Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Information om Stockholmsenkäten 2008

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr: 315-2008-099

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har, med anledning av personella förändringar inom avdelningen, inkommit med en begäran om rättegångsfullmakt att användas i domstolar där juridiska avdelningen har nämndens uppdrag att föra talan samt i övrigt tillvarata och bevaka kommunens rätt inom nämndens ansvarsområde. Fullmakten avser såväl verksamhet som bedrivs av stadsled-ningskontorets juridiska avdelning, allmänjuridiska enheten som av social- och skoljuridiska enheten.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

4 Förskole- och familjedaghemsundersökning 2008

Dnr: 300-2008-400

Våren 2008 genomförde utrednings- och statistikkontoret (USK) en brukarunder-sökning inom förskoleverksamheten i Stockholms stad. Älvsjö stadsdelsförvalt-ning beställde i anslutning till detta, en totalundersökning där samtliga föräldrar i Älvsjös kommunala förskolor och familjedaghem inbjöds att delta. Totalunder-sökningen ger möjlighet att göra en redovisning på förskolenivå och jämföra hur nöjda föräldrarna är vid olika förskolor.

Svarsfrekvensen för Älvsjö var 84 %. Resultatet av brukarundersökningen kom-mer att användas som en del i stadsdelsförvaltningens fortsatta uppföljning och planering. Den kommer också att diskuteras och analyseras av föräldrar och per-sonal som underlag för fortsatt kvalitetsutveckling vid den egna förskolan.

Förvaltningen återkommer till stadsdelsnämnden 2008-12-04, med en fördjupad analys av resultatet från brukarundersökningen i samband med att den samman-tagna kvalitetsredovisningen för förskolan presenteras.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Göran Sjödin, 08-508 21 070

5 Älvsjö stadsdelsnämnds egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet - svar till Socialstyrelsen

Dnr: 228-2008-602

Socialstyrelsen har i en skrivelse begärt redovisning av Älvsjö stadsdelsnämnd angående nämndens egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet och ställer frågan om nämnden fastställt mätbara mål för hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen begär redovisning av de mål som inte uppnåddes vid nämndens senaste kontroll av hälso- och sjukvården och redovisning av planerade åtgärder som prioriterats med anledning av detta.
Nämndens mål framgår av den kvalitetsplan för hälso- och sjukvården som nämnden beslutade om den 30 augusti 2007 och av enheternas kvalitetsgarantier som nämnden också faställt. Nutrition, trycksårsprofylax och fallskadeprevention är prioriterade områden. Syftet är att förbättra den förebyggande hälso- och sjukvården. Ytterligare mål är att den enskilde ska känna sig delaktig och välinformerad. Inom detta område är ett av de mätbara målen som framgår av kvalitetsgarantierna att individuell vårdplan ska upprättas tillsammans med patienten/närstående inom fyra veckor efter inflyttning. Vid uppföljning har framgått att målen inte helt har uppnåtts på samtliga enheter. Revidering av prioriterade hälso- och sjukvårdsmål pågår och presenteras integrerade med de övriga målen för äldreomsorgen i verksamhetsplanen för 2009.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

6 Ändring av beslut om öppning av snövallar

Dnr: 329-2008-300

Kommer senare

7 Val av vice ordförande samt ny ledamot till sociala delegationen

Dnr: 002-003-2008

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

8 Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad

Dnr: 291-2008-006

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns rätt för kommunen att i vissa angivna fall meddela lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa och miljön. De lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad fastställdes 1999 och förändringar i lagstiftningen har medfört behov av en revidering.

Den enda föreslagna förändring som stadsdelsförvaltningen har synpunkter på gäller 5 § Eldning av trädgårdsavfall. Förvaltningen anser att det inte finns behov av att elda trädgårdsavfall i Stockholm. Det trädgårdsavfall som inte lämpar sig att kompostera på den egna tomten kan villaägaren antingen lämna på någon av stadens återvinningscentraler eller begära extra hämtning av. Om eldning över huvud taget ska vara tillåten så anser förvaltningen att den tillåtna perioden inte ska utökas utöver de två veckor som finns idag.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

9 Motion (2008:59) om skärpt verksamhetsuppföljning

Dnr: 292-2008-006

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2008-08-26 hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över vänsterpartiets motion (2008:59) om att skärpa verksamhetsuppföljningen i äldreomsorgen.

I motionen anförs att sedan 2006 har all hemtjänst, ledsagning och avlösning samt alla vård- och omsorgsboenden följts upp av staden enligt en särskild mall. Denna mall för verksamhetsuppföljning saknar idag frågor som rör ekonomiska förhållanden. I motionen föreslås att staden bör utveckla den ekonomiska tillsynen genom att komplettera mallen för verksamhetsuppföljning med uppgifter rörande ekonomiska förhållanden. Vidare föreslås att de som granskar ska ha en företagsekonomisk kompetens.

Förvaltningen anser att det blir en alltmer central uppgift för stadsdelsnämnderna att bedriva en effektiv verksamhetsuppföljning av upphandlade verksamheter inom äldreomsorgen. Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att staden utvecklar den ekonomiska tillsynen men att detta kräver ökade resurser som bör tilldelas nämnderna anslagsvis.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

10 Yttrande till länsstyrelsen avseende ansökan från Stöd och resursgruppen i Stockholm AB om att driva verksamhet enligt § 23 LSS

Dnr: 265-2008-500

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt yttrande från stadsdelsnämnden avseende ansökan från Stöd och resursgruppen i Stockholm AB, om tillstånd att driva korttidsvistelse utanför det egna hemmet, i enlighet med §23 i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Företaget har redan idag tillstånd för driften av en daglig verksamhet med 24 platser för unga personer med Aspbergers syndrom.

Förvaltningen har inget att erinra mot att Stöd och resursgruppen i Stockholm AB ges tillstånd att driva korttidsvistelse utanför det egna hemmet i enlighet med ansökan, förutsatt att man åtgärdar de brister som framkommit i samband med den senast genomförda tillsynen av den dagliga verksamheten.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsrapport

12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Protokoll från pensionärsrådet

15 Protokoll från handikapprådet

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

17 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

2008-09-24

Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

21 Yttrande i adoptionsärende till

22 Yttrande i adoptionsärende till Södertörns tingsrätt

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket skall ske tisdagen den 28 oktober.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2008-09-18 justerats den 24 september 2008.

§3 Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

 

Stadsdelsnämnden utfärdar rättegångsfullmakt för stadsjuristen Catharina Gyllencreutz samt vice stadsjuristerna Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde.

 

Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket.

 

Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2008. Dnr 315-2008-099.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Förskole- och familjedaghemsundersökning 2008

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

 

Ärendet

Våren 2008 genomförde utrednings- och statistikkontoret (USK) en brukarundersökning inom förskoleverksamheten i Stockholms stad. Älvsjö stadsdelsförvaltning beställde, i anslutning till detta, en totalundersökning där samtliga föräldrar i Älvsjös kommunala förskolor och familjedaghem inbjöds att delta. Totalundersökningen ger möjlighet att göra en redovisning på förskolenivå och jämföra hur nöjda föräldrarna är vid olika förskolor. Svarsfrekvensen för Älvsjö var 84 %.

 

Resultatet av brukarundersökningen kommer att användas som en del i stadsdelsförvaltningens fortsatta uppföljning och planering. Den kommer också att diskuteras och analyseras av föräldrar och personal som underlag för fortsatt kvalitetsutveckling vid den egna förskolan.

 

Förvaltningen återkommer till stadsdelsnämnden 2008-12-04, med fördjupad analys av resultatet från brukarundersökningen i samband med att den sammantagna kvalitetsredovisningen för förskolan presenteras.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 september 2008. Dnr 300-2008-400.

 

 

Beslutsgång

      Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§5 Älvsjö stadsdelsnämnds egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet - svar till Socialstyrelsen

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar till Socialstyrelsen angående nämndens egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet.

 

Ärendet

Socialstyrelsen har i begärt redovisning av Älvsjö stadsdelsnämnd angående nämndens egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet och ställer frågan om nämnden fastställt mätbara mål för hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen begär redovisning av de mål som inte var uppnådda vid nämndens senaste kontroll av hälso- och sjukvården samt redovisning av planerade åtgärder som prioriterats med anledning av detta.

 

Nämndens mål framgår av den kvalitetsplan för hälso- och sjukvården som nämnden beslutade om den 30 augusti 2007 och av enheternas kvalitetsgarantier som nämnden fastställt. Nutrition, trycksårsprofylax och fallskadeprevention är prioriterade områden. Syftet är att förbättra den förebyggande hälso- och sjukvården. Ytterligare mål är att den enskilde ska känna sig delaktig och välinformerad. Inom detta område är ett av de mätbara målen som framgår av kvalitetsgarantierna att individuell vårdplan ska upprättas tillsammans med patienten/närstående inom fyra veckor efterinflyttning. Vid uppföljning har framkommit att målen inte helt har uppnåtts på samtliga enheter. Revidering av prioriterade hälso- och sjukvårdsmål pågår och presenteras integrerade med de övriga målen för äldreomsorgen i verksamhetsplanen för 2009.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 228-2008-602.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ändring av beslut om öppning av snövallar

§7 Val av vice ordförande samt ny ledamot till sociala delegationen

  1. Som vice ordförande i sociala delegationen för tiden till och med 2008 utses Gun Högbacke (s).
     
  2. Som ledamot i sociala delegationen för tiden till och med 2008 utses Bo Sehlin (s).

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd utsåg 2008-01-10 sju ledamöter och fyra ersättare till sociala delegationen för 2008. Eftersom Svante Haggren (s), som valdes till vice ordförande, har lämnat stadsdelsnämnden/sociala delegationen föreslås att ledamoten Gun Högbacke (s) efterträder honom som vice ordförande samt att Bo Sehlin (s) utses som ledamot i sociala delegationen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2008. Dnr 003-2008-002.

 

 

Beslutsgång

      Nämnden ställde sig bakom förvaltningens

§8 Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till miljö- och hälsoskyddsnämnden som svar på remissen.

 

Ärendet

I förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns rätt för kommunen att i vissa angivna fall meddela lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa och miljön. De lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad fastställdes 1999 och förändringar i lagstiftningen har medfört behov av en revidering.

 

Den enda föreslagna förändringen som stadsdelsförvaltningen har synpunkter på gäller 5 § Eldning av trädgårdsavfall. Förvaltningen anser att det inte finns behov av att elda trädgårdsavfall i Stockholm. Det trädgårdsavfall som inte lämpar sig att kompostera på den egna tomten kan villaägaren antingen lämna på någon av stadens återvinningscentraler eller begära extra hämtning av. Om eldning över huvud taget ska vara tillåten så anser förvaltningen att den tillåtna perioden inte ska utökas utöver de två veckor som finns idag.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Karl Bern m fl (fp), Olle Andretzky m fl (m), Eva-Lena Lindfors (kd) Majvi Andersson m fl (s), Maj-Len Eklund (v) och Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi vill understryka att det är angeläget att begränsa den tillåtna eldningsperioden till vecka 18 och 40 som gäller idag.

§9 Motion (2008:59) om skärpt verksamhetsuppföljning

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remiss avseende motion (2008:59) överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2008-08-26 hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över vänsterpartiets motion (2008:59) om att skärpa verksamhetsuppföljningen i äldreomsorgen.

 

I motionen anförs att sedan 2006 har all hemtjänst, ledsagning och avlösning samt alla vård- och omsorgsboenden följts upp av staden enligt en särskild mall. Denna mall för verksamhetsuppföljning saknar idag frågor som rör ekonomiska förhållanden. Vidare föreslås att de som granskar ska ha en företagsekonomisk kompetens.

 

Förvaltningen anser att det blir en alltmer central uppgift för stadsdelsnämnderna att bedriva en effektiv verksamhetsuppföljning av upphandlade verksamheter inom äldreomsorgen. Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att staden utvecklar den ekonomiska tillsynen men att detta kräver ökade resurser som bör tilldelas nämnderna anslagsvis.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v), ledamoten Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden skulle tillstyrka motionen.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v), ledamoten Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut 

 

  1. Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen 
  2. Därutöver vill vi framföra följande. 

Det är mycket bra att man från äldreförvaltningen vidtagit flera åtgärder för att förstärka den ekonomiska kontrollen av privata utförare.

 

Den stickprovskontroll som av äldreförvaltningen genomförs fr.o.m. 2008 avseende ekonomiska förhållanden hos privata utförare av hemtjänst bör även omfatta vård- och omsorgsboenden. Utebliven inbetalning av skatter i form av F- och A-skatt liksom arbetsgivaravgift måste synliggöras i god tid. Det är viktigt att den typen av kontroll även finns med i uppföljningsmallen.

 

§10 Yttrande till länsstyrelsen avseende ansökan från Stöd och resursgruppen i Stockholm AB om att driva verksamhet enligt § 23 LSS

Stadsdelsnämnden överlämnar yttrandet till länsstyrelsen.

 

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt yttrande från stadsdelsnämnden avseende ansökan från Stöd och resursgruppen i Stockholm AB, om tillstånd att driva korttidsvistelse utanför det egna hemmet, i enlighet med § 23 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Företaget har redan idag tillstånd för drift av en daglig verksamhet med 24 platser för unga personer med Aspbergers syndrom.

 

Förvaltningen har inget att erinra mot att Stöd och resursgruppen i Stockholm AB ges tillstånd att driva korttidsvistelse utanför det egna hemmet i enligt med ansökan, förutsatt att man åtgärdar de brister som framkommit i samband med den senast genomförda tillsynen av den dagliga verksamheten.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde för det ekonomiska utfallet för september månad.

 

§12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

§13 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i september 2008 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i september anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2008-10-16 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Protokoll från handikapprådet

§16 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2008-10-16 anmäldes och lades till handlingarna.

   

§17 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik, miljö- och planfrågor 2008-09-24 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Övrigt från verksamheten

Barngruppernas storlek

 

Barngruppernas storlek i Älvsjö har inte ökat såsom felaktigt uppgivits i senaste numret av tidningen Mitt i Söderort. Tvärtom minskar barngruppernas storlek vilket framgår av senaste tertialrapporten.

 

Mötesplats för yngre ungdomar

 

Mötesplatsen i Johan Skytteskolan startar i början av november och

kommer att ha öppet två kvällar i veckan.   

 

Ungdomens hus

 

Vid höstterminens början sjönk antalet besökare vid Ungdomens hus och låg under en period under 200 besökare per vecka. Nu har antalet besökare ökat och är uppe i cirka 300 per vecka.

§19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

En enig nämnd (fp, m, kd, s, v och mp) beslutade att skicka nedanstående skrivelse till stadsbyggnadsnämndens namnberedning.

 

Den kände illustratören och Älvsjöbon, Ingvar Thorén, har avlidit i en ålder av 85 år. Mer hängiven Älvsjö än Ingvar kan man nog inte bli. Älvsjö stadsdelsnämnd föreslår att staden hedrar minnet av Ingvar Thorén med att namnge en gata i Älvsjö efter honom. Vi föreslår att den del av Myrvägen som viker av nedåt Långsjön vid Korkskruven byter namn till Ingvar Thoréns väg.

 

 

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2008-09-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§22 Yttrande i adoptionsärende till Södertörns tingsrätt