Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-06-12

Sammanträde 2008-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Förlängning av entreprenadavtal för drift av servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga vård- och omsorgsboenden

Dnr: 106-2008-103

Stadsdelsnämnden beslutade 2006-06-15 att tilldela ISS Facility Services AB entreprenadavtal för drift av servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga och Älvsjö vård- och omsorgsboende för perioden 2006-08-01 – 2008-07-31 med möjlighet till förlängning av avtalet med ett år i taget i högst tre år. Stadsdels-förvaltningen föreslår mot bakgrund av att avtalet fungerat på ett tillfredsställande sätt att stadsdelsnämnden beslutar att förlänga entreprenadavtalet med ett år för perioden 2008-08-01 – 2009-07-31 samt uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förlängning av avtalet och tilläggsavtal för tillagning och transport av mat under evakuering av servicehusrestaurang.

Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

4 Delegation av beslut om anbudsinfordran

Dnr: 168-2008-103

Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

5 Entreprenadavtal för drift av servicehusverksamhet i hus B inom f.d. Långbrobergs servicehus

Dnr: 183-2008-103

Stadsdelsnämnden beslutade 2007-08-30 att i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag omstrukturera verksamheten vid Långbrobergs servicehus, som sedan
2004-04-29 drivits på entreprenad av Attendo Care AB (Attendo) i husen A och B. Omstruktureringen resulterade i att nämnden avflyttade från hus A per
2008-01-01, att hus B återförhyrdes för fortsatt servicehusdrift samt att driften direktupphandlades av Attendo för perioden 2007-09-01 – 2008-08-31. Fastighets-ägaren Micasa Fastighetsägare i Stockholm AB (Micasa) har sedermera träffat överenskommelse med Attendo att för bolagets räkning bygga om hus A till äldre-
boende för enskild drift. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar direktupphandla drift av servicehusverksamhet i hus B för perioden 2008-09-01 –
2009-08-31.


Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

6 Ändring av delegationsordning

Dnr: 102-2008-000

På grund av att enheten för äldre och omsorg och funktionshindrade i bokslutet för 2006 hade ett stort budgetunderskott beslutade stadsdelsnämnden 2007-02-15 om ändrad delegation för biståndsbedömarna, vilket innebar att de fick befogenhet att endast fatta beslut om trygghetslarm och hemtjänstinsatser upp till nivå 9.

Budgeten är nu i balans och för att biståndsbedömarna ska kunna göra ett effektivt och bra arbete och snabbt kunna fatta beslut om utökning/ändring av hemtjänst-insatser föreslås att de får befogenhet att fatta beslut om hemtjänstinsatser upp till ersättningsnivå 14 från och med den 1 juni 2008.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Beslutsärende

7 Komplettering av delegationsbestämmelserna

Dnr: 102-2008-000

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

8 Överenskommelse mellan Älvsjö stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättande av Äldre direkt i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd

Dnr: 187-2008-600

Enligt förslag till beslut i kommunfullmäktige som kommer att tas upp vid sammanträde den 9 juni 2008 föreslås inrättandet av ett kontaktcenter Äldre direkt för äldreomsorgens frågor/ärenden fr.o.m. den 1 juli 2008. För detta erfordras att samtliga stadsdelsnämnder delegerar till handläggarna vid Äldre direkt att i enskilda ärenden biträda respektive nämnd med information och rådgivning till enskilda inom äldreomsorgens verksamhetsområde.

För att Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd, som inledningsvis kommer att förvalta Äldre direkt, ska kunna biträda stadsdelsnämnden i enskilda ärenden på bästa sätt och utföra de uppgifter som åläggs Äldre direkt erfordras att stadsdels-nämnden ger handläggarna vid Äldre direkt biståndshandläggarbehörighet i paraplyet och behörighet till Agressowebb.

Äldre direkt blir en viktig del tillsammans med befintliga medborgarkontor och e-tjänster i arbetet med att förbättra servicen och tillgängligheten. Äldre direkt frigör också tid för biståndshandläggarna som kan ägna mer tid till kontakt i övrigt med äldre och anhöriga. Ökade möjligheter att ta fram övergripande statistik och jämförelser medför att felaktigheter och klagomål snabbare upptäcks och kan åtgärdas.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

9 Svar på revisionskontorets årsrapport avseende 2007 års verksamhet

Dnr: 052-2008-100

Revisorerna för Älvsjö stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2007. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet.

I årsrapporten framgår bl.a. att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att nämndens bokslut och räkenskaper för år 2007 är rättvisande. Vidare bedöms nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året vara tillfredsställande.

Utifrån revisorernas granskning vidtas följande åtgärder:
• För att kontrollera lönetransaktioner i LISA-självservice har stadsdelsnämnden anställt en lönecontroller med controllerbehörighet i systemet.
• Nämnden kommer att revidera internkontrollen av beslut och utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Kontroll och stickprovskontroller av enhetens arbete kommer att utföras 2 ggr/år. Förvaltningen kommer att upprätta en mall för dokumentation.
• Förvaltningen har kontaktat stadsledningskontoret för att öppna nytt postgiro (GiroVision) för att förvara andras pengar, s.k. egna medel och dödsbomedel. Enheten arbetar med upprättande av rutiner kring det nya arbetssättet.


Handläggare: Ekonomichef Tomas Snees, 08-508 21 065

10 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

Dnr: 152-2008-006

Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till utformning av förskolepeng som föreslås införas den 1 januari 2009. Förslaget har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

Förskolepengen ska enligt förslaget utgöra en lägsta nivå på den andel av grundschablonen som stadsdelsnämnderna måste fördela till förskola/familjedaghem. Stadsledningskontorets utgångspunkt är att en så stor andel som möjligt av resurserna ska fördelas ut direkt till respektive förskola/familjedaghem. Förskolepengens andel av förskoleschablonen ska vara likvärdig och den ska uppgå till 77 % för förskola och 94 % för familjedaghem. I pengen ska alla kostnader, förutom vissa lokalkostnader samt förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration, ingå.
Förvaltningen ställer sig positiv till stadsledningskontorets förslag. För Älvsjö stadsdelnämnd innebär dock de föreslagna pengnivåerna behov av omfördelning av medel till att höja nivån på förskolepengen motsvarande 4 mnkr, beräknat på 2008 års prestationer och schablonnivåer.Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

11 Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

Dnr: 153-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder med anledning av förslag från socialtjänstnämnden om ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 juni 2008.

Förslaget innebär att stadsdelsnämnderna får tillsynsansvar för handeln med nikotinläkemedel från och med 2009-01-01. Socialtjänstnämnden svarar för tillsynen under 2008 och ska under året anpassa det datoriserade ärende-hanteringssystemet OL2 till att även omfatta receptfria nikotinläkemedel. Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för tillsynsarbetet och den föreslås bli 500 kronor för de försäljningsställen som redan nu säljer folköl och/eller tobak. För handlare som enbart säljer nikotinläkemedel föreslås avgiften bli 1 000 kronor. Avgiften debiteras årsvis. Förvaltningen är i princip positiv till förslaget om ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

12 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Dnr: 154-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder med anledning av förslag från socialtjänstnämnden om kompletterande riktlinjer för stadens tobakstillsyn. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
20 juni 2008.

Förvaltningen är positiv till den förslagna kompletteringen av riktlinjerna för tobakstillsynen som innebär en konkretisering och ett förtydligande av hur tillsynsarbetet ska bedrivas i praktiken. Förvaltningen delar socialtjänstnämndens uppfattning att det inte går att i detalj ange ”hur varje beslut ska fattas” men den föreslagna komplettringen av riktlinjerna ger en god vägledning i hur de sank-
tionsåtgärder som kan vidtas enligt tobakslagen ska hanteras.Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

13 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service

Dnr: 155-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande med anledning av stadsledningskontorets förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service.

Förslaget är ett ramverk för hur en gemensam service skulle kunna se ut. Tjänstinnehåll och kostnader finns inte presenterade, vilket gör att förvaltningens synpunkter enbart kan gälla ramverket.

Stadsdelsförvaltningen delar slutsatsen att det finns effektiviseringar och kostnadsminskningar att uppnå genom att i högre grad samordna förvaltningarnas IT-stöd. Att det i förslaget är tydligt att utföraransvaret av övergripande gemensam IT-service ingår i servicenämnden ansvarsområde anser förvaltningen positivt, då det annars skulle finnas risk för att det skulle kunna uppstå otydligheter i ansvar mellan stadsdelsnämnden, servicenämnden och extern entreprenad.Handläggare: IT-chef Björn Persson, 08-508 21 038

14 Svar på Arbetsmiljöverkets begäran om redovisning av uppgifter efter inspektion 2008-02-15 på enheten för barn och familj samt enheten för vuxna

Dnr: 041-2008-204

Arbetsmiljöverket har 2008-02-18 i ett ärende AIST 2008/4904, 4095, 4908 och 4910 meddelat brister och krav gällande introduktionsrutiner, riskbedömning och skriftliga rutiner för hot och våld, fortbildning i bemötande av utåtagerande klienter, första hjälpen och krisstöd samt trafiksäkerhetspolicy och kunskaper i trafiksäkerhet. Förvaltningen har begärt och erhållit anstånd av Arbetsmiljöverket och ska senast juni 2008 lämna en skriftlig redovisning för hur nämnden planerar att uppfylla kraven.

Förvaltningens förslag till svar till Arbetsmiljöverket innehåller reviderade introduktionsrutiner för nyanställda samt rutiner för att förebygga hot och våldssituationer. Samtidigt som rutinerna för socialsekreterarna har reviderats har förvaltningsledningen påbörjat en revidering av chefspärmen med de övergripande rutinerna som ingår i introduktionen av nyanställda chefer. Därutöver har förvaltningen även påbörjat ett arbete med att revidera nämndens Dokumentet för det systematiska arbetsmiljöarbetet från 2002-12-10, vilken inkluderas med en lokal trafiksäkerhetspolicy. Dessa två revideringar beräknas bli klara under andra halvåret 2008 varefter nämndens lokala trafiksäkerhetspolicy kan presenteras Arbetsmiljöverket senast 2008-11-30.Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, Enhetschef Christina Berends, Enhetschef Margareta Sabuk, 08-508 21 309 , 21 515, 21 350

Anmälningsärenden

15 Ekonomisk månadsrapport

16 Anmälan av ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg av äldre personer

Dnr: 189-2008-600

Regeringen bedömer att kvaliteten i vården och omsorgen om äldre behöver öka. Samverkan mellan huvudmännen måste förbättras och det förebyggande arbetet intensifieras. Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att för 2008 och 2009 fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting för sammanlagt 1,3 miljarder kronor, i syfte att öka kvaliteten i äldreomsorgens verksamheter.

Tjänsteutlåtandet med bilaga innehåller förvaltningens ansökan om stimulansmedel från socialstyrelsen för sammanlagt 2 321 mnkr.

Medel har sökts för följande projekt:

 Kartläggning av- och vägledning för den äldres kost och nutritions- samt läkemedelsvanor och dess inverkan på hälsan för 1 152 tkr
 Utbildning i läkemedelshantering för hemtjänstpersonal för 679 tkr
 Effektutvärdering av pågående projektarbete med lokalt omsorgs- och närvårdssystem för de mest sjuka äldre i ordinärt boende samt spridningsseminarier och kompetensutveckling i arbetsplatslärande för sammanlagt 400 tkr.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

17 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

19 Protokoll från pensionärsrådet

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Protokoll från ungdomsrådet

22 Protokoll från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

24 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utses att tillsammans med ledamoten Olle Andretzky (m) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 18 juni.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2008-05-15 justerats den 20 maj 2008.

§3 Förlängning av entreprenadavtal för drift av servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga vård- och omsorgsboenden

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att i enlighet med föreliggande förslag

förlänga gällande avtal med ISS Facility Services AB.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal

om förlängning med ISS Facility Services AB om drift av service-

husrestaurang och matleveranser till Solberga vård- och omsorgsboenden för perioden 2008-08-01 – 2009-07-31 samt att teckna tilläggsavtal för tillagning och transport av mat under evakuering av servicehusrestaurangen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2006-06-15 att tilldela ISS Facility Services AB entreprenadavtal för drift av servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga och Älvsjö vård- och omsorgsboende för perioden 2006-08-01- 2008-07-31 med möjlighet till förlängning av avtalet med ett år i taget i högst tre år. Stadsdelsförvaltningen föreslår mot bakgrund av att avtalet fungerat på ett tillfredsställande sätt att stadsdelsnämnden beslutar att förlänga entreprenadavtalet med ett år för perioden 2008-08-01 – 2009-07-31 samt uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förlängning av avtalet och tilläggsavtal för tillagning och transport av mat under evakuering av servicehusrestaurang.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2008. Dnr 106-2008-103.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

I uppdragsavtalet har skrivits in att den mat utföraren levererar ska ha näringsinnehåll och övriga egenskaper som minimum motsvarar ESS rekommendationer och normer för mat till äldre. Enligt vår mening är det att sätta ribban väl lågt med tanke på att just matens betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen, tydligt framhålls i den borgerliga alliansens verksamhetsplan för 2008.

 

I förvaltningens förslag till beslut står det ”...den centralupphandling av särskilda boenden för äldre inom valfrihetssystemet som förväntas medföra konkurrensutsättning av de två sjukhemmen under hösten 2009,”

 

Den 24 april 2008 behandlade stadsdelsnämnden Budget 2009 med inriktning 2010-2011. Vissa skrivningar i det ärendet gjorde att s, v och mp befarade att äldreomsorgen var på väg att konkurrensutsättas. Under debatten sa moderaterna att de kunde lugna oss på den punkten och utlovade att det inte skulle ske någon konkurrensutsättning av äldreomsorgen i Älvsjö under innevarande mandatperiod.

 

§4 Delegation av beslut om anbudsinfordran

Stadsdelsnämnden beslutar att delegera till stadsdelsdirektören att godkänna förfrågningsunderlag och göra anbudsinfordran avseende anbudsupphandling av drift av gruppbostäder och daglig verksamhet.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2008-04-01 att uppdra åt förvaltningen att genomföra en anbudsupphandling avseende drift av gruppbostäder

Och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Upphandlingsförfarandet kommer att genomföras med stöd av upphandlingskonsult, AffärsConcept i StockholmAB (Affärsconcept). Enligt med AffärsConcept överenskommen tidplan ska förfrågningsunderlaget vara fastställt till 2008-06-17 och utskick ske 2008-06-23, båda tidpunkter som infaller efter stadsdelsnämndens sammanträde 2008-06-12. Således föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar att delegera till stadsdelsdirektören att godkänna förfrågningsunderlag och göra anbudsinfordran.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2008. Dnr 168-2008-103.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Entreprenadavtal för drift av servicehusverksamhet i hus B inom f.d. Långbrobergs servicehus

1.      Stadsdelsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag att

direktupphandla drift av servicehusverksamhet i hus B inom f.d. Långbrobergs servicehus.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsdirektören att teck-

na avtal med Attendo Care AB om drift av servicehusverksamhet i hus B inom f.d. Långbrobergs servicehus under perioden 2008-09-01- 2009-08-31.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2007-08-30 att i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag omstrukturera verksamheten vid Långbrobergs servicehus, som sedan 2004-04-29 drivits på entreprenad av Attendo Care AB (Attendo) i husen A och B.

Omstruktureringen resulterade i att nämnden avflyttade från hus A per 2008-01-01, att hus B återförhyrdes för fortsatt servicehusdrift samt att driften direktupphandlades av Attendo för perioden 2007-09-01 – 2008-08-31. Fastighetsägaren Micasa Fastighetsägare i Stockholm AB (Micasa) har sedermera träffat överenskommelse med Attendo att för bolagets räkning bygga om hus A till äldreboende för enskild drift. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar direktupphandla drift av servicehusverksamhet i hus B för perioden 2008-09-01-2009-08-31.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2008. Dnr 183-2008-103.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde att de inte deltar i beslutet.

 

 

 

Särskilt uttalande

Vice ordförande Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Under förra mandatperioden var samtliga partier, s, v, mp, m, fp, och kd, med om beslutet att avveckla Långbrobergs servicehus. Inför valet 2006 hoppade fp av beslutet och gjorde det till en valfråga att behålla Långbrobergs servicehus.

 

Efter valet rev den nya borgerliga majoriteten upp beslutet om avveckling. Både m och kd bytte fot och stöttade fp i att behålla Långbroberg. Att avbryta avvecklingen i detta skede ledde till ökade kostnader och en besvärande administration och naturligtvis också till frågor och oro för de boende, eftersom det inte blev möjligt att behålla en fullständig servicehus-service för den lilla enhet som blev kvar. Många av de boende som i valrörelsen fick uppfattningen att de lugnt skulle få bo kvar tvingades ändå att flytta från hus A till hus B. De blev en tvångsmässig flytt från det egna invanda boendet trots löfte om motsatsen.

 

I augusti 2007 yttrade vi i ett su till nämnden ”Som det ser ut inskränker sig alliansens löfte att behålla Långbrobergs servicehus till att behålla det bara under en kortare period.” Vi kallade detta för ett valsvek, vilket alliansen tillbakavisade. Vi ser nu hur rätt vi hade. Bara knappt två år efter valet visar allianspartierna upp resultatet av sitt vallöfte. Långbroberg har blivit ett före detta servicehus.

 

Vi vidhåller, hanteringen runt Långbrobergs servicehus är ett valsvek som – förutom att det kostar i förtroende för borgerliga vallöften – kostar skattebetalarna flera miljoner att hålla igång år efter år. Pengar som kunde komma väl till pass inom hela äldreomsorgen i Älvsjö. 

§6 Ändring av delegationsordning

Delegationsordningen ändras i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

På grund av att enheten för äldre och omsorg om funktionshindrade i bokslutet för 2006 hade ett stort budgetunderskott beslutade stadsdelsnämnden 2007-02-15 om ändrad delegation för biståndsbedömarna, vilket innebar att de fick befogenhet att endast fatta beslut om trygghetslarm och hemtjänstinsatser upp till nivå 9.

 

Budgeten är nu i balans och för att biståndsbedömarna ska kunna göra ett effektivt och bra arbete och snabbt kunna fatta beslut om utökning/ändring av hemtjänstinsatser föreslås att de får befogenhet att fatta beslut om hemtjänstinsatser upp till ersättningsnivå 14 från och med den 1 juni 2008.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2008. dnr 102-2008-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Komplettering av delegationsbestämmelserna

Delegationsförteckningen kompletteras i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Med anledning av att kommunfullmäktige den 9 juni 2008 fattat beslut om att vårdnadsbidrag ska införas i Stockholms stad fr.o.m. den 1 juli 2008 krävs en komplettering av nu gällande delegationsbestämmelser.

 

Förvaltningen föreslår att delegationsbestämmelserna kompletteras med en bestämmelse om rätt att fatta beslut om vårdnadsbidrag och att beslutanderätten delegeras till verksamhetsområdeschefen för barn och ungdom.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den11 juni 2008. Dnr 102-2008-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§8 Överenskommelse mellan Älvsjö stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättande av Äldre direkt i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd

  1. Älvsjö stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläggarna som är anställda vid Kontaktcenter Äldre direkt inom Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till paraplysystemet, i den del som avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

 

  1. Älvsjö stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om behandling av de personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse

 

Ärendet

Enligt förslag till beslut i kommunfullmäktige som kommer att tas upp vid sammanträde den 9 juni 2008 föreslås inrättandet av ett kontaktcenter Äldre direkt för äldreomsorgens frågor/ärenden fr.o.m. den 1 juli 2008. För detta erfordras att samtliga stadsdelsnämnder delegerar till handläggarna vid Äldre direkt att i enskilda ärenden biträda respektive nämnd med information och rådgivning till enskilda inom äldreomsorgens verksamhetsområde.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 maj 2008. Dnr 187-2008-600.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Olle Andretzky (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget om återremiss och fann att ärendet skulle avgöras idag. Därefter förvaltningens förslag och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 

Äldre direkt behandlades i kf den 9 juni och kf beslutade att återremittera det. Ärendet kan tidigast tas upp i kf den 16 juni. Eftersom ärendet inte är färdigbehandlat i kf är beslutsläget oklart och vi föreslår därför återremiss.

 

Att därutöver anföra följande

 

Återigen har stadsdelsnämnden fått ett ärende på bordet där det ska beslutas innan ärendet är fullständigt berett. Vi har som stadsdelsnämnd inte fått delta i remissomgången och saknar därför information om hur Äldre direkt är tänkt att fungera. Enligt vad vi erfarit var remisstiden dessutom så snäv att inte ens alla lokala pensionärsråd hade möjlighet att ta del av förslaget.

 

Av underlaget till ärendet framgår att Äldre direkt fr.o.m. nästa år ska finansieras som en del av äldreomsorgens budget. Älvsjös äldreomsorgsbudget ger inte utrymme för något extra för dem den berör, dvs de äldre och medarbetarna inom äldreomsorgen, och vi anser det angeläget att framhålla att eventuella kostnader för Äldre direkt inte tas ur den ordinarie budgeten. I den mån kostnader uppstår bör staden avsätta extra resurser för att finansiera Äldre direkt. Vi måste bli garanterade att vår stadsdels resurser inom äldreomsorgen inte kommer att belastas för att bekosta denna nya verksamhet. Vi vet heller inte ännu exakt hur äldreomsorgens budget kommer att se ut när den nya äldrepengen införts och det är oansvarigt att sjösätta nya verksamheter utan att de är fullständigt budgeterade.

 

Det kan synas bra med en samlad och tillgänglig service och det kan förenkla för de äldre att ha ett telefonnummer att ringa till där de förhoppningsvis ska mötas av kunniga medarbetare som kan ge råd och besked om olika frågor inom äldreomsorgen. Men vi vet inget om hur arbetsfördelningen för biståndshandläggarna kommer att se ut när denna nya organisation etableras. Hur arbetet ska fördelas mellan dem och personalen på Äldre direkt framgår inte. Det är också viktigt att planeringen inför införandet av verksamheten är så väl genomförd att risk för dubbelarbete inte uppstår. Det hade också varit förnämligt om vi hade fått kunskap om hur informationen till de äldre ska utarbetas och spridas så att de äldre hamnar rätt från början och inte riskerar att hänvisas mellan olika rådgivare.

 

Att bilda centrala center är inte alltid den bästa och billigaste lösningen. Centralisering av verksamhet bidrar också till att avlöva stadsdelsnämnderna verksamheter vilket i förlängningen riskerar att urholka stadsdelsnämndernas verksamhet så att de slutligen läggs ner.

 

§9 Svar på revisionskontorets årsrapport avseende 2007 års verksamhet

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på revisionskontorets årsrapport 2007.

 

Ärendet

Revisorerna för Älvsjö stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2007. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet.

 

I årsrapporten framgår bl.a. att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att nämndens bokslut och räkenskaper för år 2007 är rättvisande. Vidare bedöms nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året vara tillfredsställande.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 juni 2008. Dnr 052-2008-100.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Under avsnitt 2.2 Verksamhetens resultat, noterar revisionen att barnantalet i tre av småbarnsgrupperna och i 15 av grupperna med 4-5 åringar, översteg barnantalet fullmäktiges mål om högst 14 respektive 18 barn. Att genomsnittligt antal barn i grupperna (13.3 respektive 17.6) understeg det uppsatta målet förtar inte att den borgerliga alliansen misslyckats med att för många av Älvsjös barn, hålla de utlovade målen för förskolan.

 

 

§10 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till

kommunstyrelsen som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till utformning av förskolepeng som föreslås införas den 1 januari 2009. Förslaget har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

 

Förskolepengen ska enligt förslaget utgöra en lägsta nivå på den andel av grundschablonen som stadsdelsnämnderna måste fördela till förskola/familjedaghem. Stadsledningskontorets utgångspunkt är att en så stor andel som möjligt av resurserna ska fördelas ut direkt till respektive förskola/familjedaghem. Förskolepengens andel av förskoleschablonen ska vara likvärdig och den ska uppgå till 77 % för förskola och 94 % för familjedaghem. I pengen ska alla kostnader, förutom vissa lokalkostnader samt förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration, ingå.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2008. Dnr 152-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) ställde sig delvis bakom förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordförande Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra.

 

I arbetet med att säkra och höja kvaliteten i förskolorna är det självklart att en stor del av de avsatta medlen ska tilldelas verksamheterna. Förskoleverksamheten behöver ökade resurser för att ha möjlighet att arbeta med såväl kvalitetsutveckling som med små barngrupper. Älvsjö stadsdel klarade inte, vare sig 2007 eller hittills under 2008,

att nå målen om 14 respektive 18 barn i flera av barngrupperna. Behovet av barnomsorg är stort och om inte ännu fler grupper ska tvingas till ett utökat barnantal behöver staden se till att satsa på förskolan och skjuta till mer pengar.

 

Inrättandet av förskolepeng innebär att den borgerliga majoriteten inte längre låter stadsdelsnämnderna ta ansvar för kvaliteten i sina verksamheter. Det föreliggande förslaget till förskolepeng utgår ifrån att behoven inom förskolan ser likadana ut oavsett vilka barnen är, oavsett förskola och oavsett område eller stadsdelsnämnd. Att fastslå en peng försvagar stadsdelsnämndens handlingsutrymme och omöjliggör för oss att göra prioriteringar, omfördela pengar och styra den verksamhet som vi är ansvariga för. Istället centreras den ekonomiska makten till kommunfullmäktige samtidigt som också den politiska och organisatoriska makten styrs över dit. Genom att centralisera den ekonomiska, den politiska och den organisatoriska makten över förskolan, sker ytterligare avlövningar av stadsdelsnämnderna.

 

Vi anser att förslaget om att tillägget för barnomsorgsgarantin ska tas bort är oseriöst. De kommunala förskolorna har det yttersta ansvaret för att erbjuda våra barn en förskoleplats, och de har också ansvaret för att barnomsorgsgarantin hålls. De privata förskolorna har inte samma skyldigheter som de kommunala att erbjuda platser och de har heller inga krav att delta i stadens kösystem för förskolan. Situationen för kommunala och enskilda förskolor skiljer sig åt och går inte att jämföra och hänsyn till detta måste tas vid resursfördelningen.

§11 Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder med anledning av förslag från socialtjänstnämnden om ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 juni 2008.

 

Förslaget innebär att stadsdelsnämnderna får tillsynsansvar för handeln med nikotinläkemedel från och med 2009-01-01. Socialtjänstnämnden svarar för tillsynen under 2008 och ska under året anpassa det datoriserade ärendehanteringssystemet OL2 till att även omfatta receptfria nikotinläkemedel. Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för tillsynsarbetet och den föreslås bli 500 kronor för de försäljningsställen som redan nu säljer folköl och/eller tobak. För handlare som enbart säljer nikotinläkemedel föreslås avgiften bli 1 000 kronor. Avgiften debiteras årsvis. Förvaltningen är i princip positiv till förslaget om ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 maj 2008. Dnr 153-2008-006.

 

 Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder med anledning av förslag från socialtjänstnämnden om kompletterande riktlinjer för stadens tobakstillsyn. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 juni 2008.

 

Förvaltningen är positiv till den förslagna kompletteringen av riktlinjerna för tobakstillsynen som innebär en konkretisering och ett förtydligande av hur tillsynsarbetet ska bedrivas i praktiken. Förvaltningen delar socialtjänstnämndens uppfattning att det inte går att i detalj ange ”hur varje beslut ska fattas” men den föreslagna komplettringen av riktlinjerna ger en god vägledning i hur de sanktionsåtgärder som kan vidtas enligt tobakslagen ska hanteras.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2008. Dnr 154-2008-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remiss, Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service, överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande med anledning av stadsledningskontorets förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service.

 

Förslaget är ett ramverk för hur en gemensam service skulle kunna se ut. Tjänstinnehåll och kostnader finns inte presenterade, vilket gör att förvaltningens synpunkter enbart kan gälla ramverket.

 

Stadsdelsförvaltningen delar slutsatsen att det finns effektiviseringar och kostnadsminskningar att uppnå genom att i högre grad samordna förvaltningarnas IT-stöd. Att det i förslaget är tydligt att utföraransvaret av övergripande gemensam IT-service ingår i servicenämnden ansvarsområde anser förvaltningen positivt, då det annars skulle finnas risk för att det skulle kunna uppstå otydligheter i ansvar mellan stadsdelsnämnden, servicenämnden och extern entreprenad.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2008. Dnr 165-2008-006.

 

 

Förslag till beslut

 

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) lade fram ett annat förslag till beslut.

 

 

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

 

Översynen av stadens administration som skulle effektivisera stadens administration till förmån för kärnverksamheterna har övergått till en omfattande förberedelse för upphandling av hela serviceförvaltningen. Några nya beräkningar av de effektiviseringsvinster som antas bli följden av centraliseringen och upphandlingen har inte redovisats och inte heller har centraliseringen av löneadministrationen utvärderats när det gäller kostnader och kvalitet.

 

Vi tror inte att en centraliserad helpdesk för hela staden ökar kvaliteten och effektiviteten, eftersom en central enhet helt saknar de lokala IT-enheternas verksamhetskännedom. Däremot kan en central helpdesk möjligen vara ett komplement. Vi delar därför förvaltningens uppfattning att lokala tekniker behöver finnas kvar på förvaltningarna, för att snabbt klara akuta problem. Frågan är om detta finns med i de ekonomiska kalkylerna.

 

Erfarenheterna i andra organisationer av utkontraktering är enligt socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande i remissomgången på inget sätt entydiga. Vid försök inom Länsförsäkringar och Skandia har det tvärtom visat sig att enskilda verksamhetsbehov har blivit svårare att tillgodose och att väntetiden för åtgärd vid problem i specifik verksamhet har ökat.

 

Vår uppfattning är att det finns stora vinster med en lokal administration som tillgodoser specifika verksamhetsbehov, men att den självfallet ska förenas med tekniska lösningar som är effektiva. Vi är därför positiva till försök med viss gemensamt IT-service under förutsättning att det inte ger lägre kvalitet, högre kostnad eller syftar till att upphandla verksamheten. Samma krav på likvärdig service och tillgänglighet måste ställas som idag, vilket förutsätter god verksamhetskunskap. Risken finns dock att de speciella behoven som inte tillgodoses av centrala lösningar blir för dyra för förvaltningarna om övrig IT-drift är centraliserad. Sådana försök måste därför utvärderas innan de införs permanent i staden.

 

Vi delar förvaltningens synpunkter om att det hade varit en fördel om tjänster och kostnader hade ingått i förslaget. Vi vill ytterligare poängtera att ett gemensamt stadsövergripande system för IT-service måste dimensioneras så att det i händelse av fel eller avbrott, inte uppstår långa väntetider i förvaltningen eller ute i verksamheterna i avvaktan på service.

 

§14 Svar på Arbetsmiljöverkets begäran om redovisning av uppgifter efter inspektion 2008-02-15 på enheten för barn och familj samt enheten för vuxna

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket har 2008-02-18 i ett ärende AIST 2008/4904, 4095, 4908 och 4910 meddelat brister och krav gällande introduktionsruiner, riskbedömning och skriftliga rutiner för hot och våld, fortbildning i bemötande av utåtagerande klienter, första hjälpen och krisstöd samt trafiksäkerhetspolicy och kunskaper i trafiksäkerhet.

 

Förvaltningens förslag till svar till Arbetsmiljöverket innehåller reviderade introduktionsrutiner för nyanställda samt rutiner för att förebygga hot och våldsituationer. Förvaltningsledningen har även påbörjat en revidering av chefspärmen med de övergripande rutinerna som ingår i introduktionen av nyanställda chefer. Därutöver har förvalt-ningen påbörjat ett arbete med att revidera nämndens Dokument för det systematiska arbetsmiljöarbetet från 2002-12-10 som kommer att kompletteras med en lokal trafiksäkerhetspolicy. Dessa båda revideringar beräknas bli klara under andra halvåret 2008.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2008. Dnr 041-2008-204.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet  t.o.m. maj månad.

§16 Anmälan av ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg av äldre personer

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om sammanlagt 2 231 mnkr i stimulansbidrag för utvecklande av äldreomsorgens verksamheter i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Regeringen bedömer att kvaliteten i vården och omsorgen om äldre behöver öka. Samverkan mellan huvudmännen måste förbättras och det förebyggande arbetet intensifieras. Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att för 2008- och 2009 fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting för sammanlagt 1,3 miljarder kronor, i syfte att öka kvaliteten i äldreomsorgens verksamheter.

 

Förvaltningen ansöker om stimulandsmedel från Socialstyrelsen för sammanlagt 2 321 mnkr.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2008. Dnr 189-2008-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

Bilaga § 16.

§18 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i maj till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i maj anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2008-06-04 anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 5 juni anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Protokoll från ungdomsrådet

§22 Protokoll från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2008-04-29 och 2008-05-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§23 Övrigt från verksamheten

Information om sommarjobb

 

Ett hundratal ungdomar har sökt sommarjobb i år. Förvaltningen har  kunnat bereda plats för 30 ungdomar som valts ut i samarbete med Nätverkshuset och enheten för barn och unga har trettio. Det är framförallt ungdomar som har svårt att ordna jobb på egen hand som fått sommarjobben.

 

Ny lekpark i Vivelparken

 

Planeringen av den nya lekparken har börjat. Första samrådsmötet äger rum måndagen den 1 6 juni.

 

§24 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) anmälde en skrivelse, i vilken hon föreslår att nämnden skall uppdra till förvaltningen att granska de privata hemtjänstföretagen för att undersöka om de följer ingångna avtal och om de lever upp till kvalitetskrav som staden ställer.

 

Enligt Olle Andretzky (m) kommer staden att genomföra en sådan undersökning där samtliga privata hemtjänstföretag kommer att ingå så det finns ingen anledning att förvaltningen gör en sådan för Älvsjö utan nämnden får invänta resultatet av stadens utredning.

 

Gun Högbacke (s) informerade om en äldreomsorgsrapport som gjorts av Torbjörn Larsson. Rapporten, som finns att läsa på äldreförvaltningens webbplats, visar att det finns stora brister inom äldreomsorgen. 

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2008-05-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)