Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Älvsjö stadsdelsnämnd

4 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2012

4 A Skrivelse om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med hbt-frågor

Remissärenden

5 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknads-nämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden - remiss från kommunstyrelsen.

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk månadsrapport

7 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

8 Protokoll från förvaltningsgruppen

9 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

10 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

12 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

13 Protokoll från sociala delegationen

14 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

15 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

§1 Val av justerare och dag för justering

Ledamoten Olle Andretzky (M) utses att tillsamman med vice ordföranden, Viktor Morawski (MP), justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 24 april.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2012-03-22 justerats den 29 mars.

§3 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Älvsjö stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag för budget 2013 med inriktning för 2014 och 2015 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner inriktningen på arbetet med fortsatt förskoleutbyggnad enligt lokalförsörjningsplanen.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Älvsjö fortsätter att växa, fler bostäder byggs och befolkningen ökar. Det nya centrumet kommer att ge möjlighet för fler företag att etablera sig i stadsdelsområdet.

En växande befolkning och förändringar i befolkningsstrukturen ställer nya krav på stadsdelsnämndens service. Utbyggnad av förskolan planeras. Äldreomsorgen ska möjliggöra för de äldre som vill, att bo kvar hemma längre. En översyn av lokalbeståndet görs i syfte att bland annat tillskapa fler omsorgslägenheter.

Minskning i budget enligt plan och beräknade kostnadsökningar medför krav på effektiviseringar under planperioden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 mars. Dnr 1.2.1.169-2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden i vissa delar skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) föreslog att nämnden delvis skulle godkänna förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. I huvudsak godkänna underlag för budget för 2013 med inriktning för åren 2014 och 2015 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

2. Att därutöver komplettera underlag till budget för 2013 med inriktning för åren 2014 och 2015 enligt följande:

- Majoritetens budget kommer under planperioden vara i princip densamma varje år. Detta innebär att nämnden inte kompenseras för pris och löneökningar som enligt förvaltningens egna beräkningar handlar om 12-13 miljoner per år. Med andra ord innebär majoritetens budget att nämnden ska spara 12-13 miljoner varje år i en verksamhet som redan idag skulle behöva ytterligare resurser för att även i fortsättningen kunna hålla en hög nivå och ytterligare kunna utvecklas. Att lita på effektiviseringar är inte realistiskt om man vill behålla kvalitet i verksamheten.

- Andelen förskolebarn kommer att öka kraftigt under planperioden vilket innebär att arbetet med att öka antalet förskoleplatser måste intensifieras. Det är inte önskvärt att lösningen på problemet blir att skapa ett fåtal väldigt stora förskolor. Miljöpartiet ser inte positivt på förskolor på upp till åtta avdelningar. Nämnden måste planera för och ha beredskap för att kunna ta emot samtliga förskolebarn inom stadsdelen. Det är inte ansvarigt att kalkylera med att nuvarande andel privat drivna förskolor kommer att vara oförändrade. Under perioden måste personaltätheten öka i förskolan och andelen förskollärare öka.

- Älvsjö är en stadsdel som snabbt växer med nya bostäder och fler invånare. Detta faktum innebär att arbetet med stadsdelens gröna ytor blir än viktigare. Under budgetperioden ska arbetet med stadsdelens parker, skogar och övriga grönytor prioriteras. Den stora inflyttningen under planperioden gör detta arbete än viktigare.

Vidare ser stadsdelsnämnden följande frågor som strategiskt viktiga för åren 2013-2015 och väsentliga att arbeta med:

- Säkerställa att nya Älvsjö centrum blir attraktivt för alla samhällsmedborgarna och ett föredöme när det gäller miljövänliga transporter.

- Skapa trafik-, hälso- och miljösäkra förskolor och skolor.

- Satsa på mer miljömärkt mat i förskolor och äldreomsorg.

- Minska barngrupperna i förskolan.

- Undersöka möjligheterna att starta ett ungdomsråd.

- Arbeta för mer inflytande inom stadsplaneringen och bättre demokratiska planprocesser.

- Undersöka möjligheterna att inrätta ett stadsmiljöråd i Älvsjö.

- Inrätta tjänst för miljösamordnare och agenda 21- ansvarig.

- Utreda möjligheterna att bygga en ny idrottshall.

- Verka för att arbetet med Förbifarten stoppas och att resurserna till motorleden istället används till utbyggnad av kollektivtrafik.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att till delar instämma i förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

  1. Vi vill avbryta allt arbete och alla planer på att upphandla, avknoppa, utmana och privatisera verksamheter
  1. Vi vill återuppbygga ungdomsgårdsverksamheten i stadsdelen
  1. Vi vill återuppbygga Nätverkshuset som familjecentral

  1. Vi vill behålla och utveckla Älvsjö Servicehus som ett fullvärdigt servicehus
  1. Att stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till riktlinjer för verksamhets­plan och budget för 2013-14-15 och ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en verksam­hetsplan och budget i enlighet med vad som anförs nedan

Om vi Socialdemokrater hade haft politisk majoritet i staden hade vi haft andra ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamhet i Älvsjö. Vår ekonomi hade tillåtit att vi satsat på barn och unga men också på äldre och inom socialpsykiatrin. Vi Socialdemokrater hade kunnat satsa på en arbetsmarknadspolitik som pressat tillbaka den växande arbetslösheten inte minst bland ungdomar. Vi hade arbetat för ett Älvsjö där alla kan arbeta och växa

Vi socialdemokrater tror på politikens betydelse för allas möjlighet att bestämma om sina egna liv. Vi tror på människors förmåga att sluta sig samman och besluta om gemensamma lösningar. Det är grunden för ett civiliserat samhälle. I Stockholms finns resurserna att erbjuda alla människor en välfungerande välfärd och stöd från samhället utifrån behov. För att åstadkomma detta behövs gemensamma lösningar, inom ramen för ett offentligt finansierat system. Stockholmarna – Älvsjöborna – ska kunna välja den lösning som passar honom eller henne bäst men eftersom betalningsvilja och betalningsförmåga inte är samma sak måste vi säkerställa att valfriheten inom den kommunalt finansierade välfärden verkligen gäller alla.

Vi vill bryta alliansens negativa inställning till egen-regi-verksamhet och avbryta deras stor­skaliga satsningar på att sälja ut och avveckla denna. Vi vill satsa våra gemen­samma resurser på att behålla och utveckla kommunens egna verksamheter. Enheterna ska arbeta med en realistisk budget och kunna ta ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare. Vi socialdemokrater har högre ambitioner än den moderatstyrda alliansen. Vi sätter kvalitet i välfärden först. Det handlar om barnen i förskolan, de äldres trygghet och ungdomarnas väg mot vuxenlivet. Det handlar om utsatta vuxna och barn och om oss som har det bra. Det handlar att gemensamt bygga en stadsdel – en stad – som håller ihop och som är till för alla.

Älvsjö är en stadsdel som växer. Prognoser pekar på att det 2015 kommer att bo uppemot 28000 personer här. Under perioden 2012-2015 förväntas 982 lägenheter bli klara. Under 2012 kommer diskussioner föras om ytterligare 1000-1500 lägenheter i närheten av Älvsjö Centrum, i kvarteret Kabelverket i det s k Ericsson-området. Nya möjligheter för byggnation har öppnats i Solberga i och med att elledningen som skurit tvärs igenom området nu är nertagen. I samband med nybyggnation och planerig av den måste också planering ske för att ge plats för t ex butiker, hantverkare och småföretagare.

En ökad befolkning innebär förändringar i åldersstrukturen och Älvsjö måste planera för att möta en högre efterfrågan på kommunala verksamheter som förskola, skola, fritidsaktiviteter, kultur, social välfärd, mötesplatser av olika slag, äldreomsorg, mm, mm. Då duger det inte att likt alliansen möta detta med minskade resurser och besparingar. Tvärtom behövs satsningar för att möta människors behov och garantera hög välfärd för Älvsjös medborgare.

Med den socialdemokratiska budgeten för staden ger vi förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett underlag för budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 med följande mål och uppdrag

Förskolan:

· Förskolan ska ge alla barn en god förberedelse inför skolgången

· Barngruppernas storlek ska minskas utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år

· Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas till 100 procent, så att alla barn får förskoleplats i Älvsjö inom tre månader från ansökan

· Formerna för föräldrainflytande och kommunikation mellan förskolan och föräldrarna ska utvecklas och förbättras. Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar till barn i behov av stöd

· Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras både i kommunala och privata förskolor

· Fler förskolelärare till förskolan. En kontinuerlig utveckling av verksamheten ska genomföras och personalen ska erbjudas kompetensutveckling för att stimuleras och utvecklas i sitt arbete

· Särskilda satsningar kring språkutveckling och flerspråkighet i förskolan ska genomföras

· Vid all nybyggnation måste förväntat antal förskoleplatser inplaneras

· Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet

· Genomföra en uppföljning av vilka konsekvenser vårdnadsbidraget inneburit för barnen och för förskoleverksamheten

Barn och unga:

· Älvsjö stadsdelsnämnd ska erbjuda barn och unga en bred fritidsverksamhet för olika åldrar, behov och intressen

· Den öppna förskoleverksamheten och parklekarna ska vara öppna för alla och verksamheten ska utökas med fokus på att nå fler besökare

· Kristallparken i Solberga ska utvecklas till en upplevelselekpark

· Bygga upp två träffpunkter av ungdomsgårdskaraktär med början i Solberga

· Ungdomars inflytande över den egna vardagen ska öka

· Alla barn som vill ska få åka på kollo

· Arbetsformer för att öka ungdomars delaktighet och inflytande över den egna vardagen ska utarbetas

· Finna platser och former för ungdomsgårdsverksamhet för yngre ungdomar i Älvsjö

Äldreomsorg:

· Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll

· Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras

· Kvalitet i all omsorg ska säkras och garanteras

· De lokala pensionärsråden och förtroenderådens ställning och inflytande ska stärkas

· Inleda samverkan med Stockholms fastighetsägare för att underlätta äldres boende i det ordinarie bostadsbeståndet

· Äldre ska aldrig uppleva ett tvång att bo kvar i eget boende

· Skapa fler dagverksamheter och träffpunkter för äldre. Öka tillgängligheten för träffpunkterna så att även äldre med sämre hälsa och funktionshinder kan delta

· Bevara och utveckla Älvsjö servicehus

· Inom äldreomsorgen utveckla projekt utifrån ett ”Hälsokökskoncept” med ekologisk och närproducerad mat som kan beställas från en a’ la carte-meny

· Pröva ett system med ”matcheckar” till de äldre för att möjliggöra för äldre att fortsätta gå ut och äta och träffa andra

· Delta i äldrenämndens arbete med att utforma tydliga kvalitetskriterier som innefattar så väl brukarupplevelser som professionella bedömningar och andra nyckeltal för äldreomsorgen

· Såväl verksamheter i egen regi som upphandlade verksamheter ska granskas regelbundet och noggrant utifrån kvalitetskriterierna. Verksamheter med undermålig kvalitet ska omedelbart avkrävas åtgärder. Avtal med privata utförare ska vara möjliga att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter mot avtalet

· Kvaliteten inom äldreboenden ska utvecklas genom försök med mätning av brukartid effektiviserad schemaläggning och en översyn av administrativa rutiner

  • De äldre ska kunna få ett guldkantskort, ett kort som ger subventionerade priser på friskvårds- och kulturaktiviteter

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning:

· Alla ska ha möjlighet till eget boende och arbete/sysselsättning

· I samband med nybyggnation ska krav ställas om byggande av omsorgslägenheter

· Kvalitet i all omsorg ska säkras

· Verksamheten vid Hantverkscaféet Rondellen ska stärkas och utvecklas

· Tillgänglighetsarbetet inom det lokala handels- och serviceutbudet ska stimuleras

· Samverkan med handikapporganisationerna ska stärkas

· Intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering

· Träffpunkter som ökar möjligheterna till aktivitet och delaktighet ska utvecklas

· Meningsfull och individuellt anpassad daglig verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning

Individ och familj:

· Alla barn och unga som lever i riskzonen, och deras familjer, ska tidigt uppmärksammas och i samverkan med andra aktörer ska de erbjudas tidiga insatser

· Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för att på så vis minska antalet personer i utsatta situationer

· Samverkan med polis, rättsvårdande myndigheter och psykiatrin ska öka

· Skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka

· Utredningskapaciteten ska utökas och vi vill ge utökade resurser till placeringar

· Återuppbygga och utveckla Nätverkshuset så att deras samarbete med mödravårdscentral och barnavårdscentral i samverkan med landstinget, kuratorer och socialpedagoger blir ett förebyggande stöd för småbarnsföräldrar och deras barn och samt för unga

Ekonomiskt bistånd:

· Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska

· Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt

· Antalet arbetslösa med ekonomiskt bistånd som får hjälp tillbaka till arbetslivet ska öka

· SL-kortet ska inkluderas i levnadsomkostnaderna

· Utveckla det förebyggande arbetet i stadsdelen för att minska behovet av ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder:

· Alla som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom fem arbetsdagar ha en individuell handlingsplan som syftar till inträde på arbetsmarknaden

· Sommarjobb för ungdomar ska öka

· Samverkan med Jobbtorgen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning ska stärkas

· Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektrum av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser

Kultur . Föreningsliv - Konsumentvägledning:

· Kulturutbudet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga

· Samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka

· Kultursamordnaren återinförs i syftet att stärka det lokala kulturutbudet och utbytet med skolan

· En kultursatsning ska genomföras på träffpunkterna och Ungdomens Hus

· Arbete ska inledas för att nå de barn, unga och äldre som inte själva hittar till det lokala kulturutbudet

· Stadsdelsnämnderna skall utveckla verksamheten med konsumentrådgivning

Miljö – Stadsmiljö och trygghet:

· Älvsjöborna ska uppleva ökad trygghet i sin stadsdel

· Det ska vara rent och snyggt på gator, torg och i parker

· Älvsjös park- och naturområden ska vara attraktiva, trygga och bidra till livskvaliteten för invånare och besökare

· Hålla motionsspår, promenadvägar och parker öppna, tillgängliga och trygga för alla

· Arbeta för framtagande av en ny resursfördelningsnyckel som tar hänsyn till stadsdelar med stora naturområden

· Se till att Älvsjöskogen blir ett naturreservat

· Skydda Solbergaskogen mot exploatering

· Noga följa och delta i diskussioner och planering av framtida kollektivtrafikdragningar

· Fortsatt verka för Älvsjövägen helt eller delvis i tunnel

· Se över parkeringsproblematiken i Älvsjö

Flyktingmottagande, Lokal demokrati och Integration och jämställdhet

· Introduktionen ska utgå från individuella förutsättningar och leda till en god och snabb integration i samhället

· På försök starta ett mentorsprogram inom flyktingmottagandet

· Ökat demokratiskt deltagande bland medborgarna i Älvsjö

· Ökat genomslag av medborgarperspektiv i verksamheterna

· Handlingsplaner för ökad jämställdhet och mångfaldsplaner ska hållas aktuella och uppdaterade

· Återuppta projektet Bryggan, eller jämförlig verksamhet, i Nätverkshuset.

· uppmuntra människors engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna kring stadens uppgifter och åtaganden

· I all barn- och ungdomsverksamhet aktivt arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor.

Reservation

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

  1. Nämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till budgetunderlag.
  2. Därutöver vill vi framföra följande.


Budgetunderlaget styrs av en borgerlig agenda. Strategiska frågor som jämlikhet, jämställdhet, demokrati och klimaträttvisa lyfts därför inte fram.

Mer pengar till individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Klassklyftorna visar att stadsdelsnämnden behöver mer resurser för att förbättra villkoren för de som har störst behov. Lagstyrd verksamhet kan inte fortsätta att underbudgeteras. Antalet inkomna ärenden har ökat de senaste åren och förvaltningen räknar med en fortsatt ökning då antalet barn och ungdomar upp till 15 år ökar kraftigt under perioden. Resurstilldelningen har heller inte motsvarat den ökning av antal ärenden som har skett, utan verksamheten har redovisat underskott under flera års tid. Då räcker inte nya arbetsmetoder. Det behövs höjda anslag både för att befolkningen ökar och för att behoven ökar.

Andelen personer som blir utförsäkrade från Försäkringskassan ökar och en större andel har arbetshinder som gör att de har stora svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Underskott inom ekonomiskt bistånd ska täckas centralt. SL-kortet ska återinföras i normen. Inom socialtjänsten krävs en långsiktig budgetsatsning för att uppfylla socialtjänstlagen. En fullvärdig ungdomsmottagning måste byggas upp i Älvsjö för att möta behoven av tidiga insatser.

Mer också till förskola och äldreomsorg

De budgetanslag som är tänkta för barn och unga ska gå till insatser i förskola, fritid och kultur och inte täcka svarta hål i den sociala budgeten. Förskolan har också ett förebyggande uppdrag, för att ge barn från olika uppväxtförhållanden så god start i livet som möjligt. Genusperspektivet måste åter prioriteras både i förskolan och inom fritiden. Staden måste klara att både ge fler barn förskoleplats och att minska barngrupperna. Utvidgade syskongrupper är ett kryphål för att kunna utöka antalet barn i gruppen utan att behöva tillsätta extra personal. Detta är något som har börjat införas allt mer systematiskt i stadsdelen. Grupper utvidgas utan resurser och personal slits ut till följd av detta.

Inom äldreomsorgen behövs ökad kvalitet och högre bemanning. Hemtjänsten är starkt pressad och behöver stärkas ekonomiskt. Idag kan äldre med goda inkomster köpa tilläggstjänster medan andra får nöja sig med det kommunen ger. Alla pengar som tilldelats äldreomsorgen behövs där och ska inte gå vare sig till att täcka svarta hål i den sociala budgeten eller till uttag av vinster i vårdföretagen.

Likvärdig förskola och skola

Samarbetet mellan förskola och skolan är inte tillbaka på den nivå som rådde innan centraliseringen av skolorna. Toppstyrningen av grundskolan har varken förbättrat elevernas kunskap eller minskat skillnaderna mellan skolorna. Vi har en segregerat skolområde som behöver prioriteras med resurser utifrån behov.

Makten till medborgarna

Engagemang i föreningar, nätverk, i politik, kultur och idrott lägger en grund för ett samhälle där alla kan vara delaktiga. Medborgarna måste känna att de prioriteras på våra öppna nämndmöten. Därför bör deras frågestund ligga innan den allämna informationen och de ska också tid få den tid de behöver att ställa och få svar på sina frågor.

Vi vill skapa fler möjligheter för våra medborgare, som av olika anledningar inte har möjlighet att komma till möten, genom att sända dem via webben. Det krävs också en helt annan lyhördhet från stadshuset för att lokaldemokratin ska upprättas.

Makten till stadsdelsnämnderna

Istället för att ge stadsdelsnämnden en större budget så att vi kan ta fullt ansvar för förebyggande, tidiga och avhjälpande sociala insatser väljer den borgerliga majoriteten att ge makten till stadshuset. Oppositionen fråntas möjligheten att i nämnden diskutera prioriteringar innan beslut fattas i stadshuset. Denna politik är en följd dels av det dolda politiska målet att avskaffa stadsdelsnämnderna och att den borgerliga majoriteten inte vill höja skatten ens för att klara grundläggande sociala behov.

Stoppa privatiseringarna

Den ideologiskt motiverade konkurrensutsättningen måste stoppas innan det är för sent. När marknaden tar över på löpande band och lokaldemokratin urholkas försvagas medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar.

Staden måste också säkra att det finns kvar ett varierat utbud av kommunalt drivna verksamheter för alla stockholmare som föredrar den tryggheten. Detta kräver att staden centralt tar bort direktiven om att nästan allt ska konkurrensutsättas.

Bygg klimatsmart och för ökad integration

Staden måste ta vara på medborgarnas kunskap genom områdesplanering, omvänd planprocess och genom att låta stadsdelsnämnderna få yttra sig över markanvisningar. Bostäder ska byggas på redan hårdgjord mark och inte på grönområden. Vi vill att Solbergaskogen blir ett naturreservat utifrån de bland annat höga naturvärdena som finns i skogen. All planering att bygga i denna skog måste omedelbart stoppas.

Älvsjö består till stor del av bostadsrätter och villor. För att få en bra blandning av upplåtelseformer och på så sätt få ett mer integrerat samhälle är det viktigt att de bostäder som byggs till övervägande del är hyresrätter. De bostäder som byggs måste ha rimliga hyror, så att låginkomsttagare och personer med funktionsnedsättningar har råd att bo.

Vi kan inte längre blunda för klimatkrisen. Det krävs ett aktivt klimat- och miljöarbete som genomsyrar all verksamhet i staden – allt från strävan att mat lagas på plats i förskolor, skolor och på äldreboenden till att andelen vegetarisk och ekologisk mat ska öka väsentligt och att alla bostäder som byggs ska vara klimatneutrala. Befintliga bostäder ska byggas om så att de blir energieffektiva, vilket samtidigt bör kunna sänka hyrorna genom att kostnaderna minskar. Staden behöver ta fram ambitiösa mål för att kraftigt minska kväveutsläppen.

Personal och löner

En god kvalitet för brukarna kräver en god personalpolitik. För att våra anställda ska ha en god arbetsmiljö krävs tillräckliga resurser för det arbete som ska utföras. Det krävs en mycket god samverkan med de fackliga organisationerna. Det är oerhört viktigt att lyssna på medarbetarna, som är närmast verksamheten. Effektiviseringsplanerna innebär en allt mer stressfylld arbetssituation för ett arbete som redan är maxat till gränsen för att försöka täcka det allt mer ökade behovet.

En helhetssyn med respekt för invånarna

Den borgerliga majoriteten har valt att allt mer övergå till att bedriva verksamhet i förorterna som projektverksamheter istället för att ge stadsdelsnämnderna en budget som det går att bedriva en fullgod verksamhet med. Största delen av stadens befolkning har aktivt valt att bo i ytterstaden. Valet att bo i ytterstaden är inte en nödlösning. Därför ska stadens budget för stadsdelsnämnderna inrymma tillräckliga anslag för att kunna upprätthålla en fullgod kommunal service efter likabehandlingsprincipen. Att ständigt lösa problem med projektmedel istället för att tillskjuta mer i budget är kränkande mot befolkningen i våra förorter.

§4 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer till en sammanlagd kostnad av 155 000 kronor enlig följande fördelning och villkor angivna i föreliggande tjänsteutlåtande:

1. Älvsjö AIK Fritid 5 tkr

2. Brännkyrka Hembygdsförening 15 tkr

3. Dansklubben Quick & Quick 12 tkr

4. Reform och autenticitet i Stockholm (RAFS) 0

5. PRO Älvsjö-Herrängen 30 tkr

6. PRO Solberga/Brännkyrka 23 tkr

7. SPF Brännkyrka 15 tkr

8. Förtroenderådet Älvsjö servicehus 12 tkr

9. Intresseföreningen Blomsterfonden Liseberg 12 tkr

10. Älvsjö Konstförening 2 tkr

11. Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn (DHB Östra) 4 tkr

12. De handikappades Riksförbund (DHR) Söder om Söder 2 tkr

13. Café Hållihop 2 tkr

14. Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) 0

15. Solberga Bollklubb 6 tkr

16. Föreningen Herrängens gård 7 tkr

17. Älvsjö IOGT-NTO 3 tkr

18. Långsjö fastighetsägareföreningen 5 tkr

19. Bygg inredning förenlig hjälp folkverksamhet 0

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2012 avsatt 155 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktions-nedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidrag kommer Älvsjös medborgare till godo.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och friviligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 19 ansökningar om totalt 1352000 kronor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 16 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 155000 kronor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den3 april 2012. Dnr 5.68-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 A Skrivelse om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med hbt-frågor

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde en skrivelse till Älvsjö stadsdelsnämnd 2011-11-24, som övriga ledamöter ställde sig bakom. Enligt skrivelsen har Stockholms läns landsting antagit en hbt-policy, som Stockholms stad har en del att lära av.

Förvaltningen menar att det är viktigt att arbeta för att bekämpa fördomsfulla beteenden och normer när det gäller hbt-personer och andra grupper som riskerar att bli diskriminerade. I Älvsjö stadsdelsnämnds jämställdhets- och mångfaldsplan finns bl.a. skrivningar som rör diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning. Förvaltningen menar att det inför kommande revidering av stadens riktlinjer som behandlar jämställdhets-, och mångfaldsarbete Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter finns skäl för att däri beakta och förstärka hbt-perspektivet ytterligare. Utbildning för att höja personalens kompetens kring hbt-frågor är viktig och förvaltningen föreslår att detta bör samordnas centralt i staden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den3 april 2012. Dnr 1.2.1.591-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) och vice ordföranden Viktor Morawski (MP) föreslog med instämmande av ledamoten Majvi Andersson m fl (S) att nämnden skulle godkänna förvaltningens förslag med vissa ändringar.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V), vice ordförande Viktor Morawski (MP) och ledamoten Majvi Andersson m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

I skrivelsen från Sebastian Wiklund (V) och som övriga partier anslöt sig till efterfrågas kompetensutveckling för stadsdelsförvaltningens personal och även för stadsdelsnämnden. I förvaltningen svar speglas också behovet av att utbilda berörd personal i dessa frågor. Faktum är att hbt-personer löper större risk att drabbar av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen och det är därför viktigt att sjösätta denna kompetensutveckling så snabbt som möjligt utifrån de mål som lyfts fram synliggörande, kompetens och bemötande). Vi förslår därför att förvaltningens förslag godkänns med följande ändringar;

Att förvaltningen utbildar berörd personal vad gäller hbt utifrån följande målområden, synliggörande, kompetens och bemötande.

Att förvaltningen utarbetar en hbt-policy som utvärderas och följs upp.

§5 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden – remiss från kommunstyrelsen.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och samtliga stadsdelsnämnder med anledning av ett förslag till ändringar i reglementet för kommunstyrelsen och ovanstående nämnder.

De föreslagna ändringarna är i stort sett en direkt följd av de beslut kommunfullmäktige fattat när det gäller ansvarsfördelningen av vissa uppgifter. Förvaltningen har därför inget att invända mot förslaget till ändrade reglementen.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2012. Dnr 1.5.6.109-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande som ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) anslöt sig till.

De föreslagna förändringarna i reglementet innebär att Hanteringen av ansökningar om trygghetslarm, Ansvaret för dödsboutredningar och Insatser som underlättar flyktingars flytt till annan kommun (Kista-Rinkeby sdn) återförs till staden centralt. Vi konstaterar att det är ytterligare steg som tagits för att avlöva stadsdelsnämnderna viktiga verksamheter som ligger nära många medborgare.

Enligt vår uppfattning bör verksamheter tillföras stadsdelsnämnderna istället för att fråntas dem.

§6 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet till och med mars månad.

§7 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden förteckning över inkomna handlingar, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.186-2012.

§8 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2012-04-12 anmäldes och lades till handlingarna.

§9 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde 2012-04-12 anmäldes och lades till handlingarna.

§9 A Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2012-04-11 anmäldes och lades till handlingarna.

§10 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningarna från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-. miljö- och planfrågor 2012-03-28 anmäldes och lades till handlingarna.

§11 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen rapporterade om hur arbetet fortskrider utifrån de handlingsplaner som utarbetats för den öppna hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena med anledning av resultatet av Socialstyrelsens och stadens brukarundersökning.

§12 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde en skrivelse med anledning av nedläggningen av den biståndsbedömda dagvården vid Älvsjö servicehus som vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) ställde sig bakom.

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) lade med instämmande av ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) fram nedanstående förslag och föreslog att nämnden skulle uppdra till förvaltningen att se över riktlinjerna för föreningsbidrag enligt nedan.

Det lokala föreningslivet utgör en viktig del av lokalsamhället och det är positivt att stadsdelsnämnden kan bidra till detta arbete. Det är dock viktigt att pengarna fördelas på ett rättvisst och transparent sätt. I och med att det inte verkar helt tydligt vilka organisationer och för vilken typ av verksamhet som föreningsbidraget betalas ut föreslås att förvaltningen får i uppdrag att i god tid innan ansökningarna ska skickas in för 2013 återkomma till nämnden med förslag på reviderade riktlinjer för föreningsbidraget i Älvsjö.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) föreslog att nämnden skulle bifalla förslaget.

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle avslå förslaget.

Ledamoten Evy Kjellberg (C) föreslog att nämnden skulle bordlägga förslaget.

Kort ajournering av sammanträdet gjordes på begäran av ledamoten Olle Andretzky (M).

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp frågan om bordläggning och fann att ärendet skulle avgöras idag.

Rösträkning begärdes och genomfördes.

Ledamot som bifaller (MP), (S) och (V):s förslag till beslut röstar ja.

Ledamot som bifaller (FP), (M) och (C):s förslag till beslut röstar nej.

Rösträkningen utföll med 6 nej-röster – ordföranden Karl Bern (FP),

ledamoten Olle Andretzky (M), ledamoten Torbjörn Erbe (M), Anita Lundin (M), ledamoten Inga-Lill Persson (FP) och ledamoten Evy Kjellberg (C) mot 5 nej-röster – vice ordföranden Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson (S), ledamoten Gun Högbacke (S)

tjänstgörande ledamoten Alici Güler (S) och ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V).

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt FP, M och C:s förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag till beslut.

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) lade med instämmande av vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Majvi Andersson m fl (S) fram ett förslag om att sända stadsdelsnämndens sammanträden på webben enligt följande.

Betydligt många fler medborgare är säkert intresserade av lokala politiska frågor men har svårt att vara på plats när nämnden sammanträder. Det är också viktigt att erbjuda stadsdelens invånare fler möjligheter att följa vad som händer på nämndens sammanträden och vilka beslut som fattas.

Norrmalms stadsdelsnämnd har börjat sända sina sammanträden på webben. Man kan antingen följa sammanträdet ”live” eller titta på det senare via hemsidan.

Betydligt många fler av stadsdelens invånare kan på detta sätt följa vilka beslut som fattas och vad de olika partierna står för. Lokaltidningarna skulle säkert på ett mer heltäckande sätt rapportera om de frågor nämnden diskuterar och fattar beslut om. De skolklasser som inom samhällskunskap diskuterar lokaldemokrati skulle kunna bilda sig en uppfattning om nämndens verksamhet. Listan kan göras längre.

Vi föreslår att Älvsjö Stadsdelsnämnd ska följa exemplet från Norrmalm och börja webbsända nämndens sammanträden.

Förslag till beslut

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V), vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förslaget.

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle avslå förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden Karl Bern (FP) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V), vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Majvi Andersson m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut.

Ledamoten Majvi Andersson (S) föreslog att nämnden skulle utse kontaktpolitiker till de största hemtjänstutförarna för att få en uppfattning om hur det fungerar.

Majvi Andersson (S) föreslog även att samtliga gruppledare i nämnden får samma typ av mikrofon som förvaltningschef, vice ordförande och ordförande har under nämndens sammanträden.

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) föreslog att den öppna delen av nämndsammanträdet inleds med allmänhetens frågestund så att medborgarna verkligen får tid och möjlighet att framföra sina synpunkter.

Nämnden beslutade att presidiet diskuterar frågan och återkommer till nämnden med förslag.

§13 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2012-03-22 anmäldes och lades till handlingarna.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.