Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om verksamhetsberättelsen för 2008

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av ersättare till stadsdelsnämnden

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Årsredovisning 2008 Älvsjö

Dnr: 002-2009-100

I årsredovisningen 2008 anges kommunfullmäktiges respektive inriktningsmål som huvudrubriker, följt av en kort sammanfattning av nämndens bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Därefter följer under varje inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet en beskrivning nämndens måluppfyllelse. Vidare anges uppgifter om avvikelser med en analys av orsaker till dessa. Utöver detta redovisas måluppfyllelsen för nämndens egna mål. Måluppfyllelsen graderas i tre nivåer; uppfylls helt (grön symbol), uppfylls delvis (gul symbol) eller uppfylls inte (röd symbol).

Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 009-2009-500

För att kunna verkställa beslut om vård eller omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) uppstår i vissa fall behov av att
begära biträde av polismyndighet. Begäran om polishandräckning kan göras av nämnden eller, i de fall nämndens sammanträde inte kan avvaktas, av någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

5 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2009

Dnr: 001-2009-500

Enheterna inom verksamhetsområdena barn och ungdom samt vuxna, funktionshindrade och äldre har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2009. Garantierna har tagits fram med utgångspunkt från stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarundersökningar samt enheternas tidigare uppföljningar och resultat.

Kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter utförs i enlighet med stadens kvalitetsstrategi och är väl förankrat inom verksamheterna. Förvaltningsledningens bedömning är att enheternas åtaganden med tillhörande arbetssätt stämmer väl överens med fullmäktiges prioriterade inriktningar och mål för verksamhetsområdena samt med nämndens mål.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

7 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

Dnr: 024-2009-506

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror inom sitt geografiska ansvarsområde. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2008.

Inom området finns elva försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt sexton försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s k egen¬tillsynsprogram.

Resultatet av genomförd tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning inom nämndens geografiska ansvarsområde får betraktas som tillfredsställande eftersom inspek-tionen inte föranledde några allvarliga anmärkningar.


Handläggare: Kerstin Lövgren, 08-508 21 006

8 Redovisning av tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsynen år 2009

Dnr: 025-2009-506

Tillsyn av butikernas folköl- och tobaksförsäljning ska ske en gång per år eller då anledning finns att misstänka att butikens försäljning strider mot alkohollagens eller tobakslagens bestämmelser.

För att underlätta såväl planering och uppföljning som resursfördelning ska varje stadsdelsförvaltning upprätta en tillsynsplan varje år.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till tidsplan för tillsynen av folköls- och tobakstillsynen 2009.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

9 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Dnr: 453-2008-006

Stadsdelsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen som handlar om genomförande av projekt ”Navet” som syftar till en effektiviserad informations-försörjning i Stockholms stad. Bland annat föreslås inrättande av ett gemensamt e-arkiv samt åtgärder för att säkerställa att en gemensam informationsstruktur kan etableras.

Förvaltningen är positiv till projektet eftersom det möjliggör enklare och effektivare handläggningsrutiner, bättre tillgänglighet för invånare och företag samt förbättrade samverkansformer mellan förvaltningar och bolag. För att nå målet om en modern e-förvaltning krävs att hela staden knyts till funktionerna e- arkiv och informationsförsörjning och att berörd personal får adekvat utbildning.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Amälningsärenden

10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

12 Protokoll från pensionärsrådet

13 Protokoll från handikapprådet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 18 februari.

§2 Anmälan av ersättare till stadsdelsnämnden

Anmäldes att kommunfullmäktige 2009-01-26 utsett Andreas Rosenblad (kd) till ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2009-01-29 justerats den 3 februari 2009.

§3 Årsredovisning 2008 Älvsjö

1.      Stadsdelsnämnden godkänner årsredovisning för 2008 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

 

2.      Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 1,8 mnkr i investeringsbudgeten till 2009. 

 

3.   Stadsdelsnämnden återredovisar 0,5 mnkr i stimulansbidrag för

      ombyggnation av Älvsjö sjukhem.

 

4.      Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,7 mnkr avseende

särskild redovisning för personer med funktionsnedsättning.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2009. Dnr 002-2009-100.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde att de ej deltar i beslutet.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

 

Allmänt

Det är tydligt att alliansen i staden för en politik som är gångbar endast i högkonjunktur. Trygghetssystemen urholkas och de sjuka som inte längre får sjukpenning får inte heller arbete utan de tvingas att söka ekonomiskt bistånd. Vallöftena om jobb i stället för bidrag var lätta att ge under högkonjunkturen men förvandlas snabbt till bidrag istället för jobb nu när lågkonjunkturen satt in. Den moderatledda alliansen kunde ha motverkat detta genom investeringar i utbildning och aktiv näringspolitik. Istället har de skurit ner på antalet komvuxplatser och gjort sig av med viktiga välfärdsarbetare inom skolan och omsorgen. Välfungerande verksamheter har sålts ut till entreprenörer som redan i sina anbud angett att de kommer att ha färre anställda.

 

I Älvsjö redovisar stadsdelsnämnden en förlust om 10,6 mnkr. Efter resultatdispositioner stannar förlusten vid 4,8 mnkr men därigenom är också reserverna tömda. Den moderatstyrda alliansen har inte klarat av att hålla budgeten. Vi inom oppositionen har varnat för att de skattesänkningar som majoriteten genomfört skulle medföra nedskärningar och försämrad service för medborgarna. Varningen visar sig befogad, nu står Älvsjö med ett ekonomiskt underskott och åtgärder är vidtagna bl a i form av neddragning av personal inom äldreomsorgen. Vidare väntar striktare regler för att få olika former av bistånd. Som vanligt är det alltså de allra mest behövande, de äldre, barn och unga och de arbetslösa som får betala det svidande priset för borgerliga skattesänkningar i form av minskat stöd och service.

 

Eftersom stadsdelsnämndens verksamhet avlövats av den borgerliga alliansen med att t.ex. skolan har centraliserats har samarbetet mellan skola och förskola avsevärt försvårats. Svårigheterna har kvarstått. Hade våra partier fått bestämma hade vi utökat nämndens verksamhet i stället för minskat. Detta för att medborgarna ska ha möjlighet att påverka politikerna i sin vardagsmiljö. Nu får allt färre människor inflytande i och med det långa avståndet till stadshuset. Det är till nackdel för medborgarna och för demokratin. 

 

Den borgerliga alliansens uppställda mål och indikatorer för inriktningsmål uppfylls i många stycken endast delvis beroende på de ekonomiska förutsättningarna som förvaltningen fått. Årsredovisningen är för övrigt rörig och svårläst med KFs mål blandade med stadsdelens.

 

Förskolan (skola – samverkan)

När det gäller förskolan och de uppsatta målen uppfylls de delvis då det fortfarande finns småbarnsgrupper (ålder 1-3 år) som har fler än 14 barn och även i storbarnsgruppen (4-5 år) finns barngrupp med fler än 18 barn. Föräldrarna har i brukarundersökningar visat på att det brister i barnens möjlighet att vara med och påverka samt i kontakten mellan förskola och hem. Brister finns även i kontakten mellan förskola – skola, vilket är en direkt följd av alliansens förda politik då skolans verksamhet lyfts bort från stadsdelsnämnderna. Vilket lett till att demokrati och det inflytande som medborgarna haft försvunnit helt.

 

Fritidsverksamheten

Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Vi menar att detta mål endast är delvis uppfyllt. De yngre ungdomarna i Älvsjö har under 2008 fortsatt haft ett betydligt sämre utbud av fritidsaktiviteter i och med att de redan under alliansens första år vid makten blev fråntagna sina båda ungdomsgårdar som tillhandahöll ett mycket gott och varierande utbud. Alliansens val att bygga ett Ungdomens hus för ungdom över 15 år måste ses i ljuset av vilka som fick se sin fritidsverksamhet sönderslagen, d.v.s. de unga mellan 12-14 år. Oppositionen varnade, Solbergaborna protesterade men alliansens öron förblev tillstängda. Någon måste betala notan för alliansens skattesänkningar och i Älvsjö är det i hög grad de yngre ungdomarna.

 

Mötesplatserna för de yngre ungdomarna är inte tillfredställande. De saknar mycket av de aktiviteter som fanns tidigare. Ungdomarna har tappat sina rum för fritidsaktiviteter som faktiskt funnits i generationer i Älvsjö. Vi ser nu resultatet i form av ökande problem med stökiga ungdomar framförallt runt Ungdomens Hus med omnejd, på Medborgarkontoret och biblioteket. Nämnden har både genom besök och skriftligt fått indikationer på stökiga och störande gängbildningar. Fler ungdomar än tidigare har använt narkotika. Vi är i likhet med många medborgare i Älvsjö allvarligt oroade för att ungdomarna far illa. Här får alliansen ta på sig ett stort ansvar.

 

IoF och socialpsykiatri

Under 2008 har antalet placeringar av barn/ungdomar markant ökat vilket lett till hög belastning på enheten för IoF. Årsmålet om antal barn och unga i öppenvård har inte uppfyllts. Det är därför av än större vikt att utredningar inom IoF enligt metoden BBIC snarast fullt ut implementeras i verksamheten. Konstateras kan också att andelen familjehem med grundutbildning inte uppnår målet.  Inte heller när det gäller antalet vuxna i öppenvård uppnås målet fullt ut. De personer som finns inom socialpsykiatrin är ofta sköra personer med speciella individuella behov.  Det är oerhört viktigt att alla har en handlingsplan som är tydligt kopplad till vardagslivet och det är allvarligt att 23,08 % (nästan en fjärdedel) saknar en handlingsplan. 

 

Det är glädjande att totalkonsumtionen av alkohol bland ungdomar enligt verksamhets- berättelsen minskat, dessvärre fick dock nämnden en annan bild i samband med information om en undersökning som visar att det i gruppen unga flickor inte stämde att det var en minskning utan snarare tvärtom.

 

Äldreomsorg

Kostnaderna för hemtjänsten ökar. Budgetnivån var 417 ärenden per månad men utfallet blev 443 ärenden, en ökning med 5,8 %. Det är naturligtvis mycket bra att äldre får hemtjänst i ökad utsträckning men det får givetvis inte ske på bekostnad av att de äldre får avslag på att komma in i ett boende när de så önskar och behovet uppstått. Här efterlyser vi en analys. Målsättningen att genomföra förebyggande hembesök har inte fungerat bra. Endast tre besök har genomförts.

 

En stor del av underskottet inom äldreomsorgen beror på alliansens misslyckande när det gäller Långbrobergs servicehus. Folkpartiets kräftgång vid förra valet när de kröp ur det enhälliga nämndbeslutet om att lägga ner Långbroberg och gjorde det till en valfråga att istället behålla det, har visat sig mycket kostsamt för stadsdelen. Alliansens planer på att omvandla Långbroberg till ett s k trygghetsboende fullbordar deras misslyckande med att hålla vallöftet att behålla Långbroberg som servicehus. Hanteringen av alliansens vallöfte att behålla Långbroberg inger inget förtroende.

 

Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd - Jobb i stället för bidrag – uppfylls bara delvis. Alliansens vallöfte att alla skulle ha ett jobb inom fem dagar har helt kommit på skam. Alliansen har därför omformulerat sig och säger nu att de som söker bistånd ska hänvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Omkring 40 % av alla som söker försörjningsstöd saknar en aktuell arbetsplan, trots målsättningen att det ska finnas arbetsplaner för samtliga. I Älvsjö ökar antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd och fler barn lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd. Samtliga grupper som är beroende av ekonomiskt bistånd har ökat under 2008, vilket är bekymmersamt. Samtidigt som allt fler måste söka ekonomiskt bidrag – inte minst eftersom trygghetssystemen urholkats så att sjuka vägras ersättning från försäkringskassan och alltfler utförsäkras ur a-kassan genom deras nya regler – bedöms de som är i behov av hjälp betydligt striktare än tidigare. Den hårdhänta behandlingen av dem som är i behov av försörjningsstöd accentueras av fortsatt indragning av SL-kortet. Det är beklagligt, många tvingats till ett slags ”stadsdelsarrest”. Inte minst barnen drabbas av den indragningen.   

 

Personal

Målet att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare är inte uppnått. Enligt årsredovisningen 2008 uppgår sjukfrånvaron i Älvsjö till 9,7% (årsmålet var 7,4% och KF´s årsmål 8%) vilket är en ökning med 0,3 procentenheter i jämförelse med 2007. Personalomsättningen under 2008 är den näst högsta bland stadsdelsnämnderna i staden. Andelen chefer med chefskörkort är lågt, endast 9,68 %, vilket kan tolkas som en spegling av den höga omsättningen av personal i stadsdelen. Ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare rimmar mycket dåligt med målsättningen att privatisera praktiskt taget all verksamhet. En attraktiv arbetsgivare säljer inte ut sin personal.

 

Miljö

Alliansen ägnar miljöfrågorna ett förstrött intresse. Teknik- och miljöenheten las ner och Agenda 21 samordnartjänsten drogs in redan 2007 och har inte ersatts. Det miljöarbete som läggs ner inskränker sig till den egna verksamheten och inget helhetsansvar tas för hela stadsdelen för att engagera medborgare i miljöarbetet. Vallöftena om en städad stad inskränker sig till s k solstädning i parker.

 

Tack

Slutligen vill vi framföra vårt tack till stadsdelsförvaltningen och personalen inom stadsdelen. Med de ekonomiska och personella förutsättningar de haft under året har de utfört ett mycket gott arbete.

§4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Delegation ges till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren att, inom nämndens eget ansvarsområde, begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

 

1.      Nedan nämnda tjänstemän vid socialjouren förordnas att, inom nämndens eget ansvarsområde, begära polishandräckning enligt  43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

 

      Vid socialjouren:

      Maja-Stina Ahlsén, Ann Bergholz Flynn, Marianne Boltegård,          

      Anette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand,  Agneta Eng-

      ström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck,  

           Anita Habel, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Linda

      Lillieström, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Inga-

      Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Sten-

      man, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta

      Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija,

      Yrjänä och Inger Åsebo.

 

  1. Nedan nämnda tjänstemän vid Älvsjö stadsdelsförvaltning förordnas att

begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Göran Sjödin, Christina Berends och Lena Walter-Lax.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§6 Parkinvesteringar 2010

Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om medel till parkinvesteringar 2010 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnderna har uppmanats att inkomma till trafikkontoret med önskemål om investeringar i parker under 2010. Förvaltningen föreslår att framställan görs om medel för fyra projekt. Det gäller först och främst genomförandet av de två påbörjade projekten vattenpark i Sjöängen samt ny lekpark i Vivelparken. Därutöver föreslås nämnden också ansöka om medel för att ta fram program för en kulturhistorisk restaurering av Långbrogårdsparken samt program och projektering för en upprustning av parken Bergtorpskärret. Projekten har hämtats ur parkplanen för Älvsjö.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror inom sitt geografiska ansvarsområde. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2008.

 

Inom området finns elva försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt sexton försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s k egen­tillsynsprogram.

 

Resultatet av genomförd tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning inom nämndens geografiska ansvarsområde får betraktas som tillfredsställande eftersom inspektionen inte föranledde några allvarliga anmärkningar.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§8 Redovisning av tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsynen år 2009

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen.

 

Ärendet

Tillsyn av butikernas folköl- och tobaksförsäljning ska ske en gång per år eller då anledning finns att misstänka att butikens försäljning strider mot alkohollagens eller tobakslagens bestämmelser.

 

För att underlätta såväl planering och uppföljning som resursfördelning ska varje stadsdelsförvaltning upprätta en tillsynsplan varje år.

 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till tidsplan för tillsynen av folköls- och tobakstillsynen 2009.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§9 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen som handlar om genomförande av projekt ”Navet” som syftar till en effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad. Bland annat föreslås inrättande av ett gemensamt e-arkiv samt åtgärder för att säkerställa att en gemensam informationsstruktur kan etableras.

 

Förvaltningen är positiv till projektet eftersom det möjliggör enklare och effektivare handläggningsrutiner, bättre tillgänglighet för invånare och företag samt förbättrade samverkansformer mellan förvaltningar och bolag. För att nå målet om en modern e-förvaltning krävs att hela staden knyts till funktionerna e- arkiv och informationsförsörjning och att berörd personal får adekvat utbildning.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

§11 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman

enligt delegation i januari 2009 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt i januari anmäldes och lades till handlingarna.

§12 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2009-02-06 anmäldes och lades till handlingarna.

§13 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2009-02-05 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2009-02-05 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2009-02-04 anmäldes och lades till handlingarna

§16 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om de aktiviteter som Ungdomens Hus, mötesplatserna och parkleken Kristallen planerar att genomföra under sportlovsveckan.

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Ledamoten Maj-Len Eklund (v), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde två skrivelser, ”Skrivelse om hur försäkringskassans långa handläggningstider påverkare socialtjänsten och

”Skrivelse om uppföljning av väntetider för att söka ekonomiskt bistånd”.

 

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) anmälde nedanstående skrivelse som hela nämnden ställde sig bakom.

 

Herrängens gård med tillhörande dansbana har under mycket lång tid varit en sammanhållen enhet. Nu pågår en förändring av detta och vi ser med oro på hur det i framtiden kan förändra tillgängligheten och fördyra hanteringen och tillsynen då det blir två olika huvudmän.

 

Nämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka hur man på bästa sätt kan ordna så att dansbanan även i fortsättningen är tillgänglig för medborgarna. Tillsynen av gård, dansbana och bodar måste säkerställas och det ska vara enkelt att boka.