Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-03-24

Sammanträde 2011-03-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärende

3 Delegation till socialjouren och hemlöshetsjouren

Remissärenden

4 Svar på revisionsrapport om stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående

5 Yttrande över motion (2010:42) om satsning på ungdomar, fritid och nykterhet

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk månadsrapport

7 Anmälan av uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

8 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

9 Protokoll från förvaltningsgruppen

10 Protokoll från pensionärsrådet

11 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö-, och planfrågor

13 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

14 Protokoll från sociala delegationen

15 Rapport om anmälan enligt 24a § LSS, SOSFS 2008:11 (Lex Sarah)

16 Rapport om anmälan enligt SoL 14 kap 2 § SOSFS 2008:10 (Lex Sarah)

§1 Val av justerare och tid för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 29 mars.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2011-02-17 justerats den 23 februari.

§3 Delegation till socialjouren och hemlöshetsjouren

Beslut

Stadsdelsnämnden delegerar till socialjouren och hemlöshetsjouren att utanför kontorstid besluta i de i tjänsteutlåtandet uppräknade ärende-grupperna.

Ärendet

Stadsdelsnämndernas verksamhet upprätthålls av socialjouren och hemlöshetsjouren inom enheten för hemlösa utanför kontorstid. Dessa enheter står för hela handläggningen av ärenden istället för stadsdelsnämnden under kvällar, nätter och helger då förvaltningen är stängd. Socialförvaltningen har påtalat att stadsdelsnämnden måste besluta om delegation i de ärendegrupper som hanteras av socialjouren och hemlöshetsjouren. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar om delegation enligt förslag från socialförvalt-ningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2011. Dnr 1.1.107-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Svar på revisionsrapport om stöd för person som vårdare eller stödjer äldre närstående

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport om stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat tre stadsdelsnämnder för att bedöma om de och äldrenämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av insatserna för anhöriga till äldre.

Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten och instämmer i de förbättringsområden som åsyftas.

Anhörigkonsulentens uppdrag i Älvsjö har fram till den 31 mars år 2010 bedrivits i projektfrom, men är numer införlivad i den ordinarie verksamheten. Verksamheten är under utveckling och ett konkret arbete för att förbättra uppföljning och kontroll av verksamheten har påbörjats.

Förslag till beslut

Ordföranden, Karl Bern (FP), föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden i huvsak skulle godkänna förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut och anför därutöver följande.

Revisionsrapporten om stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående, visar hur svårt det kan vara att få målsättningar överförda från ord till praktisk verklighet om orden inte samtidigt följs av tydligt uppställda mål, planer på hur målen ska nås och av ökade resurser. Under förra mandatperioden, precis som under detta första år i förnyad majoritetsställning, har alliansen framhållit att det i första hand ska tillses att en äldre person ska ha möjlighet att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Eftersom väldigt många som på det sättet styrs över till att bo kvar i egna hemmet har ett ökande behov av insatser av olika slag, ökar enbart den målsättningen trycket på de anhöriga.

Dagens äldreomsorg är beroende av anhörigas insatser. Många äldre söker inte bistånd så länge de anhöriga orkar och kan sköta omsorgen. Kanske det t o m förekommer att ett biståndsbeslut väger in anhörigas insatser när behovsnivån fastställs. Många anhöriga klagar på att biståndsbedömningen tar för lång tid och att de själva med stora ansträngningar tvingas vårda sina äldre anhöriga medan de väntar på beslutet om bistånd. Ingen kan söka ett beslut i förväg på ett förväntat mående hos den äldre, inte ens vid tillstånd som faktiskt erfarenhetsmässigt kan förväntas, utan vårdbehovet bedöms först när det är akut, vilket gör att väntetiden vid biståndsbedömning ofta blir onödigt lång och svår.

Väsentliga insatser för att underlätta för personer som vårdar eller stödjer äldre närstående är att förkorta tiden från det biståndet söks tills det beviljas, att bistånd för kortare tid t ex två timmar per vecka kan ges med förenklad biståndsbedömning, att biståndsbedömningen görs generösare och att kriterierna för att få ett boende på t ex servicehus eller ett hem för vård och omsorgsboende, lättas upp. Verksamheterna skulle också kunna pröva att ligga i framkant för snabbare insatser genom att det ges möjlighet att förhandsbedöma eventuella kommande insatser för personer som redan är biståndsbedömda, men där man inser att det kommer att behövas fler insatser vartefter. Detta tror vi skulle kännas tryggt för många anhöriga.

Det är viktigt att man redan vid biståndsbedömningen lyfter fram de anhörigas behov. Frågan vad den anhörige tror sig behöva måste ställas tidigt, samtidigt som information om det stöd den anhörige har rätt till ges på ett tydligt sätt. I rapporten pekas det på brister vad gäller insamlad kunskap omanhörighetsstöd och insatsernas kvalitet. Det saknas även tillfredställandestatistik när det gäller uppgifter om biståndsbedömda insatser. Detta är områden som man måste fokusera på för att förbättra stödet för personer som vårdar eller stödjer äldre närstående.

Enligt förvaltningens svar på remissen har samverkan med frivilligorganisationer påbörjats. Det visar hur svårt det verkar vara att få planer omsatta i praktisk handling, samverkan med frivilligorganisationer har funnits med mycket länge i nämndens verksamhetsplanering.

Vi vill framhålla att kritiken som riktats mot nämnderna i Revisionskontorets rapport skyndsamt måste tas tillvara och omvandlas till goda förslag på hur stödet för personer som vårdar eller stödjer äldre närstående, ska planeras in i nämndernas äldreomsorg.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi ställer oss bakom de synpunkter som kommit fram för vidare förbättring och ser fram emot att ta del av utvecklingen lite längre fram. Vi vill dock betona att anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Tillräckligt med stöd och hjälp ska finnas för anhörigvårdare, oavsett kön, sexuell läggning, etniskt ursprung eller om anhörigvårdaren förvärvsarbetar. Anhöriga ska ha rätt till ett tidigt strukturerat samtal om sin situation och sitt behov av stöd. Anhöriga som vill ska ha rätt till professionellt stöd från psykolog eller kurator.

§5 Yttrande över motion (2010:42) om satsning på ungdomar, fritid och nykterhet

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (s) om satsning på ungdomar, fritid och nykterhet till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förstärka de drogförebyggande informationsinsatserna till barn och unga medborgare, organisera drogfria miljöer, ordna träffpunkter i samtliga stadsdelar, förstärka mängden vuxna uppsökare såsom fältassistenter, fritidsledare och andra i de områden där ungdomar vistas samt att särskilda pengar avsätts i stadens budget, som anvisas till föreningslivet för att bygga kontinuerliga verksamheter för drogfria ungdomsmiljöer och nykterhet.

Mycket av det som motionärerna efterfrågar genomförs av förvaltningen i samarbete med föräldrar, skola och polis. Älvsjö stadsdelsnämnd har vidare avsatt 155 tkr i föreningsbidrag som kan ansökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller organiserar andra former av aktiviteter riktade till bl.a. barn och ungdomar. Förvaltningen har därför inget att invända mot att särskilda pengar avsätts i stadens budget, som anvisas till föreningslivet för att bygga kontinuerliga verksamheter för drogfria ungdomsmiljöer och nykterhet.

Förslag till beslut

Ordföranden, Karl Bern(FP), föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi instämmer i motionärens ambition att staden ska satsa på ungdomars fritid och nykterhet. Särskilt vill vi betona att det finns behov av att utveckla meningsfull fritid för unga i allmänhet och i synnerhet för unga under 15 år i Älvsjö. I Älvsjö finns två mötesplatser för unga under 15 år som inte är helgöppna vars verksamhet endast går ut på att ungdomar ska ha en plats att träffas på. Syftet är inte att ge unga möjligheter att utveckla personlig kompetens och färdigheter och introducera dem till ett demokratiskt deltagande. Vi tvivlar på om den typen av mötesplats kan sägas utgöra någon skyddsfaktor. Vi oroas därför att forskning visar att mötesplatser utan ordnad verksamhet kan öka negativa nätverksbildningar.

Det är också viktigt att lyfta in föreningslivet aktörer som skapar meningsfull fritid i Älvsjö och på så sätt bidrar till ökande skyddsfaktor bland unga i våra områden. Föreningslivet är ett viktigt komplement inte minst med tanke på att det är en begränsad andel ungdomar som går till kommunala mötesplatser medan föreningslivet fångar upp en bredare grupp unga. För stadsdelsnämnden gäller det därför att göra det attraktivt för kultur och idrottsföreningar som verkar i Älvsjö. Därför behövs bidragen till kultur och föreningsbidrag öka och därför behövs kultursekreterare finnas i Älvsjö.

§6 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. februari månad.

§7 Anmälan av uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende utfört av Jessys Assistans till handlingarna.

§8 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.146-2011.

§8 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2011-03-17 anmäldes och lades till handlingarna.

§9 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2011-03-16 anmäldes och lades till handlingarna.

§10 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö-, och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2011-02-23 anmäldes och lades till hand-lingarna.

§12 T.f. stadsdelsdirektören informerade om följande.

Vårstädning

Trafikkontoret och stiftelsen Håll Sverige Rent genomför under vecka 17 vårstädning i stadens parker, torg och skolgårdar. Tidigare år har förskole- och skolbarn varit engagerade i vårstädningen. I år

ska man även försöka engagera så många invånare som möjligt i stadsdelarna för att sedan bjuda in till en vårstädfest. Förvaltningen planerar att avsluta vårstädningen med en fest i Kristallparken.

Ljusruset

Den 14 april äger ljusruset rum då tre motionsspår (Älvsjöspåret, Grimstaspåret och Granholmsspåret) tävlar om bättre belysning. Vinner gör den slinga som har flest deltagare. Arrangör är trafikkontoret tillsammans med Fortum.

Hundrastområden

Älvsjö miljöråd har i en skrivelse uppmanat nämnden att göra en översyn av befintliga hundrastområden. Älvsjö miljöråd anser framförallt att Solbergaskogen bör utgå som hundrastområde eftersom den har höga naturvärden med mycket vilt och många besökare som inte vill ha lösspringande hundar. Juridiska avdelningen utreder vad som gäller för hundrastområden. Förvaltningen avvaktar juridiska avdelningens utredning.

§13 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Inga frågor från nämndens ledamöter och ersättare.

§14 Protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2011-02-17, 2011-02-28 och 2011-03-17 anmäldes och lades till handlingarna.