Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-10-27

Sammanträde 2011-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden.

Kl 18.00
Information om Medborgarenkäten

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Ansökan om stimulansmedel för år 2011

Dnr 2.1.359-2011
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

4 Förstudie för Spårväg Syd

Dnr 1.5.3.421-2011
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

5 Ekonomisk månadsrapport

6 Anmälan av uppföljning av ramavtal vid Långbrobergs vård- och omsorgsboende

7 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

8 Protokoll från förvaltningsgruppen

9 Protokoll från handikapprådet

10 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

12 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

13 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 2 november.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2011-09-29 justerats den 5 oktober.

§3 Ansökan om stimulansmedel för år 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansmedel om 341900 kronor för Blomsterfondens räkning.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2011. Dnr 2.1.359-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

X.
Genomförandeärende – uppbyggnad av den nedbrunna förskolan Mullegården i Älvsjö

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag om uppbyggnad av den nedbrunna förskolan Mullegården, Långsjövägen 33, med fem avdelningar, till en hyresgrundande investeringskostnad om 35 mnkr och en hyra om 2,6 mnkr år 1.

2. Ärendet sänds till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Förskolan Mullegården, Långsjövägen 33 brann ned den 22 augusti 2011. Verksamheten är evakuerad till provisoriska lokaler, som inte kan övergå till en permanent lösning. Mot bakgrund av den förändrade befolkningsprognosen och för att kunna uppfylla barnomsorgsgarantin föreslår förvaltningen att en ny förskola byggs på samma fastighet, Gäddan 1. Den nedbrunna byggnaden var fyra avdelningar men den nya förskolan föreslås bli fem avdelningar.

SISAB har inkommit med en budgetoffert för nybyggnad av en förskola med fem avdelningar. Den hyresgrundande investeringskostnaden beräknas till 35 mnkr och årshyran för år 1 till 2,6 mnkr. Den slutliga hyran bestäms av de faktiska produktionskostnaderna samt hur stor del av stimulansmedlen som kan avsättas för att finansiera särproduktionskostnaderna. Förskolan kan stå klar tidigast första kvartalet 2013. Fram till dess kommer verksamheten att vara evakuerad till lokaler på Älvsjövägen 50.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2011. Dnr 2.6.492-2011.

Kort ajournering av sammanträdet gjordes på begäran av ledamoten Majvi Andersson (S).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande som övriga ledamöter i nämnden anslöt sig till.

Det är positivt att bygget kommer igång snabbt så att personal och barn kan få en permanent lösning så snart som möjligt.

När nu Mullegården byggs upp igen är det viktigt att ta tillvara ny miljövänlig teknik och därigenom få en energieffektiv fastighet som är byggd med miljövänliga metoder inom aktuell budgetram.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut men vill tillförsäkra att beslutet att utöka förskolan med ytterligare en avdelning – att förvaltningen uppmärksammar behovet av hur förskolor med många avdelningar påverkar barn och personal, t.ex. vad gäller trygghet, relationer (det sociala samspelet), ljudvolym och personalomsättning.

§4 Förstudie för Spårväg Syd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

SL:s förstudie handlar om möjligheten att förbättra kollektivtrafiken utmed sträckan Flemingsberg – Masmo – Kungens Kurva/Skärholmen – Fruängen – Älvsjö. Olika transportmedel samt möjliga alternativa sträckningar har jämförts. Slutsatsen är att resandeunderlaget inte motsvarar den volym som krävs för en Spårväg. SL föreslår istället att en fortsatt utredning ska fokusera på förbättrad busstrafik.

Förvaltningen är mycket positiv till arbetet med Spårväg Syd. Det signalerar en satsning på söderort i enligt med Stockholms stads Söderortsvision. Förvaltningen anser att SL snarast bör förbättra tvärförbindelserna med buss, men anser att det är mycket viktigt att spårvägen fortsätter att utredas, då den är ett attraktivare och tydligare transportmedel än buss.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2011. Dnr 1.5.3.421-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Olle Andretzky m fl (M) och vice ordföranden Karl Bern m fl (FP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

En dragning via Älvsjöskogen och Vantörsvägen skall inte vidare utredas då Älvsjöskogen är på väg att bli ett naturreservat.

Ett växande Stockholm behöver mycket ny infrastruktur och Spårväg Syd är en av de viktigaste. Beräkningar ger vid handen att när spårvägen är byggd kommer omkring 30000 personer resa med den och omkring 60 procent av dessa är boende längs spåret.

När byggandet av Tvärbanan var uppe till diskussion var det många experter som talade om att denna saknade resandeunderlag och skulle bli en ekonomisk katastrof. I dag har vi en Tvärbana som slår alla rekord och är väl fungerande och omtyckt.

Vi tror att Stockholmarna gärna ställer bilen om en allmän kommunikation är snabb, punktlig och klimatsmart. Detta har Spårväg Syd alla möjligheter att uppfylla.

Utmed Spårväg Syd kommer en förtätning av bebyggelsen att ske. Vi talar då inte enbart om bostäder utan också näringslivsinriktad bebyggelse. I förstudien beräknas en befolkningstillväxt om 170000 personer och 90000 arbetsplatser fram till 2030.

En snabbspårväg bör inte dras in i ett villaområde för att hämta upp passagerare. I Älvsjö finns redan i dag bra fungerande bussförbindelser.

Den dragning som Älvsjö stadsdelsförvaltning angett i sitt tjänsteutlåtande ställer vi oss bakom men vi vill framhålla att de boende intill Älvsjövägen redan nu är hårt drabbade av störningar från fordonstrafik. Detta betyder att de ytterligare störningar som kan komma från Spårväg Syds dragning måste beaktas.

Sedan länge har Älvsjövägens nedläggning i tunnel diskuterats utan resultat. Anledningen till att en tunnel inte byggts är en kombination av höga kostnader och svåra markförhållanden.

Vi anser att det finns anledning att titta närmare på Älvsjövägens bullerproblem oavsett om förbindelsen till Fruängen kommer att ske med spårväg eller BRT buss.

Vi anser att Spårväg Syd är en satsning för framtiden när vi vet att Stockholm/Söderort kommer att växa så det knakar.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Miljöpartiet stödjer förvaltningens förslag till svar på remissen gällande Spårväg Syd. Utöver förvaltningens synpunkter vill vi framföra följande

Den spårbundna trafiken söder om Stockholm är idag kraftigt eftersatt. För att kunna skapa ett hållbart resande och skapa ett alternativ till bilen är spårbundna tvärförbindelser en absolut nödvändighet. Spårväg Syd är en mycket viktig spårförbindelse som ska prioriteras och börja byggas så snart det är praktiskt möjligt. I väntan på en spårförbindelse är det positivt med förstärkt busstrafik på den föreslagna sträckan men detta ska inte ses som en ersättning för planerna på spårtrafik.

SL hävdar att resandeunderlaget inte är tillräckligt för att bygga Spårväg Syd. Samma sak sades innan tvärbanan byggdes som idag har blivit en stor succé. För att bygga nya spår i Stockholm krävs politisk vilja och att spårtrafik prioriteras före nya vägar. För på samma sätt som att nya vägar genererar ökad biltrafik så genererar nya spår fler kollektivtrafikresenärer.

Av förstudien framgår att två alternativa sträckningar för Spårväg Syd mellan Älvsjö och Fruängen återstår efter förstudiearbetet. Miljöpartiet menar att det inte är aktuellt att dra spåren utmed Älvsjöskogen, vilket innebär att alternativet via Älvsjövägen är det enda som i praktiken återstår. I samband med att spår anläggs längs Älvsjövägen finns goda skäl att med olika åtgärder minska biltrafiken på en idag mycket trafikerad väg.

Ett alternativ som inte finns med i förstudien men som borde undersökas är spårbilar. Spårbilar är ett miljövänligt alternativ som inte tar mycket mark i anspråk och är relativt tyst. I spårbilarna åker man 4 till 6 personer och det är ett snabbt sätt att ta sig från ett ställe till ett annat. Spårbilar går avskilt från övriga trafikslag och borde kunna vara ett alternativ framförallt i områden där det är brist på mark.

Särskilt uttalande

Ledamoten Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Centerpartiet säger JA till Spårväg Syd men NEJ till dragning in i Älvsjöskogen. Varje sträckning utom den in i Älvsjöskogen är att föredra. Det är märkligt att man inte avfört Älvsjöskogsalternativet då nackdelarna är så stora och alla remissutlåtanden avfärdat detsamma. Dessutom kommer Älvsjöskogen att bli naturreservat inom en snar framtid.

I detta läge återstår endast Älvsjövägen, vilken inte heller är en perfekt lösning. Redan i dag är Älvsjövägen ett stort problem både ur miljö- och trafiksynpunkt.

Om jag tolkar utredningen rätt så måste Älvsjövägen breddas och träden avlägsnas oberoende vilket förslag (buss med busskörfält, BRT eller Spårvagn med egen bana) som får gehör. Ett helhetsgrepp om Älvsjövägen måste tas. Miljön måste bli bättre inte sämre. Oavsett vilket trafikslag som väljs på en breddad Älvsjöväg gör att hastigheten kan öka och tidsvinsten blir större. Nackdelen är att resandeunderlaget är begränsat.

Centerpartiet anser att det är spårväg man skall satsa på för nutid och framtid. Enligt utredningen skall man kunna göra om ”BRT banorna” till spårväg senare. Kostnaderna att omvandla BRT-banorna till spårväg redovisas inte. Centerpartiet anser att det är bättre att bygga spårväg från början och i den takt som ekonomin tillåter.

I avvaktan på spårväg bör det nuvarande bussnätets dragningar ses över och turtätheten öka.

Efter samrådet november 2010 skrev Brännkyrka Centerpartiavdelning i sitt utlåtande bl.a.

Spårvägen skall vara snabb men samtidigt vara tillgänglig för så många människor som möjligt. I Älvsjöskogen bor det inte särskilt många människor!

Tid och kraft bör därför läggas på att utreda de övriga alternativen samt finna andra lösningar. Brännkyrka Centern har inte tagit ställning till övriga redovisade alternativförslag men vi önskar även att SL kommenterar en tänkbar dragning från Älvsjö via Johan Skyttes väg – f.d. Långbro sjukhus område – Fruängen. Alternativt Johan Skyttes väg – Svartlösavägen – Vantörsvägen - Fruängen.”

Tyvärr har SL inte kommenterat detta vilket är beklagligt. Centerpartiet hoppas att ovanstående kan ingå i det fortsatta utredningsarbetet.

Kritiker hävdar att man inte skall dra in spårvägar i villaområden men redan i dag går buss 163 på Johan Skyttes väg så det är inte orealistiskt att en spårvagn skulle kunna gå där. Troligen måste man stänga av vissa delar av vägen för genomfart och införa P-förbud. Ur miljösynpunkt skulle detta bli positivt för de boende då de slipper dagens omfattande genomfartstrafik och bussar. Resandeunderlaget ökar och tidsförlusterna blir marginella i förhållande till Älvsjövägsalternativet.

Sammanfattningsvis. Satsa på spårväg men inte in i Älvsjöskogen.

Särskilt uttalande

Ledamoten Bo Sehlin m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Förvaltningen har skrivit ett utförligt och väl formulerat tjänsteutlåtande som vi till fullo stödjer. Utöver vad som anges i tjänsteskrivelsen vill vi understryka följande;

Det behövs konkreta alternativa kommunikationsvägar som kan avlasta t.ex. Älvsjövägen från biltrafik. Vi har svårt att se det finns bättre miljövänliga alternativ till spårväg.

SL har som slutsats i sin förstudie att det inte finns resandeunderlag som motiverar en spårväg. Vi anser tvärtom att en spårväg i förlängningen kommer att bygga upp ett behov samt ge utökad attraktionskraft på företag och privatpersoner och när den är klar finns det tillräckligt resandeunderlag.

SL nämner s.k. Buss Rapid Transit (BRT) som ett alternativ men det som då händer är att belastningen på områdets genomfartsgator ökar ytterligare.

Av olika spårvägssträckningsalternativ som beskrivs finns det enligt vår mening bara ett alternativ som kan godtas. Detta är dragningen efter Älvsjövägen. De andra sträckningarna är oacceptabla ur både miljöskäl (Älvsjöskogen) och ur säkerhetssynpunkt (Älvsjövägen-Johan Skyttes väg). Det är angeläget att inte exploatera Älvsjöskogen, vi vill göra Älvsjöskogen till ett naturreservat.
En fördel med vidare sträckning längs Mickelsbergsvägen är att man passerar bredvid stora nybyggda områden.

Förutom byggande av spårväg anser vi som förvaltningen att utökad tunnelbanesträckning till Älvsjö måste utredas.

Särskilt uttalande

Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Spårväg syd behövs. Precis som förvaltningen skriver så är Spårväg syd ett projekt som visar vilket utvecklingsinriktning Söderort ska ta. Till söderort kommer folk flytta och fler arbetsplatser kommer att utvecklas och i och med det kan mer service ges till medborgarna. Områden som idag inte är attraktiva för exploatering kan i och med förbättrad kollektivtrafik bli det och i förlängningen motverkar det bostadsbristen. För att inte stoppa den utvecklingen, utan för att uppmuntra den, behövs Spårväg syd.

Att säga nej till Spårväg syd är också att säga nej till den liggande utvecklingsplan där Skärholmen, Fruängen och Älvsjö pekats ut som områden knutpunkter där mer samhälls service kan inrättas. Områdena kan alltså inte växa som planerat om inte kollektivtrafiken förbättras i sidled.

För en växande stad är det förödande att inte planera för fler stadskärnor än en. Den utvecklingen håller inte. Som det ser ut i söderort leder alla vägar in till T-Centralen. Fler områden måste betonas som stora mötesplatser för att klara framtiden logistik bland resenärer. Enkelt uttryckt: om alla i Stockholm åker mot centrum på morgonen blir det svårt att klara framtidens resande även om vi bygger ut kollektivtrafiken mycket generöst.

Det är också tydligt att bilen är överlägset transportmedel för resenärer inom söderort. För den som bor i till exempel Solberga och vill åka till Skärholmen blir bilen det mest effektiva transportmedlet. Så får det bara inte vara. Kollektivtrafiken ska vara bästa möjliga och det finns två anledningar till det. Dels av rättviseskäl då inta alla har råd med bil, dels av miljöskäl. Det är mycket oroande om vi inte på alvar vågar bygga för ett samhälle som är mindre beroende av bilen för att sänka klimatpåverkan.

Av de dragningar som presenteras är dragningen över Älvsjövägen att föredra men vi ställer oss däremot skeptiska till eventuella breddningar av vägen. Antalet bilar som passerar behövs sänkas och en breddning löser inte det problemet. Vägen är också en tvärled och den typ som ökade i och med införandet av trängselskatt (den enda typ av väg som ökade). Det är vår mening att man vid en översyn av trängselskatterna ser över hur trafiken kan minska om man förlägger dem på Älvsjövägen.

§5 Ekonomisk månadsrapport

T.f. ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. september månad.

§6 Anmälan av uppföljning av ramavtal vid Långbrobergs vård- och omsorgsboende

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger uppföljning av ramavtal vid Långbrobergs vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Ärendet

Uppföljning av ramavtal vid Långbrobergs vård- och omsorgsboende anmäldes oh lades till handlingarna. Dnr 1.2.1.471-2011

§7 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.493-2011

§8 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2011-10-20 anmäldes och lades till handlingarna. .

§9 Protokoll från handikapprådet

§10 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2010-10-05 anmäldes och lades till handlingarna.

§11 Övrigt från verksamheten

Äldreomsorgsinspektörernas rapport om korttidsvården vid

Solberga vård- och omsorgsboende och Kristallgården

Inger Berglund och Britt-Marie Svelin, Solberga vård- och omsorgsboende informerade om vilka åtgärder som vidtagits vid korttidsboendet med anledning av den kritik som Äldreomsorgs-inspektörerna framfört vid sin granskning av korttidsvården i december.

Äldreomsorgsinspektörerna granskade vid samma tid korttidsvården vid Kristallgården som sedan november 2010 drivs av Carema Care AB. Regionchef Kerstin Stålskog och Charlotte Nilsson, verksamhets-chef vid Kristallgården rapporterade om de åtgärder som vidtagits utifrån revisionsrapporten samt om hur det första året sedan över-tagandet fungerat.

Heldagen om verksamhetsplan och budget 2012

Vikarierande stadsdelsdirektören rapporterade om heldagen den 10 november.

Ipads

Förvaltningen vill undersöka vilket intresse det finns hos nämndens ledamöter och ersättare att hämta nämndhandlingarna via Ipads istället för att få handlingarna i pappersform.

§12 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Inga-Lill Persson (FP) anmälde att hon vill delta i ett seminarium som Äldrecentrum anordnar om samverkan kring personer med demenssjukdom den 8 november.

Stadsdelsnämnden beslutar att Inga-Lill Persson får delta i seminariet.

Anita Lundin (M) rapporterade från en konferens om trygghetsarbete som socialförvaltningen anordnade den 14 oktober.

§13 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2011-09-15 och 2011-09-22 anmäldes och lades till handlingarna.