Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-04-23

Sammanträde 2009-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Bidrag till det lokala förenings- och kulrutlivet under 2009

Dnr: 33-2009-004

Stadsdelsnämnden har för 2009 avsatt 175 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 24 ansökningar om totalt 281 500 kronor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 21 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 175 000 kronor.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

4 Budget 2010 och inriktning 2011 och 2012

Dnr: 107-2009-100

Förvaltningens förslag utgår från stadens Vision 2030, stadens övergripande inriktningsmål samt övriga styrdokument. Utvecklingen av ekonomin och medborgarnas efterfrågan på de tjänster som stadsdelsnämnden tillhandahåller är de viktigaste faktorerna för utveckling av verksamheterna. Därutöver tillkommer konkurrensutsättning och effektivisering av administrationen. För att kunna uppfylla målen för verksamheterna inom kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska plan, krävs effektiviseringsåtgärder om ca 12 mnkr per år under planperioden.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

5 Verksamhetsuppföljningar för 2009 vid Föreningen Blomsterfonden vid Svalnäs i Djursholm och Liseberg i Älvsjö

Dnr: 122-2009-600

Föreningen Blomsterfonden AB har flera anläggningar inom Storstockholmsområdet. Enligt ett ramavtal köper Stockholms stad sjukhemsplatser vid Svalnäs i Djursholm och vid Liseberg i Älvsjö. Verksamheterna har varsin verksamhetschef som även har medicinskt ledningsansvar.

Boendemiljöerna är trevliga och varje boende har fullvärdig bostad. Personalbemanning finns dygnet runt och bedöms vara tillräcklig i förhållande till de boendes behov av vård och omvårdnad. På enheterna finns sjuksköterska på plats dagtid, under kvällar och nätter anlitas Care-teams sjuksköterskor. Läkarbemanningar finns enligt avtal med landstinget. Kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11 saknas. Arbete att skapa ett kvalitetssystem har påbörjats.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

Remissärenden

6 Yttrande angående revisionsrapport om barnsäkerhet i förskolan

Dnr: 047-2009-400

Enligt kommunfullmäktiges budget ska Stockholms förskolor, ge alla ökad kun-skap och utveckling i en trygg miljö. Stadsrevisionen har, mot denna bakgrund, granskat arbetet med barnsäkerhet på två förskoleenheter vardera inom stadsdels-nämnderna Kungsholmen, Spånga-Tensta och Älvsjö. Granskningens syfte har varit att bedöma om det bedrivs ett systematiskt barnsäkerhetsarbete inom försko-leverksamheten samt kommunstyrelsens roll och ansvar för att få en helhetsbild av styrning, uppföljning och kontroll. Revisionsrapporten Barnsäkerhet i förskolan har remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Förvaltningen ställer sig positiv till att stadsrevisionen genomfört en kritisk granskning av barnsäkerheten i förskolan. Därmed kan förvaltningen, genom den revidering och komplettering som nu genomförs av stadsdelsförvaltningens hand-lingsplan för barnsäkerhetsarbetet En trygg och säker förskola, i högre grad upp-fylla de krav som ställs. Vidare instämmer förvaltningen i att riktlinjer och styrdo-kument bör samordnas centralt av staden och att kommunfullmäktige bör ta fram indikatorer som rör trygghet och säkerhet i förskolan.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

Anmälningsärenden

7 Ekonomisk månadsrapport

9 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

10 Anmälan av protokoll från handikapprådet

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

12 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

14 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

15 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

16 Överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

17 Yttrande till stockholms tingsrätt i adoptionsärende

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 28 april 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2009-03-26 justerats den 30 mars.

§3 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2009

Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer till en sammanlagd kostnad av 175 000 kronor enlig följande fördelning och villkor angivna i föreliggande tjänsteutlåtande:

 

1.      Älvsjö AIK Fritid                                                                      12 tkr

2.      Brännkyrka Hembygdsförening                                                    5 tkr

3.      SPF Brännkyrka                                                                       25 tkr

4.      PRO Brännkyrka                                                                        4 tkr

5.      PRO, Solberga                                                                                                13 tkr

6.      PRO Älvsjö-Herrängen                                                                                   33 tkr

7.      Förtroenderådet Älvsjö servicehus                                                                   15 tkr

8.      Älvsjö missionsförsamling                                                                                  5 tkr

9.      De handikappades Riksförbund (DHR) Söder om Söder             3 tkr

10.  Café Hållihop                                                                                                    3 tkr

11.  Solberga Bollklubb                                                                      4 tkr

12.  Älvsjö AIK Skidorientering                                                                               6 tkr

13.  Föreningen Herrängens gård                                                        6 tkr

14.  Musikklubben Herrängens gård/Skärholmens gård                                             5,5 tkr

15.  Brännkyrkamoderaterna                                                                                    4,5 tkr

16.  Älvsjö Konstförening                                                                                         5 tkr

17.  Älvsjö IOGT-NTO                                                                     9 tkr

18.  Föreningen Rädda Långsjön                                                         4 tkr

19.  Herrängens villaägareförening                                                       5 tkr

20.  Långsjö fastighetsägareförening                                                    4 tkr

21.  Älvsjö fastighetsägareförening                                                     4 tkr

 

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2009 avsatt 175 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.

 

 

 

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 24 ansökningar om totalt 281 500 kronor.

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 21 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 175 000 kronor.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat

den 6 april 2009. Dnr 033-2009-004.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

 

 

§4 Budget 2010 och inriktning 2011 och 2012

Stadsdelsnämnden godkänner budgetunderlaget för 2010 och inriktningen för 2011 och 2012 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Förvaltningens förslag utgår från stadens Vision 2030, stadens övergripande inriktningsmål samt övriga styrdokument. Utvecklingen av ekonomin och medborgarnas efterfrågan på de tjänster som stadsdelsnämnden tillhandahåller är de viktigaste faktorerna för utveckling av verksamheterna. Därutöver tillkommer konkurrensutsättning och effektivisering av administrationen. För att kunna uppfylla målen för verksamheterna inom kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska plan, krävs effektiviseringsåtgärder om ca 12 mnkr per år under planperioden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 mars. Dnr 107-2009-100.

 

Förslag till beslut

Ordförande Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) deltog inte i beslutet.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet deltar inte i beslutet om budget 2010 med inriktning 2011 och 2012 med hänvisning till att vi har helt andra förutsättningar för den verksamhet vi skulle ha bedrivit om vi hade haft majoritet. Vi avger följande särskilda uttalande.

 

Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet deltar inte i beslutet om budget 2009 med inriktning 2010-2011 med hänvisning till att vi har helt andra förutsättningar för den verksamhet vi skulle ha bedrivit om vi hade haft majoritet. Vi avger följande särskilda uttalande.

 

Förskolan

Vi är allvarligt oroade för de försämringar som blir följden av de nedskärningar som måste ske när majoritetens budget visar på effektiviseringskrav om 12 miljoner kronor om året under de närmaste 3 åren. Det betyder stora åtstramningar och vi befarar att det bland annat är barnen som får betala det med fler barn i förskolans barngrupper.

 

Barnens tid i förskolan är en del i det livslånga lärandet. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång. Därför måste Älvsjö stadsdel kunna garantera en förskola med god kvalitet och små barngrupper. Vi befarar att den borgerliga politiken med målsättningen att privatisera all verksamhet som inte är myndighetsutövning, i kombination med sänkta skatter, leder till att barngrupperna i förskolan kommer att utökas, att utbildning och kompetensutveckling hos personalen avstannar och att kvaliteten riskerar att försämras.

 

Barn och ungdom

Det är beklämmande att borgerlighetens iver att sänka skatter fått som följd att Älvsjös ungdomar fått ett betydligt sämre utbud av fritidsverksamhet. Älvsjö måste få en väl fungerande ungdomsverksamhet som täcker behovet för både yngre och äldre ungdomar. Därför vill vi satsa på att återupprätta ungdomsgårdarna i Solberga och Långbrodal för de något yngre unga samtidigt som ungdomens hus kan täcka behovet för de äldre ungdomarna. Vår ambition är att göra rejäla satsningar på barn och ungdomar, vilket sparar pengar för framtiden.

 

Äldreomsorg

Alliansen avser att göra insatser för äldre i ordinärt boende. Vi befarar att det innebär att ännu fler kommer att få avslag på sin önskan om ett särskilt boende så att ytterligare besparingar kan göras på de äldre i akt och mening att finansiera skattesänkningarna. Alliansen aviserar också att de i syfte att effektivisera och spara, strikt kommer att följa lagar och riktlinjer, vilket kommer att skapa oro och bekymmer bland äldre och deras anhöriga när det uppstår gränsfall.

 

Alliansen fortsätter att krångla sig ur vallöftet från 2006, att inte lägga ner servicehusen. Långbrobergs servicehus som nu i två år fått stå och ticka kostnader med bara 27 lägenheter har krympt ner till 26 lägenheter och kommer att omvandlas till ett s k trygghetsboende. Alliansen lägger därutöver förslaget att under planperioden också att lägga ner Älvsjö servicehus och omvandla även detta till ett trygghetsboende, en mellanboendeform vars innehåll ännu inte definierats. Ordet mellanboende talar dock ett tydligt språk, det handlar om en boendeform med mindre service än dagens servicehus och med färre eller ingen personal. Inget nämns om ifall dessa båda trygghetsboenden ska bedrivas i egen regi eller säljas ut. Däremot är det klart angivet att det finns planer på att under planperioden sälja ut de båda sjukhemmen Solberga och Älvsjö. De sjukaste och svagaste människorna i vår stadsdel ska bjudas ut på en marknad där vinstintresset står högt i kurs. Borta är det moderata löftet på nämnden i april 2008: ”Vi kan lugna oppositionen med att det inte kommer att ske några privatiseringar inom äldreomsorgen den här mandatperioden”. Borta är alliansens försäkringar på nämnden om att högst 50 procent av äldreomsorgen ska konkurrensutsättas. 

 

Våra partier vill arbeta med tydliga kvalitetsförstärkningar för de äldre. Vi vill behålla äldreomsorgen i egen regi och därigenom behålla verksamhetens egna möjligheter att tillsammans med brukarna och deras anhöriga påverka utförande och kvalitet samt bibehålla möjligheter till snabba rättelser om klagomål skulle uppstå. Rätt till utevistelse och promenader ska säkerställas. Det ska vara möjligt för den enskilde att t ex välja mellan matlådor eller hjälp att tillaga maten. Vi vill också att äldre som känner sig oroliga ska ha rätt till plats på äldreboende. Inte någon av Älvsjös äldre invånare skall behöva bli allvarligt sjuk innan de uppmärksammas och får stöd. Vi vill säkerställa en likställighet för de äldre inom staden och ökad rättssäkerhet.

 

Fixartjänsten

Den s k fixartjänsten som infördes under föregående mandatperiod då S, V och Mp gemensamt tog beslutet, ska givetvis vara kvar. De äldre ska fortsatt ha rätt till avgiftsfri hjälp av fixarna. Älvsjös äldre har visat sig uppskatta sin fixare. Många äldre blir lättade när de får hjälp med vardagliga göromål som de kan ha svårt att utföra själva. Att byta en glödlampa i taket eller hänga upp gardiner kan vara svårt och innebär ökade risker för fall och skador. Att minska antalet olyckor i de äldres hem innebär en stor vinst i minskat lidande för varje drabbad person och det är också en ekonomisk vinst för stadsdelen.

 

Vi anser att det är dags att gå vidare och vi vill utöka antalet timmar som de äldre kan få fixarhjälp. Vi vill också att rätten till fixarhjälp ska utökas till att gälla alla över 67 år med inriktningen att sänka åldersgränsen till 65 år. Alla ska omfattas oavsett om den enskilde har biståndsbedömd hemtjänst eller inte.

 

IoF, barn och ungdom

I och med att skolan inte längre sorterar under stadsdelsnämnden har mycket av det förebyggande och gemensamma arbetet kring barnen och de unga allvarligt försvårats.

 

Förvaltningen bedömer att behoven kommer att öka gällande stödet för personer som blir utsatta för våld i familjen liksom att en viss ökning kommer att ske av antalet föräldrar som brister i omsorgen om sina barn. Detta förväntade behov av ökade insatser ska majoriteten möta med minskade resurser. Det är mycket oroande.

 

Socialpsykiatri

Det är oroande med den anpassning som den borgerliga alliansens s.k. valfrihet kommer att medföra under planperioden. Vi befarar att det kommer att uppstå splittring av den kontinuitet i omsorgen som finns idag.

 

Personer med psykisk funktionsnedsättning är ofta sköra personer med ökad känslighet och det är oerhört viktigt med en sammanhållande vård- och omsorgskedja som bygger på kontinuitet och trygghet. Kännetecknade för en god socialpsykiatri är att bygga på långvariga och bärande relationer mellan brukare och personal.  Det är viktigt är att de olika verksamheterna inom Älvsjö stadsdel – som Rondellens dagliga verksamhet, boendestödjarna och biståndsbedömarna – finns inom den kommunala verksamheten för att säkerställa att arbetet till ESL (ett självständigt liv) står i centrum i stället för att privata utförares ekonomiska intressen får styra. Älvsjö stadsdel behöver stärka socialpsykiatrin och samverkan med brukar- och anhörigföreningar samt med landstinget och deras olika verksamheter.

 

Demokrati

Det är tydligt att den borgerliga majoriteten inte har för avsikt att utveckla demokratin i Älvsjö. Ingenstans i förslaget till beslut nämns ordet demokrati. Istället för att arbeta för att flytta besluten närmare dem det berör och öka insynen i beslutsprocesserna i syfte att ge medborgarna möjligheter till ökat inflytande, präglas den borgerliga politiken av privatiseringshysteri och centralstyrning. Detta flyttar bort besluten från medborgare och medarbetare och försvårar möjligheter till medbestämmande och insyn.

 

För oss är det viktigt att skapa ett samhälle där medborgarna har inflytande över de beslut som berör dem, att ge dem möjlighet att vara en del av samhället de lever och verkar i. För att detta ska ske måste den politiska ledningen vara tydlig med att demokratiarbete är viktigt. Det utåtriktade informationsarbetet och kontakterna mellan beslutsfattare och medborgare måste utvecklas och nya mötesplatser tillskapas.

 

Det är genom ständig demokratiutveckling man skapar förutsättningar för legitimitet och fortsatt förtroende för det demokratiska politiska system som vi har. Inte minst i tider med politikerförakt och svikande valdeltagande är detta viktigt. Om människor visar förakt för politik och politiker och sviktar i sin vilja att delta i allmänna val är det allvarliga tecken på bristande demokrati. Genom den borgerliga majoritetens bristande ambition när det gäller arbetet med demokrati, riskerar dessa två förödande konsekvenser att fördjupas.

 

Ekonomiskt bistånd/Arbetsmarknadsåtgärder

Som en följd av regeringens ändrade regler och krav på Försäkringskassan ökar antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd och i Älvsjö förväntas ett ökat antal ”nytillkomna bidragshushåll med arbetslöshet som försörjningshinder” Vi erinrar oss alliansens vallöfte om att ingen skulle behöva vara arbetslös mer än 5 dagar, ett löfte som även alliansen insett var förhastat. De Jobbtorg som inrättades för att försöka få ut alla i arbete har inte visat sig effektiva. På grund av rådande konjunkturläge ökar dessvärre arbetslösheten och alliansen står tomhänt och ser på.

 

Våra partiers uppfattning är att även personer med ekonomiskt bistånd har be­hov av att röra sig utanför sitt bostadsområde för att söka jobb, handla och upp­rätthålla ett normalt socialt liv. Detta är viktigt inte minst sett ur ett barnperspektiv. Därför skall även SL-kort inkluderas i lev­nadsomkost­naderna.

 

Upphandling/privatisering

Verksamhetens innehåll och dess betydelse för invånarna ska vara utgångspunkten vid organiseringen av den offentliga sektorn. Men det är tydligt att alliansen med moderaterna i spetsen sätter formen och ideologiska låsningar framför välfärdens kvalitet. Med nuvarande policys dikterade av stadens borgerliga majoritet är det omöjligt för stadsdelarna och dess personal att planera och utveckla verksamheten.

 

Vi välkomnar mångfald i välfärden. Men mångfald uppnås inte genom att privatisera väl fungerande kommunal verksamhet. Vidare anser vi att det är orimligt att privatisera kommunal verksamhet utan någon som helst ekonomisk kompensation för verksamhetens immateriella tillgångar, exempelvis varunamn och personalens kompetens.

 

Det vägledande vid konkurrensutsättning av verksamhet i vår stadsdel måste alltid vara Älvsjös invånares bästa. Vi motsätter oss konkurrensutsättning som drivs av ideologisk rigiditet och som därmed riskerar att i förlängningen ge Älvsjöborna sämre välfärd. Vidare är det för oss självklart att – när och om upphandling ska ske – ställa sociala krav och miljökrav för att på så sätt använda upphandlingen som ett redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

 

Utmaningsrätten innebär att vem som helst när som helst kan kräva privatisering av väl fungerande kommunal välfärd. Utmaningsrätten skapar oro och otrygghet bland barnen i skolan och deras föräldrar, bland de äldre och hos alla andra som brukar vår gemensamma välfärd och inte minst bland våra medarbetare ute i verksamheterna. Vi vill ge Älvsjös invånare och Älvsjös medarbetare trygghet och arbetsro. Vi säger bort med utmaningsrätten.

 

Kultur och föreningsverksamhet

Alliansen har kraftigt försämrat utgångsläget att erbjuda ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter till barn och unga genom att ta bort två fritidsgårdar varav Solberga var specialbyggd just som ungdomsgård. Solbergas ungdomar bor till största delen i lägenheter med små möjligheter till att hemma öva på musikinstrument eller ha utrymme för mer platskrävande aktiviteter. Mot den bakgrunden ter sig alliansens tal om satsningar endast som ihåligt och tomt prat.

 

Våra partier vill satsa stort på barn och ungdomars fritid. Vi vill förutom att satsa på återupprättandet av ungdomsgårdarna också satsa på att ge kultursekreteraren ett tydligt uppdrag att samordna verksamheten så att kultur- och föreningslivet lyfts fram och ges plats i stadsdelens verksamhet.

 

Medarbetarna

Satsningarna på medarbetarna är mycket liten för att inte säga obefintlig. Däremot aviseras omstruktureringar pga anbudsupphandling av de båda sjukhemmen och omvandlingen till trygghetsboende av Älvsjö servicehus, vilket berör 241 helårsanställningar.

 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög, tom något högre än tidigare. Alliansen har misslyckats i sina ambitioner att minska sjukfrånvaron. I kombination med regeringens åtstramningar för de sjuka befarar vi att många kommer att sägas upp och riskera få gå ut i arbetslöshet eller till förtidspensionering eller tvingas till att söka ekonomiskt bistånd. 

 

I våra partiers politik framhålls alltid medarbetarnas arbete, utbildning och personliga engagemang som framgångsfaktorer för ett lyckat kvalitetstänkande i stadens verksamheter. Vi vill satsa på utbildning, vidareutbildning och kompetenshöjande åtgärder för medarbetarna.

               

                                                                                                      

 

 

§5 Verksamhetsuppföljningar för 2009 vid Föreningen Blomsterfonden vid Svalnäs i Djursholm och Liseberg i Älvsjö

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av sjukhems-verksamheten vid Föreningen Blomsterfonden vid Svalnäs, Djursholm och Liseberg, Älvsjö.

 

Ärendet

Föreningen Blomsterfonden AB har flera anläggningar inom Storstockholmsområdet. Enligt ett ramavtal köper Stockholms stad sjukhemsplatser vid Svalnäs i Djursholm och vid Liseberg i Älvsjö. Verksamheterna har varsin verksamhetschef som även har medicinskt ledningsansvar.

 

Boendemiljöerna är trevliga och varje boende har fullvärdig bostad. Personalbemanning finns dygnet runt och bedöms vara tillräcklig i förhållande till de boendes behov av vård och omvårdnad. På enheterna finns sjuksköterska på plats dagtid, under kvällar och nätter anlitas Care-teams sjuksköterskor.  Läkarbemanningar finns enligt avtal med landstinget. Kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11 saknas. Arbete att skapa ett kvalitetssystem har påbörjats.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2009. Dnr 122-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§6 Yttrande angående revisionsrapport om barnsäkerhet i förskolan

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till revisorsgrupp 1 som svar på rapporten.

 

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges budget ska Stockholms förskolor, ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö. Stadsrevisionen har, mot denna bakgrund, granskat arbetet med barnsäkerhet på två förskoleenheter vardera inom stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Spånga-Tensta och Älvsjö. Granskningens syfte har varit att bedöma om det bedrivs ett systematiskt barnsäkerhetsarbete inom förskoleverksamheten samt kommunstyrelsens roll och ansvar för att få en helhetsbild av styrning, uppföljning och kontroll. Revisionsrapporten Barnsäkerhet i förskolan har remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att stadsrevisionen genomfört en kritisk granskning av barnsäkerheten i förskolan. Därmed kan förvaltningen, genom den revidering och komplettering som nu genomförs av stadsdelsförvaltningens handlingsplan för barnsäkerhetsarbetet En trygg och säker förskola, i högre grad uppfylla de krav som ställs. Vidare instämmer förvaltningen i att riktlinjer och styrdokument bör samordnas centralt av staden och att kommunfullmäktige bör ta fram indikatorer som rör trygghet och säkerhet i förskolan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den1 april 2009. Dnr 047-2009-400.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§7 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet till och med mars månad.

§8 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

§9 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 16 april 2009 anmäldes och lades till handlingarna.

§10 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 16 april 2009 anmäldes

och lades till handlingarna.

§11 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 16 april 2009 anmäldes och lades till handlingarna.

§12 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningarna från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-

miljö- och planfrågor den 1 april 2009 anmäldes och lades till hand-

lingarna.

§13 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Vattendom – Sjöängens vattenpark

Vattendomen för Sjöängen är nu klar. Projektering kommer att påbörjars innan sommaren och beräknas pågå under året. Byggstart beräknas till 2010.

 

Kollo

190 ansökningar har inkommit och alla barn som har ansökt har fått plats. 172 har tackat ja och 78 % har fått sitt förstahandsval.

 

Ungdomens hus

Chefen för ungdomens hus informerade om verksamheten. Ungdomar från både södra och norra Älvsjö besöker Ungdomens hus. Flertalet kommer från norra Älvsjö. Antalet besökare ökar och vid större evenemang kommer 300 – 500 ungdomar.  Samarbetet med fältassistenterna och skolorna fungerar bra.

 

§14 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Karl Bern (FP) informerade om att alliansen beslutat att skicka en skrivelse till stadsbyggnadsnämnden och kräva att Älvsjöskogen blir naturreservat.

Kyrkan äger en del av marken och enligt Inger Braun (M) vill även kyrkan

att Älvsjöskogen ska inrättas som naturreservat.

 

Torbjörn Erbe (M) undrade om förvaltningen fått besked angående kravet på fler p-platser utanför huvudkontorets entré. Enligt förvaltningen har inget svar kommit ännu.

 

Eftersom det var länge sedan det fanns något protokoll från ungdomsrådet bland handlingar till stadsdelsnämnden undrade Lollo Lindahl (M) vad som hänt med rådet. Enligt förvaltningen har ”eldsjälarna” blivit äldre och är inte längre engagerade i ungdomsrådet varför förvaltningen planerar att försöka ”blåsa nytt liv” i ungdomsrådet och engagera nya ungdomar och även försöka hitta nya former för verksamheten.   

§15 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokollet läggs till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 8 april

anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§17 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende