Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-03-26

Sammanträde 2009-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om stadens stöd och service till funktionsnedsatta. Medborgarna är välkomna at Läs mer...t ställa frågor och diskutera med olitikerna i stadsdelsnämnden

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av tidigare protokoll

Beslutsärenden

3 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

Dnr: 072-2009-000

Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer Älvsjö stadsdelsförvaltning, liksom övriga förvaltningar i Stockholms stad under år 2009, lämna över den löpande ekonomihanteringen till serviceförvaltningen. I enlighet med anvisningar från finansavdelningen vid stadsledningskontoret föreslår förvaltningen att serviceförvaltningens förvaltningschef ges befogenhet att beordra utbetalning av pengar samt att stadsdelsförvaltningens förvaltningschef behåller befogenheten att beordra utbetalning av pengar.

Handläggare: Annika Frandsén Sjöberg, 08-508 21 026

4 Justerad ersättning till dagverksamhet inom äldreomsorg

Dnr: 071-2009-600

I budget 2009 fastställdes ersättningsnivåerna till resultatenheterna. För dagverksamhet inom äldreomsorgen beslutades om skilda ersättningsnivåer för internt och externt sålda platser. Fr.o.m. 2009 har förvaltningen infört interndebitering genom verksamhetssystemet Paraplyet. Pga. systembegränsingar i Paraplyet är det inte möjligt att administrera två ersättningsnivåer för dagverksamheter. Förvaltningens förslag innebär att ersättningen för internt och externt sålda platser inom dagverksamhet läggs på samma nivå.

Handläggare: Avdelningschef Karolina Berglund, 08-508 21 065

5 Hantering av allmänna handlingar - redovisning till stadsarkivet

Dnr: 402-2008-005

Stadsarkivet inspekterade Älvsjö stadsdelsförvaltning och Älvsjö servicehus
den 1 oktober 2008. Av inspektionsrapporten framgår att hanteringen av all-
männa handlingar vid stadsdelsförvaltningen är mycket god och att informa-
tionshanteringen ligger på en hög nivå. Förvaltningen har dock fått ett antal
förelägganden som redovisas i ärendet tillsammans med förslag till åtgärder.
Därutöver har stadsarkivet rekommenderat förvaltningen några åtgärder för att ytterligare förbättra arkivvården vilket framgår av inspektionsrapporten.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

6 Utmaning avseende entreprenaddrift av konsumentvägledning

Dnr: 082-2009-000

Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

7 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö sjukhem

Dnr: 093-2009-602

Älvsjö sjukhem har 61 platser för permanent boende och 8 korttidsplatser för äldre personer med somatiska sjukdomar. Under ombyggnation av Älvsjö sjukhems ordinarie lokaler på Armbortsvägen 4-8 finns verksamheten i tillfälliga lokaler på Årstorpsringen 26 i Enskededalen. Verksamheten leds av resultatenhetschefen för Solberga vård- och omsorgsboenden och lokalt på plats av två enhetschefer. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Sjuksköterska finns på plats dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns vardagar under dagtid. Trygg Hälsa i Sverige AB ansvarar för läkarinsatserna vardagar dagtid och Cureras läkarteam under kvällar, nätter och helger. Ledningen är engagerad och arbetar med förbättringar av bla dokumentationen. Ingen Lex Sarah anmälan till länsstyrelsen har gjorts under 2008. En Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen har gjorts angående fel ordination av läkemedel. Ledningssystem för hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) finns men saknas för den sociala omsorgen (SOSFS 2006:11). Resultatenhetschefen planerar ISO-certifiering av enheten för att uppfylla tillsynsmyndigheternas krav på kvalitetssystem. Dokumentation, såväl den sociala som den för hälso- och sjukvården, förs via datasystem och behöver vidareutvecklas.

Förvaltningen avser att genomföra en ytterligare verksamhetsuppföljning 2009.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

Remissärenden

8 Återrapportering till länsstyrelsen efter tillsyn av arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

Dnr: 469-2008-502

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde i september 2008, tillsyn av Älvsjö stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen har genomförts utifrån nationella bedömningskriterier. Länsstyrelsen riktar viss kritik mot nämnden och anger även förbättringsområden.

Förvaltningen ställer sig positiv till att Länsstyrelsen genomfört en kritisk granskning av arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Därmed kan förvaltningen, genom de åtgärder som nu vidtas, i högre grad uppfylla de skärpta krav som ställs enligt lagstiftningen. Förvaltningen lämnar i detta tjänsteutlåtande en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av de påpekade bristerna.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

9 Yttrande angående förslag med anledning av inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad

Dnr: 028-2009-006

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

10 Motion om säkra cykelparkeringar

Dnr: 065-2009-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över en motion från Ann Mari Engel (v) om säkra cykelparkeringar.

Förvaltningen är positiv till ökad cykeltrafik och anser att det är ett viktigt inslag i arbetet för minskade utsläpp av växthusgaser. Säkra cykelvägar och cykelparkeringar är en del i det arbetet.

Älvsjö stadsdelsnämnd svarade på remissen om cykelplan för ytterstaden 2005. Förvaltningen ställer sig fortfarande bakom de synpunkter som framfördes i remissvaret 2005 och anser att det skulle vara positivt med en uppdatering av cykelplanen utifrån dessa. Av de åtgärder som föreslås i planen har breddning av en cykelbana gjorts. Utmed Folkparksvägen har en cykelbana projekterats och i nya Älvsjö centrum planeras fler och säkrare cykelparkeringsplatser.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

11 Motion om buller

Dnr: 064-2009-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över en motion från Teres Lindberg (s) om buller.

Inom Älvsjö stadsdelsområde finns bullerstörningar från framför allt de större vägarna och järnvägen. När det gäller Älvsjövägen har stadsdelsnämnden länge drivit frågan om att vägen bör läggas i tunnel. Förvaltningen anser att det är viktigt med åtgärder mot buller och är positiv till att staden antagit ett nytt åtgärdsprogram mot buller tillsammans med trafikutövarna och ser fram emot det förslag till detaljerat bullerskyddsprogram som trafikkontoret ska ta fram.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

12 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid förskolan Sylvester

Dnr: 006-2009-204

Arbetsmiljöverket genomförde 2008-12-18 en inspektion vid förskolan Sylvester, Sylvestergatan 2-6 i Älvsjö. Inspektionen omfattade förskolans systematiska arbetsmiljöarbete, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper, arbetsbelastning i förskolans kök samt kökets kapacitet.

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av de krav som ställts i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. Förvaltningen föreslår att 122 tkr tas i anspråk ur investeringsbudgeten för maskiner och inventarier till upprustning av köket på förskolan Sylvester.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

Anmälningsärenden

13 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning mot funktionshinder

Dnr: 458-2008-500

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har inkommit en remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län avseende tillsynsplan för år 2009 för enskild verksamhet med inriktning mot funktionshinder. Stadsdelsnämnden har enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § socialtjänstlagen (SoL) och 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ansvar att genomföra tillsyn för enskild verksamhet som är belägen i stadsdelen.

I 2009 års tillsynsplan ingår Furans verkstad (daglig verksamhet, Stiftelsen Årsta Gård), Stöd och Resurs Unga Vuxna i Älvsjö (daglig verksamhet, Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB) och Jorielskolan (korttidstillsyn, Pysslingen Förskolor och Skolor AB). Förvaltningen planerar tillsynsbesök i maj-juni med rapport till stadsdelnämnden i september och till Länsstyrelsen i oktober.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Anmälan av gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Dnr: 063-2009-103

Älvsjö stadsdelsnämnd har tillsammans med övriga stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen deltagit i en förnyad gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter. Ramavtal har tecknats med sammanlagt 43 vårdgivare. Avtalet gäller för perioden 1 januari 2009 till och med 31 december 2010.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från handikapprådet

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

1009-03-04

Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutat sammanträde

24 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

2009-02-12, 2009-02-24 och 2009-03-12

25 Upphandling - drift av verksmhet med personliga ombud

26 Gemensam anbudsupphandling av ramavtal för hantverkstjänster

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske måndagen den 30 mars.

§2 Anmälan av tidigare protokoll

Anmäldes att protokoll 2009-02-12 justerats den 18 februari.

§3 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

1.      Stadsdelsnämnden ger förvaltningschef Teenie Bennerholt vid

serviceförvaltningen befogenhet att beordra utbetalning av

      pengar för Älvsjö stadsdelsförvaltnings räkning.

 

2.      Förvaltningschef Charlotte Svensson vid Älvsjö stadsdelsför-

valtning behåller befogenhet att beordra utbetalning av pengar.

 

Ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer Älvsjö stadsdelsförvaltning, liksom övriga förvaltningar i Stockholms stad under 2009, lämna över den löpande ekonomihanteringen till serviceförvaltningen. I enlighet med anvisningar från finansavdelningen vid stadsledningskontoret föreslår förvaltningen att serviceförvaltningens förvaltningschef ges befogenhet att beordra utbetalning av pengar samt att stadsdelsförvaltningens förvaltningschef behåller befogenheten att beordra utbetalning av pengar.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 februari. Dnr 072-2009-000.  

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Justerad ersättning till dagverksamhet inom äldreomsorg

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättningen för externt sålda platser inom dagverksamhet för äldre justeras till 900 kr/dag för dagverksam-

het med inriktning demens och till 800 kr/dag för dagverksamhet med inriktning somatik.

 

Ärendet

I budget 2009 fastställdes ersättningsnivåerna till resultatenheterna. För dagverksamhet inom äldreomsorgen beslutades om skilda ersätt-ningsnivåer för internt och externt sålda platser. Fr.o.m. 2009 har för-valtningen infört interndebitering genom verksamhetssystemet Para-plyet. På grund av systembegränsningar i Paraplyet är det inte möjligt att administrera två ersättningsnivåer för dagverksamheter. Förvalt-ningens förslag innebär att ersättningen för internt och externt sålda platser inom dagverksamhet läggs på samma nivå.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2009. Dnr 071-2009-600.

 

 Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Hantering av allmänna handlingar - redovisning till stadsarkivet

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på stadsarkivets inspektionsrapport.

 

Ärendet

Stadsarkivet inspekterade Älvsjö stadsdelsförvaltning och Älvsjö servicehus den 1 oktober 2008. Av inspektionsrapporten framgår att hanteringen av allmänna handlingar vid stadsdelsförvaltningen är mycket god och att informationshanteringen ligger på en hög nivå. Förvaltningen har dock fått ett antal förelägganden som redovisas i ärendet tillsammans med förslag till åtgärder. Därutöver har stadsarkivet rekommenderat förvaltningen några åtgärder för att ytterligare förbättra arkivvården vilket framgår av inspektionsrapporten.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2009. Dnr 402-2008-005.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Utmaning avseende entreprenaddrift av konsumentvägledning

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att inte anta utmaningen från

KonsumentCentrum i Sverige AB om entreprenaddrift av

      av konsumentvägledning.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på utmaningen åberopa

föreliggande tjänsteutlåtande till KonsumentCentrum i  Sverige

AB.

 

Ärendet

KonsumentCentrum i Sverige AB (KonsumentCentrum) har 2009-02-09 inkommit med en likalydande utmaning till samtliga stadsdelsnämnder (nio) i Stockholms stad, som inte har avtal med KonsumentCentrum. Utmaningen avser konsumentvägledning via e-post och telefon. Konsumentvägledning ingår i den samhällsvägledning som tillhandhålls av förvaltningens medborgarkontor. Konsumentvägledningen utgör dock en mindre del – ca 0,25 helårsanställning – av samhällsvägledningen. Upphandling av konsumentvägledning medför inte någon effektivisering, då kostnaden för den upphandlade tjänsten inte kan finansieras med lägre bemanning. Den medborgarservice med personliga besök som medborgarkontoret tillhandahåller har dessutom visat sig fylla ett stort behov hos de medborgare, som av olika skäl inte kan nyttja digitala tjänster. Stadsdelsförvaltningen föreslår således nämnden att inte anta KosnumentCentrums utmaning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2009. Dnr 082-2009-103. 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§7 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö sjukhem

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Älvsjö sjukhem.

 

Ärendet

Älvsjö sjukhem har 61 platser för permanent boende och 8 korttidsplatser för äldre personer med somatiska sjukdomar. Under ombyggnation av Älvsjö sjukhems ordinarie lokaler på Armbortsvägen 4-8 finns verksamheten i tillfälliga lokaler på Årstorpsringen 26 i Enskededalen. Verksamheten leds av resultatenhetschefen för Solberga vård- och omsorgsboenden och lokalt på plats av två enhetschefer. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Sjuksköterska finns på plats dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns vardagar under dagtid. Trygg Hälsa i Sverige AB ansvarar för läkarinsatserna vardagar dagtid och Cureras läkarteam under kvällar, nätter och helger. Ledningen är engagerad och arbetar med förbättringar av bla dokumentationen. Ingen Lex Sarah anmälan till länsstyrelsen har gjorts under 2008. En Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen har gjorts angående fel ordination av läkemedel. Ledningssystem för hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) finns men saknas för den sociala omsorgen (SOSFS 2006:11). Resultatenhetschefen planerar ISO-certifiering av enheten för att uppfylla tillsynsmyndigheternas krav på kvalitetssystem. Dokumentation, såväl den sociala som den för hälso- och sjukvården, förs via datasystem och behöver vidareutvecklas.

 

Förvaltningen avser att genomföra en ytterligare verksamhetsuppföljning 2009.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2009. Dnr 093-2009-602. 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (fp), ledamoten Olle Andretzky m fl (m) och ersättaren Andreas Rosenblad (kd) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi är mycket oroade över de brister som upprepade gånger framkommit vid de årliga verksamhetsuppföljningarna vid Älvsjö sjukhem samt över de klagomål som brukare och deras anhöriga framfört vid flera tillfällen.

 

Vi i Alliansen ger förvaltningen följande uppdrag:

 

- Se till så att personalen blir mer delaktig i brukarnas dagliga aktiviteter     

   t.ex. genom att delta i de gemensamma kaffestunderna.

 

- Vi föreslår i likhet med SPR att förvaltningen startar en studiecirkel     

   eller liknande för personalen utifrån Värdegrundsutredningens be-

   tänkande.

 

- Att höja minimikravet på kunskap i svenska språket vid nyanställ-

        ning för att säkra en individuell och säker dokumentation.

 

      - Att vidareutbilda vårdpersonalen i svenska språket.

  

      - Att vidareutbilda personalen i datorhantering.

  

      - Att ge personalen utbildning i hur, och vad som ska dokumenteras.

 

Vi vill samtidigt passa på tillfället att påpeka att vi har noterat en för-  bättring i personalens engagemang  sedan hösten 2008 och att vi förstår de problem och den oro som uppstår vid ombyggnad och omflyttning.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anslöt sig till SPR:s

uttalande.

 

Ännu en gång återkommer samma klagomål, dålig dokumentation och dåligt bemötande. Även anhöriga har hört av sig till SPR och påtalat bristen på engagemang från personalens sida. Förvaltningen har ett gyllene tillfälle att vid återflyttningen skapa bättre rutiner och varför inte starta en studiecirkel för personalen utifrån Värdegrundsutredningens betänkande.

 

§8 Återrapportering till länsstyrelsen efter tillsyn av arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sin redogörelse till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde i september 2008 tillsyn av Älvsjö stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen har genomförts utifrån nationella bedömningskriterier. Länsstyrelsen riktar viss kritik mot nämnden och anger även förbättringsområden.

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att länsstyrelsen genomfört en kritisk granskning av arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Därmed kan förvaltningen, genom de åtgärder som nu vidtas, i högre grad uppfylla de skärpta krav som ställs enligt lagstiftningen. Förvaltningen lämnar i detta tjänsteutlåtande en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av de påpekade bristerna.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2009. Dnr 469-2008-502.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (fp), Olle Andretzky m fl (m) och ersättaren Andreas Rosenblad (kd) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi vill i likhet med SPR betona vikten av att utbilda äldreomsorgspersonalen för att kunna upptäcka våld från anhöriga i hemmet. Detta gäller såväl vår egen personal som privata utförare inom hemtjänsten.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Maj-Len Eklund (v), vice ordföranden Majvi Andersson

m fl (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

För att stärka skyddet för kvinnor och barn ändrades socialtjänstlagen (5 kap 11§ ) den 1 juli 2007. Ändringen innebar att stadsdelsnämnderna blir skyldiga att beakta att kvinnor som är, eller har varit, utsatta för våld/andra övergrepp av närstående, kan vara i behov av stöd och hjälp för att ändra sin situation.

 

2005 upprättades en handlingsplan i Älvsjö gällande kvinnofridsarbetet. Vid sin granskning i september 2008, påpekar Länsstyrelsen i Stockholm att det finns brister som måste åtgärdas och att handlingsplanens ambitioner och nämndens mål inte har följts upp som beslutas.

 

Vi vill peka på några punkter.

Det är bekymmersamt och anmärkningsvärt när det gäller situationen för barn som bevittnat våld, att det inte alltid gjorts en bedömning av barnets situation eller att det vart fall inte dokumenterats. Eller att det tagit lång tid innan utredning av barnens situation inleds. Länsstyrelsen påpekar i sin skrivelse att frågor ställs till kvinnorna, men att erfarenheten visat att kvinnan ofta förnekat att barnet skulle bli påverkat. Förhandsbedömningarna tycks inte vara gjorda utifrån barnperspektivet, vilket inneburit att barnen inte alltid fått det skydd som de behöver. Barn har egna behov och behöver utredas utifrån det. I granskningen som gjorts har ett par barn varit utsatta för våld, men om polisanmälan gjorts eller inte framgår inte. Vi ifrågasätter detta och anser att rutiner för att polisanmälan måste finnas och följas.

 

För de grupper som är särskilt utsatta, dvs äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, personer utsatta för hedersrelaterat våld och personer i samkönade relationer, saknas det metoder för att identifiera i vilken utsträckning det finns personer som är utsatta för våld.

 

Vidare visar rapporten på brister i implementeringen och kunskapen kring hur man ska bemöta våldsutsatta kvinnor och barn. Rapporten visar också på brister i samverkan med andra nämnder, enheter inom kommunen och sjukvården, vilket också förvaltningen uppmärksammar i sitt svar.

 

Utifrån rapporten framhåller vi att det är angeläget att poängtera vikten av att barnens behov och barnens utsatthet behöver extra uppmärksamhet. Vidare att de grupper som man känner till och som är särskilt utsatta (se ovan) behöver uppmärksammas. Kunskapen i förvaltningen om kvinnofrid och handlingsprogrammet behöver ökas och implementeras till alla delar i förvaltningen. Dessutom bör det också ställas som krav, att de privata utförare som Älvsjö stadsdelsnämnd anlitar följer det handlingsprogram gällande kvinnofrid och våld i nära relationer som finns i Älvsjö.

 

Vi vill att nämnden ska få löpande information om hur kvinnofridsärenden följs upp, vilka riskbedömningar som görs för att garantera trygghet i akuta situationer och på sikt, samt vilka samverkansrutiner som finns med andra myndigheter (landstinget, polisen och åklagare) för att tillförsäkra att kvinnor/partner får det stöd och den hjälp som de är berättigade till.

 

Vi önskar också veta hur barnutredningar i samband med kvinnofridsbrott utförs, hur barnperspektivet i samband med kvinnofridsbrott beaktas samt hur stadens riktlinjer i barnärenden följs upp.

 

§9 Yttrande angående förslag med anledning av inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 

Ärendet

Kulturförvaltningen har gjort en inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd. Inventeringen omfattade ett urval av fackförvaltningar samt alla stadsdelsförvaltningar och utmynnade i ett förslag till nya riktlinjer för kulturstöd avseende stadsdelsförvaltningarna.

 

Förvaltningen instämmer i förslaget att det bör finnas gemensamma riktlinjer för att öka kvalitetssäkringen och likabehandlingen i stadens bidragsgivning inom kulturområdet. Förvaltningen har inget att erinra mot de riktlinjer, villkor, ansökningsförfarande och återredovisning som föreslås. Handläggningen bör dock inte ligga på respektive stadsdelsförvaltning utan på kulturförvaltningen, då stödet betalas ut till de olika kulturaktörerna i form av projekt- eller verksamhetsstöd.

 

Viss del av kulturmedlen, som kan användas av stadsdelsförvaltningarnas olika verksamheter, måste dock finnas kvar i budget till stadsdelsförvaltningarna. Syftet med detta är att kunna uppmuntra och stödja verksamheternas kultursatsningar, som passar i verksamheten och t.ex. för samarbete med de lokala biblioteken.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2009. Dnr 028-2009-006.

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) föreslog att nämnden delvis skulle avslå förvaltningens förslag.

 

 

 

Beslutsgång

Ordföranden Karl Bern (fp) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden avslår delvis förvaltningens förslag och anför därutöver följande.

 

De lokala kulturföreningarna som får bidrag är ytterst få eftersom det är en mycket liten summa som delas ut till kulturaktiviteter per år i Älvsjö. Något lokalstöd finns heller inte. Att i detta läge överföra, som förvaltningen föreslår, det lokala beslutet om vilka som ska erhålla kulturbidrag till centrala kulturförvaltningen skulle inte vara bra för det lilla lokala kulturliv som finns.

 

Det finns ingen anledning att föra över beslutet centralt eftersom det inte ger vare sig ekonomiska fördelar eller en bättre kunskap om kulturaktiviteterna i Älvsjö. Det är snarare tvärtom så att de lokala politikerna har mer kunskap om kulturarrangemangens kvalitet, vilket även bör gälla för Älvsjö stadsdelsförvaltning, varför det torde vara lämpligast att dela ut den blygsamma summan på lokal nivå.

§10 Motion om säkra cykelparkeringar

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över en motion från Ann Mari Engel (v) om säkra cykelparkeringar.

 

Förvaltningen är positiv till ökad cykeltrafik och anser att det är ett viktigt inslag i arbetet för minskade utsläpp av växthusgaser. Säkra cykelvägar och cykelparkeringar är en del i det arbetet.

 

Älvsjö stadsdelsnämnd svarade på remissen om cykelplan för ytterstaden 2005. Förvaltningen ställer sig fortfarande bakom de synpunkter som framfördes i remissvaret 2005 och anser att det skulle vara positivt med en uppdatering av cykelplanen utifrån dessa. Av de åtgärder som föreslås i planen har breddning av en cykelbana gjorts. Utmed Folkparksvägen har en cykelbana projekterats och i nya Älvsjö centrum planeras fler och säkrare cykelparkeringsplatser.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2009. Dnr 065-2009-006.

 

Förslag till beslut

Ordförande Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

 Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut.

§11 Motion om buller

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över en motion från Teres Lindberg (s) om buller.

 

Inom Älvsjö stadsdelsområde finns bullerstörningar från framför allt de större vägarna och järnvägen. När det gäller Älvsjövägen har stadsdelsnämnden länge drivit frågan om att vägen bör läggas i tunnel. Förvaltningen anser att det är viktigt med åtgärder mot buller och är positiv till att staden antagit ett nytt åtgärdsprogram mot buller tillsammans med trafikutövarna och ser fram emot det förslag till detaljerat bullerskyddsprogram som trafikkontoret ska ta fram.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2009. Dnr 064-2009-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut.

 

 

 

§12 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid förskolan Sylvester

1.      Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att ta 122 tkr i anspråk ur investeringsbudgeten för maskiner och inventarier till upprustning av köket på förskolan Sylvester.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde 2008-12-18 en inspektion vid förskolan Sylvester, Sylvestergatan 2-6 i Älvsjö. Inspektionen omfattade förskolans systematiska arbetsmiljöarbete, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper, arbetsbelastning i förskolans kök samt kökets kapacitet.

 

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av de krav som ställts i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. Förvaltningen föreslår att 122 tkr tas i anspråk ur investeringsbudgeten för maskiner och inventarier till upprustning av öket på förskolan Sylvester.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2009. Dnr 006-2009-204.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning mot funktionshinder

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget och överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Ärendet

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har inkommit en remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län avseende tillsynsplan för år 2009 för enskild verksamhet med inriktning mot funktionshinder. Stadsdelsnämnden har enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § socialtjänstlagen (SoL) och 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ansvar att genomföra tillsyn för enskild verksamhet som är belägen i stadsdelen.

 

I 2009 års tillsynsplan ingår Furans verksstad (daglig verksamhet, Stiftelsen Årsta Gård), Stöd och Resurs Unga Vuxna i Älvsjö (daglig verksamhet, Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB) och Jorielskolan (korttidstillsyn, Pysslingen Förskolor och Skolor AB). Förvaltningen planerar tillsynsbesök i maj-juni med rapport till stadsdelsnämnden i september och till länsstyrelsen i oktober.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2009. Dnr 458-2009-500.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Anmälan av gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Anmälan läggs till handlingarna.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har tillsammans med övriga stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen deltagit i en förnyad gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter. Ramavtal har tecknats med sammanlagt 43 vårdgivare. Avtalet gäller för perioden 1 januari 2009 till och med 31 december 2010.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2009. Dnr 063-2009-103.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t o m

februari månad.

§16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

 

 

Bilaga § 16.

§17 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i februari 2009 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i februari anmäldes och lades till handlingarna.

 

 

 

Bilaga § 17.

§18 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 19 mars 2009  anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 19 mars 2009 anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningarna från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor den 4 mars 2009 anmäldes och lades till handlingarna

§22 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Lokalt poliskontor i Älvsjö

Den 24 april beslutar polisstyrelsen om ett av de lokala poliskontor som planeras i Söderort ska placeras i Älvsjö.

 

Besök

Oppositionsborgarrådet Carin Jämtin besökte förvaltningen den 24 mars.

 

Lean-projektet

Förvaltningen deltar tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning i ett långsiktigt kvalitetsarbete inom förskolan. I Älvsjö är det några av förskolorna i Solberga som ska ingå i projektet.

§23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Gun Högbacke (s) rapporterade från det seminarium som Äldrecentrum i samarbete med Demenscentrum anordnade den 19 mars. Även Majvi Andersson (s) och Olle Andretzky (m) deltog i seminariet.

§24 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträden 2009-02-12, 2009-02-24 och 2009-03-12 anmäldes och lades till handlingarna.

§25 Upphandling - drift av verksmhet med personliga ombud

§26 Gemensam anbudsupphandling av ramavtal för hantverkstjänster