Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-04

Sammanträde 2013-01-04

Datum
Klockan
08.00
Plats
Älvsjö stadsdelskontor, Älvsjörummet, Älvsjö stationsplan 11

1 Val av justerare och dag för justering

3 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2013

Beslutsärenden

4 Val till social delegation 2013

Dnr 1.1.616-2012
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013

Dnr 1.1.615-2012
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Fråga om bristfällig snöröjning på gatumark inom Älvsjö stadsdelsområde

Tillkommande ärende

7 Upphandling av ramavtal för trädvård

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (173 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Viktor Morawski (MP) utses att tillsammans med Torbjörn Erbe (M) justera protokollet vilket görs i anslutning till sammanträdet.

§2 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisning av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2013 till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2012-12-17 utsett ledamöter och ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd 2013.

______________________

§3 Val till social delegation 2013

Dnr 1.1.616-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser Olle Andretzky (M), Torbjörn Erbe (M), Inger Braun (M), Inga-Lill Persson (FP), Majvi Andersson (S) Viktor Morawski (MP) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) till ledamöter i sociala delegationen 2013.

2. Stadsdelsnämnden utser Evy Kjellberg (C), Jan Bressler (FP), Gun Högbacke (S) och Thord Ingesson (S) till ersättare i sociala delegationen 2013.

3. Till ordförande utses Olle Andretzky (M) och till vice ordförande Majvi Andersson (S).

4. Ersättarna skall vid förfall för ledamot inträda i följande ordning:
För ordföranden och ledamöterna Erbe (M), Braun (M) och Persson (FP) inträder ersättarna Kjellberg (C), Bressler (FP), Högbacke (S) och Ingesson (S). För vice ordföranden och ledamöterna Morawski (MP) och Roxby Schüsseleder (V) inträder ersättarna Högbacke (S), Ingesson (S), Kjellberg (C) och Bressler (FP).

5. Sociala delegationens ordförande och vice ordförande ges förordnande att fatta beslut som enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ankommer på nämndens ordförande om nämndens beslut inte kan avvaktas.

6. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt 1996-12-11 att inom sig inrätta en social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare. Enligt instruktionen tillsätts delegationen för ett år i taget.

Sociala delegationen har att på stadsdelsnämnden vägnar fatta beslut i ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att snabbt fatta beslut. Nämndens ordförande har i dessa fall en i lag direkt angiven beslutanderätt, s.k. kompletterande beslutanderätt. Nämnden kan dock förordna annan ledamot/andra ledamöter att fatta motsvarande beslut.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att ordförande och vice ordförande i sociala delegationen ges förordnande att fatta beslut som, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) tillkommer nämndens ordförande.

Älvsjö stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-12-18.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013

Dnr 1.1.615-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd enligt nedanstående.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ledamöter

Christer Bentzer

SPF Brännkyrka

Evy Johansson

SPF Brännkyrka

Sven Öberg

PRO Älvsjö-Herrängen

Mona Jernström

PRO Älvsjö-Herrängen

Leif Götlund

PRO Solberga-Brännkyrka

Ersättare

Britt Petersson (ny)

SPF Brännkyrka

Lillemor Tholander

SPF Brännkyrka

Leila Harrat

PRO Älvsjö-Herrängen

Inger Stenelo (ny)

PRO Solberga-Brännkyrka

Marianne Lindqvist (ny)

SPRF avd 13 Stockholm

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Det skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses av lokala pensionärsorganisationer och väljs årligen.

Instruktion för stadsdelsnämndernas pensionärsråd (KFs 2004:12) har fastställts av kommunfullmäktige.

Älvsjö stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-28.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Fråga om bristfällig snöröjning på gatumark inom Älvsjö stadsdelsområde

Dnr 3.690-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ställer sig bakom upprättad skrivelse och beslutar att inlämna den till Trafikkontoret.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2012-12-20 att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en skrivelse om bristfällig snöröjning som nämnden kan ställa sig bakom och inlämna till trafikkontoret.

Älvsjö stadsdelsförvaltning hade upprättat en skrivelse daterad
2013-01-03.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§6 Gemensam upphandling av ramavtal för trädvård

Dnr 2.2.1.6-2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i gemensam upphandling av ramavtal avseende årsentreprenör för trädvård.

2. Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt trafikkontorets förvaltningschef att för nämndens räkning besluta om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med vald entreprenör.

3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har ansvar för träd på park- och naturmark. Trafik- och renhållningsnämnden, som ansvar för träd på gatumark, planerar att genomföra en ramavtalsupphandling av årsentreprenör för trädvård. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden deltar i den gemensamma upphandlingen eftersom behovet av trädvård bedöms öka.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-02.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)