Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-04-28

Sammanträde 2016-04-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård vid St. Mans väg

Remissärenden

7 Remiss av överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna - remiss från kommunstyrelsen, KS 111-414/2016

8 Yttrande över remiss om motion (2015:91) om ett åtgärdsprogram mot hedersförtryck - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-2022-2015

Anmälningsärenden

9 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO kvartal 1/ 2016

10 Ekonomisk månadsrapport per mars månad

11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

12 Redovisning av delegationsbeslut

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor, 2016-04-06

17 Information från förvaltningen

18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

19 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård vid Stora Mans väg

§7 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna

§9 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 1/ 2016

§10 Ekonomisk månadsrapport per mars månad

§11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§12 Redovisning av delegationsbeslut

§13 Protokoll från pensionärsrådet

§14 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

§16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§17 Information från förvaltningen

§18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§19 Protokoll från sociala delegationen