Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om hur polisen kommer att arbeta utifrån det lokala poliskontoret som öppnar i Läs mer... Älvsjö i höst samt aktuell brottsutveckling i Älvsjö.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av tidigare protokoll

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 1 2009

4 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2009

Dnr: 147-2009-099

Inom ramen för stadens kvalitetsarbete utdelas årligen stadens kvalitetsutmärkelse. Syftet är att få till stånd en ständig utveckling och förbättring av verksamheter samtidigt som goda förebilder lyfts fram.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar förskolan Sylves-ter i tävlingsklassen förskola till stadens kvalitetsutmärkelse 2009. Förskolan be-döms vara väl kvalificerad för att representera Älvsjö stadsdelsnämnd i kvalitets-utmärkelsen


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

5 Slutredovisning av 2006, 2007 och 2008 års medel från Kompetensstegen

Dnr: 134-2009-101

Kompetensstegen var en nationell satsning som syftade till öka kvaliteten och kompetensen inom vård och omsorgen för äldre. Även privata utförare gavs möjlighet att söka medel.
Kompetensstegen fördelade under åren 2005 -2007, en miljard femtiotusen kronor till kommunerna för att stödja kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg för äldre.
Stadsdelsnämnden har sammanlagt beviljats 3 857 000 kr. Av dessa medel har
826 000 kr gått till Blomsterfonden.

Sammanlagt har 10 projekt/aktiviteter genomförts för dessa medel, varav fyra aktiviteter inom stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende och sex aktiviteter inom Blomsterfondens vård- och omsorgsboende i Älvsjö.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

6 Redovisning av 2007 och 2008 års stimulansmedel samt ansökan om stimulansmedel för år 2009

Dnr: 161-2009-600

Socialstyrelsen har begärt in redovisning av beviljade medel från år 2007 och 2008 samt givit möjlighet att ansöka om stimulansmedel för 2009. Privata utförare har sökt medel för 2007 och 2008, via Älvsjö stadsdelsnämnd och kommer även att söka stimulansmedel för år 2009.

Älvsjö stadsdelsnämnd redovisar till socialstyrelsen projekt från 2007 och 2008 inom följande områden:

 Läkartillgång i såväl särskilt som boende som ordinärt boende
• Läkemedelsgenomgångar
• Demensvård
• Rehabilitering
• Kost och nutrition

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker om stimulansmedel för 2009 inom följande områden:.
• Rehabilitering
• Demensvård
• Förebyggande hembesök


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

7 Verksamhetsuppföljning vid Långbrogården

Dnr: 160-2009-600

Långbrogården, som sedan 2004-04-01 drivs av Attendo Care AB, är en väl fungerade verksamhet med 54 platser för personer med demenssjukdomar. Verksamhetsuppföljningen visar att de boendes behov står i fokus. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Sjuksköterska finns på plats från kl 8 till 16.30 alla veckodagar. Kvällar och nätter anlitas Attendo Cares mobila sjukskötersketeam med 30 minuters inställelsetid. Äldredoktorn ansvarar för läkarinsatserna dygnet runt.

Inga incidenter som skulle ha föranlett en Lex Maria eller Lex Sara-anmälan har skett under året.

Dokumentation sker i dokumentationssystem Safe Doc. Omvårdnadspersonalen dokumenterar daganteckningar, de boendes intresse och de insatser som ska utföras. Hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar vårdplaner, aktuell vårdstatus och genomförda riskanalyser.

Vid uppföljningstillfället var samtliga 54 boende från Stockholms stad. Nio boende var från Älvsjö


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

8 Hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer vid särskilda boendeformer för äldre

Dnr: 139-2009-600

Elfte året i följd har en kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer i de särskilda boendeformerna genomförts. Rapporten visar resultatet av kartläggningen för Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö.

Resultatet baseras på 791 personer boende vid särskilda boendeformer för äldre och inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Kartläggningen är en del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i boendeformerna.

Alla boende inom heldygnsomsorg ska erbjudas riskbedömningar beträffande undernäring, trycksår och fall. Syftet är att förbättra den förebyggande hälso- och sjukvården genom att förebygga vårdskador. Kartläggningen visar att andelen riskbedömningar har genomgående ökat jämfört med kartläggning 2007. Resultatet visar att inom Älvsjö stadsdelsförvaltning är behovet av allmän omvårdnad oförändrat men behovet av hälso- och sjukvård har ökat.Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

Remissärenden

9 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Långsjö förskola

Dnr: 130-2009-204

Arbetsmiljöverket genomförde 2009-03-10 en inspektion vid Långsjö förskola, Gårdsstigen 19 i Älvsjö. Inspektionen omfattade förskolans rutiner gällande våld och hot, riskbedömning av störande buller samt förskolans kök.

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av de brister och krav som ställts i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. Förvaltningen föreslår att 74 tkr tas i anspråk ur investeringsbudgeten för maskiner och inventarier till upprustning av köket på Långsjö förskola.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

10 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsgårdar inom kommunens gränser

Dnr: 140-2009-006

Stadsdelsnämnden har fått ett förslag till nya arrende- och medlemsavtal mellan staden och koloni- och fritidsträdgårdar samt ordningsföreskrifter på remiss från kommunstyrelsen. De föreslagna avtalen och ordningsföreskrifterna som föreslås gälla från och med den 1 oktober 2010 reglerar bl.a. ytan och höjden på kolonistugorna. Arrendeavgiften föreslås till 5,50 kronor respektive 1,30 kronor per kvadratmeteryta och år för koloni- respektive fritidsträdgårdar. Enligt förslaget får trafik- och renhållningsnämnden i uppdrag att samordna kolonifrågorna i staden och fastighetsnämnden får i uppdrag att förvalta de byggnader inom koloniområdena som ska ägas av staden.

Förvaltningen är positiv till förslagen och vill framförallt framhålla att det är angeläget att koloni- och fritidsträdgårdarna behåller sitt ursprungliga syfte och inte omvandlas till sommarstugeområden.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Anmälningsärenden

11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från handikapprådet

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske måndagen den 18 maj.

§2 Anmälan av tidigare protokoll

Anmäldes att protokoll 2009-04-23 justerats den 28 april 2009.

§3 Tertialrapport 1 2009

1.      Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till

kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 0,4 mnkr.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budget-

justering med 3,4 mnkr för tomgångshyror m.m. i samband med

ombyggnation av Älvsjö sjukhem samt 1,8 mnkr för förskole-

lokaler med hög hyra.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2009. Dnr 166-2009-100.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m.fl. (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Tertialrapporten visar att alliansen hyser en oro för ekonomin. För oss är oron förväntad och begriplig. Konjunkturläget i landet är mycket dåligt. Varslen om uppsägningar ökar och därmed ökar också arbetslösheten. Ungdomarna har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Försäkringskassans ökade krav på att sjuka ska återgå i arbete späder ytterligare på arbetslöshetssiffrorna samtidigt som sjuka människor som inte kan få något arbete, tvingas till att söka ekonomiskt bistånd. Skatteintäkterna minskar i takt med att arbetslösheten stiger. Jobbtorgen har inte som förväntat, kommit igång med sitt arbete. Allt detta sammantaget kommer att få förödande inverkningar på stadens, och därmed också stadsdelarnas, ekonomi.

 

För att rädda budgeten i Älvsjö väljer Alliansen att göra personalneddragningar och sälja ut verksamheterna. Verksamheterna inom Älvsjö SDN är sedan länge hårt slimmade. Vi ser därför inga möjligheter till ytterligare minskning av personal. Vid en minskning riskerar både sjuktalen och personalomsättningen att öka när en redan hårt belastad personal får en än större arbetsbörda.

 

Älvsjös äldre ska, förutom att de i likhet med landets alla pensionärer inte har rätt att tillgodogöra sig alliansens skattesänkningar på sina pensioner, bjudas ut på en privat vård- och omsorgsmarknad för att där bli pusselbitar i privatkapitalisternas vinstberäkningar. Borta är nu vallöftena om att behålla servicehusen. De ska läggas ner. Omstruktureringar till andra boendeformer ska ske och personalen kommer att få lämna sina jobb.

 

Alliansen har lätt för att bryta löften. Vallöftet att behålla servicehusen bryts helt och hållet när servicehusen ska omstruktureras, d.v.s. läggas ner och omvandlas till något annat. Löftet på nämnden i april 2008 var att äldreomsorgen inte skulle privatiseras under mandatperioden. Nu är ambitionen att både Solberga och Älvsjö sjukhem ska lämnas ut på anbudsupphandling. Enligt tertialrapport 1 är samtliga mål inom äldreomsorgen uppfyllda. Detta gedigna arbete bemöter alliansen med att sälja bort verksamheten.

 

Alliansen har misslyckats med att få igång den utlovade ersättningsverksamheten för Älvsjös yngre ungdomar i framförallt Solberga. Solbergas riktigt unga invånare är dubbelt svikna. Först genom förlusten av sin ungdomsgård sedan genom alliansens misslyckade försök att ersätta verksamheten med en s.k. träffpunkt.

 

Alliansen i vår lilla stadsdel står för 24 procent av stadens mål när det gäller avknoppningar inom barnomsorgen. Vi är oroade över vad det kommer att innebära för framtiden för barnen. Stadsdelen saknar insyn i den privata verksamheten. Vi vet inget om barngruppernas storlek, om personaltätheten eller kvalitetsarbetet inom den privata verksamheten.

 

En översyn av bemanningen inom barnomsorgen har skett för att täcka de överförda underskotten. Vi ser framför oss ett scenario med färre personal, vilket riskerar ge samma effekt på kvaliteten som om barngrupperna utökades med flera barn.

§4 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2009

Stadsdelsnämnden nominerar förskolan Sylvester, Sylvestervägen 2-6 till stadens kvalitetsutmärkelse 2009.

 

Ärendet

Inom ramen för stadens kvalitetsarbete utdelas årligen stadens kvalitetsutmärkelse. Syftet är att få till stånd en ständig utveckling och förbättring av verksamheter samtidigt som goda förebilder lyfts fram.

 

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar förskolan Sylvester i tävlingsklassen förskola till stadens kvalitetsutmärkelse 2009. Förskolan bedöms vara väl kvalificerad för att representera Älvsjö stadsdelsnämnd i kvalitetsutmärkelsen.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Slutredovisning av 2006, 2007 och 2008 års medel från Kompetensstegen

Stadsdelsnämnden godkänner denna redovisning samt överlämnar den till äldrenämnden.

 

Ärendet

Kompetensstegen var en nationell satsning som syftade till att öka kvaliteten och kompetensen inom vård och omsorgen för äldre. Även privata utförare gavs möjlighet att söka medel. Kompetensstegen fördelade under åren 2005 -2007 en miljard femtiotusen kronor till kommunerna för att stödja kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg för äldre. Stadsdelsnämnden har sammanlagt beviljats 3 857 000 kr. Av dessa medel har 826 000 kr gått till Blomsterfonden.

 

Sammanlagt har 10 projekt/aktiviteter genomförts för dessa medel, varav fyra aktiviteter inom stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende och sex aktiviteter inom Blomsterfondens vård- och omsorgsboende i Älvsjö.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 mars 2009. Dnr 134-2009-101.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§6 Redovisning av 2007 och 2008 års stimulansmedel samt ansökan om stimulansmedel för år 2009

Stadsdelsnämnden godkänner denna redovisning och ansökan samt överlämnar dessa till Socialstyrelsen.

 

Ärendet

Socialstyrelsen har begärt in redovisning av beviljade medel från år 2007 och 2008 samt givit möjlighet att ansöka om stimulansmedel för 2009. Privata utförare har sökt medel för 2007 och 2008 via Älvsjö stadsdelsnämnd och kommer även att söka stimulansmedel för år 2009.

 

Älvsjö stadsdelsnämnd redovisar till Socialstyrelsen projekt från 2007 och 2008 inom följande områden:

 

§         Läkartillgång i såväl särskilt som boende som ordinärt boende

·        Läkemedelsgenomgångar

·        Demensvård

·        Rehabilitering

·        Kost och nutrition

 

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker om stimulansmedel för 2009 inom följande områden:

 

·        Rehabilitering

·        Demensvård

·        Förebyggande hembesök

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2009. Dnr 161-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§7 Verksamhetsuppföljning vid Långbrogården

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Långbrogården.

 

Ärendet

Långbrogården, som sedan 2004-04-01 drivs av Attendo Care AB, är en väl fungerade verksamhet med 54 platser för personer med demenssjukdomar. Verksamhetsuppföljningen visar att de boendes behov står i fokus. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Sjuksköterska finns på plats från kl 8 till 16.30 alla veckodagar. Kvällar och nätter anlitas Attendo Cares mobila sjukskötersketeam med 30 minuters inställelsetid. Äldredoktorn ansvarar för läkarinsatserna dygnet runt.

 

Inga incidenter som skulle ha föranlett en Lex Maria eller Lex Sara-anmälan har skett under året.

 

Dokumentation sker i dokumentationssystem Safe Doc. Omvårdnadspersonalen dokumenterar daganteckningar, de boendes intresse och de insatser som ska utföras. Hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar vårdplaner, aktuell vårdstatus och genomförda riskanalyser.

 

Vid uppföljningstillfället var samtliga 54 boende från Stockholms stad. Nio boende var från Älvsjö

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2009. Dnr 160-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

§8 Hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer vid särskilda boendeformer för äldre

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

 

Ärendet

Elfte året i följd har en kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer i de särskilda boendeformerna genomförts. Rapporten visar resultatet av kartläggningen för Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö.

 

Resultatet baseras på 791 personer boende vid särskilda boendeformer för äldre och inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Kartläggningen är en del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i boendeformerna.

 

Alla boende inom heldygnsomsorg ska erbjudas riskbedömningar beträffande undernäring, trycksår och fall. Syftet är att förbättra den förebyggande hälso- och sjukvården genom att förebygga vårdskador. Kartläggningen visar att andelen riskbedömningar har genomgående ökat jämfört med kartläggning 2007. Resultatet visar att inom Älvsjö stadsdelsförvaltning är behovet av allmän omvårdnad oförändrat men behovet av hälso- och sjukvård har ökat.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2009. Dnr 139-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Långsjö förskola

1.      Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt ytt-

      rande till Arbetsmiljöverket.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att ta 100 tkr i anspråk ur investerings-

budgeten för maskiner och inventarier till upprustning av köket

på Långsjö förskola.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde 2009-03-10 en inspektion vid Långsjö förskola, Gårdsstigen 19 i Älvsjö. Inspektionen omfattade förskolans rutiner gällande våld och hot. Riskbedömning av störande buller samt förskolans kök.

 

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av de brister oc krav som ställts i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. Förvaltningen föreslår att 100 tkr tas i anspråk ur investeringsbudgeten för maskiner och inventarier till upprustning av köket på Långsjö förskola.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsgårdar inom kommunens gränser

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ett förslag till nya arrende- och medlemsavtal mellan staden och koloni- och fritidsträdgårdar samt ordningsföreskrifter på remiss från kommunstyrelsen. De föreslagna avtalen och ordningsföreskrifterna som föreslås gälla från och med den 1 oktober 2010 reglerar bl.a. ytan och höjden på kolonistugorna. Arrendeavgiften föreslås till 5,50 kronor respektive 1,30 kronor per kvadratmeteryta och år för koloni- respektive fritidsträdgårdar. Enligt förslaget får trafik- och renhållningsnämnden i uppdrag att samordna kolonifrågorna i staden och fastighetsnämnden får i uppdrag att förvalta de byggnader inom koloniområdena som ska ägas av staden.

 

Förvaltningen är positiv till förslagen och vill framförallt framhålla att det är angeläget att koloni- och fritidsträdgårdarna behåller sitt ursprungliga syfte och inte omvandlas till sommarstugeområden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2009. Dnr 140-2009-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

 

 

 

 

Bilaga § 11.

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 6 maj 2009 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§14 Protokoll från handikapprådet

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 11 maj 2009 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Övrigt från verksamheten

Information om sommarjobb

 

Drygt ett hundratal ungdomar har sökt sommarjobb i år. Förvaltningen kan bereda plats för 35 – 37 ungdomar. Det är framförallt ungdomar som har svårt att ordna jobb på egen hand som kommer att prioriteras.

 

Lean-projektet

Förvaltningschefen informerade om lean-projektet som förvaltningen deltar i tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning. Det är ett långsiktigt kvalitetsarbete inom förskolan. I Älvsjö är det förskolan

Citrusgården som ingår i projektet.

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde en skrivelse angående jobbgaranti och Jobbtorg.

 

Olle Andretzky (M) informerade om att på Östermalm har man startat ett provkök där man lagar mat till de äldre och en solgaranti har införts, som innebär att de som vill ska få möjlighet att komma ut när det är vackert väder.

 

Majvi Andersson (S) undrade hur beläggningen är på servicehuset. Förvaltningen återkommer och då även med uppgift om hur det ser ut på Långbrobergs servicehus.

 

Majvi Andersson (S) undrade om skateboardrampen i Kristallparken kommer att byggas upp igen eftersom den gamla rivits. Enligt förvaltningen har rampen byggts av personal och föräldrar och förvaltningen har inte ansvarat för den. En ny ramp skulle enligt förvaltningen innebära en kostnad på ca 500 000 kronor.

 

Karl Bern (FP) ställde en fråga om hur mötesplatsen Kristallen fungerar. Förvaltningen återkommer.

 

Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) undrade hur det fungerar på förskolan Äppelängen med anledning av Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation att stadsdelsnämnden ska återbetala viss del av barnomsorgsavgiften till de föräldrar som klagat på förhållandena vid förskolan. Enligt förvaltningen är det flera år sedan klagomålen framfördes till Skolverket och åtgärder vidtogs för att komma till rätta med bristerna. Förvaltningen har vänt sig till juridiska avdelningen vid stadsledningskontoret för råd eftersom ärendet kan bli prejudicerande och få konsekvenser för fler verksamheter i staden.  

 

Med anledning av att föreningen Bryggan överklagat nämndens beslut att avslå föreningens ansökan om bidrag framförde Louise Erlandsson Slorach (S) önskemål om att förvaltningen skulle undersöka möjligheten att bevilja föreningen bidrag.   

§18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 16 april anmäldes och lades till handlingarna.