psykiskt funktionshinder ofta är känsliga för rutin- och personalförändringar och att samspelet kontinuitet och tryggheten mellan personalen och brukaren är oerhört viktig. Detta berörs mycket lite, om ens alls, i förvaltningens förslag.

 

På vissa av de gruppboenden och verksamheter som finns i Älvsjö stadsdelsområde finns brukare med mycket stora behov. Flera har ett utåtagerande beteende och hot och våld förkommer dagligen. Detta ställer mycket stora krav på personalen, vilket ytterligare stärker uppfattningen att verksamheterna måste bygga på kontinuitet och en stabil och trygg personal, med hög och adekvat utbildning och kompetens och som känner varandra och som har en trygghet i den organisation de tillhör (kommunen). Vi är oroliga för att entreprenadföretag mer ser till eget vinstintresse än till satsningar på personalens utbildning och vidareutveckling.

 

Även när det gäller boende och daglig verksamhet bygger mycket av arbetet på långvariga och bärande relationer där brukaren kan vara trygg i att inte bli bortvald när han/hon sviktar i sitt psykiska mående. I det har kommunen ett yttersta ansvar på ett helt annat sätt än de privata alternativen som kan kringgå detta.

 

Om vårt förslag att avslå förslaget om att bjuda ut verksamheten på entreprenad inte vinner gehör vill vi återremittera förslaget med ett uppdrag till förvaltningen att göra en grundlig konsekvensanalys av hur de olika alternativen utfaller för framförallt brukarna och personalen.

 

Egenregi föreslås vara med och lämna anbud vilket vi ser som ett litet fall framåt. Men de bjuds in med armbågen att delta. Det finns inget i ärendet som talar för att egenregi kommer att få hjälp och stöd att arbeta fram ett anbud. Vi föreslår att medel anslås för att ge egenregi ekonomiska förutsättningar att på lika villkor som utanförstående företag kunna arbeta fram ett underlag och delta i anbudsgivningen

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern (fp), ledamoten Olle Andretzky m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi är beredda att ställa ekonomiska och personella resurser till förfogande om det finns intresse hos personal att lägga ett egen-regi-anbud.

 

§4 Parkplan för Älvsjö

Stadsdelsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till parkplan för Älvsjö stadsdelsområde.

 

Ärendet

Enligt Stockholms parkprogram, antaget av kommunfullmäktige i januari 2006, ska en parkplan tas fram för varje stadsdelsområde. Inför 2007 beviljades Älvsjö stadsdelsnämnd 1,0 mkr i parkinvesteringsmedel för att ta fram en lokal parkplan.

 

Under 2007 inventerades alla Älvsjös parker och friytor. Därefter har åtgärdsför­slag tagits fram och dessa har prioriterats och kostnadsbedömts. Föreslagen park­plan utgör ett viktigt planeringsdokument för både skötsel, investeringar och fysisk planering i en stadsdel med växande befolkning och därmed ökad använd­ning av alla ytor inom området.

 

Framtagandet av parkplanen har kännetecknats av en hög grad av brukarinfly­tande. Under 2007 har fyra samrådsmöten ägt rum. Det har också funnits möjlig­het att göra inlägg på stadsdelens hemsida och under hösten att lämna precisa syn­punkter på den första versionen av planen. Förvaltningen föreslår att stadsdels­nämn­­den beslutar att anta föreliggande förslag till parkplan för Älvsjö stadsdels­område.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2008. Dnr 190-2007-305.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi instämmer i handikapprådets särskilda uttalande i protokoll 2008-03-27.

 

Det är angeläget att parkerna i stadsdelen görs tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning samt att lekparkerna utrustas med fler lekredskap för barn med funktionshinder, såsom t.ex. fågelbogungor och grävskopor för rullstolsburna barn.

 

§5 Parkinvesteringar 2009

1.      Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om medel till park-

investeringar 2009 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

2.      Stadsdelsnämnden godkänner att beviljade parkinvesteringsmedel för

2008 omfördelas i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnderna har uppmanats att inkomma till trafikkontoret med önskemål om investeringar i parker under 2009. Förvaltningen föreslår att framställan görs om medel till att fortsätta projektet vattenpark i Sjöängen, och dessutom en ny lek­park i Vivelparken, upprustning av Klackparken samt upprustning av parken Berg­torpskärret. Projekten har hämtats ur parkplanen för Älvsjö.

 

Beviljade medel för vattenparken i Sjöängen 2008 kommer till största delen inte att kunna användas eftersom stadsdelsnämnden inväntar en vattendom. Förvalt­ningen föreslår att en del av dessa medel omfördelas till Vivelparken och Klack­par­ken under 2008.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2008- Dnr 095-2008-300.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§6 Anskaffning av företagshälsovård mm för åren 2008-2010

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att anskaffa företagshälsovård genom avrop

från upphandlade ramavtal avseende partner för företagshälsovård och

ramavtal avseende tjänsten sjuk- och friskanmälan.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt stadsdelsdirektören att teckna

Avropsavtal med AB S:t Erikshälsan respektive MedHelp AB för avtalsperioden 2008-04-01 – 2010-12-31.

 

3.      Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag om en

samlad lösning för att minska sjukfrånvaron till under 5% till 2010.

 

Ärendet

Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige upphandlat företagshälsovård till stadens alla förvaltningar och bolag. Ramavtal, partner

för företagshälsovård, har tecknats med tre leverantörer av vilka Älvsjö stadsdelsförvaltning tilldelats AB S:t Erikshälsan. Ramavtal har även tecknats avseende tjänsterna: sjuk- och friskanmälan, fördjupad arbetsförmågebedömning samt vaccinationer med leverantörerna MedHelp AB, Arbetslivsresurs AB resp. CityAkuten i Praktikertjänst AB. Upphandlingen av företagshälsovård är ett led i den kraftsamling staden gör enligt kommunfullmäktiges beslut i budget 2008 för att få ned sjukfrånvaron till under 5% till 2010. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att teckna avropsavtal med AB S:t Erikshälsan och MedHelp AB för avtalsperioden 2008-04-01 – 2010-12-31 samt godkänner föreliggande förslag till en samlad lösning för att minska sjukfrånvaron.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2008. Dnr 096-2008-103.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Upphandling av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin

1.      Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av personliga ombud (PO).

2.      Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

3.      Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bistå med samordning av uppföljningen av ramavtalet samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister.

4.      Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

5.      Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

 

Ärendet

Verksamheten med personliga ombud (PO) har pågått i staden sedan 2002. En utvärdering av verksamheten personliga ombud (PO) gjordes 2006 av socialtjänstförvaltningen varvid det framkom önskemål om att se över stadens organisation av PO. Vid förfrågan från socialtjänstförvaltningen har samtliga förvaltningar varit positiva till en samordnad upphandling av PO. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att genomföra en stadsdelsgemensam upphandling av personliga ombud (PO).

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Stadens utvärdering av verksamheten personliga ombud (PO) har visat att verksamheten har fungerat ganska väl och är jämnt etablerad över staden. Enligt utvärderingen anser många att dagens organisation av PO kan ifrågasättas och framhåller en central placering eller en brukarorganisation som alternativ utförare. Slutsatsen i utvärderingen är att organisationen av PO bör studeras närmare i anslutning till om verksamheten permanentas.

 

Brukarorganisationerna RSMH och IFS har skrivit till staden om utvecklingen av verksamheten PO och anser att brukarstyrning lämpar sig väl eftersom personliga ombud inte kräver biståndsbeslut. RSMH framhåller att verksamheten bör bedrivas fristående från myndigheter enligt de ursprungliga intentionerna. Båda organisationerna framhåller stiftelsen Parasoll som en modell för personliga ombud, där flera lokalföreningar har gått samman och anställt ombud. Däremot är inte enskilda föreningar lämpliga utförare eftersom medlemmarna själva är psykiskt funktionsnedsatta och därför inte alltid kan leda en sådan verksamhet.

 

Vi anser att staden bör ta fasta på sin egen utvärdering och studera möjligheten till en central organisering av de personliga ombuden som alternativ till dagens organisation. För- och nackdelar måste redovisas liksom möjligheter till en regionindelning. Allt talar för att verksamheten behövs och bör permanentas, vilket bör tas med i nästa år budget.

 

En dialog bör omgående inledas med RSMH och IFS för att diskutera förutsättningar för en brukardriven PO-verksamhet. Det är av stor vikt att en sådan utveckling inte forceras fram, eftersom det kräver förankrings- och föreberedelsearbeten.

 

Brukar- och anhörigorganisationerna har framhållit att de inte med kort varsel kan sätta brukarstyrda enheter i drift.

 

§8 Utseende av utanordnare

Som utanordnare enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 6 § utses tf. stadsdelsdirektör Göran Sjödin fr.o.m. 2008-03-06 och till de datum då ny stadsdelsdirektör tillträder.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2008. Dnr 103-2008-199.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget 2007 beslutat att valfriheten ska öka och att staden ska skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möjligt. Kommunstyrelsen har sänt Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning, på remiss till Älvsjö stadsdelsnämnd.

 

Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget och konstaterar att stadsledningskontorets tjänsteutlåtande väl belyser den komplexitet som dessa frågor har.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2008. Dnr 062-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt

förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) lade fram ett annat förslag till beslut som ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anslöt sig till.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver

anföra följande.

                                           

Borgarna forcerar fram ytterligare ett ärende med förespeglingen om att valfriheten ska öka, denna gång i omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Stadsledningskontorets ärende ger dock inga svar på de avgörande frågorna som gör det möjligt att ta ställning. Tvärtom, det väcker snarare fler frågor.

 

Valfrihet är viktigt. Alla stockholmare, oavsett ålder, kön och eventuellt funktionshinder ska kunna välja hur den omsorg man behöver ska se ut. Vi menar att detta är en rättighet. Stadsledningskontoret konstaterar dock att just inom området personer med funktionsnedsättning så behövs det ofta skräddarsydda individuella lösningar. Med pengsystem och att upprätta köer till boenden kommer stadsdelsnämndernas möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån behoven hos personer med funktionsnedsättning att minska. Eftersom det dessutom råder brist på särskilda boenden kommer ett valfrihetssystem bli ett slag i luften. Boendena idag är redan fulla och det byggs allt för få för att ett valfrihetssystem ska kunna få genomslag i verkligheten. Enligt förslaget ska man kunna ställa sig i kö till boenden över hela staden, men eftersom boendenas kvalitet beror på sammansättningen av de boende ska några i kön ändå få gå före. Det kan i praktiken ta tiotals år innan en person får det boende som han/hon vill till. Vad blir då egentligen skillnaden mot idag?

Den verkliga frågan blir om reformen kan skapa fler boenden för att utbudet ska nå efterfrågan, och gärna mer därtill, för att skapa den eftertraktade konkurrensen. Redan idag upphandlas stora delar av omsorgen av personer med funktionsnedsättning. Det har inte gjort att antalet boenden har ökat explosionsartat. Istället råder fortfarande akut brist på bostäder med särskild service. Antalet bostäder motsvarar långt ifrån efterfrågan. För att stockholmare med funktionsnedsättning ska få rätten att välja boende är det viktigaste att öka utbyggnaden av gruppbostäder och alternativa boenden som passar exempelvis yngre personer i alla delar av staden. Utbyggnaden måste bedrivas i nära samverkan med brukarna, anhöriga och handikapporganisationerna så att boendet anpassas till de individuella behoven.  

Vad som behövs är ett förstärkt samordnat ansvar för att få ett övergripande perspektiv i planeringen och bättre samordning av mindre funktionsnedsatta gruppers behov av boenden. Tyvärr verkar bostadsbristen kvarstå en längre tid, eftersom den borgerliga majoriteten inte ens har tagit fram en ny utbyggnadsplan trots inventeringar om det stora behovet. Så länge det inte byggs tillräckligt med anpassade bostäder är det falsk marknadsföring att tala om valfrihet. 

Vi delar handikapporganisationernas oro för konkurrensupphandlingen eftersom privat drift inte ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. RSMH har framhållit att de känner sig trygga i vetskapen om att det är kommunen med sitt offentliga ansvar som tillgodoser de specifika behoven hos mentalt och socialt funktionsnedsatta personer. Deras erfarenhet är också att där biståndsbedömningen är integrerad i den samlade verksamheten fungerar det bäst. Detta riskerar att rivas upp när utförarverksamheten konkurrensutsätts. 

En person som behöver omsorg på grund av funktionsnedsättning kan långt ifrån alltid överblicka kvaliteten på ett stort antal företag. Alla har inte kraften eller förmågan att söka information eller använda e-tjänster eller snabbt fatta livsavgörande beslut. Det viktigaste är därför att alla verksamheter har god kvalitet, ger gott bemötande och finns i hela staden.  

Vi vill i nära samverkan med handikapporganisationerna skapa förutsättningar för att alla stockholmare med funktionsnedsättningar ska få rätt att välja boende, daglig verksamhet, sysselsättning och övrigt stöd som de behöver i så stor utsträckning som möjligt. För att nå dit behövs det först och främst byggas fler boenden med särskild service. I det arbetet är det viktigt att staden slutför det planerings- och rapportsystem som vår tidigare majoritet tog initiativ till och som gör att lediga platser kan överblickas såväl av brukaren som av handläggaren. Andra verktyg kan vara ett förmedlingssystem för sysselsättningstjänster inom socialpsykiatrin, vilket också var ett arbete som startades under vår förra mandatperiod. 

Det finns också stora risker med att forcera fram ärendet utan att göra nödvändiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Socialtjänstförvaltningen påpekar i sitt tjänsteutlåtande att ett ersättningssystem för socialpsykiatrin kräver ett omfattande arbete och inte kan konstrueras på samma sätt som för LSS-insatser. Även fungerande IT-system tar tid att bygga upp.

Reglerna för kösystemet behöver klargöras innan det är möjligt att avgöra om valfriheten kommer att bli reell eller endast kosmetika. Förslaget är mycket oprecist i denna avgörande fråga. Vilket kommer att gå först – behoven eller kötid? Kan behovet av att få bo nära föräldrarna få gå före en person som stått länge i kön som kommer från en annan stadsdel? Vem ska slutligen avgöra vem som får platsen, socialsekreteraren eller utföraren?

Ersättningssystemet måste också presenteras innan det går att veta om reformen ger rimliga ekonomiska förutsättningar för verksamheterna. För att öka konkurrensen och öka möjligheten för dem som köar att få en plats föreslås ett delat betalningsansvar för tomma platser. Frågan är om inte betalningsansvaret för tomma platser kommer att locka till snabba placeringar utan nödig hänsyn till hur t ex boenden passar ihop. En annan fråga är hur ansvaret för kvalitetsuppföljningen kommer att se ut? Och hur ska kostnadsansvaret för transporterna till daglig verksamhet lösas?

Vi instämmer i Stadsledningskontoret konstaterande att det kvarstår många frågor att lösa. Det är uppenbart. Tyvärr verkar också tidsplanen vara sådan att frågan delas upp i en rad olika ärenden som ska fattas beslut om vid olika tillfällen. Det kommer att göra det ännu svårare att överblicka de eventuella konsekvenserna av reformen, för brukarna och deras anhöriga och för varje medborgare.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi delar förvaltningens uppfattning att det ur ett brukarperspektiv är positivt med ökad mångfald och flera aktörer att välja mellan samt ett större inflytande över beviljade insatser. Däremot anser vi inte alls att förslaget till ”valfrihetssystem” kan uppfylla dessa målsättningar.

 

Rätten till inflytande över sitt eget liv och stöd från samhället för att kunna leva ett liv som andra ska aldrig blandas ihop med en politisk högeragenda som går ut på att skapa privata monopol inom omsorgen enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning.

 

Vi säger ja till att stockholmare med funktionsnedsättningar ska ha rätt att välja det stöd som behövs för att kunna leva ett gott liv men säger nej till en dogmatisk konkurrensutsättning som sätter systemet före individen. Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar är så mångfacetterad att en marknadsmodell inte kan lösa unika behov av omsorg. Det finns också stora risker med att forcera fram ärendet utan att göra nödvändiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Ett ersättningssystem för socialpsykiatrin kräver exempelvis ett omfattande arbete och kan inte konstrueras på samma sätt som för LSS-insatser.

 

Det framgår också tydligt av förvaltningens svar hur komplex omsorgen är och vilka individuella hänsyn som måste tas för att behoven ska tillgodoses. Marknadens mekanismer riskerar att göra mer skada än nytta för individerna. Självfallet ska brukarna ha stort inflytande över de insatser som de har rätt till enligt LSS och SoL men att använda begreppet valfrihet kan leda till missförstånd och besvikelser när det i praktiken inte är möjligt att verkställa ”valfriheten”. 

 

Vi vill hellre fokusera på rättigheter enligt lagstiftningen. Samhället ger grundläggande förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja sitt eget liv. Genom LSS får brukaren ett stort inflytande över 10 specifika insatser medan bistånd enligt SoL kan ges så att de passar varje individ men inte med samma brukarinflytande. Det bästa vore en lagstiftning som både ger rätt till inflytande och till de skräddarsydda insatser som ofta behövs.

 

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framgår att det redan idag finns mångfald inom personlig assistans, stödfamilj och familjehem enligt LSS samt kontaktperson enligt SoL. På de flesta andra områden finns relativt många inriktningar och olika utförare. Däremot finns behov av utveckling av nya insatser och inriktningar precis som på andra områden.

 

”Valfrihetssystemet” drivs fram av alliansen mot handikapporganisationernas uttryckliga önskan. Krocken i den borgerliga politiken mellan dogmatisk konkurrensutsättning och sköra människors behov blir kanske som tydligast i detta ärende. Majoriteten tycks helt sakna kunskap om vardagen för personer med funktionsnedsättningar.

 

Systemet ger exempelvis inga lösningar på det största frihetsproblemet idag för personer med funktionsnedsättningar, nämligen den akuta bristen på bostäder med särskild service. För att stockholmare med funktionsnedsättning ska få rätten att välja boende är det viktigaste att öka utbyggnaden av gruppbostäder och alternativa boenden som passar exempelvis yngre personer i alla delar av staden. Utbyggnaden måste bedrivas i nära samverkan med brukarna, anhöriga och handikapporganisationerna så att boendet anpassas till de individuella behoven.

 

”Valfrihetssystemet” lägger större fokus på företagens möjligheter att expandera på vård- och omsorgsmarknaden än brukarens rätt att välja kommunala alternativ och slippa oro för byte av utförare efter en upphandling. Handikappråden och handikapporganisationerna får inget verkligt inflytande på stadsdelsnämndernas aktivitetsplaner. Alliansen lyssnar inte på deras åsikter om det viktigaste beslutet, nämligen om en verksamhet överhuvudtaget ska upphandlas. Den kommunala omsorgen riskerar att raderas ut innan mandatperiodens slut. Vilka risker det kan medföra för beställarkompetens och insyn analyseras inte alls vilket är uppseendeväckande.

 

Vi delar handikapporganisationernas oro för konkurrensupphandling eftersom privat drift inte ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. Entreprenadupphandlingar riskerar att verksamheter får nya utförare efter varje avtalsperiod. RSMH har framfört att de är trygga när kommunen tillgodoser behoven hos mentalt och socialt funktionshindrade personer. Deras erfarenhet är också att där biståndsbedömningen är integrerad i den samlade verksamheten fungerar det bäst, vilket riskerar att rivas upp när utförarverksamheten konkurrensutsätts.

 

En person som behöver omsorger på grund av funktionsnedsättning kan långt ifrån alltid överblicka kvaliteten på ett stort antal företag. Alla har inte kraften eller förmågan att söka information eller använda e-tjänster eller snabbt fatta livsavgörande beslut. Det viktigaste är därför att alla verksamheter har god kvalitet, ger gott bemötande och finns i hela staden.

 

Vi vill i nära samverkan med handikapporganisationerna och handikappråden skapa kommunala förutsättningar för att alla stockholmare med funktionsnedsättningar ska få rätt att välja boende, daglig verksamhet, sysselsättning och övrigt stöd som de behöver i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att slutföra det planerings- och rapportsystem som vår majoritet tog initiativ till så att lediga platser kan överblickas av brukaren och handläggaren. Andra verktyg kan vara ett förmedlingssystem för sysselsättningstjänster inom socialpsykiatrin, vilket också var ett arbete som startades under vår förra mandatperiod.

 

Om vi ska få tillstånd ett reellt ökat inflytande krävs att stadsledningskontoret får nya direktiv som utgår från målet att öka brukarnas och anhörigas inflytande över hur de beviljade insatserna ska utföras. Däremot är det orealistiskt att utlova ett valfrihetssystem som helt och hållet uppfyller brukarnas önskemål och i vissa fall riskerar att vara till nackdel för övriga brukare som får sina insatser via de berörda verksamheterna.

 

Utgångspunkter för en utredning enligt nya direktiv ska vara:

 

-         Staden ska ha huvudansvaret för både planeringen och driften av de verksamheter som utför insatserna för de funktionsnedsatta.  Alla upphandlingar av driften av gruppboenden ska stoppas.

-         Brukarna ska så långt som möjligt ha tillgång till den beviljade insatsen där de har sin huvudsakliga sociala förankring om de inte själva önskar annat.

-         Alla verksamheter ska hålla en hög kvalitet.

-         Även brukare som har mycket speciella behov måste ha tillgång till skräddarsydda, individuella lösningar i närheten där de och deras närstående bor.

-         Verksamheterna måste byggas ut så att tillgången motsvarar behoven.

-         Det måste skapas ett system individens behov och önskemål kan balanseras med övriga brukares behov exempelvis i ett gemensamt boende.  

 

Vad som behövs för att öka rätten att välja bostad med särskild service är ett förstärkt samordnat ansvar i staden för att få ett övergripande perspektiv i planeringen och bättre samordning av mindre funktionshindersgruppers behov av boenden. Tyvärr verkar bostadsbristen kvarstå en längre tid, eftersom alliansen inte ens har tagit fram en ny utbyggnadsplan trots inventeringar om det stora behovet. Så länge det inte byggs tillräckligt med anpassade bostäder är det falsk marknadsföring att tala om valfrihet.

 

§10 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd vad gäller miljö- och hälsoskyddsnämndens utredning ”Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015”. Där redovisas förutsättningarna för att ytterligare redu­ce­ra utsläppen av växthusgaser i Stockholm och målnivån 3,0 ton koldioxid­ekviva­lenter (CO2e) per stockholmare föreslås. År 2005 var utsläppen 4,0 ton.

 

Stadsdelsförvaltningen instämmer i att det nu är viktigt med ett systematiskt och kraftfullt arbete från stadens sida för att minska växthusgasutsläppen. Incitamen­ten för och finansieringen av energibesparande inves­teringar i stadens fastigheter behöver dock utvecklas. Energikrav måste ställas vid upphandlingar och huvud­ansvaret för stadens klimatarbete bör ligga på stadsledningskontoret.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 mars 2008. 023-2008-06.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Ambitionerna för att minska växthusgaserna i Stockholm är alldeles för lågt satta. I stället för att minska koldioxidutsläppen till 3-3,5 ton per Stockholmare bör det halveras från dagens värden – d v s 4,0 ton – till 2-2,5 ton per Stockholmare till år 2015.

 

Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten avskaffat miljömiljarden som s-v-mp- majoriteten införde under förra mandatperioden för att förbättra miljön för stockholmarna. Vi ser i förvaltningens remissvar många exempel på vad som kan åstadkommas om politikernas vilja finns att skjuta till pengar. I dag har miljöförvaltningens budget halverats från föregående valperiod. Det är bara att djupt beklaga det ointresse som finns från den borgerliga majoriteten i stadshuset i dag, för att ta krafttag för en bättre miljö i Stockholm.

§11 Yttrande till länsstyrelsen gällande avdelning 16 b, 16 c och 14 på Älvsjö sjukhem

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar till länsstyrelsen samt uppdrar till förvaltningen att återkomma med en lägesrapport vid nämndens sammanträde i juni.

 

Ärendet

Länsstyrelsen riktade 2008-01-24 kritik mot stadsdelsnämnden avseende brister i kvaliteten vid Älvsjö sjukhem framförallt på avdelningarna 16 b och 16 c. De riktar även kritik mot brister i den sociala dokumentationen. Länsstyrelsen begär yttrande om vilka åtgärder som nämnden avser att vidta för att höja kvaliteten i verksamheten samt hur verksamheten ska arbeta med att införa social dokumentation.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2008. Dnr 045-2008-603.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med ett tillägg.

§12 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redovisat muntligt ekonomiska utfallet

§13 Verksamhetsuppföljning för 2008 vid Långbrobergs servicehus

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Långbrobergs servicehus.

 

Ärendet

Långbrobergs servicehus drivs sedan 1994 av Attendo Care AB. Servicehuset har 27 fullvärdiga lägenheter och för närvarande bor 26 personer där. Många av de boende har självhushåll. Den tillagade maten levereras en gång per vecka i portionsförpackningar. Personalbemanning finns under dygnets alla timmar vilket ger trygghet och säkerhet för de boende. Samtlig personal har grundläggande utbildning. De boende bemöts med respekt och det finns möjlighet till olika gruppaktiviteter. Dokumentationerna avseende den sociala omsorgen förs i i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Inga anmälningar gällande Lex Sarah har inkommit till länsstyrelsen men ett Lex Maria ärende har sänts Socialstyrelsen under året. Verksamheten har inte genomfört systematiska riskbedömningar trots tydliga riktlinjer.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2008. Dnr 053-2008-602.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v)

och Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Det är med beklagan vi återigen noterar att det vallöfte som folkparitet – med nämndens ordförande i spetsen – gjorde inför valet, inte på något sätt uppfyllts utan tvärtom. Enligt vallöftet skulle Långbrobergs servicehus vara kvar intakt. Av 91 boende är det nu endast 26 boende kvar i huset. Det tycks vara svårt för nya hyresgäster att flytta in.

 

Vi beklagar att den borgerliga politiska ledningen i stadsdelsnämnden så totalt ignorerar vallöften men allra mest beklagar vi nonchalansen mot de gamla och svaga som varit tvungna att flytta inom Långbrobergs servicehus trots löften om att få bo kvar.

 

Dessutom har de borgerligas löftesbrott och piruetter när det gäller Långbroberg kostat skattebetalarna mer än 2 miljoner kronor. De pengarna kunde istället ha blivit ett bra tillskott i äldreomsorgen i övrigt, inte minst för att öka livskvaliteten för de äldre.

§14 Verksamhetsuppföljning för 2008 vid Föreningen blomsterfonden vid Svalnäs i Djursholm och Liseberg i Älvsjö

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av sjukhusverksamheten vid Föreningen Blomsterfonden vid Svalnäs, Djursholm och Liseberg, Älvsjö.

 

Ärendet

Föreningen Blomsterfonden AB har flera anläggningar inom Stockholmsområdet. Enligt ett ramavtal köper Stockholms stad sjukhemsplatser vid Svalnäs i Djursholm och vid Liseberg i Älvsjö. Vardera verksamheten har egen verksamhetschef som även har medicinskt ledningsansvar.

 

Boendemiljön är trevlig och varje boende har fullvärdig bostad. Personalbemanning finns dygnet runt och bedöms vara tillräcklig i förhållande till de boendes behov av vård och omvårdnad. Läkarbemanning finns enligt avtal med landstinget. Kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11 samt rutinbeskrivning av fysiska begränsningsåtgärder saknas.Utformningen av de sociala dokumentationerna försvåras av biståndsbedömarnas generella och/eller ofullständiga beslut. Förbättringar avseende dokumentationerna erfordras för såväl SoL som HSL vid båda verksamheterna.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

Bilaga 15.

§16 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2008-03-27 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2008-03-27 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2008-03-27 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Protokoll från ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från ungdomsrådets sammanträde 2008-03-05 anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte med den tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Rekryteringen av förskolechefer

Rekryteringen av förskolechefer är klar och nu finns de tre nya förskolecheferna på plats.

 

Lägesrapport om flytten av Älvsjö sjukhem

Innan flytten fanns stor oro hos boende och anhöriga men inför flytten denna vecka har det varit lugnt och allt har gått planenligt.

 

Soporna vid pressbyrån

För att komma till rätta med nedskräpningen utanför Pressbyrån vid pendeltågsstationen har tills vidare två sopskåp ställts upp. I samband med byggnationen av Älvsjö centrum kommer man att ordna med en permanent sopstation.

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Edit Fonad, medicinskt ansvarig sjuksköterska, går i pension och slutar den sista april. Hon efterträds av Eeva Eriksson som varit anställd som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Älvsjö innan stadsdelsreformen.

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s)anmälde en skrivelse, i vilken de

framför önskemål om att förvaltningen i samband med tertialrapport 1 redovisar barngruppernas storlek samt antalet barn per personal vid de kommunala förskolor som finns inom Älvsjö stadsdelsområde.

 

Maj-Len Eklund (v) anmälde en skrivelse, i vilken hon önskar en redogörelse för hur kvinnofridsarbetet fungerar.

 

Torbjörn Erbe (m) anmälde en skrivelse, i vilken den borgerliga alliansen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer hos namnberedningen att lekparken i Långbro park uppkallas efter stadsträdgårdsmästaren Inger Sandberg.

 

Med anledning av att många föräldrar är oroliga över vad som händer i området undrade Göran Wrene (s) om det är tillräckligt med två fältassistenter i stadsdelen. Enligt förvaltningen samarbetar fältassistenterna i Älvsjö med polisen och övriga fältassistenter i söderort. Vid ett möte med föräldrar i Johan Skytteskolan för en tid sedan framkom att många föräldrar är intresserade av att starta nattvandringar samt att arbeta för en mötesplats för yngre ungdomar i området. Förvaltningen kommer att stötta föräldrarna i detta arbete.

 

Med anledning av olika rapporter i dagspressen undrade Maj-Len Eklund (v) hur uppföljningen av familjehem fungerar i Älvsjö samt hur snart en utredning påbörjas när det kommer larmrapporter om barn som far illa i området. Förvaltningen återkommer.

 

Kenneth Rönnquist (mp) efterlyste en balanslista över de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen. Han anmälde en skrivelse i augusti 2007,

där han framförde önskemål om att en barnkonsekvensutredning skulle göras i alla relevanta ärenden innan beslut tas. Han har ännu inte fått något svar på skrivelsen.

 

Lollo Lindahl (m) rapporterade från det seminarium om Kost- och nutritionsprojekt som anordnades av äldreförvaltningen, Äldrecentrum och Socialstyrelsen den 31 mars.

 

Olle Andretzky (m) rapporterade att kommunfullmäktige beslutar om en kostpolicy den 7 april.

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2008-02-14, 2008-02-27 och 2008-03-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§24 Upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

§26 Yttrande till Södertörns tingsrätt i adoptionsärende