Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-03

Sammanträde 2009-12-03

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om verksamhetsplan och budget för 2010

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av tidigare protokoll

Beslutsärenden

3 Verksamhetsplan och budget 2010

Dnr: 348-2009-100

Kommer senare

4 Stadsdelsnämndens sammanträdestider för 2010

Dnr: 317-2009-000

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för 2009, uppföljning av budget 2010, underlag till budget för 2011 med beräkningar för 2012 och 2013 samt budget/verksamhetsplan för 2011. Nämnderna ska planera sina sammanträden utifrån dessa datum.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

5 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus

Dnr: 323-2009-600

Älvsjö servicehus har 93 lägenheter för serviceboende varav 2 lägenheter för korttidsvistelse/sviktlägenheter därutöver finns en dagverksamhet för 12 daggäster. Verksamheten leds av en resultatenhetsschef för Solberga vård- och omsorgsboenden och av en enhetschef på plats. Utöver schemalagd omsorgspersonal finns det två omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, en sjukgymnast, en arbetsterapeut, och administrativ personal på enheten. Sjuksköterskorna finns på plats på servicehuset dagtid måndag till fredag och under övrig tid ansvarar Attendo Care ABs mobila team för hemsjukvården. Älvsjö vårdcentral ansvarar för läkarinsatserna under vardagar dagtid och Cureras läkarteam anlitas under kvällar, nätter och helger. Personalomsättningen är låg, ca 2 % under året. På enheten tjänstgör 15 omvårdnadspersonal på förmiddagar, 8 på kvällstid och 2 på nätterna. Personalen har erhållit kompetensutveckling. Checklista för introduktion och system för avvikelsehantering finns. Ingen Lex-Maria-anmälan eller Lex-Sarah-anmälan har gjorts under året.

Det finns ledningssystem för hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) men saknas för den sociala omsorgen (SOSFS 2006:11). Arbete med integrerat ledningssystem pågår i förvaltningen. En ny uppföljning genomförs 2010.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

6 Verksamhetsuppföljning av Solberga sjukhem

Dnr: 324.2009-600

Solberga sjukhem är en välfungerande verksamhet med 99 permanenta och 8 korttidsplatser samt en dagvårdsenhet med 8 platser. Boendet är trivsamt och fokuserar på gott bemötande och de boendes trygghet och säkerhet. Enheterna är låsta med kodlås och koden finns angiven i anslutning till den låsta dörren.

Tryggheten garanteras genom kontinuitet i personalgruppen och genom att det finns tillgång till personal under alla dygnets timmar. Trygg Hälsa i Sverige AB ansvarar för läkarinsatser på vardagar under dagtid och Cureras läkarteam under kvällar, nätter och helger. Personalen erbjuder aktiviteter både i grupp och individuellt. Kontaktmannaskapet är välutvecklat och personalens kompetensutveckling sker fortlöpande. Informationsbroschyrer om verksamheten finns tillgängliga i entrén på enheten. Anhörigråd och anhörigmöten anordnas. En anmälan enligt Lex Sara har gorts till länsstyrelsen under 2009 men ingen anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen har förekommit under året.
Enheten är ISO-certifierad. En ny uppföljning genomförs 2010.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

7 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö sjukhem

Dnr: 325-2009-600

Älvsjö sjukhem har 61 platser för permanent boende och 8 korttidsplatser för äldre personer med somatiska sjukdomar. Älvsjö sjukhem flyttade efter ombyggnation tillbaka till sina ordinarie lokaler på Armbortsvägen 4-8 i maj 2009. Verksamheten leds av resultatenhetschef för Solberga vård- och omsorgsboenden och lokalt på plats av två enhetschefer. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Sjuksköterska finns på plats på sjukhemmet dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns vardagar under dagtid. Trygg Hälsa i Sverige AB ansvarar för läkarinsatserna vardagar dagtid och Cureras läkarteam under kvällar, nätter och helger. Ledningen är engagerad och har i syfte att förbättra kvaliteten arbetat med att strukturera om personalgrupperna efter återflyttning. Ingen Lex Sarah anmälan eller Lex Maria-anmälan har gjorts under 2009.
Ledningssystem för hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) finns men saknas för den sociala omsorgen (SOSFS 2006:11). Arbete med integrerat ledningssystem pågår i förvaltningen.
Dokumentation, såväl den sociala som den för hälso- och sjukvården, förs via Stockholms stads datasystem . En ny uppföljning genomförs 2010.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

8 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

Dnr: 358-2009-000

Stadsdelsförvaltningen har nu genomfört en revidering av delegationsförteckningen på grund av organisationsförändringar. Delegationsförteckning har dessutom fått en ny struktur i syfte att öka läsbarheten.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

9 Motion (2009:28) om att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte skall innehålla transfetter

Dnr: 286-2009-060

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2009-09-17 hemställt om stadsdels-nämndens yttrande över Miljöpartiets motion (2009:28) om att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla transfetter. I motionen anförs
”att problemen med industriellt framställda transfetter i livsmedel har under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammade, då dessa fetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.” Vidare pekas på att i vissa länder t.ex. Danmark och i staden New York har det införts lagar och bestämmelser för att minska eller få bort industriellt framställda transfetter ur maten. Det föreslås i motionen att Stockholms stad ska kräva av sina leverantörer att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla skadliga transfetter. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att som remissvar på motionen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.


Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk månadsrapport

11 Anmälan av delegationsbeslut

12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från handikapprådet

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde§

19 Protokoll från sociala delegationen

20 Avskrivning av räntefordran avseende barnomsorgsargiftsskuld

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske

tisdagen den 8 december.

§2 Anmälan av tidigare protokoll

Anmäldes att protokoll 2009-10-29 justerats den 3 november 2009.

§3 Verksamhetsplan och budget 2010

Stadsdelsnämnden beslutar att bordlägga verksamhetsplan och

budget för 2010.

§4 Stadsdelsnämndens sammanträdestider för 2010

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagna tider för sammanträden 2010 förutom sammanträdet den 28 januari som utgår.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för 2009, uppföljning av budget 2010, underlag till budget för 2011 med beräkningar för 2012 och 2013 samt budget/verksamhetsplan för 2011. Nämnderna ska planera sina sammanträden utifrån dessa datum.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2009. Dnr 317-2009-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av Älvsjö servicehus.

 

Ärendet

Älvsjö servicehus har 93 lägenheter för serviceboende varav 2 lägenheter för korttidsvistelse/sviktlägenheter därutöver finns en dagverksamhet för 12 daggäster. Verksamheten leds av en resultatenhetsschef för Solberga vård- och omsorgsboenden och av en enhetschef  på plats. Utöver schemalagd omsorgspersonal finns det två omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, en sjukgymnast, en arbetsterapeut, och administrativ personal på enheten. Sjuksköterskorna finns på plats på servicehuset dagtid måndag till fredag och under övrig tid ansvarar Attendo Care ABs mobila team för hemsjukvården. Älvsjö vårdcentral ansvarar för läkarinsatserna under vardagar dagtid och Cureras läkarteam anlitas under kvällar, nätter och helger. Personalomsättningen är låg, ca 2 % under året. På enheten tjänstgör 15 omvårdnadspersonal på förmiddagar, 8 på kvällstid och 2 på nätterna. Personalen har erhållit kompetensutveckling. Checklista för introduktion och system för avvikelsehantering finns. Ingen Lex Maria-anmälan eller Lex Sarah-anmälan har gjorts under året.

 

Det finns ledningssystem för hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) men saknas för den sociala omsorgen (SOSFS 2006:11). Arbete med integrerat ledningssystem pågår i förvaltningen. En ny uppföljning genomförs 2010.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober. Dnr 323-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

§6 Verksamhetsuppföljning av Solberga sjukhem

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av Solberga sjukhem med inriktning på demensvård.

 

Ärendet

Solberga sjukhem är en välfungerande verksamhet med 99 permanenta och 8 korttidsplatser samt en dagvårdsenhet med 8 platser. Boendet är trivsamt och fokuserar på gott bemötande och de boendes trygghet och säkerhet. Enheterna är låsta med kodlås och koden finns angiven i anslutning till den låsta dörren.

 

Tryggheten garanteras genom kontinuitet i personalgruppen och genom att det finns tillgång till personal under alla dygnets timmar. Trygg Hälsa i Sverige AB ansvarar för läkarinsatser på vardagar under dagtid och Cureras läkarteam under kvällar, nätter och helger. Personalen erbjuder aktiviteter både i grupp och individuellt. Kontaktmannaskapet är välutvecklat och personalens kompetensutveckling sker fortlöpande. Informationsbroschyrer om verksamheten finns tillgängliga i entrén på enheten. Anhörigråd och anhörigmöten anordnas. En anmälan enligt Lex Sara har gorts till länsstyrelsen under 2009 men ingen anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen har förekommit under året. En ny uppföljning genomförs 2010.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 324-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö sjukhem

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Älvsjö sjukhem.

 

Ärendet

Älvsjö sjukhem har 61 platser för permanent boende och 8 korttidsplatser för äldre personer med somatiska sjukdomar. Älvsjö sjukhem flyttade efter ombyggnation tillbaka till sina ordinarie lokaler på Armborstvägen 4-8 i maj 2009. Verksamheten leds av resultatenhetschef för Solberga vård- och omsorgsboenden och lokalt på plats av två enhetschefer. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Sjuksköterska finns på plats på sjukhemmet dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns vardagar under dagtid. Trygg Hälsa i Sverige AB ansvarar för läkarinsatserna vardagar dagtid och Cureras läkarteam under kvällar, nätter och helger. Ledningen är engagerad och har i syfte att förbättra kvaliteten arbetat med att strukturera om personalgrupperna efter återflyttning. Ingen Lex Sarah-anmälan eller Lex Maria-anmälan har gjorts under 2009.

Ledningssystem för hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) finns men saknas för den sociala omsorgen (SOSFS 2006:11). Arbete med integrerat ledningssystem pågår i förvaltningen.

Dokumentation, såväl den sociala som den för hälso- och sjukvården, förs via Stockholms stads datasystem . En ny uppföljning genomförs 2010.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2009. Dnr 325-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§8 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

Stadsdelsnämnden beslutar att delegera till stadsdelsdirektören att träffa avtal och teckna kontrakt med Micasa Fastigheter i Stockholm AB avseende Älvsjö sjukhem.

 

Ärendet

Älvsjö sjukhem har varit föremål för ombyggnation. Verksamheten flyttade tillbaka till lokalerna på Armborstvägen under våren. Som en följd av ombyggnationen har tidigare kontrakt med Micasa upphört och nya kontrakt måste tecknas.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den18 november 2009. Dnr 317-2009-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§9 Motion (2009:28) om att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte skall innehålla transfetter

 

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2009-09-17 hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över Miljöpartiets motion (2009:28) om att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla transfetter. I motionen anförs ”att problemen med industriellt framställda transfetter i livsmedel har under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammade, då dessa fetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar”. Vidare pekas på att i vissa länder t.ex. Danmark och i staden New York har det införts lagar och bestämmelser för att minska eller få bort industriellt framställda transfetter ur maten. Det föreslås i motionen att Stockholms stad ska kräva av sina leverantörer att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla skadliga transfetter. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att som remissvar på motionen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

daterat den 30 oktober 2009. Dnr 286-2009-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§10 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet

t.o.m. oktober.

§11 Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i november 2009 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i november anmäldes och lades till handlingarna.

§11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2009-11-26 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2009-11-26 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens möte 2009-11-26 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§16 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte i tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2009-11-04 anmäldes och lades till handlingarna.

 

 

Majvi Andersson m fl (S), Maj-Len Eklund (V) och Kenneth Rönnquist (MP) anmälde en skrivelse om att projekt Korkskruven utgör ett hot mot Älvsjöskogen och dess naturvärden.

 

Stadsdelsnämnden ställde sig bakom skrivelsen och beslutade att skicka den till exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och egendomsnämnden.

§17 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Stockholms stad – Sveriges kvalitetskommun

Staden har utsetts till Sveriges kvalitetskommun 2009. Utmärkelsen

går till den kommun som bäst lyckats utveckla demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

 

Söderortsvisionen

Ett trettiotal personer deltog i medborgardialogen på medborgarkontoret den 26 november.

 

Fjärrtåg

Från och med den 13 december kommer vissa fjärrtåg till Malmö och Åre att stanna i Älvsjö.

§18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Inga frågor frän nämndens ledamöter och ersättare.

§20 Avskrivning av räntefordran avseende barnomsorgsargiftsskuld

§21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)