Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-09-18

Sammanträde 2008-09-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 2

Dnr: 275-2008-102

Tertialrapporterna utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamheternas mål, indikatorer och aktiviteter som redovisas och kommenteras. Tertialrapporterna skall redovisas av nämnderna den 30 april och den 31 augusti.

I tertialrapport 2, 2008 anges kommunfullmäktiges respektive inriktningsmål som huvudrubriker, följt av en kort sammanfattning av nämndens arbete hittills under året för att bidra till måluppfyllelse. Därefter följer under varje inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet en beskrivning av hur långt nämnden har kommit i arbetet med måluppfyllelsen. Vidare anges uppgifter om befarade avvikelser med en analys av orsaker till dessa. Utöver detta redovisas måluppfyllelsen för nämndens egna mål. Måluppfyllelsen graderas i tre nivåer; uppfylls helt (grön symbol), uppfylls delvis (gul symbol) eller uppfylls inte (röd symbol).


Handläggare: Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

4 Kompletteringar av delegationsbestämmelserna

Dnr: 102-2008-000

Förvaltningen har gjort en översyn av nu gällande delegationsbestämmelser och föreslår vissa kompletteringar av nu gällande bestämmelser vad gäller förskole-verksamhet, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

5 Motion om flera kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan

Dnr: 232-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över en motion från Tomas Rudin (s) och Bengt Sandberg (s) om fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan.

Förvaltningen anser att det är positivt om nyproduktionen sker med blandade upp¬låtelseformer. Inom Älvsjö stadsdelsområde finns idag inga kooperativa hyres¬rätter. När det gäller förvaltningens egen verksamhet så är det förmedlingen av tränings- och försökslägenheter som påverkas av upplåtelseformen. Dessa lägen¬heter utgörs alltid av hyreslägenheter och det är mycket ovanligt med någon annan hyresvärd än de allmännyttiga bolagen. Därför är det viktigt att det även fortsätt¬ningsvis finns god tillgång till hyreslägenheter inom allmännyttan.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

Anmälningsärenden

6 Tillsynsrapport för Finskt seniorboende

Dnr: 266-2008-600

Kommunfullmäktige beslutade 2005 om en uppföljningsmodell för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Beslutet innebär bland annat att alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndsområdena och verksamheter som Stockholm stad har ramavtal med ska följas upp årligen.

Förvaltningen har gjort tillsyn den 6 augusti 2008 av Finskt seniorboendes hemtjänstverksamhet enligt modellen ovan. Utföraren uppfyller de krav som ställs enligt tillsynsformuläret. Arbetssätt och verksamhetsinriktning är utformade för att tillgodose brukarnas behov av inflytande, kontinuitet och trygghet. Personalen har under året fått utbildning i nutrition, dokumentation och livsmedelshygien. Rutiner för bland annat nyckelhantering har förbättrats.

Tillsynen resulterade inte i några anmärkningar. Däremot kan ett förbättringsarbete vara att på ett mer systematiskt sätt sammanställa verksamhetsresultat för att på ett tydligare sätt visa på trender och tendenser över tid.

Verksamheten bedöms i övrigt som mycket god.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

7 Tillsynsrapport för Magelungens Behandlingscenter AB/Älvsjögruppen

Dnr: 368-2007-500

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. socialtjänstlagen, beviljat Magelungens Behandlingscenter AB/Älvsjögruppen tillstånd att driva enskild verksamhet. Älvsjögruppen är belägen på Solberga på Hagväg 4 och driver en öppen verksamhet som riktar sig till ungdomar i åldern 13-20 år med allvarliga psykiska/psykosociala svårigheter.

Stadsdelsnämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen för den löpande tillsynen som innefattar inspektion av verksamheten minst en gång per år. Tillsynen som genomfördes 2008-06-10 och 2008-08-14 ska redovisas i en tillsynsrapport till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har vid sin egen tillsyn 2007 funnit vissa brister i dokumentationen som nämnden ska följa upp. Det gäller krav på att det ska finnas skriftliga inskrivningsbeslut i varje ungdoms akt samt att genomförandeplanerna ska vara underskriven av ungdom, vårdnadshavare, uppdragsgivare och Älvsjögruppen.

Vid genomgång av de 15 ungdomarnas individuella akter visade det sig att det nu finns skriftliga inskrivningsbeslut i alla akterna men att flera genomförandeplaner saknar underskrift av en eller flera av de inblandade. Bristen ska åtgärdas och samtliga handlingsplaner ska vara underskrivna av alla berörda senast vid höstterminens slut. Nästa tillsynsbesök planeras till våren 2009.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

8 Tillsynsrapport för verksamheten Stöd och Resurs Unga Vuxna

Dnr: 265-2008-500

Länsstyrelsen har med stöd av 23 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), beviljat Stöd och Resurs Unga Vuxna tillstånd att driva enskild verksamhet. Verksamheten är belägen på Solberga Hagväg 4 och driver en daglig verksamhet om 24 platser för personer i personkrets 1, enligt LSS. Målgruppen är företrädesvis personer med Aspbergers syndrom.

Stadsdelsnämnden ansvarar enligt LSS för den löpande tillsynen som innefattar inspektion av verksamheten minst en gång per år. Tillsynen som genomfördes den 9 juni 2008 ska redovisas i en tillsynsrapport till Länsstyrelsen.

Stöd och resurs för unga Vuxna uppfyller i stort de krav som ställs i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Arbetssätt och verksamhetsinriktning är utformade för att tillgodose brukarnas behov av individualisering, inflytande och trygghet.

Några förbättringsområden framkom vid tillsynen och ska följas upp i samband med nästa ordinarie tillsyn.

Utrymningsövning ska genomföras senast under hösten 2008 och planen för detta biläggs tillsynsrapporten.

Förbättrade rutiner för de individuella handlingsplanerna och ett tydligare kvalitetssystem, där man också sammanställer muntliga synpunkter och klagomål och andra verksamhetsresultat, ska redovisas vid nästa tillsyn 2009.Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

9 SL:s förslag till trafikförändringar 2009

Dnr: 271-2008-006

Trafikkontoret har skickat ut SL:s förslag till trafikförändringar inför år 2009 till Älvsjö stadsdelsförvaltning för yttrande. Remissutskicket har en tidsplan som inte gör det möjligt för nämnden att yttra sig innan remisstidens utgång. Förvaltningen har därför överlämnat detta utlåtande till trafikkontoret och föreslår att nämnden lägger förvaltningens yttrande till handlingarna.

Förvaltningens tidigare önskemål om ökad turtäthet i lågtrafik på linje 142 har tillgodosetts, men önskemålet om ökad turtäthet på linjerna 141, 161 och 163 kvar¬står. En konsekvensutredning av en eventuell delning av linje 144 vid Älvsjö ska genomföras. Det är viktigt att förslaget inte innebär att det blir väntetid vid bytet i Älvsjö eller att turtätheten mellan Älvsjö och Fruängen försämras. Förvalt¬ningen önskar en översyn av bättre passning mellan bussar och spårtrafiken. Från boende har också framförts synpunkter på att bussförarna kör för fort på både 30- och 50-sträckor.

SL:s förslag saknar satsningar på trygghet, tillgänglighet, miljö, upprustningar av stationer mm. Det skulle även vara önskvärt att SL återupptog den direktdialog som de tidigare haft med stadsdelsnämnderna.Vidare är det viktigt att SL nästa år skickar ut remissen i god tid så att nämnden och råden hinner ta ställning till den inom utsatt tid.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

10 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

12 Protokoll från handikapprådet

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

14 Protokoll från ungdomsrådet

15 Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

2008-09-03

Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

19 Yttrande i adoptionsärende till Södertörns tingsrätt

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket skall ske onsdagen den 24 september.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2008-08-28 justerats den 3 september 2008.

§3 Tertialrapport 2

1.      Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 med 

prognos för året samt delårsrapport till kommunstyrelsen.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budget-

justering med 6,2 mnkr för tomgångshyror, flyttkostnader m m

i samband med ombyggnation av Älvsjö sjukhem.

 

3.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om totalt 1,2

mnkr i omslutningsförändringar.

 

4.      Stadsdelsnämnden omdisponerar budgeten genom att 0,3 mnkr

förs över från förskoleverksamheten till kultur- och förenings-

verksamhet.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2008. Dnr 275-2008-102.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) deltog ej i beslutet.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

I tertialrapport 2 prognostiseras ett underskott med 1,6 mnkr efter bokslutsdispo­sitioner och efter att hänsyn tagits till prestationsförändringar och begärda budget­justeringar, vilket inte fyller målet med en budget i balans. Det här är konsekvenserna av alliansens förda skattesänkningspolitik och det är främst barn, ungdomar och äldre samt de grupper som står längst från en egen försörjning som drabbas hårdast.

 

Precis som med tertialrapport 1 är tertialrapport 2 till vissa delar svårtydd och t.o.m. missvisande. Trots att aktiviteterna pågår över hela året är det på flera ställen angivet att målet är helt uppfyllt. Man räknar med att målet kommer att bli uppfyllt när året är slut. Det är inte ett korrekt sätt att redovisa. Vi anser inte att man kan redovisa ett mål som helt uppfyllt när det endast är en prognos på att så kommer att ske.

 

Till tertialrapport 1 la oppositionen ett särskilt uttalande att målen när det gäller barn och ungdom endast delvis är uppfyllt. Vi anser fortfarande att målet om ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar inte är uppfyllt eftersom de båda ungdomsgårdarna i Solberga och Långbro lagts ner och först efter närmare ett år ersatts med en trevande start av en mötesplats i Kristallparken och en knappt igångsatt start av en mötesplats i Johan Skytteskolan. Här anser vi att Älvsjös yngre ungdomar har fått dra ett alltför tungt strå till stacken när det gäller att finansiera den moderatstyrda alliansens skattesänkningar.

 

Att Älvsjös unga saknar goda möjligheter till en rik fritid med aktiviteter som efterfrågas och passar alla unga märks inte minst på att klotter och förstörelse ökar. Även klagomål på störningar och otrygghet från bostadsområden, framförallt i närheten av Ungdomens Hus, har ökat.

 

Vår oro för förskolan är inte stillad. Målet med 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i grupperna 4-5 år, är endast delvis uppfyllt. Fortfarande saknar flera avdelningar förskollärare. Sammantaget gör detta att vi känner en stor oro för hur barnen har det i förskolan. Stora barngrupper är påfrestande för barnen och skapar stressande situationer både för barnen och för deras föräldrar men också för personalen.

 

Även målet med samarbetet inom förskolan med föräldrar och skola uppfylls endast delvis som en följd av alliansens politik. Genom att centralisera grundskolans verksamhet till utbildningsförvaltningen uppstod det brister i kontakterna mellan förskolans och skolans personal.  Det i sin tur har gett konsekvenser när det gäller delaktighet och demokratiskt inflytande från föräldrarnas och barnens sida.

När nämnden i april behandlade budget 2009 med inriktning 2010-2011, befarade oppositionen att hela äldreomsorgen skulle konkurrensutsättas. Under debatten sa moderaterna att de kunde lugna oppositionen på den punkten och utlovade att det inte skulle ske någon konkurrensutsättning av äldreomsorgen i Älvsjö under innevarande mandatperiod. I T2, 6 månader senare, är det löftet bortglömt och konkurrensutsättningen av Solberga sjukhem och Älvsjö sjukhem har bara skjutits upp till hösten 2009. Detta är ytterst beklagligt. I en tid då äldreomsorgen mer än någonsin är föremål för kritik och alltfler upplever brister, är det viktigt att behålla verksamheten i egen regi med allt vad det innebär såväl när det gäller hur verksamheten styrs som när det gäller kvalitetsuppföljningar och möjligheter till snabba förbättringsåtgärder.

 

Äldreomsorgen dras med ett underskott, vilket innebär att många äldre inte kan få de insatser de önskar, t ex att komma in på ett äldreboende. Budgeten belastas fortsatt av mycket höga kostnader för att driva Långbroberg. Det är pengar som istället kunde ha lagts ut på hela äldreomsorgen och bidragit till ökad livskvalitet för de äldre. Istället tvingas verksamheten till genomgripande besparingsåtgärder. Vår oro är stor över att det kommer att innebära minskad personal och minskade satsningar på personalfrämjande åtgärder förutom ytterligare restriktivitet när det gäller de äldres möjligheter att få ett önskat boende och andra omsorger på livets höst.

 

Även ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärderna pekar på underskott. Vi kan konstatera att jobbtorg och de åtgärder alliansen ivrar för inte kan bedömas som lyckade. Nya grupper med försörjningshinder kommer till såsom personer som utförsäkrats av försäkringskassan och som bedöms vara för sjuka för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Jobbtorgen kan inte ta emot och handlägga personer som via arbetsförmågebedömningar bedöms ha en arbetsförmåga understigande 50 procent. Vilka insatser dessa personer erbjuds går inte att få fram. Dessutom är det många av dem som fått en praktikplats eller annan aktivitet som arbetsträning som efter periodens slut inte får ett arbete samtidigt som arbetslösheten ökar och vi befinner oss i en lågkonjunktur.

 

Att säga att målen ”staden (stadsdelen) som en attraktiv arbetsgivare” uppfylls kan vi inte hålla med om när den övertalighet som bedöms uppstå under kommande sexmånadersperioden är 16 helårsanställningar (av olika yrkeskategorier) samt 6 s.k. frysta preciserat övertaliga som kommer att aktiveras för konstaterande av övertalighet. Sjuktalet för första halvåret är även det förhållandevis högt och 1,3 procentenheter högre än stadens sjuktal. En attraktiv arbetsgivare har inte heller som målsättning att konkurrensutsätta, utmana och avknoppa arbetsplatserna och därmed också skapa osäkerhet och turbulens bland medarbetarna.

 

Den aktivitetsplan som alliansen arbetar med tar vi helt avstånd ifrån.

 

I övrigt hänvisar vi till de reservationer som vi gjorde till budget för 2008 och som gett stadsdelen helt andra och bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva sina verksamheter.

 

§4 Kompletteringar av delegationsbestämmelserna

Delegationsbestämmelserna kompletteras i enligt med stadsdelsförvaltningens förslag.

 

Ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av nu gällande delegationsbestämmelser och föreslår vissa kompletteringar av nu gällande bestämmelser vad gäller förskoleverksamhet, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2008. Dnr 102-2008-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Motion om flera kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan

Stadsdelsnämnden överlämnar som svar på remiss avseende motion

(2008:9) detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över en motion från Tomas Rudin (s) och Bengt Sandberg (s) om fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan.

 

Förvaltningen anser att det är positivt om nyproduktionen sker med blandade upplåtelseformer. Inom Älvsjö stadsdelsområde finns idag inga kooperativa hyresrätter. När det gäller förvaltningens egen verksamhet så är det förmedlingen av tränings- och försökslägenheter som påverkas av upplåtelseformen. Dessa lägenheter utgörs alltid av hyreslägenheter och det är mycket ovanligt med någon annan hyresvärd än de allmännyttiga bolagen. Därför är det viktigt att det även fortsättningsvis finns god tillgång till hyreslägenheter inom allmännyttan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2008. dnr 232-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens slag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

§6 Tillsynsrapport för Finskt seniorboende

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar rapporten till äldreförvaltningen.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2005 om en uppföljningsmodell för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Beslutet innebär bland annat att alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndsområdena och verksamheter som Stockholm stad har ramavtal med ska följas upp årligen.

 

Förvaltningen har gjort tillsyn den 6 augusti 2008 av Finskt seniorboendes hemtjänstverksamhet enligt modellen ovan. Utföraren uppfyller de krav som ställs enligt tillsynsformuläret. Arbetssätt och verksamhetsinriktning är utformade för att tillgodose brukarnas behov av inflytande, kontinuitet och trygghet. Personalen har under året fått utbildning i nutrition, dokumentation och livsmedelshygien. Rutiner för bland annat nyckelhantering har förbättrats.

 

Tillsynen resulterade inte i några anmärkningar. Däremot kan ett förbättringsarbete vara att på ett mer systematiskt sätt sammanställa verksamhetsresultat för att på ett tydligare sätt visa på trender och tendenser över tid.

 

Verksamheten bedöms i övrigt som mycket god.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

daterat den 5 augusti 2008. Dnr 266-2008-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Tillsynsrapport för Magelungens Behandlingscenter AB/Älvsjögruppen

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och skickar tillsyns-

rapporten vidare till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap socialtjänstlagen, beviljat Magelungens Behandlingscenter AB/Älvsjögruppen tillstånd att driva enskild verksamhet. Älvsjögruppen är belägen på Solberga på Hagväg 4 och driver en öppen verksamhet som riktar sig till ungdomar i åldern 13-20 år med allvarliga psykiska/psykosociala svårigheter.

 

Stadsdelsnämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen för den löpande tillsynen som innefattar inspektion av verksamheten minst en gång per år. Tillsynen som genomfördes 2008-06-10 och 2008-08-14 ska redovisas i en tillsynsrapport till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har vid sin egen tillsyn 2007 funnit vissa brister i dokumentationen som nämnden ska följa upp. Det gäller krav på att det ska finnas skriftliga inskrivningsbeslut i varje ungdoms akt samt att genomförandeplanerna ska vara underskriven av ungdom, vårdnadshavare, uppdragsgivare och Älvsjögruppen.

 

Vid genomgång av de 15 ungdomarnas individuella akter visade det sig att det nu finns skriftliga inskrivningsbeslut i alla akterna men att flera genomförandeplaner saknar underskrift av en eller flera av de inblandade. Bristen ska åtgärdas och samtliga handlingsplaner ska vara underskrivna av alla berörda senast vid höstterminens slut. Nästa tillsynsbesök planeras till våren 2009.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2008. Dnr 368-2007-500.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Tillsynsrapport för verksamheten Stöd och Resurs Unga Vuxna

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och skickar tillsynsrapporten vidare till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Ärendet

Länsstyrelsen har med stöd av 23 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), beviljat Stöd och Resurs Unga Vuxna tillstånd att driva enskild verksamhet. Verksamheten är belägen på Solberga Hagväg 4 och driver en daglig verksamhet om 24 platser för personer i personkrets 1, enligt LSS. Målgruppen är företrädesvis personer med Aspbergers syndrom.

 

Stadsdelsnämnden ansvarar enligt LSS för den löpande tillsynen som innefattar inspektion av verksamheten minst en gång per år. Tillsynen som genomfördes den 9 juni 2008 ska redovisas i en tillsynsrapport till länsstyrelsen.

 

Stöd och resurs för unga Vuxna uppfyller i stort de krav som ställs i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Arbetssätt och verksamhetsinriktning är utformade för att tillgodose brukarnas behov av individualisering, inflytande och trygghet.

 

Några förbättringsområden framkom vid tillsynen och ska följas upp i samband med nästa ordinarie tillsyn.

 

Utrymningsövning ska genomföras senast under hösten 2008 och planen för detta biläggs tillsynsrapporten.

 

Förbättrade rutiner för de individuella handlingsplanerna och ett tydligare kvalitetssystem, där man också sammanställer muntliga synpunkter och klagomål och andra verksamhetsresultat, ska redovisas vid nästa tillsyn 2009.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti 2008. Dnr 368-2007-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

 

 

§9 SL:s förslag till trafikförändringar 2009

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens yttrande till handlingarna.

 

Ärendet

Trafikkontoret har skickat ut SL:s förslag till trafikförändringar inför år 2009 till Älvsjö stadsdelsförvaltning för yttrande. Remissutskicket har en tidsplan som inte gör det möjligt för nämnden att yttra sig innan remisstidens utgång. Förvaltningen har därför överlämnat detta utlåtande till trafikkontoret och föreslår att nämnden lägger förvaltningens yttrande till handlingarna.

 

Förvaltningens tidigare önskemål om ökad turtäthet i lågtrafik på linje 142 har tillgodosetts, men önskemålet om ökad turtäthet på linjerna 141, 161 och 163 kvar­står. En konsekvensutredning av en eventuell delning av linje 144 vid Älvsjö ska genomföras. Det är viktigt att förslaget inte innebär att det blir väntetid vid bytet i Älvsjö eller att turtätheten mellan Älvsjö och Fruängen försämras. Förvalt­ningen önskar en översyn av bättre passning mellan bussar och spårtrafiken. Från boende har också framförts synpunkter på att bussförarna kör för fort på både 30- och 50-sträckor.

 

SL:s förslag saknar satsningar på trygghet, tillgänglighet, miljö, upprustningar av stationer mm. Det skulle även vara önskvärt att SL återupptog den direktdialog som de tidigare haft med stadsdelsnämnderna. Vidare är det viktigt att SL nästa år skickar ut remissen i god tid så att nämnden och råden hinner ta ställning till den inom utsatt tid.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2008. Dnr 271-2008-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande som ordföranden Karl Bern m.fl (fp) och ledamoten Olle Andretzky m.fl (m) ställde sig bakom.

 

 

Återigen har SL kommit oacceptabelt sent till nämnden med sina förslag till trafikändringar. Då detta är en årligen återkommande aktivitet anser vi att det borde gå att ta fram underlaget tidigare så att vi som remissinstans får en rimlig chans att behandla ärendet.

 

Vi vill ha en utökad turtäthet på linje 142. Det är ett steg i rätt riktning att öka turtätheten något på kvällar och helger men vi anser inte att det är tillräckligt. Om kollektivtrafiken verkligen ska vara ett bättre alternativ till bilen måste resenärerna uppleva att det är lättare att ta bussen än bilen. Då är det inte rimligt med 20-minuters intervall hela dagarna och 30-minuters intervall tidiga morgnar och sena kvällar.

 

Vi vill understryka att en eventuell delning av linje 144 vid Älvsjö station inte får innebära att resenären får en väntetid vid fortsatt resa mot antingen Fruängen eller Gullmarsplan.

 

Vi har tidigare framfört krav att SL gör en samlad översyn av busstrafiken inom Älvsjö. Nämnden prioriterar alla åtgärder för att förbättra kollektivtrafikförsörjningen till, från, och inom, Älvsjö stadsdelsområde på samtliga busslinjer som berör stadsdelen. Vi vidhåller det kravet.

§10 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

§11 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i augusti 2008 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i augusti anmäldes och lades till handlingarna.

§12 Protokoll från handikapprådet

 

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2008-09-11 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2008-09-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Protokoll från ungdomsrådet

§15 Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2008-09-03 till handlingarna.

§16 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om att nytt samråd om Vivelparken kommer att ske onsdagen den 1 oktober kl 18.30 i medborgarkontoret.

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Stadsdelsnämnden enades om att skicka en skrivelse till infrastrukturministern och till generaldirektören för Vägverket med krav på att Älvsjövägen läggs i tunnel.

§18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2008-08-14 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Yttrande i adoptionsärende till Södertörns tingsrätt