Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-05-15

Sammanträde 2008-05-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 1 2008

Dnr: 165-2008-102

Tertialrapporterna utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksam-heternas mål, indikatorer och aktiviteter som redovisas och kommenteras. Tertialrapporterna skall redovisas av nämnderna den 30 april och den 31 augusti.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

4 Utseende av utanordnare

Dnr: 103-2008-199

Utse utanordnare enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 6 §

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

5 Utmaning från företaget Dialogan att driva mötesplatserna för ungdomar och parkleken i Älvsjö

Dnr: 113-2008-199

Med hänvisning till att staden har beslutat om s.k. utmaningsrätt har företaget Dialogan till stadsdelsnämnden inkommit med en utmaning att ta över driften av parkleken Kristallen, mötesplatserna och Ungdomens hus.

Med hänsyn till att Ungdomens hus och mötesplatserna fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas och ännu inte är konsoliderad, anser förvaltningen att det i dagsläget inte finns tillräckliga förutsättningar att genomföra en kvalitativt bra upphandling av denna verksamhet. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avslår utmaningen från Dialogan. Nämnden skulle därmed hålla fast vid den redan beslutade aktivitetsplanen som anger att Nätverkshusets öppna sociala verksamhet inklusive Ungdomens hus, parklek och öppen förskola ska upphandlas hösten 2009.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

Remissärenden

6 Motion om Ungdomsparlamentets motion om miljöpolitik

Dnr: 086-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd vad gäller socialdemokraternas motion om ungdomsparlamentets förlag till åtgärder för att bidra till ett miljövänligt beteende bland Stockholms invånare.

Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på att gymnasieungdomar engagerar sig i miljö- och klimatproblemen och tar fram förslag till åtgärder. Flera av frågorna arbetar stadsdelsförvaltningen med t.ex. Grön flagg på förskolor, säsongsanpassade menyer för att minska miljöpåverkan från livsmedel samt källsortering i flerfamiljshus genom projektet Sortera mera. En del av förslagen har dock staden inte rådighet över.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

7 Tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder

Dnr: 121-2008-006

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till de författningsändringar i plan- och bygglagen som kan behövas för att förtydliga och underlätta genomförandet av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Verket ska även lämna förslag som syftar till att stärka möjligheterna att dessa bestämmelser bör vara åtgärdade före utgången av 2010.

Förslagen från Boverket redovisas i en rapport som remitterats till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen. Verket föreslår förtydliganden kring bl.a. vad som avses med ”lokal dit allmänheten har tillträde” och vem som är ansvarig för att hindren undanröjs. Förvaltningen är positiv till de förtydliganden som föreslås samt förslagen på ekonomisk stimulans till kommunernas arbete med att öka tillgängligheten.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

Anmälningsärenden

8 Genomlysning av förskoleverksamheten

Dnr: 140-2008-400

Förvaltningen har fått i uppdrag av stadsdelsnämnden att göra en genomlysning av barngruppsstorlekarna i förskoleverksamheten. Målet för barngruppernas storlek är 14 barn på småbarnsavdelningar och 18 barn på storbarnsavdelningarna. Målet är också att andelen förskollärare ska öka.

Förskolornas avdelningar är organiserade på flera olika sätt. Det finns för närvarande 16 småbarnsavdelningar med barn i åldern 1-3 år varav tre har fler än 14 barn, 13 storbarnsavdelningar med barn i åldern 4-5 år varav åtta har fler än 18 barn samt 31 utvidgade syskongrupper med barn i åldern 1-5 år varav fyra har fler än 18 barn. Förvaltningens ambition är att det till hösten inte ska vara fler än 14 barn på småbarnavdelningarna och inte fler än 18 barn på storbarnsavdelningar och i utvidgade syskongrupper.

Andelen förskollärare är totalt 37 % och nämndens årsmål är att höja andelen till 42%.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

9 Verksamhetsuppföljning Långbrogården

Dnr: 151-2008-600

Långbrogården, som sedan 2004-04-01 drivs av Attendo Care AB, är en väl funge-rade verksamhet med 54 platser för personer med demenssjukdomar. Verksam-hetsuppföljningen visar att de boendes behov står i fokus. De äldres bostäder med deras egna tillhörigheter erbjuder hemkänsla och boendet är trivsamt. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Inga anmälningar gällande Lex Maria till Socialstyrelsen men en Lex Sarah-anmälan har förekommit under året till Länsstyrelsen.

Dokumentationerna, såväl för de sociala som för hälso- och sjukvården, förs via datasystem. Omvårdnadspersonalen dokumenterar daganteckningar, de boendes intresse och de insatser som ska utföras. Hälso- och sjukvårdspersonal dokumente-rar vårdplaner, aktuell vårdstatus och genomförda riskanalyser. Utvärdering av fysiska begräsningsåtgärder samt utprovning och dokumentation av individuella inkontinenshjälpmedel saknas. Uppföljning av lokala ledningssystem för kvalitet behöver vidareutvecklas.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

12 Protokoll från pensionärsrådet

13 Protokoll från handikapprådet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Protokoll från ungdomsrådet

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

19 Förfrågningsunderlag avseende gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

20 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

21 Gemensam upphandling av enstaka vårdplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS - HVB för vuxna inom socialpsykiatri

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket skall ske tisdagen den 20 maj.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2008-04-24 justerats den 28 april.

§3 Tertialrapport 1 2008

1.      Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 med

prognos för året samt tertialbokslut till kommunstyrelsen.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggs-

anslag om 2,0 mnkr i driftbudget avseende förskolor med hög

hyra.

 

3.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om totalt 3,3 mnkr

i omslutningsförändringar.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2008. Dnr 165-2008-103.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Maj-Len Eklund (v) deltog ej i beslutet.

 

Reservation

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut:

 

1        att avslå förvaltningens förslag till beslut

2        att besluta enligt miljöpartiets förslag till budget för 2008

3        att därutöver göra ett särskilt uttalande:

 

Vi känner stor oro över att sex resultatenheter troligen kommer att gå med underskott även detta år om inte ambitionen sänks. Vid sänkt ambitionsnivå blir det svårare med måluppfyllelsen. För 2009 blir det mycket problematiskt då resultatfonden kommer att tömmas samtidigt som kostnaderna höjs mer än tidigare pga. högre inflationsnivå och ökade lönekrav. Ambitionen att uppnå målen beträffande andelen förskollärare driver även upp kostnaderna. Vi tvingas konstatera att måluppfyllelse och budget lever var sina liv.

 

För att uppnå en hållbar livsmiljö krävs oerhört mycket mer än förnyelsebara drivmedel och en transportpolicy. Vi förväntar oss att stadsdelen tar ett helhetsgrepp kring livsmiljön och redovisar detta i klart mätbara mål och delmål.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (fp) och ledamoten Torbjörn Erbe m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Miljöpolitiken är mycket viktig för alliansen och vi har i staden ställt höga krav på förändring. Vid alla interntransporter ska de miljövän-ligaste alternativen användas. Förvaltningen ska snarast uppnå målet att alla bilar är miljöbilar, dock senast januari 2010. Vid användningen av miljöbilar är det viktigt att alltid använda milljöbränsle och vintertid används dubbfria vinterdäck.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Tertialrapporten är till viss del svårtydd och delvis missvisande. I de fall aktiviteterna pågår över året är det på flera ställen angivet att målet är helt uppfyllt beroende på att förvaltningen räknar med att målet kommer att bli uppfyllt under perioden. Vi anser inte att det är ett korrekt sätt att redovisa. Vi förstår inte varför man ska redovisa att ett mål är uppfyllt när det de facto bara är en prognos på att så kommer att ske.

 

Målen när det gäller barn och ungdom är endast delvis uppfyllt. Älvsjö har under många år haft två ungdomsgårdar med ett mycket gott och varierat utbud av aktiviteter för alla unga. För att kunna genomföra sina skattesänkningar lade den borgerliga alliansen redan under sitt första år i majoritet (2007) ner bägge ungdomsgårdarna och ersatte dem med Ungdomens hus för åldersgrupperna 15-23 år och inrättade två mötesplatser för yngre ungdomar.

 

Mötesplatserna för yngre ungdomar fyller inte upp efter de aktiviteter som fanns tidigare, bl a ordnade den nedlagda ungdomsgården i Solberga disko och dans och där fanns tillgång till musik- och datarum. Detta saknas till stor del i den nya verksamheten. Dessutom har det varit stora svårigheter att sätta igång mötesplatsen i Solberga, svårigheter som kvarstår för den tänkta verksamheten i Johan Skytte som inte räknar med att komma igång förrän till hösten 2008. Att Älvsjös unga saknar goda möjligheter till en rik fritid med aktiviteter som efterfrågas och passar dem märks inte minst på att klotter och förstörelse ökar och på ett ökande antal klagomål på störningar från bostadsområden och äldreboenden.

 

Även när det gäller målen för förskolan menar vi att de uppfylls endast delvis. 61,54 procent av storbarnsgrupperna 4-5 år, har fler än 18 barn i grupperna, 18,75 procent av småbarnsgrupperna 1-3 år, har fler än 14 barn i grupperna och 12,9 procent av de utökade syskongrupperna har fler än 18 barn i grupperna. Flera avdelningar saknar förskollärare. Sammantaget gör detta att vi känner en stor oro för hur barnen har det i förskolan. Stora barngrupper är påfrestande för barnen och skapar stressande situationer inte bara för dem utan också för personalen.

 

Nämnden har som mål inom äldreomsorgen att den enskilde ska erbjudas ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet, stärkta möjligheter till inflytande, ökad livskvalitet m m. Vi är fundersamma och oroliga över hur man ska nå målet när vi vet att förvaltningen arbetar med biståndsbedömningar som går strikt efter lagstiftningen. Tio medarbetare saknar grundutbildning främst på grund av att de inte kan ta del av utbildningen innan de förbättrat sina kunskaper i svenska språket. Frågan är om det i alla stycken går att säga att målen om ökad trygghet och värdighet i vården är helt uppfyllda om inte personalen kan tillgodogöra sig grundutbildningen eller om omsorgstagarna och medarbetarna inte kan kommunicera med varandra. 

 

Vi kan också fortsatt konstatera att det borgerliga vallöftet att behålla servicehuset Långbroberg inte är något annat än ett stort valsvek. Flera av de boende på Långbroberg fick trots löftet om kvarboende flytta från sina lägenheter och den tidigare servicen är försämrad. Turerna kring Långbroberg kostar skattebetalarna stora summor pengar, pengar som istället kunde ha blivit ett bra tillskott till äldreomsorgen i övrigt, inte minst för att öka livskvaliteten för de äldre.

 

Vi hänvisar i övrigt till socialdemokraternas reservation till budgeten för 2008. I vårt förslag hade Älvsjö stadsdel haft 12,5 miljoner kr mer att bedriva verksamhet för. Vi anser att det hade varit fördelaktigare för stadsdelen om nämnden antagit socialdemokraternas budget.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Det är oroande att de som drabbas hårdast, av den ekonomiska politik som alliansen företräder med skattesänkningar, är de grupper som är mest utsatta och som står längst bort från en egen försörjning.

 

När det gäller vuxna med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder påvisas det ett underskott vilket i sig inte är förvånande då man i alliansens budget, inte tagit hänsyn till att det finns personer som av sociala och medicinska skäl inte klarar att hitta en egen försörjning. Dessa kan inte heller kan placeras in i någon specifik sjukdomsdiagnos som berättigar ersättning via försäkringskassan. Det visar också den återremitteringen till förvaltningen från jobbtorgen som görs.

 

När det gäller förskolan är det i såväl storbarns- som småbarnsgrupperna fler barn i grupperna än målet. Dessutom saknas förskollärare  på flera avdelningar, andelen förskollärare är 37%. Stora barngrupper  är både påfrestande och stressigt, det både för personalen som för barnen och deras föräldrar.

 

Inom äldreomsorgen väcks oron utifrån den strikta biståndsbedömningen som görs. Tio medarbetare har inte någon grundutbildning och kan inte tillgodogöra sig den pga att de inte kan språket. Hur det nya ersättningssystemet slår vet vi inte idag pga den osäkerhet som råder.

 

Inte heller när det gäller  barn- och ungdomsverksamheten har målen uppnåtts. De funktioner som ungdomsgårdarna hade har inte kompenserats av de mötesplatsen i Kristallparken och den  tänkta vid Johan skyttes skola.  Inom barn- och ungdomsområdet har alliansens skatte- sänkningar slagit extra hårt.

 

Oroväckande är också de underskott som finns inom Individ och familj där skälet är ett ökat antal barnplaceringar . Även socialpsykiatrin samt stödet- och service till personer med funktionsnedsättning uppvisar ett underskott.  Oroväckande är också att av nämndens sju resultatenheter prognostiseras sex ett underskott, vilket gör målen än mer svåruppnådda inför 2009.

 

I övrigt så hänvisas till vänsterpartiets reservation till budget 2008 som hade gett stadsdelen helt andra och bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva sina verksamheter.

 

§4 Utseende av utanordnare

Som utanordnare enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 6 § utses stadsdelsdirektör Charlotte Svensson fr.o.m. 2008-05-01.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2008. Dnr 103-2008-199.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Utmaning från företaget Dialogan att driva mötesplatserna för ungdomar och parkleken i Älvsjö

Stadsdelsnämnden beslutar avslå utmaningen från företaget Dialogan att ta över driften av mötesplatser för ungdomar och parkleken inom Nätverkshuset med hänvisning till vad som anförs i detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

      Med hänvisning till att staden har beslutat om s.k. utmaningsrätt har   

företaget Dialogan till stadsdelsnämnden inkommit med en utmaning att ta över driften av parkleken Kristallen, mötesplatserna och Ungdomens hus.

 

Med hänsyn till att Ungdomens hus och mötesplatserna fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas och ännu inte är konsoliderad, anser förvaltningen att det i dagsläget inte finns tillräckliga förutsättningar at genomföra en kvalitativt bra upphandling av denna verksamhet. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avslår utmaningen från Dialogan. Nämnden skulle därmed hålla fast vid den redan beslutade aktivitetsplanen som anger att Nätverkshusets öppna sociala verksamhet iklusive Ungdomens hus, parklek och öppen förskola ska upphandlas hösten 2009.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2008. Dnr 113-2008-103.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (fp) och ledamoten Torbjörn Erbe m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Utmaningsrätten är en viktig del av den borgerliga alliansens politik i Stockholms stad för att utlösa en konkurrensutsättning.

 

De enheter som Dialogan nu utmanat befinner sig i ett uppbyggnadsskede och lämpar sig inte just nu för en konkurrensutsättning.

 

Dialogan är välkommen att delta i den konkurrensutsättning av berörda verksamheter som kommer att ske under hösten 2009.

 

§6 Motion om Ungdomsparlamentets motion om miljöpolitik

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remiss avseende motion (2008:16) överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd vad gäller socialdemokraternas motion om ungdomsparlamentets förslag till åtgärder för att bidra till ett miljövänligt beteende bland Stockholms invånare.

 

Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på att gymnasieungdomar engagerar sig i miljö- och klimatproblemen och tar fram förslag till åtgärder. Flera av frågorna arbetar stadsdelsförvaltningen med t.ex. Grön flagg på förskolor, säsongsanpassade menyer för att minska miljöpåverkan från livsmedel samt källsortering i flerfamiljshus genomprojektet Sortera mera. En del av förslagen har dock staden inte rådighet över.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2008. Dnr 086-2008-000.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut.

 

 

§7 Tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remiss avseende Boverkets rapport ”Tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder” överlämna föreliggande tjänsteutlåtande som svar till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till de författningsändringar i plan- och bygglagen som kan behövas för att förtydliga och underlätta genomförandet av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Verket ska även lämna förslag om syftar till att stärka möjligheterna att dessa bestämmelser bör vara åtgärdade för utgången av 2010.

 

Förslagen från Boverket redovisas i en rapport som remitterats till stadsdelsnämnderna från kommunstyrelsen. Verket föreslår förtydliganden kring bl a vad som avses med ”lokal dit allmänheten har tillträde” och vem som är ansvarig för att hindren undanröjs. Förvaltningen är positiv till de förtydliganden som föreslås samt förslagen på ekonomisk stimulans till kommunernas arbete med att öka tillgängligheten.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2008. Dnr 121-2008-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Genomlysning av förskoleverksamheten

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

 

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag av stadsdelsnämnden att göra en genomlysning av barngruppsstorlekarna i förskoleverksamheten. Målet för barngruppernas storlek är 14 barn på småbarnsavdelningar och 18 barn på storbarnsavdelningarna. Målet är också att andelen förskollärare ska öka.

 

Förskolornas avdelningar är organiserade å flera olika sätt. Det finns för närvarande 16 småbarnsavdelningar med barn i åldern 1-3 år varav tre har fler än 14 barn, 13 storbarnsavdelningar med barn i åldern 4-5 år varav åtta har fler än 18 barn samt 31 utvidgade syskongrupper med barn i åldern 1-5 år varav fyra har flera än 18 barn. Förvaltningens ambition är att det till hösten inte ska vara fler än 14 barn på små-barnsavdelningarna och inte fler än 18 barn på storbarnsavdelningar och i utvidgade syskongrupper.

 

Andelen förskollärare är totalt 37 % och nämndens årsmål är att höja andelen till 42 %.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2008. Dnr 140-2008-400.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi är oroade för situationen i förskolan. Ca 61 procent av storbarnsgrupperna 4-5 år, har fler än 18 barn i grupperna, ca 18 procent av småbarnsgrupperna 1-3 år, har fler än 14 barn i grupperna och ca 12 procent av de utökade syskongrupperna har fler än 18 barn i grupperna. En enskild förskola utmärker sig med fem avdelningar med för stora barngrupper. Flera avdelningar saknar förskollärare. Genomlysningen visar att barngrupperna har genomsnittligt färre antal barn per grupp än målet anger. Det innebär att de grupper som har överinskrivningar har betydligt fler barn än vad målsättningen anger.

 

Sammantaget gör detta att vi känner en stor oro för hur barnen har det i förskolan. Stora barngrupper är påfrestande för barnen och skapar stressande situationer inte bara för dem utan också för personalen. Det går inte att ursäkta överinskrivningar av barn med att det ofta är några barn som är borta på grund av sjukdom eller av annat skäl. Så skulle det ju vara även om barngrupperna höll den storlek som den borgerliga alliansen själva satt upp som mål.

 

De borgerliga skattesänkningarna innebär att det finns mindre pengar för kommunal verksamhet. Det är beklagligt att barnen måste vara med och betala skattesänkningarna med försämrade möjligheter till en bra förskola.

 

§9 Verksamhetsuppföljning Långbrogården

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Långbrogården.

 

Ärendet

Långbrogården, som sedan 2004-04-01 drivs av Attendo Care AB, är en väl fungerande verksamhet med 54 platser för personer med demenssjukdomar. Verksamhetsuppföljningen visar att de boendes behov står i fokus. De äldres bostäder med deras egna tillhörigheter erbjuder hemkänsla och boendet är trivsamt. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Inga anmälningar gällande Lex Maria till Socialstyrelsen men en Lex Sarah-anmälan har förekommit under året till länsstyrelsen.

 

Dokumentationerna, såväl den sociala som den för hälso- och sjukvården, förs via datasystem. Omvårdnadspersonalen för daganteckningar, och dokumenterar de boendes intresse och vilka insatser som ska utföras. Hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar vårdplaner, aktuell vårdstatus och genomförda riskanalyser. Utvärdering av fysiska begränsningsåtgärder samt utprovning och dokumentation av individuella inkontinenshjälpmedel saknas. Uppföljning av lokala ledningssystem för kvalitet behöver vidareutvecklas.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2008. Dnr 151-2008-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

Bilaga § 10.

§11 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i april till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i april

anmäldes och lades till handlingarna.

§12 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 2008-05-08 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§13 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2008-05-08 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2008-05-08 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Protokoll från ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från ungdomsrådets protokoll 2008-04-22 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Ungdomens hus

 

Under perioden januari – februari var antalet besökare i genomsnitt 300 per vecka och under perioden mars – mitten av maj i genomsnitt 350 per vecka med vissa toppar under sportlovet och påsklovet. Fördelningen mellan killar och tjejer är 60 % killar och 40 % tjejer. Av besökarna kommer 60 % från norra Älvsjö och 40 % från södra Älvsjö.

 

Mötesplatser för yngre ungdomar

 

Mötesplatsen i parkleken Kristallen som har öppet onsdagskvällar och fredagskvällar kommer att utöka sin verksamhet med en kväll i veckan.

 

Mötesplatsen i Johan Skytteskolan öppnar den 16 maj och kommer att ha öppet fredagar 18 – 22. Verksamheten kommer att drivas i samarbete med personal från rastverksamheten vid Johan Skytteskolan.

 

Från och med vecka 26 kommer Ungdomens hus och mötesplatserna att flytta verksamheten till Långsjöbadet.

 

Ungdomsrådet

 

Ungdomsrådet har en egen hemsida http://www.alvsjoungdomsrad.se/

 

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Inga frågor från nämndens ledamöter och ersättare.

§18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2008-04-14 och 2008-04-17 anmäldes och lades till handlingarna.