Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-10-28

Sammanträde 2010-10-28

Datum
Klockan
18.00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Frågestund
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i sta Läs mer...dsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Verksamhetsuppföljning av Långbrobergs vård- och omsorgsboende.

Remissärenden

4 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Dnr 244-2010-1.2.1
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk månadsrapport

7 Anmälan av uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

8 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

9 Anmälan av delegationsbeslut

10 Protokoll från förvaltningsgruppen

11 Protokoll från pensionärsrådet

12 Protokoll från handikapprådet

13 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

16 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 p föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 2 november.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2010-09-30 justerats den 8 oktober.

§3 Verksamhetsuppföljning av Långbrobergs vård- och omsorgsboende.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Långbrobergs vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Långbrobergs vård och omsorgsboende är ett nytt omsorgsboende som drivs av Attendo Care AB. Boendet har 74 lägenheter med plats för 78 boende. I fyra lägenheter finns möjlighet till boende för två personer som har nära relation till varandra eller som önskar att bo tillsammans. På plan två finns enheter för personer med fysisk funktionsnedsättning och på plan tre och fyra för personer med demenssjukdom. På plan fem och sex finns enheter för personer med fysiska funktionsnedsättningar speciellt inriktade på äldre med Parkinsons sjukdom. Boendet öppnades i maj och vid uppföljningstillfället fanns 35 boende på enheten varav 11 boende från Älvsjö. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska under dygnets alla timmar. Familjeläkarna i Saltsjöbaden, geriatrik- och SÄBO-gruppen ansvarar för läkarinsatserna dygnet runt. Inga incidenter som skulle ha föranlett en Lex Maria- eller Lex Sara-anmälan har skett under året. Under året har enheten inte heller mottagit några skriftliga klagomål.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2010. Dnr 359-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§ X

Delegation av beslut om anbudsinfordran

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att delegera till stadsdelsdirektören att godkänna förfrågningsunderlag och göra anbudsinfordran avseende anbudsupphandling av drift av Älvsjö servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga vård och omsorgsboende.

Ärendet

ISS Facility Services AB driver sedan 2006-08-01 efter genomförd anbudsupphandling Älvsjö servicehusrestaurang och levererar mat till äldreomsorgens utförarenheter. Avtalet tecknades för perioden 2006-08-01 – 2008-07-31 med möjlighet till förlängning ett år i taget, dock längst till 2011-07-31. Stadsdelsnämnden beslutade 2010-08-26 att förlänga avtalet till 2011-07-31. Utgången av entreprenadavtalet föranleder därmed att en ny upphandling genomförs. Upphandlingsförfarandet kommer att genomföras av servicenämnden. Enligt servicenämndens preliminärt fastställda tidplan ska förfrågningsunderlaget vara fastställt till 2010-10-29 och utskick av anbudsinfordran ske 2010-11-01, båda tidpunkter som infaller efter stadsdels-nämndens sammanträde 2010-10-28. Således föreslår förvaltningen

att stadsdelsnämnden beslutar att delegera till stadsdelsdirektören

att godkänna förfrågningsunderlaget och göra anbudsinfordran.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober

2010. Dnr 377-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Beslut

1. Stadsdelsnämnde överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Äldrenämnden har tagit fram ett förslag till värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad samt en beskrivning om hur verksamheterna kan inarbeta den.

Värdegrunden har sin utgångspunkt i regeringens proposition och är i överensstämmelse med föreslagen lagändring.

Värdegrunden lyder: Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om en gemensam värdegrund för äldreomsorgen inom Stockholms stad, då den bedöms utgöra en bra grund på vilken de olika verksamheterna inom äldreomsorgen vilar på, såväl de kommunala som de som drivs på entreprenad åt staden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2010. Dnr 244-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Förslaget till gemensam värdegrund slår i sin första mening fast att Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

För äldreomsorgen i Älvsjö har mandatperioden 2006-2010 präglats av hotande underskott med nedskärningar och besparingar som följd. Flera medarbetare har i omgångar sagts upp från sina tjänster och nu finns t ex bara en 30-procentig tjänst som sjukgymnast kvar på Älvsjö servicehus trots att de äldre som har ett boende där är i allt större behov av omsorg och stöd. Ett servicehus har lagts ner och det har blivit allt svårare för äldre att få ett boende på servicehus då strikta bedömningsregler har anbefallts från alliansen. Ett sjukhem har sålts till en av de stora entreprenörerna som etablerat sig i äldreomsorgsbranschen utan att de boende eller deras anhöriga har fått frågan om detta är vad de verkligen vill.

Så ser det ut inom äldreomsorgen. Vi ställer oss tveksamma till om man lyckas skapa trygghet, större självbestämmande och mer individualisering genom att ständigt säga upp medarbetare och genom att tillämpa en strikt biståndsbedömning. Vi kan inte se hur man åstadkommer en ökad valfrihet genom att sälja ut sjukhem och andra boenden inom äldreomsorgen. Det uppkommer brister i vad som kan kallas ett värdigt liv när man som gammal och sjuk riskerar att när som helst få sitt boende antingen sålt till – eller emellan – vinsthungriga entreprenörer. Vi kan inte se hur det kan generera större självbestämmande och meningsfullhet i det dagliga livet när värdegrunden tycks bestå i vackra ord vars syfte är att dölja att den politiska majoriteten inte ställer sig främmande till att sälja ut/konkurrensutsätta all äldreomsorg och därmed avhända sig möjligheten till direkt insyn och påverkan.

Vi instämmer därutöver i S, V och MPs särskilda uttalande i äldrenämndens protokoll nr 4, den 11 maj 2010.

§5 Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget för år 2010 fick äldrenämnden i uppdrag att se över MAS-organisationen och föreslå förändringar i syfte att permanenta MAR-funktionen inom befintliga resurser för nuvarande MAS-organisation. Äldrecentrum fick i uppdrag att studera MAS-funktionen i staden och hur ansvaret för god och säker vård fördelas.

Äldrenämnden har i sitt förslag förtydligat ansvarsområdena mellan MAS- och MAR samt mellan kommunens MAS och entreprenörens MAS. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget till ny MAS-MAR organisation i Stockholms stad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2010. Dnr 245-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Nämnden anser det viktigt att MAR- och MAS-funktionen och dess ställning i den kommunala verksamheten klaras ut. I dagsläget är det däremot svårt att se vad som är den mest optimala organisationen. I förslaget har inte beaktats ett kommande eventuellt, efterlängtat, utökat hälso- och sjukvårdsansvar, dels för LSS-boende, dels för hemsjukvården. En annan viktig del att beakta är eventuella förändringar av ansvarsförhållanden eller ändrade organisatoriska gränser av de nuvarande stadsdelsnämndområdena, vilket skulle förändra förutsättningarna för MAR- och MAS-organisationen.

En annan viktig fråga att hantera i beslut om en ny organisation är hur erfarenhets- och informationsutbytet ska ske mellan stadens egna MAS/MAR och entreprenörernas och de privata utförarnas samt hur uppföljning och granskning av avtal ska ske när MAS inte är MAS för all verksamhet. Dessa frågeställningar behöver klaras ut innan ett slutgiltigt ställningstagande tas. Kommunen måste följa upp att arbetsområdet för MAS inte blir för omfattande utan att det finns förutsättningar för MAS:arna att utöva det medicinska ledningsansvaret. Den kommunala MAS:en bör i organisationen få en fristående placering i stadsdelsdirektörens ledningsansvar.

Det måste tydligt framgå, även om de privata utförarna har egen MAS och har rätt att agera som myndighet, att rapportering/information alltid ska delges den nämnd som har tillsynsansvaret för verksamheten. Ansvaret måste vara tydligt vad gäller den MAS som är kommunalt anställd som myndighetsbevakare då den funktionen är nämndens garant för att verksamheten bedrivs utifrån gällande lagar.

§6 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. september månad.

§7 Anmälan av uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden uppföljning av utförare i kundvals-modellen för hemtjänst i ordinärt boende och lades till handlingarna.

§8 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

Bilaga § 8.

§9 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i oktober till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i oktober anmäldes och lades till handlingarna.

Bilaga § 9.

§10 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2010-10-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§11 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2010-10-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§12 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2010-10-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§13 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören påminde om heldagen tisdagen den 23 november inför verksamhetsplaneringen för 2011.

§15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde en skrivelse om narkotikaproblemen bland skolungdomar enligt följande.

Stockholmsenkäten 2010 visar att i staden har 16 % av pojkarna och 10 % av flickorna i årskurs 9 och 31 % av pojkarna och 25 % av flickorna i årskurs 2 i gymnasieskolan prövat narkotika. Jämfört med 2006 års mätning är det en ökning för pojkar i årskurs 9 och 2 samt en ökning för flickor i årskurs 2 i gymnasieskolan.

I Älvsjö är det lägre siffror i årskurs 9 jämfört med staden 2010 (11 % av pojkarna och 3 % av flickorna har prövat narkotika). I årskurs 2 på gymnasieskolan är det också lägre siffror för pojkar men för flickor är det samma värde jämfört med staden totalt . Det är alltså 26 % pojkar och flickor 25 % i år 2 i gymnasieskolan som prövat narkotika i Älvsjö.

I staden totalt har dessutom andelen pojkar i årskurs 2 i gymnasie-skolan som använt narkotika minst en gång under den senaste 4-veckorsperioden ökat från 7 % till 12 % sedan år 2006. Detta är nära nog en fördubbling av siffrorna i denna ungdomsgrupp.

I Älvsjö är det 2 % av pojkarna och 1 % av flickorna i årskurs 9 som 2010 har använt narkotika minst en gång den senaste 4-veckors-perioden. Motsvarande siffror för årskurs 2 i gymnasieskolan är 7 % pojkar och 6 % flickor. I bägge årskullarna är det lägre för pojkar och samma värde för flickor jämfört med staden totalt. Oavsett om vi har lägre eller högre siffror än staden totalt så är narkotikan ett allvarligt samhällsproblem som måste motverkas med tidiga och aktiva insatser. Flickornas situation i gymnasieskolan år 2 verkar särskilt allvarlig i vårt område.

Vi önskar svar från förvaltningen på följande frågor:

  1. Hur har andelen flickor och pojkar som prövat narkotika respektive som använt narkotika minst en gång under den senaste 4-veckorsperioden förändrats sedan år 2006, mätt i svar enligt Stockholmsenkäten?
  2. Har antalet anmälningar och utredningar om ungdomars narkotikaproblem förändrats de senaste åren?
  3. Vilka särskilda insatser gör förvaltningen för att motverka narkotikans utbredning i området?

§16 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2010-10-14 anmäldes och lades till handlingarna.