Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om närpolisens och den lokala polisens verksamhet

1 Val av justerare och dag för justering

Beslutsärenden

2 Verksamhetsplan och budget 2010

Dnr: 348-2009-100

Denna verksamhetsplan och budget riktas till både kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden och innehåller nämndens planerade arbete för att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.
Inom ramen för målet Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök beskrivs nämndens insatser på områdena arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Vidare redovisas hur arbetet med enskilda utförare och det lokala näringslivet ska utvecklas. Arbetet med att sköta och utveckla stadsdelsområdets parker och grönområden, den lokala kulturverksamheten samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser med mera redovisas under detta mål.
Vad gäller målet valfrihet och kvalitet ska utvecklas och förbättras redovisas nämndens insatser för att stärka den enskildes aktiva val samt bidra till mångfald inom verksamhetsområdena. Därutöver beskrivs hur nämnden avser att arbeta för att uppfylla stadens mål inom förskolan, äldreomsorgen, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt inom individ- och familjeomsorgen.
Under rubriken stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva redovisas nämndens budget.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

3 Omvandling av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende

Dnr: 336-2009-600

Långbrobergs servicehus drivs sedan 1994 av Attendo Care AB. Servicehuset har 26 lägenheter varav en var tom vid uppföljningstillfället. I servicehusets lokaler på bottenplanet finns en dagverksamhet för 10 gäster. Sex av gästerna på dagverksamheten kommer från ordinärt boende. På servicehuset bor 22 personer från Älvsjö stadsdelsområde, övriga kommer från grannstadsdelar. Verksamheten leds av en verksamhetschef på plats. Det finns en sjuksköterska på vardagar dagtid på enheten under kvällar, nätter och helger ansvarar Attendo Care ABs mobila hemsjukvårdsteam för sjuksköterskeinsatserna. Älvsjö vårdcentral ansvarar för läkarinsatserna under vardagar dagtid och Cureras läkarteam anlitas under kvällar, nätter och helger. Det har inte varit någon personalomsättning under året. På enheten tjänstgör på vardagar sex omvårdnadspersonal på förmiddagar, två på kvällstid och en på nätterna. Personalen har erhållit kompetensutveckling. Checklista för introduktion och system för avvikelse-hantering finns. Ingen Lex-Maria-anmälan eller Lex-Sarah-anmälan har gjorts under året.
Servicehuset kommer att omvandlas till trygghetsboende under 2010.


Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

4 Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö läsåret 2008/2009

Dnr: 368-2009-400

Sveriges kommuner ska årligen upprätta en kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna på uppdrag av Skolverket. Kommunfullmäktige har uppdragit åt utbildningsnämnden att upprätta stadens samlade kvalitetsredovisning. Denna kvalitetsredovisning överlämnas därför till utbildningsförvaltningen som underlag för stadens samlade redovisning.

Förvaltningens kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella målen för förskolan har uppnåtts liksom målen i stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2009. Som underlag har varje förskolenhet upprättat en egen kvalitetsredovisning. Även utbildningsförvaltningens inspektionsrapport av resultatenhet 4 och 2009 års brukarundersökning har legat till grund för bedömningen av måluppfyllelsen.

Inom målområdet normer och värden, utveckling och lärande samt barns inflytande har målen uppnåtts. Inom målområdet förskola och hem samt samverkan med förskoleklassen, skola och fritidshemmet har målen delvis uppnåtts.

På förskolorna finns en hög ambitionsnivå att utveckla verksamheten i den riktning som målen anger.


De utvecklingsområden som stadsdelsförvaltningen pekat ut är:
• Nämndmål och kriterier för måluppfyllelse
• Kvalitetsarbetet
• Likabehandlingsplanerna
• Språkutveckling
• Föräldrainformation
• Samverkan med skolan


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

5 Förskoleundersökning 2009

Dnr: 335-2009-400

Under tiden maj - augusti 2009 genomförde stadsledningskontoret en brukarun-dersökning inom förskoleverksamheten i Stockholms stad. Den genomfördes i form av en totalundersökning där samtliga föräldrar i Älvsjös kommunala för-skolor och familjedaghem inbjöds att delta. Svarsfrekvensen var låg, 24 % för kommunala förskolor i Stockholms stad. Älvsjö hade dock den högsta svarsfre-kvensen av alla stadsdelar med 37 %.

Älvsjös förskolor får en positiv helhetsbedömning av brukarna då undersökningen visar att 83 % av föräldrarna som helhet är nöjda med sitt barns förskola. De vari-abler som föräldrarna är mest nöjda med är; mitt barn känner sig tryggt i förskolan (90 %), förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmåga (83 %), förskolan stödjer mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar (83 %) samt i förskolan ges pojkar och flickor lika möjligheter att utvecklas (82 %). De variabler där föräldrarna är minst nöjda är; i mitt barns förskola får jag veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling (65 %) och mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp (66 %).

Varje förskoleenhet kommer, bl.a. utifrån brukarundersökningen, att identifiera förbättringsområden som de ska väga in i sin verksamhetsplan för 2010.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2010

Dnr: 361-2009-000

Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdels-
nämndens pensionärsråd för 2010 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

7 Verksamhetsuppföljning av Långbrobergs servicehus

Dnr: 360-2009-600

Långbrobergs servicehus drivs sedan 1994 av Attendo Care AB. Servicehuset har 26 lägenheter varav en var tom vid uppföljningstillfället. I servicehusets lokaler på bottenplanet finns en dagverksamhet för 10 gäster. Sex av gästerna på dagverksamheten kommer från ordinärt boende. På servicehuset bor 22 personer från Älvsjö stadsdelsområde, övriga kommer från grannstadsdelar. Verksamheten leds av en verksamhetschef på plats. Det finns en sjuksköterska på vardagar dagtid på enheten under kvällar, nätter och helger ansvarar Attendo Care ABs mobila hemsjukvårdsteam för sjuksköterskeinsatserna. Älvsjö vårdcentral ansvarar för läkarinsatserna under vardagar dagtid och Cureras läkarteam anlitas under kvällar, nätter och helger. Det har inte varit någon personalomsättning under året. På enheten tjänstgör på vardagar sex omvårdnadspersonal på förmiddagar, två på kvällstid och en på nätterna. Personalen har erhållit kompetensutveckling. Checklista för introduktion och system för avvikelse-hantering finns. Ingen Lex-Maria-anmälan eller Lex-Sarah-anmälan har gjorts under året.
Servicehuset kommer att omvandlas till trygghetsboende under 2010.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

8 Ändringar i delegationsförteckningen på grund av ändrad lagstiftning

Dnr: 343-2009-000

Den 30 juni 2009 trädde en ny lag i kraft – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Lagen ersätter den tidigare sekretesslagen, vilket betyder att de hänvisningar till sekretesslagen som finns i delegationsförteckningen måste anpassas till den nya lagstiftningen på området. I samband med översynen föreslår förvaltningen även att familjehemssekreterare får rätt att teckna avtal och besluta om ersättning enligt SKL:s riktlinjer till särskild förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

9 Motion (2009:44) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster

Dnr: 362-2009-006

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2009-11-20 hemställt om stadsdels-nämndens yttrande över Roger Mogerts (s) motion (2009:44) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster. I motionen anförs att i stadens handikappolitiska program definieras tillgänglighet enligt ” Begreppet ska ….. tolkas mycket brett…… inte bara fysisk tillgänglighet utan även i betydelsen ”att kunna ta del av”….. Vidare hänvisas till skrivningen i samma program att:
” Tillgängligheten till transportsystemet bör fortlöpande förbättras och beaktas vid all planering och upphandling av infrastruktur, färdmedel, trafik och övriga tjänster……” I motionen hemställes om att kommunfullmäktige beslutar om att vid alla upphandlingar som görs av staden, dess nämnder, styrelser och bolag ska krav på full tillgänglighet även för funktionshindrade skrivas in i upphand-lingsunderlaget. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att som remissvar på motionen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen.


Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk månadsrapport

11 Inkomna handlingar, klagomål, och synpunkter

12 Anmälan av delegationsbeslut

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

19 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

20 Nedskrivning/avskrivning av kundfordringar

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordförande Majvi Andersson (s) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 22 december.

 

Anmäldes att protokoll 2009-12-03 justerats den 8 december.

§2 Verksamhetsplan och budget 2010

1.      Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för år 2010 inklusive omslutningsförändringar med 90,4 mnkr.

2.      Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter enligt regler för ekonomisk förvaltning:
Resultatenhet 1, förskolorna Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla
Resultatenhet 2, förskolorna Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten
Resultatenhet 3, förskolorna Baltazar, Snöripan och Muminstugan samt familjedaghem i Herrängen Resultatenhet 4, förskolorna Skogsgläntan, Trollsländan och Eken (ny)
Resultatenhet 5, förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen
Resultatenhet 6, förskolorna Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen samt familjedaghem i Solberga

3.      Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter bildar en intraprenadenhet:
Sjöholmsvägens gruppbostad
Kvarnstugans gruppbostad
Folkparksvägens gruppbostad
Brännkyrka gruppbostad
Sulvägens gruppbostad
Folkparksvägens servicebostad
Långsjöns dagliga verksamhet

4.      Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,4 mnkr avseende ökade kostnader för drift av Långbro Park.

5.      Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,8 mnkr avseende felaktig justering av intäktskravet för äldreomsorgen.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (V) lade fram ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) lade fram ytterligare ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

            Förslag till beslut

 

1.      att anta socialdemokraternas förslag till budget för 2010

 

2.      att avslå förslaget till aktivitetsplan för 2010 och att avbryta allt arbete med att upphandla, avknoppa, utmana och privatisera verksamheter

 

3.      att bygga upp ungdomsgårdsverksamhet med början i Solberga

 

4.      alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens utformning och innehåll

 

5.      att stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till riktlinjer för verksamhets­plan och budget för 2009 och ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en verksam­hetsplan och budget i enlighet med vad som anförs nedan

 

 

INLEDNING

 

Vi socialdemokrater strävar efter ett samhälle där människor kan leva som fria och jämlika individer i ett samspel präglat av solidaritet. Det är så vi håller ihop Stockholm och bygger en stad som både står stark i dag och som kan ta steget in i framtiden med alla möjligheter i världen. Just nu är utvecklingen på väg åt fel håll. Trots att Stock­holm hittills drabbats mindre av den ekonomiska krisen än andra delar av landet har arbetslösheten fördubblats och ligger nu på 6,5 procent. Närmare tre tusen unga stock­holmare är arbetslösa. Resultaten i Stockholms skolor sjunker; färre elever når gymna­siebehörighet nu än för tre år sedan. I Stockholm är segregationen snart så genom­gripande att de som har, inte längre behöver se och möta dem som saknar. Det är en utveckling som till vissa delar har förvärrats av de borgerligas passiva politik och som i andra delar är en direkt konsekvens. Det som nu sker minskar många stockholmares möjligheter att växa som människor, få högre levnadsstandard och sträva mot sina drömmar. Det är ett slöseri med vår stads största styrka. Det är en utveckling som vi socialdemokrater vill vända.

 

Stockholm ska vara en solidarisk stad där människors frihet förstärks. Stockholm ska vara en stad som håller ihop, där de sociala klyftorna minskar. Sverige behöver ett Stockholm som är bäst – en stad som tar tillvara alla människors nyfikenhet och vilja till delaktighet. Framtidens Stockholm bygger vi tillsammans.

 

Vi socialdemokrater vill att välfärden ska möta stockholmarnas behov, men också bidra till vår gemensamma förmåga att klara framtidens utmaningar. Ett Stockholm som tar klivet in i framtiden som en stad präglad av självförtroende och solidaritet behöver fokusera på utbildning. Vi vill höja utbildningskvaliteten i hela skolväsendet, från förskolan till komvux. Så utjämnar vi orättvisa skillnader och skapar ett Stock­holm med en hög kunskapsnivå. Det livslånga lärandet är vår mest avgörande konkurrensfördel och utbildningsvägarna ska vara öppna genom hela livet.

 

Socialdemokraternas förslag till budget omfattar för Älvsjö stadsdelsnämnds del 480,5 miljoner kronor. Det är 11,2 miljoner kronor mer än alliansens budget. För att nå Socialdemokraternas målsättningar och förslag lägger vi för Älvsjö stadsdelsnämnd en stark budget med en tydlig inriktning på omsorg för äldre och funktionshindrade och för meningsfull verksamhet och fritid för barn och ungdomar. Vi använder dessa medel för att utveckla och förbättra kvaliteten i stadsdelens verksamheter med en särskild satsning på yngre ungdomar.

 

Vi vill bryta alliansens negativa inställning till egen-regi-verksamhet och deras stor­skaliga satsningar på att sälja ut och avveckla denna. Vi vill istället satsa våra gemen­samma resurser på att behålla och utveckla kommunens egna verksamheter. Enheterna ska arbeta med en realistisk budget och att kunna ta ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare.

 

 

            Lokal demokrati

 

Vi vill att antalet Älvsjöbor som är delaktiga i politiska diskussioner och beslut ska öka. Medborgarna ska uppleva att det är lätt att engagera sig i områdets angelägenhe­ter. Kultur, intresseföreningar, bildningsverksamhet, idrottsföreningar mm, ska ges utrymme och stöd att växa och ingå naturligt i människors vardag. Vi vill finna nya vägar och forum för att möta unga människors rätt till inflytande och delaktighet. Det ska vara enkelt att vara delaktig i diskussioner och beslutsfattande. Det politiska livet och de politiska besluten ska reflektera och stödja en sådan utveckling.

 

Vi vill att boende och brukare ska ha delaktighet och inflytande inte bara genom att välja mellan olika utförare utan fram­förallt genom möjligheten att påverka insatser och utformningen av den verk­samhet man är i behov av.

 

Genom stadsdelsnämnderna tas besluten på en nivå så nära medborgarna som möjligt, vilket stärker människors möjlighet till delaktighet samtidigt som besluten tar större hänsyn till lokala förutsättningar. Stadsdelsnämnderna är slagkraftiga verktyg för att förverkliga politikens mål. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och samord­ningsvinster mellan olika verksamheter. Grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorg och mel­lansta­die­verksamheten ska återföras till stadsdels­nämnderna.

 

          Mål för lokal demokrati:

·        Ökat demokratiskt deltagande bland medborgarna i Älvsjö.

·        Ökat genomslag av medborgarperspektiv i verksamheterna.

 

 

 

 

 

 

Förskoleverksamhet

 

Alla barn ska vara säkrade en plats i förskolan. Förskolan ska aktivt arbeta med att tillvarata barnens tro på sin egen förmåga och deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Alla barn har rätt att utvecklas, leka och lära på lika villkor, oavsett föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. I förskolan ska barnen känna sig trygga och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsätt­ningar. Alla barn ska behandlas jämlikt. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet, klassbakgrund eller föräld­rarnas sexuella läggning. I våra förskolor ska det vara små barn­grup­p­er och pedago­giskt välutbildad personal. Det ska finnas lokaler och gårdar där bar­nen kan leka och röra sig ute. Samarbetet mellan skola och förskola ska utvecklas.

 

Den fristående förskoleverksamheten ska vara organisatoriskt placerad under stads­delsnämnderna. Plats till alla förskolan ska kunna sökas genom samma kö oavsett driftsform. Samma regler ska gälla för såväl privata som kommunala förskolor och alla ska ha likartade kvalitetskriterier och vara föremål för samma kvalitetsuppföljningar och tillsynsregler.

 

Vi inför en betalningsfri månad per år i förskolan.

 

      Mål för förskolan:

 

·        Kvaliteten i förskolan ska stärkas.

·        Barngruppernas storlek ska minska

·        Förskolegarantin om förskoleplats inom 3 månader från ansökan ska uppfyllas

·        Antalet anställda med relevant utbildning ska öka.

 

            Uppdrag:

 

·        Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras både i kommunala och privata förskolor.

·        Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar till barn i behov av stöd.

·        Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet.

·        Förskolans lokaler och gårdar ska uppmuntra till lek och lust att lära.

·        Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningarna, utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år.

·        Vi ska kunna erbjuda förskolor med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar.

·        Vi ska arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten och personalen ska erbjudas kompetensutveckling för att stimuleras och utvecklas i sitt arbete. Särskilda satsningar ska göras kring språkutveckling och flerspråkighet i förskolan.

 

 

          Verksamhet för barn och ungdom

 

Alla unga ska ges lika goda möjlighet till en meningsfull, utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten i Älvsjö ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur/skapande och

idrott/rörelse. Ungdomar och barn ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

 

Inom stadsdelen ska det finnas träffpunkter som tillgodoser barnens, såväl som de yngre som de lite äldre ungdomarnas behov av aktiviteter och förströ­else. För de minsta barnen ska öppen förskola finnas tillgänglig och parklekarna ska bevaras och utvecklas. Vi vill upprätta ungdomsgårdsverksamhet/träffpunkter för yngre ungdomar i deras närområden. Ungdomens Hus är en plats där de något äldre ungdomarnas behov och intressen utvecklas. Möjligheterna för alla unga att ta sig till nöjen och fritidsaktiviteter som lig­ger längre bort från hemmet vill socialdemokraterna tillgodose genom återinförandet av enhetstaxan i kollektivtrafiken och med lägre biljettpris.

 

En trygg uppväxt är en förutsättning för att bli en trygg vuxen och det motverkar kri­minalitet, droger och förtryck. Det är stadsdelens uppgift och ansvar att förhindra att något barn växer upp under oacceptabla för­hållanden. Insatser där barn är inblandade ska alltid utgå från barnets bästa i enlighet med FNs barnkonvention. Föräldrar ska få stöd och hjälp i sin för­äldraroll.

 

Alltför många unga rör sig alldeles för lite, vilket är ett hälsopro-   blem. Vi vill verka för ökade möjligheter till rörelse i form av sport och idrott.

 

      Mål för barn och unga:

 

 • Upprätta ungdomsgårdsverksamhet i närmiljö för yngre ungdomar.
 • Unga människors inflytande över den egna vardagen ska öka.
 • Storsatsning på sommarjobb för ungdomar.
 • Öka möjligheterna för sport och idrott för barn och unga.

 

     Uppdrag:

 

 • Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet.
 • Arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och inflytelserika ska utvecklas.
 • Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats på kollo.
 • Öppen förskoleverksamhet ska tillhandahållas.
 • Träffpunkter för ungdomar, som till exempel ungdomsgårdar och replokaler, ska utvecklas och säkras.
 • Verksamheten i stadens parklekar ska utvecklas och säkras.
 • Sommarferieverksamheten vid Långsjön ska säkras.

 

 

      Äldreomsorg med alternativ och valfrihet

 

Oavsett om man är frisk eller i behov av vård och omsorg ska Älvsjö vara en bra stads­del för de äldre. Älvsjöborna har rätt att åldras i trygghet och de ska ha möjlighet att leva ett aktivt, självständigt och utvecklande liv på sina egna villkor. Om man behöver stöd och hjälp ska behovet och inte plånbokens tjocklek vara styrande.

 

Pensionärers behov av omsorg ser olika ut – allt från att man är frisk och inte behöver något stöd alls – till att man har flera sjukdomar samtidigt. Älvsjö ska erbjuda såväl service som äldreomsorg där alla möts med respekt, där man är trygg och kan behålla sin värdighet. Ingen ska behöva oroa sig för att göra ett dåligt val på en privat mark­nad. Älvsjö ska kunna garantera att de äldreboenden som drivs här i egen regi håller hög kvalitet och är ett fullgott val. Våra äldreboenden ska klara av även oanmälda inspektioner.

 

Grunden när det gäller högkvalitativ vård och omsorg är en kunnig och engagerad personal som har en adekvat utbildning, erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och har en bra arbetsmiljö. Socialdemokraterna vill göra låglönesatsningar, erbjuda rätt till heltidsanställningar och säkerställa en tillfredsställande personaltäthet dygnet runt. Vi satsar också på ständigt pågående metodutveckling och på ledarutveckling.

 

Äldres rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och so­cial gemenskap tryggas genom att de själva har ett reellt inflytande över sin vardag. De som vill och kan ska, så långt det är möjligt, ha rätt att bo kvar hemma men när man behöver det ska man känna sig säker på att det finns plats på ett omvård­nadsboende. Äldre med behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka och ha reellt inflytande över vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras. För de äldres trygghet är det viktigt att ett fun­gerande nät­verk mellan kommun och landsting byggs upp.

 

Alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad bi­ståndsbedömning. Målsättningen är att alla äldre ska få hjälp och stöd i var­dagslivet enligt sina egna önskemål.

 

Äldre som inte får hemtjänst genom biståndsbedömning kan ändå känna ett be­hov av extra stöd i vissa vardagssysslor eller av att få sällskap på pro­mena­den. Vi satsar på avgiftsfria ”fixar­tjänster”, dvs hjälp med riskfyllda vardagssysslor, för alla som fyllt 67 år. Vi vill undersöka möjligheten att låta hemmaboende äldre kunna utnyttja äldreboendenas resurser som att äta lunch där, få hjälp med att sköta hygienen, träffa sjuksköterskan, osv.

 

Alla äldre ska känna sig trygga i sitt hem och ha möjlighet att kalla på hjälp vid be­hov. Alla som behöver det ska få ett trygghetslarm.

 

För att bryta social isolering och ensamhet satsar vi på mötesplatser för äldre. Vi vill fortsätta att utveckla äldre­ca­féet där de äldre själva, gärna tillsammans med frivilligorganisationer, ska kunna påverka aktivi­teterna. Behovet av fler träffpunkter för äldre i stadsdelen ska undersökas.

 

Måltiden är viktig för den dagliga livskvaliteten. De äldre som be­viljats bistånd i form av hemtjänst ska själva avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda oberoende av om hjälpen ges av kom­munal eller privat utfö­rare. Maten ska vara vällagad, näringsriktig och aptitligt serverad. För anhö­rigvårdare och närstående ska det finnas ett varie­rat ut­bud av stöd och hjälpinsatser för avlastning, som t ex tillgång till dagverksamheter, kort­tidsvistelse, växelvård, utbildningsinsatser och av­lösning i hemmet.

 

Vid ansökan om vård- och omsorgsboenden med hemtjänst ska upple­vel­se av oro, otrygghet och det allmänna hälsotillståndet beaktas i bedömningen. Önskemål om ett visst boende ska tillgodoses så långt det är möjligt.

 

Trygghetsboenden kan vara ett komplement till befintliga vård- och omsorgsboenden, servicehus och andra former av boenden. Innan trygghetsboenden införs måste dock en ordentlig konsekvensbeskrivning av effekterna göras. Det handlar om både innehåll, finansiering och kostnaderna för den enskilde stockholmare som boendeformen är tänkt för, samt hur införandet påverkar andra befintliga boendeformer. Trygghetsboenden ska inte ställas mot servicehus.

 

      Mål för äldreomsorgen:

 

 • Graden av nöjdhet inom vård- och omsorgsboenden samt hos hemtjänstmottagare ska öka.
 • Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll
 • Alla över 75 år får rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning.
 • Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras.
 • Fler i personalen ska ha erforderlig utbildning

 

      Uppdrag:

 

 • Bedriva ett ökat och aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg.
 • Älvsjö vård- och omsorgsboenden samt Älvsjö Servicehus ska behållas i egen regi.
 • Tillgången till kommunala alternativ garanteras.
 • Äldre som har bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Maten ska vara vällagad, näringsriktig och aptitligt serverad.
 • För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen.
 • Personaltätheten ska vara tillfredställande dygnet runt.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående.
 • Följa upp genomförandeplaner och redovisa avsteg från insatser som inte varit genomförda enligt den äldres egen vilja och önskemål.
 • Den medicinska fotvården ska säkerställas
 • Utveckla träffpunkter för äldre, gärna tillsammans med föreningslivet
 • Genomföra kontinuerlig kompetensutveckling för personalen. Satsa på kunskapsutbyte mellan anhörigvårdare, frivilligorganisationer och personal.
 • Alla som behöver det ska erbjudas trygghetslarm.
 • De lokala pensionärsråden och förtroenderådens ställning och inflytande ska stärkas
 • Principiella äldreärenden på individnivå ska kunna lyftas upp till de sociala delegationerna för prövning
 • Införa ett aktivitetsstöd i syfte att stimulera de äldre till ökad fysisk rörlighet
 • Inleda samverkan med Stockholms fastighetsägare för att underlätta äldres boende i det ordinarie bostadsbeståndet.

 

 

       Stöd och service till personer med funktionsned-

       sättning         

 

Ett modernt och rättvist Älvsjö ger människor med funktionshinder möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten för alla ska öka, det är grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas. Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna känna trygghet i att det finns en bra omsorg, vård och service när de behöver det. Insatserna ska utformas med respekt för den en­skildes önskemål och val.

 

Det prioriterade arbetet handlar om fysisk tillgänglighet, delaktighet och be­mö­tande. Underhåll i gatumiljön, sommar som vinter, ska plane­ras så att särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning. Därut­över bör även intresset och engagemanget för ökad tillgänglighet stimule­ras. En viktig förutsättning för delaktighet i samhället är tillgång till kulturaktivite­ter och en i övrigt meningsfull fritid.

 

Älvsjö stadsdel har ett stort ansvar för att underlätta för dem som har psy­kiska funktionsnedsättningar. Det är viktigt att de kan ha en egen bostad, ett fungerande boendestöd, ett arbete eller daglig sysselsättning och en meningsfull fritid. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot behovet av boende och daglig sysselsättning för unga psykiskt funktionshindrade. Kommun och landsting ska samverka utifrån den enskildes skiftande behov av stöd och vård.

 

        Mål för stöd och service till personer med funktionsnedsättning:

 

 •  Kvaliteten på servicen och omsorgen ska öka.
 • Fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete eller studera.

 

      Uppdrag:

 

 • Arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering ska intensifieras.
 • Samverkan med handikapporganisationerna ska stärkas.
 • Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning genom att handikappanpassa utemiljön och den offentliga miljön. Vid tillsyn och underhåll av den fysiska närmiljön ska särskild hänsyn tas till personer med funktionshinder.
 • Tillgänglighetsarbetet inom det lokala handels- och serviceutbudet ska stimuleras och en inventering görs av behovet av att tillgängliggöra våra egna lokaler såväl inom- som utomhus.
 • Samlingslokaler i stadsdelen ska vara utformade med tanke på personer med funktionsnedsättning.
 • Träffpunkten Hantverkscaféet Rondellen, som ökar möjligheten till aktivitet och delaktighet i samhället ska utvecklas.

 

 

Individ- och familjeomsorg inklusive social-

psykiatri

 

Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället arbeta förebyggande i form av tidiga och rätt riktade insatser.

 

Alla som har behov av insatser ska behandlas med värdighet. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhällets skyddsnät fungera. Den som är hemlös och/eller har missbruksproblem ska få hjälp att ändra sin livssituation. Kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp ska erbjudas stöd och skydd. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta.

 

Vi gör resursförstärkningar för barn och unga och vi vill ge extra stöd till unga brottsoffer. Förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdom ska prioriteras. Barn, unga och vuxna som lever i miljöer där det lätt riskerar att gå snett i livet kan och ska uppmärksammas tidigt. Förebyggande och riktade insatser ska sättas in i samarbete med andra aktörer som kan underlätta för individerna. Det kan vara skola, släkt, ungdomsmottagning, PBU/BUP eller frivilliga organisationer. Särskilt tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras och förstärkas. Tillgängligheten till en handläggare ska vara stor och handläggningstiderna korta. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska öka, för att förebygga, förhindra och minska droganvändningen bland unga.

 

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, ej biståndsbedömda, verksamheter tillgängliga varje dag. Genom samverkan med hyresvärdar och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas. Vi ska medverka till att inga barnfamiljer ska vräkas. Den uppsökande verksamheten för hemlösa ska förstärkas.

 

Fältassistenternas uppsökande arbete är oerhört viktigt för att förebygga och motverka kriminalitet och missbruk bland ungdomar. Fältassistenternas verksamhet ska stärkas.  Ungdomsmottagningarna ska utvecklas och förstärkas för att främja ungdomarnas hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling.

 

Föräldraverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder. I syfte att förstärka det förebyggande och icke biståndsbedömda arbetet för barn ska öppen förskola för småbarnsföräldrar och deras barn finnas och Nätverkshuset stärkas.

 

För att hjälpa människor som hamnat i skuldfällan vill vi säkerställa att det ska finnas möjligheter att träffa en budget- och skuldrådgivare.

 

      Mål för Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

 

 • Barn, unga och deras familjer som lever i riskzon ska tidigt uppmärksammas och i samverkan med andra aktörer erbjudas tidiga insatser
 • Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för att på så vis minska antalet personer i utsatta situationer.
 • Antalet våldsutsatta kvinnor och barn ska minska.
 • Antalet ekonomiskt utsatta barn ska minska.

·        Ingen Älvsjöbo ska bli hemlös.

 

      Uppdrag:

 

 • Utveckla och stärka Nätverkshuset
 • Samverkan med polis, rättsvårdande myndigheter och psykiatrin ska öka.
 • Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar.
 • Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas.
 • Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av

ekonomiskt bistånd

 • Utveckla föräldrastödsverksamhet i samverkan med mödravårds- och barnavårdscentralen för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.
 • Samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis, rättsvårdande myndigheter och frivilligorganisationer ska öka i syfte att minska droganvändning bland unga.
 • Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter.
 • De unga psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas såsom satsning på daglig verksamhet för unga inom socialpsykiatrin
 • Unga vuxna med psykosocial problematik ska prioriteras.
 • I kampen mot trafficking ska uppsökande arbete bedrivas, och samverkan med myndigheter och frivilliga aktörer ska initieras. Kvinnor och barn utsatta för trafficking ska stödjas med skyddat boende och adekvat vård under den rättsliga processen.
 • För att minska hemlösheten ska stöd- och vårdboenden utvecklas utifrån individens behov, till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och ett eget kontrakt.

 

 

      Ekonomiskt bistånd

 

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Men när det ekonomiska skyddsnätet saknas ska samhället finnas som stöd. Den som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas med respekt och deras ärenden ska behandlas rättssäkert och med korta handläggningstider. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd som försörjning ska få hjälp och stöd för att komma tillbaka till arbetslivet. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

Även personer med ekonomiskt bistånd har be­hov av att röra sig utanför sitt eget bostadsområde för att söka jobb, handla, upp­rätthålla ett normalt socialt liv, etc. Därför skall även SL-kort inkluderas i lev­nadsomkost­naderna. Den nedskärning som alliansen genomfört genom att strikt bevilja SL-kort bara för arbetsrelaterade resor innebär en kraftig försämring för dem som har det allra svå­rast ekonomiskt i stads­de­len. Det kan få som konsekvens att den som är beroende av ekono­miskt bistånd samtidigt drabbas av en stadsdelsar­rest.

 

     Mål för ekonomiskt bistånd:

 

 • Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.
 • Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas lika.

 

      Uppdrag:

 

 • Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.
 • Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar som inte påbörjat eller som avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid, följas upp.
 • Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.
 • Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektra av åtgärder som utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser.

 

 

     Arbetsmarknadsåtgärder

 

Arbetslösa både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning, men när det är svårt att ta sig in, eller tillbaka, på arbetsmarknaden ska man få stöd. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar. All den kunskap och vilja till arbete som finns hos de älvsjöbor som står utanför arbetsmarknaden måste tas tillvara.

 

Under en period kan människor behöva ekonomiskt stöd och hjälp att se vilka möjligheter som finns på vägen tillbaka till arbetslivet. I en sådan situation ska de ha stadsdelsnämndens hjälp med arbete, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd.

Särskilt prioriterade målgrupper är ungdomar och långtidsarbetslösa. Stadsdelsnämndens lokala arbetsmarknadspolitik ska komplettera Jobbtorgens verksamhet. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektra av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser. Samarbete ska ske med det lokala näringslivet. Vi vill återinföra de Navigatorcentra som fanns under den förra mandatperioden. Navigatorcentra ska bidra till att lotsa in ungdomar som befinner sig utanför både skola och arbete, i arbete eller utbildning.

 

Arbetslöshet bland unga är ett särskilt allvarligt problem. Stor vikt ska läggas på in­satser för att motverka arbetslöshet bland ungdomar ge­nom att erbjuda feriear­beten och andra arbetsmarknadsinsatser. Resurser måste skapas för att ordna sommarjobb till unga. Feriearbetena bör i första hand riktas till de unga som bedöms sakna egna vä­gar till ett sommarjobb.

 

     Mål för arbetsmarknadsåtgärder:

 

 • Arbetslösheten ska minska, särskilt prioriterade målgrupper är ungdomar och långtidsarbetslösa.
 • Alla som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom fem arbetsdagar ha en individuell handlingsplan som syftar till inträde på arbetsmarknaden.
 • Antalet kommunala sommarjobb för unga ska öka.

     Uppdrag:

 • Samarbeta med det lokala näringslivet.
 • I samverkan med Jobbtorgen bedriva lokal arbetsmarknadspolitik.
 • Samverka och samlokalisera verksamheterna med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, landstinget, flyktingintroduktion och vuxenutbildning.
 • Navigatorcentra ska startas.

 

 

     

   Flyktingmottagande

 

De flyktingar som kommer till Älvsjö ska erbjudas möjligheter att in  kluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort som möjligt och därmed får möjlighet till egen försörjning Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. De flyktingar vi tar emot i Älvsjö ska känna sig välkomna. I våra verksamheter ska ingen diskriminering förekomma.

 

   Mål för flyktingmottagande:

 

 • Introduktionen ska utgå ifrån individuella förutsättningar och leda till integration i samhället.

 

     Uppdrag:

 

 • Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort som möjligt och därmed ges möjlighet till egen försörjning.
 • Flyktingbarn och -ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.
 • Nyanlända flyktingar ska snabbt erbjudas ett bra boende.
 • Testa och utvärdera mentorprogram inom flyktingmottagandet.

 

 

      Kultur – Föreningsliv – Konsumentvägledning

 

I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs tillgång till rika kulturupplevelser och möjligheten att vara aktiv medborgare. Kulturutbudet i vår stadsdel ska stärkas och utökas. Vi vill att tillgängligheten till kultur av olika slag utökas och vi vill även arbeta för att den fysiska tillgäng­ligheten till kulturutbudet ökar.

 

För att utöka medborgarnas möjligheter till kultur vill socialdemokra­terna säkerställa tillgången till samlingslokaler. Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva, och själva utöva, olika former av kultur. Vi vill att Älvsjö satsar på en kultursamordnare i syfte stärka och utveckla det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna.

 

Vi vill erbjuda medborgarna en lättillgänglig konsumentvägledning där informa­tion till barn och unga prioriteras. Älvsjöborna ska genom konsumentverksamheten och arbetet med Agenda 21 få ökade möjligheter till en hållbar och hälsosam livs­stil. Invånarna ska som kon­sumenter kunna göra genomtänkta val och konsumentvägledningen ska hjälpa till för ökad kunskap och information om al­ternativ, rättigheter och skyldigheter.

 

      Mål för verksamheten:

 

 • Kulturutbudet ska stärkas och utökas.
 • Samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet och skolorna ska öka.

      

       Uppdrag:

 

 • Stadsdelen ska arbeta med att säkra tillgången på lokaler för föreningsverksamhet.
 • Stärka och utveckla verksamheten genom att tillsätta en kultursamordnare.
 • Inleda arbete i syfte att nå barn, unga och äldre som inte själva hittar till det lokala kulturutbudet.
 • Älvsjös invånare ska erbjudas en lättillgänglig konsumentvägledning där information till barn och unga prioriteras.

 

 

      Miljö, Stadsmiljö och trygghet

 

Alla har rätt till att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Stockholm utsågs till Europas miljöhuvudstad 2010, detta angår i hög grad älvsjöborna. Stadsdelsnämnden skall bedriva ett ambitiöst miljöarbete för att minska stadsdelens miljöpåverkan. Inköp, verksamhet och hantering av avfall ses över kontinuerligt så att miljöbelastningen minskar. Dagens generationer har inte rätt att för sin egen välfärd utarma de naturtillgångar och den fysiska livsmiljö som är basen också för kommande generationers liv. Stockholm och Älvsjö ska gå i täten för en ekologiskt hållbar storstad.


Miljökraven vid upphandlingar ska skärpas. Det ska vara enkelt att sopsortera. Stadsdelen ska i sin planering sträva efter att underlätta för kollektivtrafiken och därmed göra det möjligt för medborgarna att minska bilåkandet.

 

I socialdemokraternas budgetförslag 2010 för Stockholm läggs en klimat- och miljömiljard. Pengarna ska bl a användas till att utveckla och rusta grönområden runt om i staden. Bl a finns ambitionen att Stockholm till år 2014 ska ha inrättat samtliga naturreservat som utpekas i Översiktplan 99. Däri ingår Älvsjöskogen.

 

Parker, lekparker och torg ska vara rena och välskötta och ge Älvsjöborna möjligheter till rekreation, naturupplevelser och möten i närmiljön. Nedskräpning, klotter och skade­görelse ska minska. Medborgarna ska stimuleras till ökat engagemang i miljöfrågor genom ett återupptaget lokalt miljöarbete med bland annat nysatsning på Agenda 21-arbete.

 

Arbetet med att försköna stadsdelens torg och parker och skapa fler belysta promenadstråk ska fortsätta. Genom satsningar på kultur och idrott skapas trygga platser för möten mellan människor. Vi vill att barmarksrenhållning och vinterväghållning ska återföras till stadsdelsnämnderna. Vintertid ska äldre och sjuka som har behov av det, kunna få hjälp med att hindrande snövallar vid villainfarten blir bortskottad.

 

Vi vill att Älvsjö ska vara en trygg och säker stadsdel att vistas i alla timmar på dygnet. Samarbetet inom ÄlvBrå ska fortsätta. Vi ska ha ett nära samarbete med det nyinrättade närpoliskontoret och vi vill säkerställa att polisen besöker skolorna i vårt område. Vi vill särskilt uppmärksamma de ungdomar som socialtjänsten får meddelande om och tidiga insatser måste vidtas när vi får kännedom om ungdomar som begått brottsliga handlingar även om handlingarna kan tyckas bagatellartade.

 

Vi kommer att genomföra kontinuerliga trygghetsvandringar och låta Älvsjöborna själva vara med och påverka prioriteringar i sitt område.

 

Vi vill fortsätta arbetet med att helt eller delvis få Älvsjövägen i tun­nel. Vi kommer inte att acceptera att Älvsjöskogen eller Solbergaskogen exploateras.

 

     Mål för stadsmiljö och trygghet:

 

 • Älvsjöbornas ska uppleva en stadsdel som erbjuder tillgängliga, trygga,

inbjudande och spännande miljöer för rekreation och fritid i närområdet.

 

    

 

     Uppdrag:

 

 • Tidiga insatser för ungdomar som begått brottsliga handlingar
 • Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelen
 • Återinföra Agenda 21-samordnare.

 

 

      Integration och jämställdhet

 

Vi vill kraftfullt motverka alla tendenser till diskriminering, segregation och utanförskap. Vi vill fortsätta med projektet Bryggan i Nätverkshuset. Ungdomens hus som är en av de viktigaste mötesplatserna för äldre ungdomar i Älvsjö, ska i sin verksamhet ha integration och jämställdhet som ett av sina främsta mål. Arbetet för ökad integra­tion och jämställd­het ska framhållas i alla verksamheter i stadsdelen.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

      Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2010.
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiet reservation i kommunfullmäktige och vad som anförs i denna reservation.
 3. Därutöver framföra följande.

 

      Stockholmsvänsterns budget för Demokrati - Jämlikhet – Miljö-

      Rättvisa år 2010

     

Stockholm ska vara en öppen och tillgänglig stad där människor från hela världen kan känna sig fria och trygga. Vår politik siktar på en framtid där invånarnas demokratiska rätt till medbestämmande utformar resan, och inte privatiseringar, centraliseringar och nedskärningar. Det är alla Stockholmares framtid som berörs.

 

Vänsterpartiets budget baseras på decentralisering och deltagande demokrati. Vi satsar förebyggande, långsiktigt, jämställt och miljövänligt. All verksamhet som betalas av Stockholms stad ska ha bra kvalitet. Människor som använder och utför gemensamt finansierade tjänster och som skapar våra tillgångar ska vara med och bestämma. Demokrati kräver en arena för medbestämmande och det är politikens uppgift att skapa den. Genom ökade resurser till stadsdelsnämnderna kan vi göra en rättvisare fördelning av välfärden i samråd med invånarna, vilket utvecklar både närsamhället och demokratin.

 

Vårt budgetförslag bygger på solidarisk finansiering, jämlika levnadsvillkor, miljörättvisa och hållbar stadsmiljö samt gemensam välfärd. Vi är övertygade om att stockholmarna vill ha bättre välfärd och enar att alla tjänar på vår politik. En liten ökning av skatten ger över en miljard mer till välfärden. Omkring hälften av skattehöjningen går till utbildning. I vår budget visar vi tydligt vad barn och unga, föräldrar, äldre och funktionsnedsatta, kultur- och idrottsintresserade, miljömedvetna och demokratiskt engagerade invånare får för sina skattepengar. För år 2010 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket är ett återställande av 2006 års skattesats.

 

Stockholmsvänstern vill använda tre miljarder av stadens kapital till en Personal- och jämställdhetsmiljard, en Rättvise- och demokratimiljard samt en Miljö- och framtidsmiljard. Vi vill investera i personalutbildning, ge ersättning för vikarier i samband med utbildning samt införa kortare arbetstid i äldreomsorgen. Ett utvecklingsarbete ska startas i alla stadsdelsnämnder för ökat deltagandet i demokratiska processer och högre valdeltagande. Barns och ungas inflytande ska främjas enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Brukarinflytandet ska öka och arbetet mot diskriminering stärkas. Vi skapar ett mer jämställt samhälle genom bland annat jämställdhetsintegrering, jämställdhets- och låglönesatsning och genuspedagogik.

 

Vi vill bygga 20 000 lägenheter under mandatperioden. Bostadsbristen för gruppbostäder ska byggas bort och fler billiga hyresrätter ska byggas så att unga och hemlösa kan få bostad. Vi vill öka takten i tillgänglighetsarbetet för att kunna nå målet att bli världens mest tillgängliga huvudstad 2010. Vi vill skapa ett miljörättvist Stockholm där invånarna har en miljöpåverkan inom sitt rättvisa miljöutrymme, vilket är ett mått på hur jordens begränsade resurser ska kunna fördelas rättvist inom ramarna för naturens bärkraft. Luft- och vattenkvalitet måste bli bättre bland annat genom en bilfri innerstad. Cykelbanor i hela staden ska byggas ut till ett sammanhängande nät. De gröna kilarna måste få ett varaktigt skydd. Vi ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden. Andelen ekologisk mat ska öka till 30 procent.

 

Stadsdelsnämndernas verksamhet är basen i Stockholmarnas välfärd från de yngsta till de allra äldsta invånare. Med vår budget får Älvsjö 15,5 mnkr mer, utöver avsevärda summor för kvalitetsökning och ökat lokalt inflytande över grundskola, skolbarnsomsorg, mellanstadieverksamhet, särskola, arbetsmarknadsåtgärder samt stadsmiljöfrågor.

 

     Förskolan

 

      Vänsterpartiet satsar 4,4 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommun-   

       kommunfullmäktiges budget

 • Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med 2 %
 • Ytterligare höjt socioekonomiskt tillägg med 10 % för utökat arbetet med andraspråk, modersmål och mindre barngrupper
 • Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006-.års nivå
 • Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

 

      Vänsterpartiets mål för förskolan

          Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

          Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioteras

          Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas

          Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

 

Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. Förskolan lägger, tillsammans med föräldrarna, grunden till flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Vårdnadsbidraget ska tas bort, eftersom det är en kvinnofälla och minskar möjligheterna för barn i familjer som inte är etablerade på arbetsmarknaden att lära sig svenska inför skolstart. I vår budget ger vi mer till områden där barn har större behov, för att minska skillnader i uppväxtvillkor.

 

Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. När grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna kan samverkan om det livslånga lärandet återupptas i full skala. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan. Genusperspektivet ska integreras i det pedagogiska arbetet. Handledning och kompetensutveckling inom genuspedagogik ska finnas.

 

Förskolan ska arbeta med miljöfrågor och matlagning i egna kök eftersträvas. Brandsäkerheten ska uppmärksammas. Alla barn ska kunna lära sig simma, cykla och åka skridskor och regelbundet få ta del av professionell kultur. Personalen ska få utbildning om risk- och skyddsfaktorer samt om hedersrelaterat liv.

 

      Verksamhet för barn och ungdom

 

Vänsterpartiet satsar 0,7 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget.

 • Utbyggnad av öppna förskolor och parklekar
 • Utbyggnad av mötesplatser för ungdomar
 • Kostnadsfri och utökad mellanstadieverksamhet
 • Sänkta avgifter med 10 procent på sommarkollo
 • Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

 

       Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

          Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

          Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

          Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

 

Parklekar och öppna förskolor ska byggas ut när barnantalet ökar. Det är viktigt med utbildad personal och att utomhuspedagogiken utvecklas. Barn och unga har rätt till en kreativ fritid som stärker skyddsfaktorer och ska ha nära till icke-kommersiella mötesplatser. Eget skapande och medbestämmande ska uppmuntras. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar samt vara tillgänglig för unga med funktionsnedsättningar.

 

Resursfördelningen ska säkra att verksamheten är lika attraktiva för flickor som för pojkar. Genuspedagogik ska stimulera en jämställd verksamhet. Motion och rörelse ska främjas. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer för droger och kriminalitet liksom kunskap om hedersrelaterat liv. Ungdomsråd med egen budget eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas.

 

Idag går många barn inte på fritidsklubb. Vi vill skapa ökad likvärdighet och vill därför utöka och göra mellanstadieverksamheten kostnadsfri för att erbjuda en meningsfull fritid till alla barn Kolloplats ska finnas för alla barn 9-16 år som söker kollo. Idag minskar antalet barn från familjer med lägre inkomst och vi sänker därför avgifterna. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med i ordinarie verksamhet.

 

     Kultur- och föreningsverksamhet

 

Vänsterpartiet satsar 0,8 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget.

 • Ökat stöd till den lokala kultur- och föreningsverksamheten
 • Lokala kulturcentra i vissa förorter
 • Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder
 • Ökade föreningsbidrag i vissa förorter
 • Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

 

      Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

          Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

          Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

          Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning eller inkomst

Stadens kulturpolitik ska stärkas där den är som svagast och det är framförallt i förorterna. Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska förmedla kultur till verksamheterna. Vi vill skapa kulturcentra i förorterna tillsammans med boende, kultur- och folketshusföreningar med flera. Barn, unga och äldre i förorterna ska få ökad tillgång till kultur och inflytande över hur pengarna används. Fler kan besöka Stadsmuseet och Kulturhuset när SL-kortet ingår i normen för ekonomiskt bistånd.

 

Samlingslokalerna ska värnas och föreningslivet i förorterna ska få ökade anslag som fördelas jämställt. Konsumentvägledning ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Riktade insatser ska göras till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

 

Kultur- och integrationsstödet bör ses över med inriktning att huvuddelen av stödet till etniska organisationer överförs till stadsdelsnämnderna, som har största kunskapen om föreningslivet inom detta område. Även organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka medel.

 

     Äldreomsorg

 

Vi satsar 3,8 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget, samt ytterligare satsningar på personalreformer som gynnar kvaliteten i äldreomsorgen.

 • Äldre över 75 år får hemtjänst efter förenklad biståndsbedömning, vilket ska utökas från 4 timmar per månad till 2 timmar per vecka
 • God omsorg genom höjd bemanning i demensboenden
 • Ett bättre socialt innehåll i vardagen med mer kultur och rörelse
 • Även äldre mellan 67 och 75 år ska kunna få hjälp av fixare
 • Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

 

       Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

          Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

          Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

          Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

 

Stockholmsvänstern vill att äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. Konkurrensutsättningen av äldreomsorgen ska stoppas. De anställdas villkor avgör kvaliteten i äldreomsorgen. Personaltätheten och -kontinuiteten måste förbättras. Med god kompetens får vi äldreomsorg av hög kvalitet. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning.

 

Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Äldres rättigheter ska stärkas utifrån helhetssynen i socialtjänstlagen. Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i omsorgen och boendet. Erfarenheter ska tas tillvara till exempel genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Råden ska ges bättre förutsättningar till insyn och påverkan.

 

Förebyggande insatser är viktiga. Det sociala innehållet i äldreomsorgen ska främjas genom mer kultur och rörelse. Äldre ska ha en individuell genomförandeplan med sociala aktiviteter utifrån individens behov. Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

 

För att äldre ska kunna röra sig ute krävs ökad tillgänglighet. Kommunalt seniorboende, trygghetsboende, vård- och omsorgsboende och servicehus av god kvalitet ska finnas i hela staden. Generös biståndsbedömning och utökade resurser ska ge fler möjlighet att få önskemål tillgodosedda. Äldre ska kunna bo nära barn och vänner. Strävan bör vara att laga maten i vård- och omsorgsboenden, vilket ökar kvaliteten och minskar belastningen på miljön. Även munhälsa ska uppmärksammas.

 

    Stöd och service till personer med funktionsned-

     sättning

     

     Vänsterpartiet satsar 1,4 mnkr mer i Älvsjö  jämfört med kommun- 

      kommunfullmäktiges budget

 • Ökad schablon och LSS-peng 2 % för vuxenboende och daglig verksamhet
 • Uppräknad ersättning för barnboende och korttidsvistelse med totalt 5 %
 • Ökat antal individuella planer till minst 25 % av dem med rätt till en plan
 • Utbildning om FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta
 • Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

 

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsned sättningar

          Barn och vuxna ska få stöd och service av god kvalitet

          Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

          Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället  stärkas

          Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

 

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig och insatser ska samordnas för att alla ska få goda levnadsvillkor. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande som inte bygger på konkurrensutsättning. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

 

Den viktigaste frågan för ett värdigt liv är att bygga bort bostadsbristen. Förutsättningar för boenden ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån hela stadens behov. Behov hos unga och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska beaktas. Bostäderna måste också utformas så att de ger en god levnadsnivå, vilket innebär att det inte bör vara mer än fem lägenheter i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning, svagbegåvning eller autism.

 

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet kan fler i gruppbostad utvecklas, särskilt de yngre. Brukarråd ska finnas i alla verksamheter. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning. Funktionsnedsatta ska i ökad grad kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

 

     Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

 

Vänsterpartiet satsar 1,9 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget, varav 0,9 mnkr för barn och unga, 0,3 mnkr för vuxna samt 0,6 mnkr till socialpsykiatri.

 • Återupprätta den sociala barnavården för utsatta barn och ungdomar
 • Kvinnofridscenter i alla stadsdelsnämnder
 • Stärka missbruksvården och arbetet med att hemlösa ska få bostad
 • Ökat stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar
 • Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

 

       Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

          Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

          Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

          Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

          Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

 

Socialtjänsten ska baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

 

Förebyggande och tidiga insatser som minskar barnfattigdomen och ökar barns fysiska och psykiska hälsa ska prioriteras. Föräldrautbildning ska finnas och barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa ska erbjudas gruppstöd. Familjecentraler bör byggas ut i samverkan med landstinget. Den sociala barnavården ska stärkas framförallt i förorter där det behövs kraftigt utökade insatser. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ska genomföras tillsammans med förskola, skola och landstinget. Utökat stöd ska ges till barn i familjehem och barnen ska få ett eget ombud. Tillsyn och utbildning av familjehem ska öka. Socialtjänstens insatser ska stegvis förstärkas så att budgeten ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

 

Hemlösheten ska bort genom en gemensam satsning i staden. Drogförebyggande arbete ska utökas och flickor ska uppmärksammas. Samverkan med vårdcentralerna behövs för att fler ska få hjälp mot missbruk. Öppenvård inriktad på kvinnors behov ska finnas. Sammanhållna vårdkedjor upprättas i dialog med brukare. Människor med psykiska funktionsnedsättningar måste få bättre stöd, exempelvis när det gäller bostäder, boendestöd, träfflokaler, arbetskooperativ, uppsökande och förebyggande verksamhet. Planering inför framtida boende ska innan årets slut upprättas för alla som bor på hem för vård eller boende.

 

    

    Stadsmiljö med Agenda 21

 

      Vänsterpartiet satsar 0,8 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfull-

      mäktiges budget, varav 0,7 mnkr är ökad kvalitet och 7,3 mnkr flyttas

      från trafik- och renhållningsnämnden. Vi har 0,2 mnkr mer i parkin-

      vesteringar

      Stärka den lokala demokratin i stadsmiljöfrågor

 • Bättre barmarksrenhållning och klottersanering
 • Bättre skötsel av grönområden

      Vänsterpartiets mål för stadsmiljö med Agenda 21

          Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

          Förbättra barmarksrenhållningen på cykel- och gångbanor

          Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

 

Vi vill öka invånarnas inflytande över stadsmiljön och för tillbaka ansvaret för barmarksrenhållning till stadsdelsnämnderna. Kvaliteten på renhållning av cykel- och gångbanor ska förbättras. Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas genom till exempel trygghetsvandringar och åtgärdas i samverkan med berörda nämnder och styrelser.

 

Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Bostadsnära grönområden är grundläggande för en god folkhälsa. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa de skötselplaner som upprättas. Vi vill inrätta alla de naturreservat som nämns i Stockholms översiktsplan 99. Lokala strategier för hållbar utveckling ska utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Det ska finnas en lokal Agenda 21-funktion i varje stadsdelsnämnd. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om stadsmiljöfrågor som rör deras vardag, exempelvis byggande av bostäder på skolans mark. Vi vill se ökad områdesplanering och omvänd planprocess vid större bostadsprojekt. Får människor känna sig delaktiga i planprocessen minskar antalet överklagande och byggprocessen går smidigare.

 

Fastighetsnära insamling ska uppmuntras i alla flerfamiljshus, i allmännyttan, hos privata hyresvärdar och i bostadsrättsföreningar. För att underlätta fastighetsnära insamling ska staden verka för att insamling av återvinningsbart avfall ska ligga hos kommunerna men att dessa ska ersättas av förpackningsindustrin. Kommunen skulle då kunna ersätta dem som inför fastighetsnära insamling. Ökad insamling och återbruk ska uppmuntras genom information och råd.

 

     Flyktingmottagande

 

Vänsterpartiet satsar 0,1 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget.

 • Uppsökande verksamhet
 • Barns och ungdomars behov ska uppmärksammas i högre grad
 • Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

 

       Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

          Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

          Fler nyanlända ska få arbete eller utbildning inom introduktionsperioden

          Barns behov ska alltid uppmärksammas i flyktingmottagningen

 

Det är skamligt att flyktingar som får en fristad i Sverige inte har ett tryggt boende. Staden måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Att det finns hemlösa barn i Stockholm är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får tillgång till skola.

 

Vuxna kvinnor och män ska få en heltidsintroduktion där utbildning och praktik anknyter till tidigare yrkesbakgrund. Dialog om barns och kvinnors rättigheter ingår i introduktionen. De som inte är arbetsföra ska få en introduktion som passar deras behov. Yngre och vuxna med invandrarbakgrund som har bott länge i Sverige kan delta i introduktionen som ”flyktingguider”. En policy ska tas fram om att staden inte ska anmäla papperslösa eller avvisningshotade personer som inte är EU-medborgare vare sig till Migrationsverket eller till polisen.

 

     Ekonomiskt bistånd

 

Vänsterpartiet satsar 0,8 mnkr mer i Älvsjö än kommunfullmäktiges budget.

 • Fler budget- och skuldrådgivare för att korta de långa köerna
 • SL-kortet återinförs i normen för ekonomiskt bistånd
 • Ökat barnperspektiv i handläggningen
 • Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

 

       Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

          Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

          Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

          Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

 

Alla människor har rätt till en social och ekonomisk trygghet. Stockholmsvänstern står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. De riktlinjer som den borgerliga majoriteten har infört slår hårt mot utsatta människor. Finanskrisen, försämrad sjukförsäkring och arbetslöshetskassa gör att fler tvingas söka försörjningsstöd.

 

Handläggningen ska i ökad utsträckning ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt om det finns ett långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi SL-kortet i normen och de fattigaste slipper den stadsdelsarrest som den borgerliga majoriteten har infört. Barns situation ska alltid uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av i deras hem.

 

Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning. De som får mer än tillfälligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga mammor ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag, så att övriga verksamheter inte trängs ut när behoven av ekonomiskt bistånd ökar.

 

     Arbetsmarknadsåtgärder

 

Vänsterpartiet satsar 6,0 mnkr mer i Älvsjö än kommunfullmäktiges budget, varav 0,8 mnkr är ökad kvalitet och 5,2 mnkr flyttas från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

 • Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder
 • Satsning på långtidsarbetslösa ungdomar
 • Kompetenshöjande individuell praktik i samråd med den enskilde
 • Mer än en fördubbling av antalet sommarjobb till ungdomar
 • Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

 

       Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

          Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

          Öka andelen ungdomar, personer med utomnordisk bakgrund samt personer med funktionsnedsättningar som har arbete eller utbildning

          Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

 

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig. Fler kommunala arbetstillfällen enligt vår politik ger många fler jobb, varav en del reserveras för unga långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Stadsdelsnämnderna ska återfå ansvaret för arbetsmarknadsinsatserna, för att en myndighet ska ha helhetsansvaret för arbetslösa med försörjningsstöd. Nämnderna ska själva bestämma hur de vill organisera verksamheten. Brukarråd ska inrättas. Budgeten för egenregi ska utökas och upphandlad verksamhet minska, där det finns en gedigen erfarenhet. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning.

 

Insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden ska prioriteras. Vi vill starta minst fem sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Människor med funktionsnedsättningar ska få ökat stöd genom projektet Open-Eyes. Sommarjobben ska fördubblas och även riktas till ungdomar med funktionsnedsättningar. Ingen ung människa ska behöva vara långtidsarbetslös. Unga i riskzonen ska erbjudas ett heltidsprogram med mentorer, utbildning samt yrkespraktik samt vid behov fritidsaktiviteter och föräldrastöd. Ungdomar som inte har gått ut gymnasieskolan och inte arbetar ska sökas upp och motiveras till studier i första hand.

 

De lokala arbetsmarknadsverksamheterna ska fortsätta samarbetet med flyktingmottagningen, utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen för gemensamma insatser som förkortar vägen till arbete. Alla stadens verksamheter ska ordna praktikplatser som så långt det är möjligt anknyter till flyktingens tidigare yrkesbakgrund och utbildning.

Reservation

Ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

      Förslag till beslut

 

       Stadsdelsnämnden beslutar att

 

1.         avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för års 2010

 

2             återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2010 som grund

 

3.            samt därutöver anföra följande

 

För att uppnå ett Stockholm i världsklass, enligt vision 2030, krävs mer ekonomiska resurser än vad den borgerliga alliansen har budgeterat. Det krävs betydligt större investeringar i kollektivtrafik, miljö, energi och hållbar utveckling. Målen är högt satta men nödvändiga för att Stockholm skall kunna möta en ny tid med nya förutsättningar och behov. Det är därför förvånande att förslaget till budget för år 2010 präglas av fortsatta stora nedskärningar i stadens verksamheter.

 

Under denna mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

 

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 745,4 Mkr mer än den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2010 betyda 17,7 Mkr mer för Älvsjö stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

 

Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

 

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll.

 

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

 

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter.

 

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2010 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk, år 2011 bör det vara 40 procent.

 

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

 

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker. Arbetet mot diskriminering ska regelbundet följas upp.

 

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förstärkas. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se ett tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), jämför MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)).

 

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att slippa hamna i ett privat monopol.

 

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En arbetsmodell som har gett mycket goda erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre, är den s.k. 3-3-modellen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. All personal inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

 

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell. Varje stadsdelsnämnd ska ha egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga. Krav på motprestation ska inte vara huvudregel för att få försörjningsstöd. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

 

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet finns i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

 

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder.

 

Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom äldre- och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Den verkliga omtanken i alliansens budget ägnas företagen. Ambitionen är att något/några företag ska få köpa in sig i Älvsjös kommunala angelägenheter även 2010. Aktivitetsplanen ligger fast och först ut 2010 är Älvsjö sjukhem. Nu slipper inte längre de äldsta och sjukaste undan. De ska bli föremål för upphandling trots moderata löften i stadsdelsnämnden att detta inte skulle ske under innevarande mandatperiod. Folkpartiet har sagt i nämnden att de inte kan göra annat än konkurrensutsätta Älvsjö sjukhem eftersom det varit klagomål på verksamheten.

 

Det är ett svagt argument. Alliansen tror sig inte kunna komma tillrätta med kvalitetsfrågorna på egen hand och då återstår inget annat än utförsäljning. Alliansen vill inte tala om utförsäljning, de föredrar det mindre laddade ordet ”kvalitetsupphandling”. En trött allians som lagt krutet på skattesänkningar har inte krafter kvar att arbeta med kvalitetsfrågorna själva utan väljer att överlämna dem till det företag som i upphandlingsögonblicket kan prestera ett anbud som på papperet kan beskriva en bra kvalitet till lägsta pris. På Älvsjö sjukhem vårdas gamla och sjuka människor. Vad vi vet har ingen av dem bett om att bli sålda till ett företag som bedriver vård och omsorg med ett privat vinstintresse. Vad vi vet har det inte funnits något tryck alls på att en utförsäljning ska ske. Nej, det är alliansens drivkraft att skapa öppningar för ägare till vinstdrivande företag, som har lett fram till att all verksamhet som inte är myndighetsutövning ska konkurrensutsättas.

 

Under 2010 ger alliansen inte några lättnader till barnfamiljerna i form av en avgiftsfri månad i förskolan. Inte heller ger alliansen tillbaka en fullgod ungdomsgårdsverksamhet till de yngre ungdomarna i Solberga. I alliansens budget för 2010 finns det inte några som helst generösare biståndsbedömningar för äldre och funktionshindrade; nej, de ska bedömas strikt. Även under 2010 ska den som är i behov av ekonomiskt bistånd ha stadsdelsarrest eftersom alliansen inte vill ge möjlighet för dem att få ett månadskort på SL. Alliansens budget är smal och ogin mot människor som har någon form av behov, skattesänkningarna har gått före omtanken och solidariteten mot människors behov. Uppmaningen till medborgarna blir att deras behov kan täckas genom köp av hushållsnära tjänster. Återigen, en omtanke om entreprenadföretagen. 

 

Medarbetarna i våra egna verksamheter kommer fortsatt att få arbeta under mycket oroliga förhållanden. Alliansens aktivitetslista med ambitionen att privatisera och sälja ut all egen-regi-verksamhet oavsett hur bra den än fungerar, skapar oro och osäkerhet. Alliansens ord om att stadsdelen ska vara en attraktiv arbetsgivare klingar ihåligt och falskt. En bra arbetsgivare värnar om sina medarbetare, erbjuder trygga anställningsförhållanden med en god arbetsmiljö, adekvat utbildning och fortsatt kompetensutveckling istället för att tvinga dem att söka arbete hos entreprenörer eller starta eget. Älvsjö har fortsatt en hög andel långtidssjuka. De sjuka medarbetarna är inte attraktiva för vinsthungriga entreprenörer så vart har alliansen tänkt att de ska ta vägen. Inte ens den mest troskyldiga politiker kan väl tro på att de är välkomna som medarbetare hos en entreprenör.

 

Privatiserad verksamhet betyder också minskade möjligheter för medborgarna att ha insyn och påverkan. Avtalen med privata företag innehåller förvisso en klausul om meddelarfrihet men den är beskuren i förhållande till den meddelarfrihet som råder i kommunal verksamhet. 

 

Sedan alliansen stängde Älvsjös båda ungdomsgårdar har alltfler klagomål på störningar och otrygghet förorsakade av ungdomar, ökat. Biblioteket och medborgarkontoret har varit utsatta för stora obehag. Alliansens förslag att lösa problemen består dels i att stå kvar vid uppfattningen att Nätverkshusets verksamheter ska ut på upphandling, dels i en förhoppning om att det nyinrättade närpoliskontoret kommer att lösa alla problem. I Mitt i Söderort 13/10 2009 skriver de att ” kriminella personer göre sig icke besvär längre”. Att ta så lättsinnigt på problem som uppstår kring ungdomar och deras livsvillkor inbjuder inte till tillit och respekt för alliansens förmåga att lösa dessa problem.

 

§3 Omvandling av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende

Stadsdelsnämnden beslutar att som ett led i omvandlingen av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende godkänna föreliggande förslag till genomförande av avvecklingen av verksamheten vid servicehuset.

 

Ärendet

I av kommunfullmäktige fastställd budget för 2009 uppdrogs åt stads-

delsnämnden att i ett första steg inrikta sitt arbete på att förbereda om-

vandling av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende. Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 om inrättande av trygghetsboende i  Stockholms stad. I detta ärende belyses förutsättningarna för omvandling av servicehuset till trygghetsboende och föreslås planering för successiv avveckling av befintlig serviceverksamhet vid boendet under perioden 2010-01-01 – 2010-06-30. Förvaltningen föreslår således att stadsdelsnämnden som ett led i omvandlingen av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende godkänner föreliggande förslag till genomförande av avvecklingen av verksamheten vid servicehuset.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2009. Dnr 336-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi i de rödgröna partierna har tidigare uttalat att äldre kan ha ett behov av olika slags boenden. Därför kan trygghetsboenden vara ett bra komplement till servicehusen. Trygghetsboendet kan inte ersätta servicehusboende. Båda boendeformerna ska finnas.

 

Vi vill i detta ärende påpeka att det borgerliga valsveket vad gäller servicehus i Älvsjö är ett faktum. Karl Bern (FP) och övriga i alliansen (M) och (KD) struntar totalt i det de lovade i valrörelsen och nu lägger de ner Långbrobergs Servicehus. Vallöftet att behålla Långbroberg som servicehus är efter deras tre år vid makten totalt utplånat. Nu byggs det om till ett s k trygghetsboende. Trygghetsboendet kommer bara att omfatta rätt till larm, personal som kan hjälpa till att ordna social samvaro och någon form av gemensam ordning kring maten. Hur de här åtagandena ska organiseras och åtgärdas är höljt i dunkel. Det är också oklart hur högt pris de äldre får betala för trygghetsboendet men det kommer att bli dyrare.

 

Samtliga partier var under föregående mandatperiod helt överens om att Långbrobergs servicehus skulle läggas ner. Dels sågs en minskning av behovet av platser, dels skulle en nödvändig ombyggnation bli för kostsam. Alla boenden fick då löfte att flytta vart de önskade även utanför kommungränserna och utflyttningarna hade påbörjats då Karl Bern (FP) i valrörelsen 2006 drog igång en kampanj för att behålla Långbroberg. Efter valet då han blev ordförande i stadsdelsnämnden, fick han med de övriga allianspartierna (M) och (KD) på sin linje. Hela alliansen i SDN struntade i sitt tidigare beslut och budskapet blev att alla servicehus skulle behållas och utflyttningarna från Långbroberg avbröts. Givetvis fanns det de som var glada över att få bo kvar. Men deras glädje är nu slut. Nu måste de under en ombyggnadsperiod flytta ifrån det servicehus de valt att bo i för att efter ombyggnationen till trygghetsboende erbjudas att flytta tillbaka. Men det blir till en betydligt sämre service och till ett betydligt högre pris.

 

I hela staden ska alla servicehus läggas ner inom en tioårsperiod om alliansen får fortsätta att styra. Därefter får alla äldre som känner behov av ett servicehusboende som kan tillhandahålla personal för medicinsk omvårdnad, rehabilitering, arbetsterapi, kuratorsverksamhet, mm, hanka sig fram i egna boenden – den vanliga bostaden eller i en lägenhet i ett trygghetsboende – med hjälp av hemtjänstpersonal tills de blir så sjuka och svaga att de kan få en biståndsbedömd plats på ett vård- och omsorgsboende, det som vi idag kallar sjukhem. Och här i Älvsjö vet vi att biståndsbedömningen inte är av det generösa slaget. Nej, alliansen har beordrat förvaltningen att göra strikta bedömningar. Vi frågar: Vart tog valfriheten vägen?

 

Beträffande den ekonomiska aspekten har alliansens vinglande hit och dit, först lägga ner, sedan behålla, kostat Älvsjö stadsdelsnämnd ca 2,5 miljoner kronor per år extra. Det är minst 7 miljoner kronor som hade kunnat användas till ökad kvalitet inom äldreomsorgen och kommit alla äldre till del.  

 

§4 Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö läsåret 2008/2009

1.      Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för förskolorna läsåret 2008/2009.

 

2.   Stadsdelsnämnden överlämnar kvalitetsredovisningen till utbild-

      ningsnämnden.

 

Ärendet

Sveriges kommuner ska årligen upprätta en kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna på uppdrag av Skolverket. Kommunfullmäktige har uppdragit åt utbildningsnämnden att upprätta stadens samlade kvalitetsredovisning. Denna kvalitetsredovisning överlämnas därför till utbildningsförvaltningen som underlag för stadens samlade redovisning.

 

Förvaltningens kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella målen för förskolan har uppnåtts liksom målen i stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2009. Som underlag har varje förskolenhet upprättat en egen kvalitetsredovisning. Även utbildningsförvaltningens inspektionsrapport av resultatenhet 4 och 2009 års brukarundersökning har legat till grund för bedömningen av måluppfyllelsen.

 

Inom målområdet normer och värden, utveckling och lärande samt barns inflytande har målen uppnåtts. Inom målområdet förskola och hem samt samverkan med förskoleklassen, skola och fritidshemmet har målen delvis uppnåtts.

 

På förskolorna finns en hög ambitionsnivå att utveckla verksamheten i den riktning som målen anger.

 

 

De utvecklingsområden som stadsdelsförvaltningen pekat ut är:

·         Nämndmål och kriterier för måluppfyllelse

·         Kvalitetsarbetet

·         Likabehandlingsplanerna

·         Språkutveckling

·         Föräldrainformation

·         Samverkan med skolan

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2009. Dnr 368-2009-400.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§5 Förskoleundersökning 2009

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

 

Ärendet

Under tiden maj - augusti 2009 genomförde stadsledningskontoret en brukarundersökning inom förskoleverksamheten i Stockholms stad. Den genomfördes i form av en totalundersökning där samtliga föräldrar i Älvsjös kommunala förskolor och familjedaghem inbjöds att delta. Svarsfrekvensen var låg, 24 % för kommunala förskolor i Stockholms stad. Älvsjö hade dock den högsta svarsfrekvensen av alla stadsdelar med 37 %.

 

Älvsjös förskolor får en positiv helhetsbedömning av brukarna då undersökningen visar att 83 % av föräldrarna som helhet är nöjda med sitt barns förskola. De variabler som föräldrarna är mest nöjda med är; mitt barn känner sig tryggt i förskolan (90 %), förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmåga (83 %), förskolan stödjer mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar (83 %) samt i förskolan ges pojkar och flickor lika möjligheter att utvecklas (82 %). De variabler där föräldrarna är minst nöjda är; i mitt barns förskola får jag veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling (65 %) och mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp (66 %).

 

Varje förskoleenhet kommer, bl.a. utifrån brukarundersökningen, att identifiera förbättringsområden som de ska väga in i sin verksamhetsplan för 2010.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2009. Dnr 335-2009-400.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2010

Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2010 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ med uppgift

att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhfållanden. Det skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses av lokla pensionärsorganisationer.

 

Instruktion för stadsdelsnämnderna pensionärsråd (Kfs 2004:12) har fastställts av kommunfullmäktige.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2009. Dnr 361-2009-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Verksamhetsuppföljning av Långbrobergs servicehus

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av Långbrobergs servicehus.

 

Ärendet

Långbrobergs servicehus drivs sedan 1994 av Attendo Care AB. Servicehuset har 26 lägenheter varav en var tom vid uppföljningstillfället. I servicehusets lokaler på bottenplanet finns en dagverksamhet för 10 gäster. Sex av gästerna på dagverksamheten kommer från ordinärt boende. På servicehuset bor 22 personer från Älvsjö stadsdelsområde, övriga kommer från grannstadsdelar. Verksamheten leds av en verksamhetschef på plats. Det finns en sjuksköterska på vardagar dagtid på enheten under kvällar, nätter och helger ansvarar Attendo Care ABs mobila hemsjukvårdsteam för sjuksköterskeinsatserna. Älvsjö vårdcentral ansvarar för läkarinsatserna under vardagar dagtid och Cureras läkarteam anlitas under kvällar, nätter och helger. Det har inte varit någon personalomsättning under året. På enheten tjänstgör på vardagar sex omvårdnadspersonal på förmiddagar, två på kvällstid och en på nätterna. Personalen har erhållit kompetensutveckling. Checklista för introduktion och system för avvikelse-hantering finns. Ingen Lex Maria-anmälan eller Lex Sarah-anmälan har gjorts under året.

Servicehuset kommer att omvandlas till trygghetsboende under 2010.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2009. Dnr 360-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§8 Ändringar i delegationsförteckningen på grund av ändrad lagstiftning

Delegationsbestämmelserna ändras i enlighet med förvaltningens förslag.

 

Ärendet

Den 30 juni 2009 trädde en ny lag i kraft – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Lagen ersätter den tidigare sekretesslagen, vilket betyder att de hänvisningar till sekretesslagen som finns i delegationsförteckningen måste anpassas till den nya lagstiftningen på området. I samband med översynen föreslår förvaltningen även att familjehemssekreterare får rätt att teckna avtal och besluta om ersättning enligt SKL:s riktlinjer till särskild förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2009. Dnr 343-2009-000.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§9 Motion (2009:44) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2009-11-20 hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över Roger Mogerts (S) motion (2009:44) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster. I motionen anförs att i stadens handikappolitiska program definieras tillgänglighet enligt ” Begreppet ska ….. tolkas mycket brett…… inte bara fysisk tillgänglighet utan även i betydelsen ”att kunna ta del av”….. Vidare hänvisas till skrivningen i samma program att:

” Tillgängligheten till transportsystemet bör fortlöpande förbättras och beaktas vid all planering och upphandling av infrastruktur, färdmedel, trafik och övriga tjänster……” I motionen hemställes om att kommunfullmäktige beslutar om att vid alla upphandlingar som görs av staden, dess nämnder, styrelser och bolag ska krav på full tillgänglighet även för funktionshindrade  skrivas in i upphandlingsunderlaget. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att som remissvar på motionen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2009. Dnr 362-2009-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut.

 

 

 

 

 

 

§10 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. november månad.

§11 Inkomna handlingar, klagomål, och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

 

 

 

Bilaga § 11.

§12 Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i november 2009 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i november anmäldes och lades till handlingarna.

 

 

 

 

Bilaga § 12.

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2009-12-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2009-12-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte 2009-12-09 i tvärpolitiska gruppen

för trafik-, miljö och planfrågor anmäldes och lades till handlingarna.

 

Samtliga partier i stadsdelsnämnden är eniga om behovet av en offentlig toalett i anslutning till bussterminalen.  Ett nytt centrum, med en strid ström av besökande eller förbipasserande människor, utan offentlig toalett innebär inte bara dålig service utan kommer förmodligen även att innebära en sanitär olägenhet.

 

Stadsdelsnämnden kräver att trafiknämnden står för driftskostnaderna för en offentlig toalett i Älvsjö centrum.

 

§16 Övrigt från verksamheten

Inget övrigt från verksamheten.

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde en skrivelse

enligt följande.

 

Mindre tid för hemtjänsten när stadsdelsförvaltningarna ska klara budgeten.

 

Flere stadsdelsförvaltningar skär ned på den beräknade tidsåtgången för hemtjänstens insatser i ett försök att klara budgethållningen. I lokala mallar har tiden för insatser räknats ned med mellan en tredjedel till hälften av tiden som ex kan ges att städningen av en tvårummare klaras av på 1 timme mot tidigare 1,5 timme för två år sedan. Tiden för samvaro och eventuell matning minskar från 1 till 0,75 timme och de äldre får nöja sig med en halvtimmes promenad jämfört med 1 timme för två år sedan.

 

Mallarna är tänkta att användas som utgångspunkt vid bedömningen av hjälpinsatsen. Risken är att schablonerna i praktiken blir ett tak och att servicen till de äldre blir sämre, arbetsmiljön blir tuffare och personal kan tvingas att sluta.

 

Nedskärningar på timtiden är oroande och konsekvenserna för de äldre förödande och väcker frågor kring likställdheten för de äldre? hur påverkas äldre med svårigheter att äta om de får mindre tid? hur påverkas välbefinnandet och hälsan om man inte har tillgång  till  promenader? Kommer personalen att klara en ökad stress och risk för ohälsa?

 

Vi önskar därför att nämnden får en redogörelse av hur tidsåtgången för hemtjänstinsatser beräknas och hur man säkerställer att de äldre i stadsdelen får sina behov tillgodosedda.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) tackade förvaltning och all personal för gott arbete under året och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

§18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2009-12-01

anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

§20 Nedskrivning/avskrivning av kundfordringar