Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-06-17

Sammanträde 2010-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.

Klockan 18.00
Information om Älvsjö centrum
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Svar på revisionskontorets årsrapport 2009

4 Kompletteringar i delegationsförteckningen

5 Gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo) - inbjudan från serviceförvaltningen

Dnr 190-2010-2.2.1.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk månadsrapport

7 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

8 Anmälan av personalföreträdare

9 Protokoll från förvaltningsgruppen

10 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

12 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

13 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

14 Svar på Socialstyrelsens beslut angående Folkparksvägens gruppbostad

15 Lex Maria-anmälan enligt 6 kap 4 § LYHS

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ledamoten Olle Andretzky (M) utsågs att tillsammans med vice ordföranden Majvi Andersson (S) justera dagens protokoll vilket ska ske måndagen den 21 juni.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2010-05-20 justerats den 25 maj 2010.

§3 Svar på revisionskontorets årsrapport 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionskontorets årsrapport 2009.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2009 för Älvsjö stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2010. Dnr 132-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

I likhet med revisionsrapporten för 2008 visar revisionsrapporten 2009 i flera avsnitt att Älvsjö SDN har svårt att upprätthålla kvaliteten och att nå uppsatta mål. Kritik har bl a riktats mot att målet med minskad sjukfrånvaro inte är uppfyllt. Den redovisade sjukfrånvaron är 8,9 % en avvikelse om 2,4 % mot det uppsatta målet om 6,5 %. Korttidsfrånvaron ökar och de som rehabiliterats har högre korttidsfrånvaro än övriga när de kommer åter i arbete. Vi frågar oss om det är ett genomslag av regeringens alltmer hårdnande sjukskrivningsregler eller brister i rehabiliteringen som lägger hinder i vägen för återgång i arbete. Kritik riktas mot nämnden för att domar ej verkställts eller inrapporterats. För äldrevården noteras att socialstyrelsen och länsstyrelsen under 2009 riktat kritik mot Älvsjö servicehus vad gäller äldre med omfattande behov av omvårdnad som inte får sina behov tillgodosedda och kritik mot Älvsjö sjukhems korttidsboende för brister i rutiner och att det saknas formella rutiner för intern och extern samverkan, för rapportering av fel och brister i samband med samverkan, vårdplanering och överföring av information. Dessutom ges kritik för att det saknas metoder för uppföljning och utvärdering av samverkan.

Revisionskontoret bedömer att nämndens styrning, uppföljning och kontroll inte är tillräcklig när det gäller öppenvårdsinsatser för barn och unga. Det gäller brister i utredningstider, dokumentation och uppföljning. Vidare konstateras brister vad gäller följsamhet mot stadens riktlinjer vid anlitande av kontaktpersoner/kontaktfamiljer. Revisionskontoret påpekar att nämnden bör utveckla samverkan med stöd och service till personer med funktionsnedsättning gällande öppenvårdsinsatser. Tillsynen av den interna kontrollen inom öppenvården för barn och unga är inte heller tillräcklig.

Våra partier har vid flera tillfällen under året pekat på brister och varnat för konsekvenserna av den åtstramningspolitik som alliansen för. Vi har framhållit att det inte går att göra nedskärningar och avskeda personal och samtidigt behålla en hög kvalitet. Vår uppfattning är att det hade varit bättre att satsa på att åtgärda brister och vidta kvalitetshöjande åtgärder hellre än att satsa de allt knappare resurserna på avknoppningar, konkurrensutsättningar och entreprenadupphandlingar. Stadens alliansmajoritet som satt skattesänkningar före satsningar på välfärd för barn, unga och äldre och för goda arbetsförhållanden för medarbetarna bär ett stort ansvar för den kritik som revisionskontoret funnit anledning rikta mot stadsdelsnämnden.

§4 Kompletteringar i delegationsförteckningen

Beslut

Delegationsbestämmelserna ändras i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av nu gällande delegationsbestämmelser och föreslår vissa kompletteringar av nu gällande bestämmelser vad gäller beslut om anstånd eller avbetalningsplan samt återkrav av bistånd enligt socialtjänstlagen.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo) – inbjudan från serviceförvaltningen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av sommargårdsverksamhet (kollo).

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att vidaredelegera åt förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att för nämndens räkning genomföra upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo) för 2011 – 2012, inklusive framtagande av underlag, prövning och utvärdering av inkomna anbud samt framtagande av tilldelningsbeslut.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Serviceförvaltningens verksamhetsområde för upphandling har inbjudit samtliga stadsdelsnämnder att delta i samordnad upphandling av sommargårdsverksamhet 2011 – 2012 med möjlighet till förlängning ett + ett år. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen och uppdra åt stadsdelsdirektören att vidaredelegera beslutanderätten till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att för nämndens räkning genomföra upphandling av sommargårdsverksamhet 2011 – 2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

X

Ändring av sammanträdestid

Beslut

Stadsdelsnämndens sammanträde den 16 december ställs in.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2009-12-03 om sammanträdestider för år 2010.Eftersom det är valår i år kommer nämnden att fatta beslut om verksamhetsplan och budget för 2011 först i januari 2011 varför sammanträdet den 16 december kan ställas in.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 juni 2010. Dnr 215-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. maj månad.

§7 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

Bilaga § 7.

§8 Anmälan av personalföreträdare

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av personalföreträdare från Kommunal Stockholms län, sektion 27 .

Ärendet

Kommunal Stockholms län, sektion 27:s anmälan om Lillemor Strid som personalföreträdare fr.o.m. 2010-07-01 godkändes och lades till handlingarna.

§9 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2010-06-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§10 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från möte 2010-05-26 med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes och lades till handlingarna.

§11 Övrigt från verksamheten

Information från förvaltningen

Älvsjö sjukhem

Carema vann upphandlingen av Älvsjö sjukhem. Verksamhetsövergången sker den 1 november 2010. Två informationsmöten har hållits för personalen om vad som gäller vid verksamhetsövergången. Även anhöriga och brukare kommer att få information.

Långbrobergs servicehus

Utflyttningen är nu i slutskedet och de två personer som valt att bo kvar kommer att erbjudas evakuering under ombyggnaden som beräknas vara klar vid årsskiftet 2011/2012.

Kollo

217 ansökningar om kollo kom in i år, vilket är något fler än förra året. 175 har tackat ja, 91 flickor och 81 pojkar. 77 % har fått sitt förstahandsval.

Heldag med nämnd och förvaltning

Heldagen inför verksamhetsplaneringen 2011 flyttas till tisdagen den 23 november.

§12 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Nämnden tackade förvaltningsledning och all personal för gott arbete och önskade alla en skön sommar.