Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-04-19

Sammanträde 2011-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt
anslutning Läs mer... till den öppna frågestunden.

Kl 18.00
Information om anhörigstöd.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Underlag för budget för 2012 med inriktning för 2013 och 2014. Älvsjö stadsdelsnämnd

4 Bidrag till det lokla förenings- och och kulturlivet 2011

Remissärenden

5 Yttrande över motion (2011:15) om avgiften till familjerådgivning

6 Yttrande över motion om nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden

Anmälningsärenden

7 Ekonomisk månadsrapport

8 Anmälan av uppföljning av ramavtal vid Blomsterfonden, Svalnäs äldreboende

9 Anmälan av uppföljning av ramavtal vid Långbrogården

10 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

11 Anmälan av delegationsbeslut

12 Protokoll från förvaltningsgruppen

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från handikapprådet

15 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

Dnr 2.2.2.431-2011
Omedelbar justering

19 Gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst)

Dnr 2.2.1.173-2011
Omedelbar justering

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske torsdagen den 28 april.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2011-03-24 justerats den 29 mars.

§3 Underlag för budget för 2012 med inriktning för 2013 och 2014. Älvsjö stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Långsiktigheten i stadens planering ska förstärkas genom att nämndernas analys av utvecklingen även för år två och tre ska ha större tyngd. Planeringen ska utgå ifrån Stockholms stads vision 2030.

Älvsjö fortsätter att växa. Bygget av nya Älvsjö centrum har påbörjats och skapar möjligheter för fler företag, jobb och besökare de kommande åren. En växande befolkning och förändringar i befolkningsstrukturen ställer nya krav på stadsdelens service. Utbyggnad av förskolan planeras. En långsiktig planering för äldreomsorgen som tar hänsyn till äldres önskan att bo kvar hemma med hemtjänst och hemsjukvård, trygghetsboenden och krav på ökad kvalitet i vård- och omsorgsboenden, arbetas nu fram. Därutöver presenteras strategiska satsningar för att öka kvaliteten inom nämndens verksamheter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 mars 2011. Dnr 1.1.145-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningen förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) deltog ej i beslutet.

Reservation

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. I huvudsak godkänna underlag för budget för år 2012 med inriktning för åren 2013-2014 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

2. Att därutöver komplettera underlag till budget för år 2012 med inriktning för åren 2013-2014 enligt följande:

- Andelen förskolebarn kommer att kraftigt öka under budgetperioden vilket innebär att arbetet med att öka antalet förskoleplatser måste intensifieras. Det är inte önskvärt att nya förskoleplatser endast skapas genom att sätta upp nya baracker vid redan existerande förskolor. Nämnden måste planera för och ha beredskap för att kunna ta emot samtliga förskolebarn inom stadsdelen. Det är inte ansvarigt att kalkylera med att nuvarande andel privat drivna förskolor kommer att vara oförändrade. Under perioden måste personaltätheten öka i förskolan och andelen förskollärare öka.

- Älvsjö är en stadsdel som snabbt växer med nya bostäder och fler invånare. Detta faktum innebär att arbetet med stadsdelens gröna ytor blir än viktigare. Under budgetperioden ska arbetet med stadsdelens parker, skogar och övriga grönytor prioriteras.

Vidare ser stadsdelsnämnden följande frågor som strategiskt viktiga för åren 2012-2014 och väsentliga att arbeta med:

- Säkerställa att nya Älvsjö centrum blir attraktivt för alla samhällsmedborgarna och ett föredöme när det gäller miljövänliga transporter.

- Skapa trafik-, hälso- och miljösäkra förskolor och skolor.

- Satsa på miljömärkt mat i förskolor och äldreomsorg.

- Minska barngrupperna i förskolan.

- Undersöka möjligheterna att starta ett ungdomsråd.

- Arbeta för mer inflytande inom stadsplaneringen och bättre demokratiska planprocesser.

- Undersöka möjligheterna att inrätta ett stadsmiljöråd i Älvsjö.

- Inrätta tjänst för miljösamordnare och agenda 21- ansvarig.

- Inleda bygget av ny idrottshall.

- Verka för att arbetet med Förbifarten stoppas och att resurserna till motorleden, i stället används till utbyggnad av kollektivtrafik.

Särskilt uttalande

Ledamoten Olle Andretzky m fl (M), ordföranden Karl Bern m fl (FP) och ledamoten Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Omsorgen om våra äldre och handikappade har utvecklats mycket under de senaste åren. Äldre och handikappade ställer, med rätta, allt högre krav på den omsorg de får och att kunna välja är för de flesta en naturlig del av livet oavsett om det gäller skola, sin egen lunch eller hemtjänst och boende.

Det är en utveckling vi bör bejaka och underlätta. Många har i dag goda idéer och initiativ som på olika plan förbättrar äldre och handikappomsorgen och det måste tas till vara. Få faktorer är så utslagsgivande för en god omsorg som att ha rätt värderingar och inställning. Det gäller hur ett boende rent praktiskt är byggt och anpassat dels hur möten mellan människor, äldre och handikappade och personalen i omsorgen, fungerar.

Den gemensamma värdegrunden för Stockholms äldreomsorg som nyligen antagits av kommunfullmäktige är en tydlig politisk signal om att bemötande är helt centralt för en väl fungerande äldreomsorg. Denna signal behöver nu omsättas i handling i alla delar av äldreomsorgen, från stadens förvaltningar via chefer i offentlig som privat regi till de som arbetar allra närmast våra äldre. En värdig omsorg anpassad efter varje människas unika behov gör det möjligt att åldras behagligt och att fortsätta att leva det liv man önskar långt upp i åldern.

Vad vi nu anfört bör naturligtvis också gälla handikappomsorgen.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi deltar inte i beslutet om budget 2012 med inriktning 2013-2014 med hänvisning till att vi har helt andra ekonomiska förutsättningar för den verksamhet vi skulle ha bedrivit om vi hade haft majoritet.

Vi socialdemokrater tror på politikens betydelse för allas möjlighet att bestämma om sina egna liv. Vi tror på människors förmåga att sluta sig samman och besluta om gemensamma lösningar. Det är grunden för ett civiliserat samhälle. I Stockholms finns resurserna att erbjuda alla människor en välfungerande välfärd och stöd från samhället utifrån behov. För att åstadkomma detta behövs gemensamma lösningar, inom ramen för ett offentligt finansierat system. Stockholmarna – Älvsjöborna – ska kunna välja den lösning som passar honom eller henne bäst men eftersom betalningsvilja och betalningsförmåga inte är samma sak måste vi säkerställa att valfriheten inom den kommunalt finansierade välfärden verkligen gäller alla.

Vi vill bryta alliansens negativa inställning till egen-regi-verksamhet och deras stor­skaliga satsningar på att sälja ut och avveckla denna. Vi vill satsa våra gemen­samma resurser på att behålla och utveckla kommunens egna verksamheter. Enheterna ska arbeta med en realistisk budget och kunna ta ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare. Vi socialdemokrater har högre ambitioner än den moderatstyrda alliansen. Vi sätter kvalitet i välfärden först. Det handlar om barnen i förskolan, de äldres trygghet och ungdomarnas väg mot vuxenlivet. Det handlar om utsatta vuxna och barn och om oss som har det bra. Det handlar att gemensamt bygga en stadsdel – en stad – som håller ihop och som är till för alla.

Älvsjö är en av de stadsdelar i Stockholm som växer allra mest. För att använda ett slitet uttryck, Älvsjö växer så det knakar. Prognoser pekar på att det 2020 kommer att bo närmare 30000 personer här och fram till 2030 förväntas det bo 35000 personer. I Älvsjö Centrum byggs bostäder och bostadsbyggandet i Solberga tar fart när elledningen som nu skär genom stadsdelen inom kort kan läggas ner i tunnel. En ökad befolkning innebär förändringar i åldersstrukturen och Älvsjö måste planera för att möta en högre efterfrågan på kommunala verksamheter som förskola, skola, fritidsaktiviteter, kultur, social välfärd, mötesplatser av olika slag, äldreomsorg, mm, mm. Då duger det inte att likt alliansen möta detta med minskade resurser och besparingar. Tvärtom behövs satsningar för att möta människors behov och garantera hög välfärd för Älvsjös medborgare.

Med en socialdemokratisk budget hade förvaltningen fått i uppdrag att utarbeta ett underlag för budget 2012 och inriktning för 2013 0ch 2014 med följande mål och uppdrag:

Förskolan

· Förskolan ska ge alla barn en god förberedelse inför skolgången

· Barngruppernas storlek ska minskas utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år.

· Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas till 100 procent, så att alla barn får förskoleplats i Älvsjö inom tre månader från ansökan

· Formerna för föräldrainflytande och kommunikation mellan förskolan och föräldrarna ska utvecklas och förbättras. Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar till barn i behov av stöd.

· Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras både i kommunala och privata förskolor.

· Det måste bli fler förskolelärare i förskolan. En kontinuerlig utveckling av verksamheten ska genomföras och personalen ska erbjudas kompetensutveckling för att stimuleras och utvecklas i sitt arbete.

· Särskilda satsningar kring språkutveckling och flerspråkighet i förskolan ska genomföras

· Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet

· Genomföra en uppföljning av vilka konsekvenser vårdnadsbidraget innebär för barnen och för förskoleverksamheten

Barn och unga

· Älvsjö stadsdelsnämnd ska erbjuda barn och unga en bred fritidsverksamhet för olika åldrar, behov och intressen

· Den öppna förskoleverksamheten och parklekarna ska vara öppna för alla och verksamheten ska utökas med fokus på att nå fler besökare

· Kristallparken i Solberga ska utvecklas till en upplevelselekpark

· Bygga upp två träffpunkter av ungdomsgårdkaraktär med början i Solberga

· Ungdomars inflytande över den egna vardagen ska öka

· Alla barn som vill ska få åka på kollo

· Arbetsformer för att öka ungdomars delaktighet och inflytande över den egna vardagen ska utarbetas

· Finna platser och former för ungdomsgårdsverksamhet för yngre ungdomar i Älvsjö

Äldreomsorg

· Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll

· Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras

· Kvalitet i all omsorg ska säkras och garanteras

· De lokala pensionärsråden och förtroenderådens ställning och inflytande ska stärkas

· Inleda samverkan med Stockholms fastighetsägare för att underlätta äldres boende i det ordinarie bostadsbeståndet

· Skapa fler dagverksamheter och träffpunkter för äldre. Öka tillgängligheten för träffpunkterna så att även äldre med sämre hälsa och funktionshinder kan delta

· Bevara och utveckla Älvsjö servicehus och dess restaurang utifrån ett ”Hälsokökskoncept” med ekologisk och närproducerad mat som kan beställas från en a’ la carte-meny

· Pröva ett system med ”matcheckar” till de äldre för att möjliggöra för äldre att fortsätta gå ut och äta och träffa andra

· Delta i äldrenämndens arbete med att utforma tydliga kvalitetskriterier som innefattar så väl brukarupplevelser som professionella bedömningar och andra nyckeltal för äldreomsorgen. Äldre ska aldrig uppleva tvång att bo kvar i eget boende

· Så väl verksamheter i egen regi som upphandlade verksamheter ska granskas regelbundet och noggrant utifrån kvalitetskriterierna. Verksamheter med undermålig kvalitet ska omedelbart avkrävas åtgärder. Avtal med privata utförare ska vara möjliga att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter mot avtalet

· Kvaliteten inom äldreboenden ska utvecklas genom försök med mätning av brukartid effektiviserad schemaläggning och en översyn av administrativa rutiner

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

· Alla ska ha möjlighet till eget boende och arbete/sysselsättning

· Kvalitet i all omsorg ska säkras

· Verksamheten vid Hantverkscaféet Rondellen ska stärkas och utvecklas

· Tillgänglighetsarbetet inom det lokala handels- och serviceutbudet ska stimuleras

· Samverkan med handikapporganisationerna ska stärkas

· Intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering

· Träffpunkter som ökar möjligheterna till aktivitet och delaktighet ska utvecklas

· Meningsfull och individuellt anpassad daglig verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning

Individ och familj

· Alla barn och unga som lever i riskzonen, och deras familjer, ska tidigt uppmärksammas och i samverkan med andra aktörer ska de erbjudas tidiga insatser

· Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för att på så vis minska antalet personer i utsatta situationer

· Samverkan med polis, rättsvårdande myndigheter och psykiatrin ska öka

· Skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka

· Utredningskapaciteten ska utökas och vi vill ge utökade resurser till placeringar

· Utveckla och stärka upp Nätverkshuset så att deras samarbete med mödravårdscentral och barnavårdscentral i samverkan med landstinget, kuratorer och socialpedagoger blir ett förebyggande stöd för småbarnsföräldrar och deras barn och samt för unga

Ekonomiskt bistånd

· Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska

· Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt

· Antalet arbetslösa med ekonomiskt bistånd som får hjälp tillbaka till arbetslivet ska öka

· SL-kortet ska inkluderas i levnadsomkostnaderna

· Utveckla det förebyggande arbetet i stadsdelen för att minska behovet av ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder

· Alla som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom fem arbetsdagar ha en individuell handlingsplan som syftar till inträde på arbetsmarknaden

· Sommarjobb för ungdomar ska öka

· Samverkan med Jobbtorgen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning ska stärkas

· Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektrum av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser

Kultur, Föreningsliv, Konsumentvägledning

· Kulturutbudet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga

· Samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka

· Kultursamordnaren återinförs i syftet att stärka det lokala kulturutbudet och utbytet med skolan

· En kultursatsning ska genomföras på träffpunkterna och Ungdomens Hus

· Arbete ska inledas för att nå de barn, unga och äldre som inte själva hittar till det lokala kulturutbudet

· Stadsdelsnämnderna skall utveckla verksamheten med konsumentrådgivning

Miljö, Stadsmiljö, Trygghet

· Älvsjöborna ska uppleva ökad trygghet i sin stadsdel

· Det ska vara renare och snyggare på gator, torg och i parker

· Älvsjös park- och naturområden ska vara attraktiva, trygga och bidra till livskvaliteten för invånare och besökare

· Hålla motionsspår, promenadvägar och parker öppna, tillgängliga och trygga för alla

· Ta fram förslag på områden som passar till hundrastgårdar

· Arbeta för framtagande av en ny resursfördelningsnyckel som tar hänsyn till stadsdelar med stora naturområden

· Skydda Solbergaskogen mot exploatering

· Noga följa och delta i diskussioner och planering av framtida kollektivtrafikdragningar

· Fortsatt verka för Älvsjövägen helt eller delvis i tunnel

Flyktingmottagande, Lokal demokrati, Integration och jämställdhet

· Introduktionen ska utgå från individuella förutsättningar och leda till en god och snabb integration i samhället

· På försök starta ett mentorsprogram inom flyktingmottagandet

· Ökat demokratiskt deltagande bland medborgarna i Älvsjö

· Ökat genomslag av medborgarperspektiv i verksamheterna

· Handlingsplaner för ökad jämställdhet och mångfaldsplaner ska hållas aktuella och uppdaterade

· Återuppta projektet Bryggan, eller jämförlig verksamhet, i Nätverkshuset.

· uppmuntra människors engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna kring stadens uppgifter och åtaganden

· I all barn- och ungdomsverksamhet aktivt arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor

Särskilt uttalande

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Om vi hade haft majoriteten så hade vi haft andra ekonomiska förutsättningar. Därför lägger vi detta särskilda uttalande där vi beskriver vår budget i text. Därför att våra ekonomiska villkor är helt annorlunda deltar vi inte i beslutet av ärendet.

Förskolan

Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. Förskolan lägger, tillsammans med föräldrarna, grunden till flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Vårdnadsbidraget ska tas bort. Det är en kvinnofälla och minskar möjligheterna för barn i familjer som inte är etablerade på arbetsmarknaden att lära sig svenska inför skolstart. I vår budget ger vi mer till områden där barn har större behov, för att främja likvärdighet och motverka skillnader i uppväxtvillkor. Idag är det för stora skillnader i kvalitet mellan förskolorna enligt förskoleinspektörerna.

Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. Det ökande antalet skolor som förskolorna ska samverka med har gjort det svårare att ge alla barn en organiserad övergång mellan förskola och skola. Det är ett negativt resultat av det så kallade fria skolvalet.

Möjligheten att ha en helhetssyn på barns bästa är störst om grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna. Då kan samverkan mellan förskolan och skolan utifrån det livslånga lärandet återupptas i full skala. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov och de ska garanteras en väl förberedd övergång till skolan. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan. Genusperspektivet ska integreras i det pedagogiska arbetet. Handledning och kompetensutveckling inom genuspedagogik ska finnas.

Förskolan ska arbeta med miljöfrågor och matlagning i egna kök eftersträvas. Brandsäkerheten ska uppmärksammas. Alla barn ska kunna lära sig simma, cykla och åka skridskor och regelbundet få ta del av professionell kultur. Personalen ska få utbildning om risk- och skyddsfaktorer samt om hedersrelaterat liv.

Verksamhet för barn och ungdom

Barn och unga har rätt till en kreativ fritid som uppmuntrar eget skapande och medbestämmande. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar. Parklekar och öppna förskolor behöver byggas ut. Utomhuspedagogiken ska utvecklas och personalen ha adekvat utbildning.

Resursfördelning och genuspedagogik ska säkra att verksamheten är lika attraktiv för flickor som för pojkar. Motion och rörelse ska främjas. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv. Ungdomsråd med egen budget eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas.

Kolloplats ska finnas för alla barn 9-16 år som söker kollo. Sänkta avgifter för kollo gör det möjligt för fler barn i familjer med låga inkomster att kunna vara med. Barn med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att vara med i ordinarie fritidsverksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Stadens kulturpolitik ska stärkas där den är som svagast och det är framförallt i förorterna. Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska hjälpa verksamheterna att kunna ta del av kultur i olika former.

Barn, unga och äldre ska få mer tillgång till kultur och även inflytande över hur pengarna används. Genom att vi återinför SL-kortet i normen för ekonomiskt bistånd kan fler besöka Stadsmuseet och Kulturhuset. Konsumentvägledning ska finnas med riktade insatser till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Föreningslivet behöver samlingslokaler som kan hyras till rimliga priser. Behovet att utöka antalet föreningstavlor inventeras. Anslagen till föreningar fördelas jämställt och i förorterna ges ökade anslag. Huvuddelen av stödet till etniska organisationer överförs från kulturnämnden till stadsdelsnämnderna, som har största kunskapen om föreningslivet inom detta område.

Äldreomsorg

Äldre är medborgare med behov och inte kunder på en äldremarknad. Kommunal hemtjänst och kommunala boendealternativ ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Konkurrensutsättningen stoppas. Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Äldres rättigheter ska stärkas utifrån en helhetssyn. Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i omsorgen och boendet. Erfarenheter ska tas tillvara till exempel genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Råden ska ges goda förutsättningar till insyn och påverkan.

Personaltäthet, kontinuitet, dokumentation och utbildning måste förbättras. Bemanningen på demensboenden utökas, så att demenssjuka aldrig riskerar att lämnas ensamma. Hemtjänsten får mer resurser för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Arbetsmiljön ska vara så god att våra anställda orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Förebyggande insatser är viktiga. Det sociala innehållet i äldreomsorgen utökas genom mer kultur och rörelse. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs bättre tillgänglighet. Äldre ska ha en individuell genomförandeplan med sociala aktiviteter utifrån individens behov. Kvaliteten i dagverksamheter ska höjas. Maten bör i möjligaste mån lagas på plats i hemmet och i äldreboenden, för att stimulera matlust, hälsa och välmående. Munhälsan ska uppmärksammas.

Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

Nedläggningen av servicehusen stoppas. Tillsammans med kollektivhus, seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende ger servicehus bra möjligheter för äldre att få ett boende som passar. Höga kostnader för trygghetsboende jämfört med servicehus innebär sannolikt att äldre med låg inkomst inte har råd att bo i trygghetsboende, vilket är oacceptabelt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Personer med funktionsnedsättningar är medborgare med behov och inte kunder på en marknad. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till privatisering av sin egen gruppbostad, vilket är förhållandena idag. Konkurrensutsättningen stoppas.

För att klara en god och jämställd omsorg, stöd och service krävs att bemanningen är tillräcklig och att insatser samordnas. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande och som inte bygger på konkurrensutsättning.

Rätten till bostad är grundläggande men idag är bristen på både gruppbostäder och servicebostäder akut. Förutsättningar att bygga särskilda boenden ska därför noga prövas i alla projekt utifrån hela stadens behov. Det behövs ett nytänkande när det gäller bostäder och dagverksamheter för yngre personer. Storleken och utformningen av bostäder ska anpassas till behoven för olika funktionsnedsättningar. Gemensamma ytor ska inte belasta hyran i gruppbostäder, eftersom merkostnader pga. funktionsnedsättning inte ska belasta hyran.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet kan fler personer i gruppbostad utvecklas. Brukarråd och brukarrevisioner ska utökas. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen. Alla stadsdelsnämnder ska ha enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer, vilket omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Det ska vara lätt att få hjälp och stöd akut och i en vårdkedja för att säkra stödet så länge det behövs.

Förebyggande och tidiga insatser för att minska barnfattigdom och barns ohälsa prioriteras, exempelvis genom att starta familjecentraler. Föräldrautbildning och gruppstöd för barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa erbjuds. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ges i samverkan med förskola, skola och landstinget. Barn i familjehem får utökat stöd. Budgeten för barnavården förstärks så att den ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Hemlösheten ska bort genom en stor satsning i hela staden, där stadsdelsnämnderna spelar en viktig roll. Narkotikan ska bekämpas och Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program förverkligas. Drogförebyggande arbete utökas. Samverkan med vårdcentralerna utvecklas. Samordnade vårdplaner i dialog med den enskilde ska utvecklas för att tillgodose samlade behov. Sprututbyte ska genomföras. Öppenvård för kvinnors behov ska finnas. Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska få stöd i boende, sysselsättning och fritid. Planer för boende ska göras för alla som idag bor på hem för vård eller boende.

Stadsmiljö med Agenda 21

Lokala strategier för hållbar utveckling utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. En lokal Agenda 21-funktion inrättas. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om frågor som rör deras vardag, exempelvis planer att bygga bostäder på skolans mark. Staden ska i ökad utsträckning arbeta med områdesplanering och omvänd planprocess. När människor är delaktiga blir planeringen bättre och antalet överklaganden minskar. Därmed går byggprocessen smidigare och det blir lättare att klara målen.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med bra möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas och åtgärdas i samverkan med boende och berörda förvaltningar. Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Bostadsnära grönområden är grundläggande för en god folkhälsa. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna.

Fastighetsnära insamling och återbruk ska uppmuntras genom information och råd.

Flyktingmottagande

Det är skamligt att flyktingar som får en fristad i Sverige inte har ett tryggt boende. Staden måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade och gömda sökas upp så att de får tillgång till förskola och skola.

När staten den 1 december 2010 övertar ansvaret för introduktionen återstår ett ansvar för staden när det gäller svenska för invandrare och samhällsinformation. Stadsdelsnämndernas ansvar minskar. Flyktingarna ska få god praktisk och social hjälp för att snabbt komma in i samhället. Vuxna måste få jobb och barnen börja i förskola och skola. Ett barnperspektiv ska alltid finnas med. Flyktingar med nedsatt arbetsförmåga ska få det stöd de behöver.

Ekonomiskt bistånd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vi står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd och bland annat införa rätt till Internetuppkoppling i normen. Nuvarande riktlinjer slår hårt mot utsatta människor. Försämringar i sjukförsäkring och a-kassa tvingar folk att söka försörjningsstöd.

Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt om det finns ett långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi också SL-kortet i normen och de fattigaste slipper den stadsdelsarrest som den borgerliga majoriteten har infört. Barnkonsekvensanalyser ska genomföras exempelvis när det uppstår hyres- och elskulder. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av i deras hem.

Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. De som får mer än tillfälligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga mammor som behöver särskilda insatser ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag, så att övriga verksamheter inte trängs ut när behoven av ekonomiskt bistånd ökar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbete och självförsörjning är grundläggande för att kvinnor och män ska kunna leva ett självständigt liv. Vår politik innebär fler kommunala jobb. Vissa av de nya jobben ska vara traineeanställningar för unga och personer med funktionsnedsättningar.

Ingen ungdom eller ung vuxen ska vara långtidsarbetslös. Fler flickor och pojkar ska få sommarjobb. De som har svårt att på egen hand skaffa sommarjobb ska få hjälp att söka och ska kunna få sommarjobb via staden.

Målet med arbetsmarknadsinsatserna är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Arbetsträning ska erbjudas som förberedelse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete är en möjlighet att komma vidare efter arbetsträning. Sociala kooperativ är ett alternativ för vissa hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. Fem stadsdelsnämnder får ansvaret att samordna starten av fem kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Kooperativen är en resurs för hela staden

§4 Bidrag till det lokla förenings- och och kulturlivet 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer till en sammanlagd kostnad av 155 000 kronor enligt följande fördelning och villkor angivna i föreliggande tjänsteutlåtande:

1. Älvsjö AIK Fritid 12 tkr

2. Reform och autenticitet i Stockholm (RAFS) 0

3. Brännkyrka Hembygdsförening 15 tkr

4. PRO Älvsjö-Herrängen 30 tkr

5. PRO Solberga 14 tkr

6. SPF Brännkyrka 15 tkr

7. Förtroenderådet Älvsjö servicehus 10 tkr

8. Intresseföreningen Blomsterfonden Liseberg 10 tkr

9. Stockholms läns dövas pensionärsförening (SLDP) 0

10. RSMH Solbergagården 0

11. Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn

(DHB Östra) 2 tkr

12. De handikappades Riksförbund (DHR) Söder om

Söder 0

13. Café Hållihop 2 tkr

14. Solberga Bollklubb 6 tkr

15. Föreningen Herrängens gård 7 tkr

16. Musikklubben Herrängens gård/Skärholmens gård 9 tkr

17. Älvsjö AIK, Skidorientering 5 tkr

18. Älvsjö Konstförening 2 tkr

19. Älvsjö IOGT-NTO 4 tkr

20. Långsjö fastighetsägareförening 3 tkr

21. Långbro Villaförening 4 tkr

22. Stockholms Naturskyddsförening 5 tkr

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2011 avsatt 155 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktions-nedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorgani-sationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 22 ansökningar om totalt 289 850 kronor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 20 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 155 000 kronor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2011. Dnr 5.9-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp frågan om återremiss och fann att nämnden beslutat att ärendet skall avgöras idag. Därefter ställde han förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. I huvudsak godkänna förslaget men med den förändringen att Reform och autenticitet i Stockholm (RAFS) tilldelas 5 tkr och PRO Älvsjö-Herrängen tilldelas 25 tkr.

2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att undersöka orsakerna varför vissa föreningar inte ansöker om bidrag.

Det lokala föreningslivet utgör en viktig del av lokalsamhället och det är positivt att stadsdelsnämnden kan bidra till detta arbete. Det är dock viktigt att pengarna fördelas hyfsat rättvist och inte bara till redan etablerade organisationer. I förslaget till beslut kan konstateras att föreningar som arbetar med äldrefrågor föreslås få mer än hälften av den sammanlagda bidragssumman. Samtidigt saknas ansökningar från ett antal stora och viktiga föreningar som i huvudsak arbetar med barn och ungdomar.

En nystartad förening som inte föreslås få något bidrag är Reform och autenticitet i Stockholm (RAFS). Avslaget motiveras med ett lågt medlemsantal i Älvsjö. Samtidigt föreslås en traditionell förening som Älvsjö IOGT-NTO få bidrag trots att de har ungefär lika många medlemmar i Älvsjö som RAFS. RAFS verksamhet är värdefull för Älvsjö och de bör få ett bidrag på 5 tkr för 2011.

Reservation

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämnandens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förstag till beslut

Att återremitera ärendet

Att därutöver ge förvaltningen i uppdrag att beakta följande synpunkter

Att organisationer som har medlemmar eller riktar sin verksamhet till funktionshindrade inte kan vara så väldigt många till antal. Nyttan och behovet kan vara väl så stort i alla fall.

Antalet medlemmar inom området i Älvsjö i kontrast till föreningen är inte alltid rättvist. En länsförening kan inte vanligtvis ha hög andel medlemmar i Älvsjö.

Att ha väldigt mycket medlemmar inom Älvsjöområdet, att antalet till exempel överstiger 2400 medlemmar i Älvsjö, borde vara en mycket stark anledning till att ge fullt stöd om ansökan i övrigt är god.

Förvaltningen borde också prioritera kultur. Det borde man göra dels genom att vara extra generös mot kulturutövare men också genom att i framtiden fundera över hur man kan rikta sin information om utlysta medel till kulturutövare/föreningar/organisationer i området.

Till sist vill vi att förvaltningen kan vara generösare i utdelningen av föreningsbidrag.

§5 Yttrande över motion (2011:15) om avgiften till familjerådgivning

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion av Roger Mogert (S) om avgiften till familjerådgivning till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Familjerådgivning i Stockholms stad bedrivs av stadens egen byrå samt av privatpraktiserande rådgivare. Kommunfullmäktige har beslutat om höjning av besöksavgiften från 250 kronor per par och besökstillfälle till 450 kronor.

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

· avgiften för familjerådgivningen sänks till i första hand 250 kronor

· kostnader och konsekvenser av en avgiftsfri familjerådgivning utreds.

Förvaltningen menar att en kartläggning i första hand bör genomföras av om antalet par och besökstillfällen har minskat sedan besöks-avgiften höjdes innan ställning tas till om avgiften ska förändras.

Älvsjös stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteut-låtande daterat den 5 april 2011-04-05. Dnr 1.5.1.85-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag till beslut.

§6 Yttrande över motion om nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande som svar på remissen.

Vi håller med motionären om att det gamla operahuset bör ersättas med ett nytt operahus med flera scener.

Vi håller inte med motionären om att det nya operahuset förläggs till något område i ytterstaden utan anser att huset bör vara beläget i Stockholms innerstad gärna med sjökontakt och med ett slags operatorg kring huset. Goda kommunikationer är också en förutsättning.

Vi tror att om Stockholms stad, Stockholms läns landsting och näringslivet bidrar till finansieringen kan detta påskynda Statens åtagande att skapa ett nytt operahus.

Den genomsnittlige besökaren på operan är en högutbildad kvinna + 55. Av detta framstår det som angeläget att opera och balettkonsten breddas genom att lämpliga mindre produktioner förläggs till ytterstaden gärna i skolor och andra lokaler. Inget hinder finns att operan liksom Metropolitan opera sänder ut sina föreställningar på storduk, något som är mycket populärt.

Genom detta yttrande är motionen besvarad.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion av Malte Sigemalm (S) om nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Enligt motionären är Stockholms Operahus utifrån sett en ståtlig byggnad men gammal och nedsliten som inte uppfyller dagens krav på en modern fungerande fastighet. De önskemål som framförts om ett nytt operahus i Stockholm är därför helt befogade. De diskussioner som idag förs är att ett eventuellt nytt operahus planeras inom tullarna.

Förvaltningen är positiv till motionärens förslag att ett nytt operahus inte låses till en placering i innerstaden. Förvaltningen menar att en kartläggning med fördel kan göras av om ett eventuellt nytt operahus kan placeras i ytterstaden. Tillgängligheten med kollektiva färdmedel bör då särskilt beaktas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2011. Dnr 1.5.1.110-2011.

Förslag till beslut

Ledamoten Olle Andretzky m fl (M), ordföranden Karl Bern m fl (FP) och ledamoten Evy Kjellberg (C) lade fram ett förslag till yttrande och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens

förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt ledamoten Olle Andretzkys m fl (M), Karl Berns m fl (FP) och ledamoten Evy Kjellbergs (C) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

§7 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet till och med mars månad.

§8 Anmälan av uppföljning av ramavtal vid Blomsterfonden, Svalnäs äldreboende

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger uppföljning av ramavtal vid Blomsterfonden, Svalnäs äldreboende, till handlingarna.

Ärendet

Uppföljning av ramavtal vid Blomsterfonden, Svalnäs äldreboende, anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.2.1.164-2011.

§9 Anmälan av uppföljning av ramavtal vid Långbrogården

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger uppföljning av ramavtal vid Långbrogården till handlingarna.

Ärendet

Uppföljning av ramavtal vid Långbrogården anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.2.1.167-2011.

§10 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.172-2011.

§11 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i mars 2011 till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i mars anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.1.174-2011.

§12 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2011-04-14 anmäldes och lades till handlingarna.

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde 2011-04-14 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2011-04-14 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningarna från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2011-03-30 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Övrigt från verksamheten

T.f. stadsdelsdirektören informerade om följande.

Kvalitetsutmärkelsen

Långbrogården har anmält intresse för att delta i kvalitetsutmärkelsen i år.

Inspektion av förskolorna

Stadens förskoleinspektörer har besökt tre resultatenheter i stadsdelen och resultatet kommer att redovisas i en rapport före sommaren. Även Skolinspektionen har genomfört en undersökning av alla förskolor i stadsdelen. De har träffat en personal och en förälder på alla förskolor. Dessutom har de träffat samtliga förskolechefer, t.f. stadsdels-direktören som tillika är chef för barn och ungdom samt två politiker. Även Skolinspektionen kommer att presentera resultatet av sin under-sökningen i en rapport.

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Viktor Morawski (MP) undrade vad Älvsjö egentligen vann vid tävlingen Ljusruset den 14 april. Är det reparation av befintlig belysning eller är det ny belysning i det långa spåret? Förvaltningen återkommer med besked.