Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-01-31

Sammanträde 2011-01-31

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 2 februari 2011.

§3 Budget och verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2011

Dnr 1.2-0001/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner budget med verksamhetsplan för 2011 enligt tjänsteutlåtandet.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden redovisar omslutningsförändringar med 121,2 mnkr till kommunstyrelsen.

4. Arbetsmarknadsnämnden fastställer risk- och väsentlighetsanalys enligt bilaga 5.

5. Arbetsmarknadsnämnden beslutar om priser enligt bilaga 3.

6. Arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget kommunfullmäktige fastställt.

Arbetsmarknadsnämnden inrättas från 1 januari 2011. Den nya nämnden ansvarar för samordnande och övergripande arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor, samhällsorientering för nyanlända, vuxenutbildning, Jobbtorg Stockholm, Rekryteringsprogrammet, SFI Stockholm samt Start Stockholm.

Socialnämnden och utbildningsnämnden lämnar verksamheter till den nya arbetsmarknadsnämnden och flyttar under första halvåret 2011 successivt över sina verksamheter till den nya nämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden avslår förslag till budget och verksamhetsplan för 2011.

2. Arbetsmarknadsförvaltningen får återkomma med ett nytt förslag baserat på vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige för 2011.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Arbete och självförsörjning är grundläggande för att kvinnor och män ska kunna leva ett självständigt liv. Arbetslösheten är trots konjunkturuppgången hög i ungdomsgruppen samt i de grupper som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Enligt statistik från utrednings- och statistikkontoret (USK) för läget i december 2010 har de arbetssökande i Stockholm ökat med 7,5 procent sedan december 2009 och personer i program med aktivitetsstöd ökat med häpnadsväckande 34,1 procent.

De senaste åren har andelen arbetslösa med A-kassa minskat medan personer utan ersättning har ökat. Arbetslösheten följer samma kurvor som försörjningsstödet, vilket tydligt visar att vi är en segregerad stad. Arbetslösheten är en klassfråga. Det är mycket allvarligt när unga personer som inte har ersättning från A-kassan tvingas söka försörjningsstöd. Det krävs mer tydliga och konkreta åtgärder för målgruppen unga än de som återfinns i verksamhetsplanen.

Vänsterpartiet anser att i en stad med ett överskott på cirka 250 miljoner kronor ska man självklart satsa mycket mer offensivt än vad som görs idag. Det behövs kvalitativa satsningar som ger individer långsiktiga möjligheter till arbete, kunskap och självförsörjning. Allt annat får ses som en omodern arbetsmarknadspolitik.

Vänsterpartiets satsningar utöver den borgerliga budgeten

· Ingen ung vuxen ska vara långtidsarbetslös - erbjuda fler visstidsanställningar.

· Riktade insatser mot arbetslösa med funktionsnedsättningar.

· Fler platser och ökad kvalitet på Komvux så att fler arbetslösa kan stärka sin kompetens.

· Höjd schablon SFI för att stärka kvaliteten och ha mindre grupper.

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsnämnden

Kvinnor och män ska erbjudas insatser och utbildning utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Öka andelen unga kvinnor och män, kvinnor och män med utomnordisk bakgrund samt kvinnor och män med funktionsnedsättningar som har arbete eller utbildning.

Alla flickor och pojkar 16-19 år som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret ska komma i utbildning, arbete eller få andra adekvata insatser inom en månad.

Lärmiljön i Komvux och SFI ska ge förutsättningar för att alla elever ska få godkända betyg i vuxenundervisning respektive ska klara nationella provet i svenska.

Samhällsorienteringen för nyanlända ska ge en god introduktion i samhället.

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas.

Långsiktighet

Efter ett antal år kan tydliga mönster utläsas i de rapporter som kommer från jobbtorgen, brukare och stadsdelar. Det är oerhört viktigt att de insatser som erbjuds genom jobbtorgen, SFI och vuxenutbildning är långsiktiga och har hög kvalité. Uppföljning är en bristvara i majoritetens förslag till budget och verksamhetsplan.

Arbete är målet – inte kontroll

Arbetsmarknadsverksamheten ska hjälpa arbetslösa till ett varaktigt arbete och inte användas som ett kontrollinstrument som rycker undan människors trygghet. Riktlinjerna ska ändras, så att enstaka frånvaro etc. från arbetsmarknadsverksamheter inte ska medföra indraget försörjningsstöd, ibland upp till en månad. Inte heller ska en seriös planering med studier som leder till arbete tvingas avbrytas för ströjobb. Möjligheten att komplettera brister i grundutbildning och få en yrkesutbildning som leder till jobb ska vara de främsta insatserna.

Vi måste satsa aktivt på att nå grupper som behöver kompetensutveckling för att hävda sig på arbetsmarknaden. Möjligheten att studera med rekryteringsbidrag måste återinföras.

Rätt att läsa in grundskolan och viss gymnasieutbildning

Arbetslösa med försörjningsstöd ska få läsa in grundskolan utan att behöva söka studiemedel. Personer som har kommunala arbetsmarknadsinsatser ska ha rätt till grundskoleutbildning och viss gymnasieutbildning (svenska, engelska och matematik) efter individuell bedömning. Utbildning inom områden där det råder arbetskraftsbrist eller väntas uppstå brist ska erbjudas i samverkan med komvux och arbetsförmedlingen. Staden har ett intresse av att människor utbildas inom områden där det behöver rekryteras i den egna verksamheten.

Utvärdera Jobbtorgen – skapa ”En dörr in”- center

Inriktning och arbetssätt på Jobbtorg inklusive samverkan med försörjningsstödet ska utvärderas i samverkan med stadsdelsnämnderna. Det saknas i hög utsträckning en tydlig uppföljning av den verksamhet som nämnden ansvarar för. ”En dörr in”-center där arbetsmarknadsverksamheten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan sitter ihop bör på försök projekteras i Stockholms stad. Detta är en framtidsfråga som har tydligt fokus på brukaren.

Nej till utnyttjande av praktikanter

Arbetsgivare ska inte få gratis arbetskraft genom praktikanter utan ska istället förbinda sig att ge sex månaders anställning om inte vägande skäl talar däremot. Det är uppenbart att arbetsgivare inom områden med hög personalomsättning till viss del använder sig av praktikanter och inte planerar för längre anställningar.

Satsa på sociala kooperativ

Arbetsträning ska erbjudas de som står mycket långt från arbetsmarknaden, som en förberedelse till praktik eller andra insatser. Sociala kooperativ är bra alternativ för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. I verksamhetsplanen lyfts gruppen funktionshindrade, vilket är bra, men det behövs mera nytänkande på området.

Alla ska ha chans att klara nationella provet i svenska

Svenska för invandrare (SFI) är ett av våra främsta verktyg för integration. Vi vill ha en effektivare svenskundervisning. Istället för bonus till de högpresterande vill vi att de som har det svårast att studera ska få bättre förutsättningar. Det ska inte vara några väntetider för att få läsa svenska. SFI ska ge möjlighet till både deltids- och heltidsstudier, möjlighet att kombinera studier med yrkespraktik samt validera kompetens. Kvaliteten på undervisningen ska förbättras och i högre grad anpassas till varje persons behov och förutsättningar. Grupperna ska bli mindre och undervisningen mer sammanhållen. Målet ska vara att alla som lämnar SFI ska klara nationella målet i svenska Det ska vara möjligt att fortsätta på SFI även om man fått ett heltidsarbete. Flexibilitet måste vara ledordet.

Vuxenutbildningen ska styras av elevernas behov

Vi vill ha en ”infrastruktur” för vuxenutbildning utan vinstintressen där grunden är kommunala skolor och skolor i folkrörelseregi. Det är samhällets och elevernas behov som ska styra vuxenutbildningen. Privata utförare ska finnas endast när verksamheten bedrivs bättre i denna form. I verksamhetsplanen för nämnden finns en tydlig obalans mellan de privata utförarna och kommunens verksamhet. Här saknas uppföljning av resultaten vilket på sikt kan leda till sämre kvalité.

Unga ska få arbete eller utbildning inom en månad

Ungdomar som inte går i skolan eller har ett arbete behöver stöd från samhället för att känna att de ingår i ett sammanhang och kan tro på en framtid. När nu majoriteten bestämmer sig för att äntligen försöka leva upp till det kommunala uppföljningsansvaret som man i fyra år negligerade finns inga direkta konkreta metoder beskrivna. Det behövs ett systematiskt, strategiskt arbete för att nå målgruppen. En grupp unga som riskerar att stå helt utanför samhället.

Alla ungdomar och unga vuxna ska känna sig behövda och erbjudas studier eller arbete. I varje stadsdel finns unga i riskzon. Socialtjänsten och gymnasieskolan ska fånga upp dem och bidra till hopp om en framtid utan kriminalitet och chans att läsa upp betyg. Attraktiva strukturerade heltidsprogram bör tas fram med mentorsstöd från yrkesverksamma, attraktiva fritidsaktiviteter, psykologiskt stöd, föräldrastöd samt utbildning och praktik inom yrken som leder till anställning.

Många flyktingungdomar som kommer till Sverige i de sena tonåren hinner inte lära sig svenska för att klara gymnasieskolans individuella program. De är för unga för svenska för invandrare men för gamla för gymnasieskolan.

Det behövs riktade insatser och uppsökande verksamhet för arbetslösa ungdomar och unga vuxna. Samverkan med arbetsförmedlingen ska syfta till att arbetslösa ungdomar antingen ska kunna studera, praktisera eller erbjudas anställningar. Ungdomar ska kunna få snabb rådgivning och kontakt med Jobbtorget. Möjlighet till kommunala visstidsanställningar för långtidsarbetslösa ungdomar ska utökas.

För att genomföra och följa upp den inriktning för arbetsmarknadsnämnden som vänsterpartiet står för vill vi föreslå bland annat följande aktiviteter och indikatorer.

Aktiviteter - ett urval

Utveckla arbetsmarknadsverksamheten i samverkan med brukarna.

Uppsökande verksamhet bland unga som inte gått ut gymnasieskolan.

Alla unga vuxna ska få praktik, studier eller arbete.

Utveckla insatser anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Utreda om projektet Open Eyes kan permanentas.

Upphandling av insatser ses över så att insatser av god kvalitet alltid kan erbjudas.

Kompetens hos anställda ska tas tillvara genom ökad verksamhet i egen regi.

Brukarna ska ha inflytande genom brukarråd och brukarrevisioner.

Fler kommunala anordnare av vuxenutbildning och SFI.

Indikatorer - ett urval

Antal funktionsnedsatta kvinnor och män som får arbetsmarknadsinsats.

Andel funktionsnedsatta kvinnor och män som får arbete eller utbildning inom två månader efter arbetsmarknadsinsats.

Antal unga vuxna -kvinnor och män - som får arbetsmarknadsinsats.

Andel unga vuxna -kvinnor och/män - som får arbete eller utbildning inom två månader efter arbetsmarknadsinsats.

Andel långtidsarbetslösa unga vuxna – kvinnor och män.

Antal kvinnor och män med kompetenshöjande individuellt utformade praktikplatser.

Andel kvinnor och män som får en anställning efter praktikplats.

Andel kvinnor och män som får godkända betyg i vuxenutbildningen.

Andel kvinnor och män som fullföljer Komvux och SFI.

Andel kvinnor och män som klarar nationella målet i svenska efter SFI-utbildning.

Antal platser i SFI som kombineras med yrkespraktik.

Genomsnittligt antal elever i SFI-grupperna.

Andel nöjda elever – kvinnor, män - i brukarundersökningar inom SFI och Komvux.

Andel behöriga lärare i Komvux och SFI.

Andel arbetsmarknadsverksamheter som har brukarråd och/eller brukarrevision

Andel platser i kommunal Komvux och SFI.

Andel privat drivna skolor som inte tar ut vinst.

Reservation

Ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden avslår förvaltningens förslag.

2. Arbetsmarknadsnämnden anför följande.

Stockholmarnas vilja till arbete är stadens viktigaste tillgång. Rätten till arbete är grundläggande och staden ska ge alla invånare det stöd de behöver för att få ett arbete. Arbetsmarknadsnämnden ska verka för att underlätta människors inträde på arbetsmarknaden, motverka utslagning, bidra till att alla stockholmare har en möjlighet att utvecklas i sitt arbetsliv och ges möjlighet att utveckla sin kompetens för att stärka sin ställning eller förverkliga sina drömmar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Organisatoriska åtgärder

Stadsdelsnämnderna ska tillföras en större del av ansvaret för arbetsmarknadsfrågor.

Mål för verksamhetsområdet

· Långtidsarbetslösheten bland unga ska avskaffas.

· Deltagande i svenska för invandrare ska öka.

· Sprida flyktingmottagandet över hela staden.

· Alla sökande ska ges möjlighet att läsa på Komvux.

Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser, samordning och övergripande ansvar för uppföljning av arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor, vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi). Därutöver har nämnden hand om det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar och därmed för den samordning som krävs med andra nämnder.

Staden ska bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger människor det stöd de behöver för att komma in på arbetsmarknaden genom att t ex erbjuda arbetsmarknadsutbildningar. Jobbtorgen ska förbättras och utvecklas till att fungera som ett stöd mot att få ett arbete eller utbildning. Många av aspiranterna på jobbtorgen saknar fullständig gymnasieutbildning. För denna grupp finns det ett behov av att kunna erbjuda längre utbildningsinsatser än vad som är fallet idag. Staden bör se till att jobbtorgens aspiranter kan erbjudas relevant arbetsmarknadsutbildning, företrädesvis inom bristyrken.

Idag brister kommunen i sitt uppföljningsansvar för unga utan sysselsättning. Många unga riskerar att hamna mellan stolarna om uppföljningen av ungdomar inte bedrivs mer aktivt och uppsökande. De navigatorcentra som fanns under den rödgröna majoriteten 2002-2006 bidrog till att lotsa in utsatta ungdomar i arbete eller utbildning. Vi vill återinföra dessa och på så vis bättre nå de ungdomar som befinner sig utanför både skola och arbetsmarknad. Staden ska även arbeta med att fånga upp de ungdomar som hoppar av pågående gymnasieutbildning under andra eller tredje året, samt göra uppföljningar av de som lämnar gymnasiet utan att gå vidare till arbete eller utbildning.

Långtidsarbetslösheten bland unga är bland Europas högsta. Arbetslöshet kan vara förödande för en ung människas självkänsla och framtidstro och ska motverkas med alla medel. Vi vill därför att staden ska ta ett större ansvar och visstidsanställa långtidsarbetslösa ungdomar som är bosatta i Stockholms stad.

Den kommunala vuxenutbildningens viktigaste prioriteringar är att ha hög tillgänglighet liksom hög flexibilitet. Alla som så önskar ska ha möjlighet att läsa in behörighet till högskolan eller komplettera betyg. På så vis ska vuxenutbildningen också förbättra möjligheterna att få ett arbete. Utvecklingen av yrkeskurser ska fortsätta och utbudet av yrkeskurser ska öka.

Arbetsmarknadsnämnden ska även samarbeta med berörda nämnder för att samordna sfi, vuxenutbildning, yrkesinriktade program, introduktionsprogram och praktik. Inom ramen för utbildningen ska även information även ges om vilka rättigheter och skyldigheter människor har i det svenska samhället.

Sfi-verksamheten måste utvecklas. I dag går bara varannan berättigad utbildningen, vilket är beklagligt. Svenska för invandrare (sfi) ska utgå från individens nivå och behov. Utbildningen ska till exempel vara lätt att kombinera med flyktingintroduktion och nyanlända flyktingar ska snabbt få påbörja utbildningen. Staden ska även erbjuda möjlighet till arbetsplatsförlagd så att det blir möjligt kan kombinera arbete med sfi-studier. Arbetsmarknadsnämnden ska även samarbeta med stadsdelsnämnderna för att samordna sfi, vuxenutbildning, yrkesinriktade program, introduktionsprogram och praktik. Inom ramen för utbildningen ska även information även ges om vilka rättigheter och skyldigheter människor har i det svenska samhället.

För att införa navigatorcentra, visstidsanställa långtidsarbetslösa ungdomar, bygga ut antalet platser inom vuxenutbildningen och höja kvaliteten inom sfi-verksamheten tillförs nämnden 62,1 miljoner kronor. Inkluderat i denna summa finns extra tillskott av medel med anledning av att vi ej accepterar av den borgerliga majoritetens föreslagna nedskärningar av nämndens budget.

Särskilda uppdrag 2011

· Samarbetet med länsarbetsnämnden och näringslivet kring yrkesutbildning ska fortsätta.

· Arbetsmarknadsutbildningarna som erbjuds jobbtorgens aspiranter ska utökas.

· Satsningen på yrkessvenska ska fortsätta och samverkan mellan sfi och övrig vuxenutbildning utvecklas. Det ska finnas möjlighet till arbetsplatsförlagd sfi.

· Staden ska utreda möjligheten att inrätta ett kommunalt korttidsstudiestöd för att ge människor möjlighet att stärka sina språkkunskaper under arbetstid.

· Navigatorcentra ska startas.

Reservation

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2011.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera förslaget och utarbeta en verksamhetsplan utifrån Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.

3. Därutöver anförs följande.

Instiftandet av arbetsmarknadsnämnden ser vi som ett led i ett ökat fokus på arbetsmarknadsfrågor, och en ökad ambitionsnivå från stadens sida inom detta område. I praktiken innebär ju dock budgetförslaget en besparing på 13 miljoner, vilket inte kan anses vara en ambitionshöjning.

Människor med utländsk bakgrund, särskilt kvinnor, löper extra risk att diskrimineras på arbetsmarknaden. Bland personer med någon form av funktionsnedsättning är sysselsättningsfrekvensen avsevärt lägre än i övriga befolkningen. Företagare eller blivande företagare med utländsk bakgrund blir ofta diskriminerade på lånemarknaden. Staden behöver bidra till en inkluderande arbetsmarknad genom aktiva åtgärder, både mot diskriminering, och genom åtgärder som skapar nya möjligheter för individer. På ett flertal områden vill vi i Miljöpartiet föreslå en mer progressiv politik.

Arbete åt unga

Miljöpartiet vill att staden ska genomföra en kraftfull satsning som skapar fler jobb åt unga. Satsningen ska innehålla en bredd av arbetsmarknadsåtgärder, exempelvis praktikplatser, kommunala lönebidrag till företagande och sociala kooperativ för unga utan fullgjord skolgång samt en satsning på företagande i socialt utsatta områden. Samtidigt ska antalet sommarjobb för ungdomar öka, båda inom stadens verksamheter och i privata företag. Satsningen ska samordnas av en sommarjobblots.

Det ska säkerställas att alla ungdomar som är i behov av utbildningsinsatser ska få tillgång till sådana. Utbildning är idag en grundförutsättning för etablering på en arbetsmarknad med allt högre utbildningskrav. Ett särskilt fokus måste läggas på uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år där det idag finns brister i uppföljningen av denna grupp.

Vi tillför ytterligare 10 mnkr för att staden ska kunna ta ett större ansvar, höja ambitionsnivån och arbeta aktivt med att hitta arbete åt, och i vissa fall visstidsanställa, långtidsarbetslösa ungdomar som är bosatta i Stockholms stad.

En dörr in

Vi konstaterar att det finns ett antal brister i nuvarande ordning på jobbtorget. I korthet kan sägas att jobbtorget inte fungerar tillfredställande för de människor som finns längst från arbetsmarknaden, ofta människor utan utbildning, eller med låg utbildningsnivå. En allt för stor del av inskrivna aspiranter på jobbtorget återremitteras till stadsdelsnämnderna, som saknar verktyg för att hjälpa denna grupp.

Vi förespråkar ett jobbtorg av en-dörr in modell som tar hand om alla jobbsökanden, oavsett varför de saknar egen försörjning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten och alla arbetssökande ska erbjudas individuellt stöd, vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering inom ramen för verksamheterna. Det är viktigt att jobbtorgen erbjuds yrkesutbildning för de som vill höja sin anställningsbarhet. För att öka chanserna till ett långvarigt deltagande på arbetsmarknaden behövs ökade utbildningsinsatser – det är idag ett måste på en all mer kunskapsintensiv arbetsmarknad.

Satsa på jobb inom miljö och energi

Staden bör ta ett kraftfullt samlat grepp för att främja företagandet inom miljösektorn. Fler arbetstillfällen ska skapas genom satsning på miljö- och energiteknik. Det behövs individuella insatser där sociala kooperativ kan vara en del av lösningen. Staden ska ersätta verksamheter i frivilligsfären med hälften av lönekostnaden när de anställer en långtidsarbetslös person vars arbetsgivaravgift betalas av staten.

Sfi – svenska för invandrare

Miljöpartiet satsar 24 miljoner på sfi (svenska för invandrare). Undervisningen i svenska språket är ett av våra främsta verktyg för integration. Språkundervisningen ska kunna genomföras parallellt med arbete, praktik, studier eller validering av kompetens. Vi vill förbättra kvaliteten på sfi och anpassa den betydligt mer efter varje persons behov och förutsättningar. Grupperna ska bli mindre och undervisningen mer sammanhållen.

Miljöpartiet satsar särskilt på sfi-undervisning på modersmålet. Det skulle underlätta för framför allt analfabeter och andra lågutbildade elever att få svenska språket förklarat för sig på sitt modersmål istället för att direkt förväntas förstå vad en svensktalande lärare säger. Miljöpartiets satsning ger denna möjlighet till de största språkgrupperna.

De pengar och den energi och tid som Sfi-Centrum har lagt ned på sfi-bonusen behövs mycket bättre i den ordinarie verksamheten eller riktat till dem som har behov av särskilt stöd. Sfi-bonusen avskaffas men resurserna ska finnas kvar i verksamheten.

Funktionshindrade

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare, staden ska vara en förebild, dess arbetsplatser ska vara fri från diskriminering och ska aktivt arbeta för att målen i den nationella handikappolitiska strategin genomförs. För att konkretisera och säkerställa ambitionen i verksamhetsplanen ska en handlingsplan därför tas fram för att öka antalet anställningar av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga under 2011. En informationskampanj ska genomföras för att öka kännedomen om de ekonomiska stöd och hjälpinsatser som finns att tillgå för att underlätta anställningen av denna grupp. Staden bör också utöka samarbetet med det lokala näringslivet för att främja att även privata aktörer medverkar i detta arbete.

_________________________