Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-04

Sammanträde 2008-12-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om verksamhetsplan och budget 2009

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av ledamot och ersättare i stadsdelsnämnden

3 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

4 Verksamhetsplan och budget 2009

Dnr: 407-2008-100

Kommer senare

5 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2009

Dnr: 367-2008-000

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för 2008, uppföljning av budget 2009, underlag till budget för 2010 med beräkningar för 2011 och 2012 samt budget/verksamhetsplan för 2009. Nämnderna ska planera sina sammanträden utifrån dessa datum.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

6 Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö läsåret 2007/2008

Dnr: 374-2008-400

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

7 Redovisning av resultatet från förskole- och familjedaghemsundesökningen 2008

Dnr: 300-2008-400

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

8 Beslut om fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr: 387-2008-000

Detta ärende har utarbetats inom verksamhetsområdet vuxna, funktionshindrade och äldre i samråd med socialtjänstförvaltningen och behandlats i förvaltnings-gruppen och handikapprådet 2008-11-27.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

9 Verksamhetsuppföljning av Solberga vård- och omsorgsboende

Dnr: 390-2008-600

Solberga vård- och omsorgsboende är en välfungerande verksamhet med permanenta och korttidsplatser samt en dagvårdsenhet. Boendet är trivsamt och fokuserar på gott bemötande och de boendes trygghet och säkerhet. Enheterna är låsta med kodlås och koden finns angiven i anslutning till den låsta dörren.

Tryggheten garanteras genom kontinuitet i personalgruppen och genom att det finns tillgång till personal under alla dygnets timmar. Personalen erbjuder aktiviteter både i grupp och individuellt. Kontaktmannaskapet är välutvecklat och personalens kompetensutveckling sker fortlöpande. Informationsbroschyrer om verksamheten finns tillgängliga i entrén på enheten. Anhörigråd och anhörigmöten anordnas. Inga anmälningar enligt Lex Sara till länsstyrelsen eller enligt Lex Maria till Socialstyrelsen har förekommit under året. En ny uppföljning genomförs 2009.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

10 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus

Dnr: 391-2008-600

Älvsjö servicehus har 93 lägenheter för serviceboende varav 2 lägenheter för korttidsvistelse/sviktlägenheter och en dagverksamhet för 12 daggäster. Verksamheten leds av en resultatenhetsschef med hjälp av en enhetschef. Det finns två omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, en sjukgymnast, en arbetsterapeut, och administrativ personal på enheten. Sjuksköterskorna finns på plats på servicehuset dagtid måndag till fredag och under övrig tid ansvarar Attendo Care ABs mobila team för hemsjukvården. Älvsjö vårdcentral ansvarar för läkarinsatserna under vardagar dagtid och Cureras läkarteam anlitas under kvällar, nätter och helger. Personalomsättningen är låg,
2 % under året. Av 36 anställda omvårdnadspersonal saknar en grundläggande vårdutbildning. Personalen har erhållit kompetensutveckling. Checklista för introduktion och system för avvikelsehantering finns. Ingen Lex-Maria-anmälan till Socialstyrelsen eller Lex-Sarah-anmälan till Länsstyrelsen har gjorts under året.

Ledningssystem för hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) finns men saknas för den sociala omsorgen (SOSFS 2006:11). Resultatenhetschefen planerar ISO-certifiering av enheten för att uppfylla tillsynsmyndigheternas krav på kvalitetssystem.

Dokumentationerna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten förs i enlighet med Stockholms stads datasystem.

Förvaltningen avser att genomföra verksamhetsuppföljning även år 2009.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

11 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Dnr: 370-2008-103

För genomförande av stadsdelarnas anläggningsarbeten såsom parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten på parkmark planerar stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Älvsjö att göra en ny gemensam ramavtalsupphand¬ling. Upphandlingen föreslås administreras av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

12 Gemensam upphandling av projekteringskonsult för parkinvesteringar

Dnr: 371-2008-103

För upprättande av ritningar och mängdförteckningar samt mätningar med mera avseende mindre parkinvesteringar planerar stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Älvsjö att göra en ny gemensam upphandling av ramavtal för projekteringskonsulttjänster. Upphandlingen föreslås administreras av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

Remissärenden

13 Motion om inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd

Dnr: 357-2008-006

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2008-09-08 hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över vänsterpartiets motion om att inrätta en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarunder-sökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd.

I motionen anförs att brukarinflytandet behöver stärkas i socialtjänsten.
På liknande sätt som det idag finns särskilda ombudsmän inom de delar av socialtjänsten som avser äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, föreslås inrättande av en socialtjänstombudsman i staden.
Vidare föreslås genomförande av stadsövergripande återkommande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen anser att det finns ett behov av att öka brukarnas inflytande inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Detta görs framför allt genom att utveckla socialtjänstens metoder och arbetssätt, även om andra insatser som brukarundersökningar och en eventuell ombudsman kan ses som komplement.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

14 Förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade

Dnr: 330-2008-006

Trots stor utbyggnad i staden kvarstår behoven av ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS liksom bostäder för psykiskt funktionshindrade.
Den nuvarande genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade har idag endast en rådgivande funktion vilket socialtjänst-förvaltningen ser som en svårighet. Stadsdelsförvaltningarna kan ha svårt att överblicka och bevaka behoven i staden som helhet. Socialtjänstförvaltningen
har därför föreslagit att den nuvarande genomförandegruppen omvandlas till en beslutsgrupp.

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget men framhåller vikten av att genomförandegruppen samråder med och beaktar synpunkter från stadsdels-förvaltningarna innan beslut tas. För att undvika stora merkostnader för vissa stadsdelar är det också viktigt att det blir en jämn fördelning av utbyggnaden av bostäder med särskild service inom staden.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

15 Motion (2008:51)om oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor

Dnr: 366-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över en motion från Mehdi Oguzsoy (v) och Ann Mari Engel (v) om oseriösa konsulter och bostads¬¬bolagens medverkan på köpstämmor.

Inom Älvsjö stadsdelsområde har några bostadsrättsföreningar bildats i Solberga. Förvaltningen känner inte till att det skulle ha förekommit några oegentligheter i dessa fall. Förvaltningen har inte några synpunkter på huruvida kommunfullmäk¬tige bör besluta att de kommunala bostadsbolagen ska finnas representerade på alla köpstämmor. Däremot bör de välja att delta i de fall de bjuds in.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

16 Förslag till detaljplan för fastigheten Herrängsgården 1, Liljestigen 20 i stadsdelen Herrängen, S-Dp 2008-10775-54

Dnr: 361-2008-300

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd kring förslag till detaljplan för fastigheten Herrängsgården 1. Syftet med planen är att uppdatera planbestämmel¬serna till dagens standard i plan- och bygglagen, för att säkerställa områdets kultur¬¬historiska värden samt i övrigt motsvara den användning som finns inom fastigheten idag.

Förvaltningen anser att det är positivt att områdets kulturhistoriska värden säkras samtidigt som allmänhetens och föreningslivets möjligheter att använda gården, parken och idrottsytorna bevaras. Förvaltningen ser dock ett problem med att dans¬banan hamnar på parkmark och inte på kvartersmark. Förvaltningen föreslår att tomtmarken utökas så att Herrängens gård även omfattar dansbanan. Därmed undanröjs de problem som kan uppstå med det föreliggande förslaget kring dubbel¬¬bokningar och otydlighet kring hur dansbanan får användas.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

Anmälningsärenden

17 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Älvsjö ård 1, Älvsjö Gårdsväg 2, S-Dp 2008-11400-54

Dnr: 348-2008-300

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd kring förslag till detaljplan för del av kvarteret Älvsjö Gård m.m. Remissutskicket har en tidsplan som inte gör det möjligt för nämnden att yttra sig innan remisstidens utgång. Förvaltningen har därför överlämnat detta utlåtande till stadsbyggnadskontoret och föreslår att nämn¬den lägger förvaltningens yttrande till handlingarna.

Detaljplanen är en del av det pågående förnyelse¬arbetet i Älvsjö centrum. Planför¬slaget innebär att nuvarande parkväg från Älvsjö Gårdsväg upp till stationen blir gatumark. Syftet är att möjliggöra angöring med bil till pendeltågsstationen, att anlägga parkeringsplatser för handikappade nära stationen samt att lösa stationens avfallsproblem genom att bygga ett källsorteringshus.

Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget och anser att det är positivt om stationens avfallsproblem kan lösas. Den nya cykelparkering som planeras utmed gångvägen Älvsjö Broväg måste bli välordnad för att effektivt utnyttja ytan. Om parkeringsplatser för motorcyklar inte planeras på annan plats i nya Älvsjö cent¬rum så kan det vara lämpligt vid Älvsjö Gårdsväg.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

19 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

21 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

22 Protokoll från pensionärsrådet

23 Protokoll från handikapprådet

24 Protokoll från förvaltningsgruppen

26 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2008-10-15, 2008-10-29 och 2008-11-07

28 Anbudsupphandling avseende drift av gruppbostäder och daglig verksamhet

Dnr: 091-2008-600

Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket skall ske tisdagen den 9 december.

§2 Anmälan av ledamot och ersättare i stadsdelsnämnden

Anmäldes att kommunfullmäktige 2008-11-03 utsett Bo Sehlin (s) till ledamot och Ulf Holmlund till ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med 2008.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2008-10-23 justerats den 28 oktober 2008.

§4 Verksamhetsplan och budget 2009

Stadsdelsnämnden beslutar att bordlägga verksamhetsplan och budget för år 2009.

§5 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2009

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagna tider för sammanträden 2009.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2008. Dnr 367-2008-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö läsåret 2007/2008

1.      Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för förskolorna läsåret 2007/2008.

 

2.  Stadsdelsnämnden överlämnar kvalitetsredovisningen till utbild-

      ningsnämnden.

 

Ärendet

Sveriges kommuner ska årligen upprätta en kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna på uppdrag av Skolverket. Kommunfullmäktige har uppdragit åt utbildningsnämnden att upprätta stadens samlade kvalitetsredovisning. Denna kvalitetsredovisning överlämnas därför till utbildningsförvaltningen som underlag för stadens samlade redovisning.

 

Förvaltningens kvalitetsredovisning för läsåret 2007/2008 innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella målen för förskolan har uppnåtts liksom målen i stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2008. Som underlag har varje förskoleenhet upprättat en egen kvalitetsredovisning.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Kvalitetsredovisningen för kommunala förskolor i Älvsjö läsåret 2007-2008 visar för Älvsjö SDNs del nedslående resultat.

 

Förvaltningen skriver i sitt eget utlåtande att ”flera av orsakerna till det låga resultatet hänger samman med strukturella problem som i stor utsträckning sammanfallit med tidpunkten för brukarundersökningen”.

 

Orsaken till dessa strukturella problem har, enligt vår uppfattning, sitt ursprung i avknoppningarna av kommunala förskolor som tvingades fram av den borgliga majoriteten.

 

Vi anser att det är den politiska majoriteten som är skyldiga att hantera dessa strukturella problem så att inte tredje part dvs föräldrar, barn och anställda blir lidande.

 

En annan fråga som vi anser kräver extra stor vaksamhet är utveckling av barngruppernas storlek. Vi har farhågor om att förskolorna kommer att tvingas till besparingar som kommer att öka barngruppernas storlek.

§7 Redovisning av resultatet från förskole- och familjedaghemsundesökningen 2008

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden fick till sitt sammanträde 2008-10-23, ta del av brukarundersökningen Så tycker föräldrar om förskolan i Älvsjö stadsdelsområde 2008.

 

Analysen av brukarundersökningen har i första hand skett på förskolenivå. Resultatet av brukarundersökningen har diskuterats och analyserats av föräldrar och personal, som underlag för fortsatt kvalitetsutveckling vid den egna förskolan.

 

Förvaltningens slutsats är att flera av orsakerna till det låga resultatet hänger samman med strukturella problem, som i stor utsträckning sammanfallit med tidpunkten för brukarundersökningen. Fler åtgärder är redan vidtagna för att komma tillrätta med de strukturella frågorna.

Barngruppsstorlekarna har stabiliserats och kommer vid årsskiftet att följa fullmäktiges mål. De förskolor som varit evakuerade har flyttat in i sina ordinarie lokaler. Den nya organisationen har börjat sätta sig och förskolecheferna har därmed förutsättningar, att tillsammans med sin personal, planera för ett nytt verksamhetsår med stabilare förutsättningar.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 november. Dnr 300-2008-400.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) hänvisade till sitt

särskilda uttalande under § 6.

 

 

 

 

Beslut om fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut

 

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS.

 

2.      Denna fortsatta delegering ska gälla under tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2007. Dnr 387-2008-000.

  

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Beslut om fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

     

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS.

 

2.      Denna fortsatta delegering ska gälla under tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2007. Dnr 387-2008-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Verksamhetsuppföljning av Solberga vård- och omsorgsboende

      Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av Solberga  

      vård- och omsorgsboende med inriktning på demensvård.

 

Ärendet

Solberga vård- och omsorgsboende är en välfungerande verksamhet med permanenta och korttidsplatser samt en dagvårdsenhet. Boendet är trivsamt och fokuserar på gott bemötande och de boendes trygghet och säkerhet. Enheterna är låsta med kodlås och koden finns angiven i anslutning till den låsta dörren.

 

Tryggheten garanteras genom kontinuitet i personalgruppen och genom att det finns tillgång till personal under alla dygnets timmar. Personalen erbjuder aktiviteter både i grupp och individuellt. Kontaktmannaskapet är välutvecklat och personalens kompetensutveckling sker fortlöpande. Informationsbroschyrer om verksamheten finns tillgängliga i entrén på enheten. Anhörigråd och anhörigmöten anordnas. Inga anmälningar enligt Lex Sara till länsstyrelsen eller enligt Lex Maria till Socialstyrelsen har förekommit under året. En ny uppföljning genomförs 2009.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 390-2008-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§10 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av Älvsjö servicehus.

 

Ärendet

Älvsjö servicehus har 93 lägenheter för serviceboende varav 2 lägenheter för korttidsvistelse/sviktlägenheter och en dagverksamhet för 12 daggäster. Verksamheten leds av en resultatenhetsschef med hjälp av en enhetschef. Det finns två omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, en sjukgymnast, en arbetsterapeut, och administrativ personal på enheten. Sjuksköterskorna finns på plats på servicehuset dagtid måndag till fredag och under övrig tid ansvarar Attendo Care ABs mobila team för hemsjukvården. Älvsjö vårdcentral ansvarar för läkarinsatserna under vardagar dagtid och Cureras läkarteam anlitas under kvällar, nätter och helger. Personalomsättningen är låg, 2 % under året. Av 36 anställda omvårdnadspersonal saknar en grundläggande vårdutbildning. Personalen har erhållit kompetensutveckling. Checklista för introduktion och system för avvikelsehantering finns. Ingen Lex-Maria-anmälan till Socialstyrelsen eller Lex-Sarah-anmälan till länsstyrelsen har gjorts under året.

 

Ledningssystem för hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) finns men saknas för den sociala omsorgen (SOSFS 2006:11). Resultatenhetschefen planerar ISO-certifiering av enheten för att uppfylla tillsynsmyndigheternas krav på kvalitetssystem.

 

Dokumentationerna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten förs i enlighet med Stockholms stads datasystem.

 

Förvaltningen avser att genomföra verksamhetsuppföljning även år 2009.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2008. Dnr 391-2008-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling av ramavtal avseende årsentreprenörer för mindre parkinvesteringar, större underhålls­insatser och övriga anläggningsarbeten på parkmark.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att besluta i samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

 

Ärendet

För genomförande av stadsdelarnas anläggningsarbeten såsom parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten på parkmark planerar stads­delsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarp­näck, Skärholmen och Älvsjö att göra en ny gemensam ramavtalsupphand­ling. Upphandlingen föreslås administreras av Hägersten-Liljeholmens stadsdels­för­valtning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2008. Dnr 370-2008-103.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Gemensam upphandling av projekteringskonsult för parkinvesteringar

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling av projekteringskonsulttjänster för mindre parkinvesteringar.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdels­förvaltning att besluta i samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

 

Ärendet

För upprättande av ritningar och mängdförteckningar samt mätningar med mera avseende mindre parkinvesteringar planerar stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Älvsjö att göra en ny gemensam upphandling av ramavtal för projekteringskonsulttjänster. Upphandlingen föreslås administreras av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2008. Dnr 371-2008-103.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Motion om inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2008-09-08  hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över vänsterpartiets motion om att inrätta en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarunder-sökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd.

 

I motionen anförs att brukarinflytandet behöver stärkas i socialtjänsten. På liknande sätt som det idag finns särskilda ombudsmän inom de delar av socialtjänsten som avser äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, föreslås inrättande av en socialtjänstombudsman i staden. Vidare föreslås genomförande av stadsövergripande återkommande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd.

 

Förvaltningen anser att det finns ett behov av att öka brukarnas inflytande inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd.  Detta görs framför allt genom att utveckla socialtjänstens metoder och arbetssätt, även om andra insatser som brukarundersökningar och en eventuell ombudsman kan ses som komplement.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 oktober 2008. Dnr 357-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslutet.

§14 Förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Trots stor utbyggnad i staden kvarstår behoven av ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS liksom bostäder för psykiskt funktionshindrade. Den nuvarande genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade har idag endast en rådgivande funktion vilket socialtjänstförvaltningen ser som en svårighet. Stadsdelsförvaltningarna kan ha svårt att överblicka och bevaka behoven i staden som helhet. Socialtjänstförvaltningen har därför föreslagit att den nuvarande genomförandegruppen omvandlas till en beslutsgrupp.

 

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget men framhåller vikten av att genomförandegruppen samråder med och beaktar synpunkter från stadsdelsförvaltningarna innan beslut tas. För att undvika stora merkostnader för vissa stadsdelar är det också viktigt att det blir en jämn fördelning av utbyggnaden av bostäder med särskild service inom staden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 november 2008. Dnr 330-2008-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Motion (2008:51)om oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över en motion från Mehdi Oguzsoy (v) och Ann Mari Engel (v) om oseriösa konsulter och bostads­­bolagens medverkan på köpstämmor.

 

Inom Älvsjö stadsdelsområde har några bostadsrättsföreningar bildats i Solberga. Förvaltningen känner inte till att det skulle ha förekommit några oegentligheter i dessa fall. Förvaltningen har inte några synpunkter på huruvida kommunfullmäk­tige bör besluta att de kommunala bostadsbolagen ska finnas representerade på alla köpstämmor. Däremot bör de välja att delta i de fall de bjuds in.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2008. Dnr 366-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v), vice ordföranden Majvi Andersson

m fl (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslutet.

 

§16 Förslag till detaljplan för fastigheten Herrängsgården 1, Liljestigen 20 i stadsdelen Herrängen, S-Dp 2008-10775-54

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen om förslag tilldetaljplan för fastigheten Herrängsgården 1.

 

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd kring förslag till detaljplan för fastigheten Herrängsgården 1. Syftet med planen är att uppdatera planbestämmel­serna till dagens standard i plan- och bygglagen, för att säkerställa områdets kultur­­historiska värden samt i övrigt motsvara den användning som finns inom fastigheten idag.

 

Förvaltningen anser att det är positivt att områdets kulturhistoriska värden säkras samtidigt som allmänhetens och föreningslivets möjligheter att använda gården, parken och idrottsytorna bevaras. Förvaltningen ser dock ett problem med att dans­banan hamnar på parkmark och inte på kvartersmark. Förvaltningen föreslår att tomtmarken utökas så att Herrängens gård även omfattar dansbanan. Därmed undanröjs de problem som kan uppstå med det föreliggande förslaget kring dubbel­­bokningar och otydlighet kring hur dansbanan får användas.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2008. Dnr 361-2008-300.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Älvsjö ård 1, Älvsjö Gårdsväg 2, S-Dp 2008-11400-54

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens yttrande till handlingarna.

 

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd kring förslag till detaljplan för del av kvarteret Älvsjö Gård m.m. Remissutskicket har en tidsplan som inte gör det möjligt för nämnden att yttra sig innan remisstidens utgång. Förvaltningen har därför överlämnat detta utlåtande till stadsbyggnadskontoret och föreslår att nämn­den lägger förvaltningens yttrande till handlingarna.

 

Detaljplanen är en del av det pågående förnyelse­arbetet i Älvsjö centrum. Planför­slaget innebär att nuvarande parkväg från Älvsjö Gårdsväg upp till stationen blir gatumark. Syftet är att möjliggöra angöring med bil till pendeltågsstationen, att anlägga parkeringsplatser för handikappade nära stationen samt att lösa stationens avfallsproblem genom att bygga ett källsorteringshus.

 

Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget och anser att det är positivt om stationens avfallsproblem kan lösas. Den nya cykelparkering som planeras utmed gångvägen Älvsjö Broväg måste bli välordnad för att effektivt utnyttja ytan. Om parkeringsplatser för motorcyklar inte planeras på annan plats i nya Älvsjö cent­rum så kan det vara lämpligt vid Älvsjö Gårdsväg.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2008. Dnr 348-2008-300.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Ekonomisk månadsrapport

 

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m.

november månad 2008.

§19 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

§20 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i oktober 2008 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i oktober anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2008-10-29 anmäldes och lades till handlingarna.

§22 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2008-11-27 anmäldes och lades till handlingarna.

§23 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2008-11-27 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§24 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2008-11-27 anmäldes och lades till handlingarna.

§25 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen hade inget övrigt från verksamheten att rapportera.

§26 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Maj-Len Eklund (v) undrade, med anledning av det mail som bibliotekspersonal skickat till samtliga politiker i nämnden, hur förvaltningen avser att lösa problemet med det ungdomsgäng som stör och ställer till problem i biblioteket och på medborgarkontoret.

 

Förvaltningen redogjorde för de insatser som görs tillsammans med ungdomspolisen, Nätverkshuset och enheten för barn och ungdom på individuell och gruppnivå samt vilka planer som finns för att personalen på medborgarkontoret och biblioteket ska få en dräglig arbetsmiljö.

 

Maj-Len Eklund (v) tog upp det uttalande som Synskadades Riksförbund och SRF Stockholms stad (SRF) skickat till samtliga stadsdelsnämnder och undrade hur förvaltningen arbetar med de krav som ställs i uttalandet. Förvaltningen återkommer med besked.

 

En enig nämnd (fp, m, kd, s, v och mp) beslutade att skicka nedanstående skrivelse till exploateringsnämnden.

 

Toalett och urinoar i Älvsjö Centrum

 

Det planerade nya Älvsjö Centrum med nya större affärer, resecentrum m.m. kommer när det står färdigt att få betydligt fler besökare. Allt talar för att Älvsjö centrum dessutom kommer att bli omstigningsplats för fler kollektivtrafikresenärer i framtiden.

 

I dag är befintligt busstorg utrustat med urinoar, vilken är avsedd för hälften av resenärerna, de manliga. Kvinnor är hänvisade till att använda toaletterna som finns i stationshallen för pendeltågen, när stationshallen är öppen. Dock saknas hänvisning från busstorget.

 

När nu Älvsjö Centrum byggs om är det angeläget att öka standarden. Det nya centrumet måste innehålla bekvämlighetsinrättningar för allmänheten som är lätta att nå och som kan användas av alla.

 

Älvsjö stadsdelsnämnd kräver att det planeras in och byggs minst en handikappanpassad toalett och urinoar i direkt anslutning till bussterminalen. Toaletterna ska naturligtvis vara tillgängliga alla dygnets timmar.

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 2008-10-15, 2008-10-29 och 2008-11-07 anmäldes och lades till handlingarna.

§28 Anbudsupphandling avseende drift av gruppbostäder och daglig verksamhet

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att avbryta anbudsupphandling av drift

av gruppbostäder och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att upprätta en överenskommelse om

s.k. intraprenaddrift av Sjöholmsvägen, Kvarnstugans, Folkparksvägens och Brännkyrka gruppbostäder, Folkparkvägens serviceboende och Långsjöns dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning att gälla från och med 2009-04-01.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2008-04-01 att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att genomföra en anbudsupphandling avseende drift av gruppbostäder och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Upphandlingsförfarandet har genomförts med stöd av upphandlingskonsult, AffärsConcept AB. Fem anbud har inkommit:

Olivia Vård och Omsorg AB, Attendo Care AB, Carema Orkidén AB, Min Omsorg HoÄ  AB och s.k. egenregianbud av Stockholms stad genom Älvsjö stadsdelsnämnd(staden). Enligt avlämnad upphandlingsrapport har staden avlämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Förvaltningen föreslår således att nämnden beslutar att avbryta anbudsupphandlingen och att en överenskommelse om s.k. intraprenaddrift av ifrågavarande gruppbostäder och daglig verksamhet upprättas att gälla från och med 2009-04-01.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2008. Dnr 091-2008-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.