Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-02-15

Sammanträde 2011-02-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3 D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 It-strategi för bättre lärande

Svar på remiss från kommunstyrelsen
AmN 1.6-0002/2011

Beslutsärenden

4 Ansökan om socialfondsmedel avseende arbetslösa långt från arbetsmarknaden

5 Ansökan om socialfondsmedel avseende internationell samverkan och erfarenhetsutbyte

6 Jobbtorgsportalen, e-tjänster för Jobbtorg Stockholm fas 2

7 Anmälan av rapport från projekt NLAO

Anmälningsärenden

8 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

9 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 21 februari 2011.

§3 It-strategi för ett bättre lärande

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0002/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden tillstyrker förslagen i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och förslag till it-strategi för de pedagogiska verksamheterna.

Ärendet

Av ärendet och förslaget till it-strategi för de pedagogiska verksamheterna framgår och betonas vikten av fortsatt utveckling av it inom de pedagogiska verksamheterna. En satsning på bättre infrastruktur och ökad datortillgänglighet inom förskola och skola ska kombineras med kompetensutveckling, såväl för lärare som för elever. Satsningen på PIM (Praktisk it och mediekompetens) ska följas upp av ett systematiskt och långsiktigt arbete för att ta vara på och fördjupa it-kompetensen bland stadens pedagoger. Samtliga nämnder förväntas ta fram en egen lokal handlingsplan för implementeringen av strategin. En redovisning av nämndernas arbete ska ske i samband med årsredovisningen 2011. Förvaltningen delar till fullo de tankegångar som redovisas i ärendet och i förslaget till it-strategi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

En IT-strategi för de pedagogiska verksamheterna i hela staden är självklar för att få alla att gå i samma takt. Det är oerhört viktigt att elever och lärare får tillgång till en funktionell IT-miljö. Den målgrupp som befinner sig inom SFI-verksamheten samt även inom jobbtorgen kan av olika anledningar i vissa fall behöva extra stöd för att sätta sig in i IT-världen. Dessutom är det rimligt att anta att de kanske inte har tillgång till en dator hemma för att lära sig olika moment. Detta måste kompenseras.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Strategin känns tunn och inte särskilt omfattande. Om en strategi ska vara underlaget för fortsatt arbete krävs ytterligare detaljbeskrivningar. Vi vill tillföra följande;

- Viktigt att säkerställa tillgången av datorer. Detta kan göras genom stationära och/eller bärbara lånedatorer.

- Tillgång till internet är en förutsättning att utvecklas inom IT-området. Därför ska alla skolor ha trådlöst internet som eleverna kan använda på skolan. Detta kan även tillgodoses med andra lösningar som t.ex. trådlösa lånemodem.

- SFI elever kan behöva extra insatser för att lära sig IT. I dessa grupper kan vi anta att tillgången till datorer och kunskaper på området är sämre än övriga. Därför vill vi att förvaltningen följer upp dessa grupper särskilt för att säkerställa att IT strategin följs.

- För att kunna lära sig IT krävs att eleverna får testa. För att tillgodose det behöver datorerna vara tillgängliga och öppna för olika program. Programmen ska vara i full version och som användare av datorer ska olika program kunna installeras.

§4 Ansökan om socialfondsmedel avseende arbetslösa långt från arbetsmarknaden

Dnr 1.7-0017/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom inriktningen i tjänsteutlåtandet och uppdrar åt förvaltningen att slutföra och lämna in en ansökan under våren 2011.

2. Nämnden godkänner att högst 3 mnkr av arbetsmarknadsavdelningens utvecklingsmedel avsätts som kontant medfinansiering för projektet.

Ärendet

Jobbtorg Stockholm har i uppdrag att utveckla arbetsmetoder och arbetssätt i syfte att fler ska kunna gå från bidrag till arbete. Det finns dock grupper som av olika skäl inte hör till jobbtorgens målgrupp och där det finns skäl att utveckla insatser som ska kunna föra personer ett steg närmare arbetsmarknaden för att så småningom också kunna ta del av jobbtorgen insatser. Ansvaret för insatser för denna grupp ligger idag på stadsdelsnämnderna och på Enheten för hemlösa.

I budget för 2011 har arbetsmarknadsnämnden fått i uppdrag att stödja utvecklingen av metoder och verktyg även för denna grupp. Mot bakgrund av detta pågår förberedelser för ett utvecklingsprojekt. Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om stöd hos Europeiska socialfonden för detta projekt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Målgruppen för ”Bostad Först 2” (för närvarande 16 individer) är personer som till viss del fortfarande är i aktivt missbruk. Av dessa är det sannolikt att många saknar basutbildning (genomförd grundskola samt gymnasium). Den öppna arbetsmarknaden är stängd för målgruppen. Sociala kooperativ som ”Basta” och andra verksamheter visar på alternativa arbeten/sysselsättning, alternativ där även studier är en del av verksamheten.

I ärendet används begreppet ”Blixtjobb” utan att beskriva vad som avses. Det är beklagligt att en stad som går med ca 300 miljoner kronor i överskott för budgetåret 2010 inte har utvecklingspengar inom ordinarie verksamhet inom START.

§5 Ansökan om socialfondsmedel avseende internationell samverkan och erfarenhetsutbyte

Dnr 1.7-0018/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom inriktningen i tjänsteutlåtandet och uppdrar åt förvaltningen att slutföra och lämna in en socialfondsansökan senast 2011-02-23.

Ärendet

Inom ramen för Europeiska socialfonden finns möjligheter att söka medel för utvecklingsprojekt i syfte att öka sysselsättningen för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Nämnden har beviljats medel för fyra utvecklingsprojekt med stöd från socialfonden. Motsvarande utvecklingsprojekt bedrivs på andra håll i Europa, och många städer står inför samma utmaning när det gäller att integrera långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. En transnationell jämförelse och ett utbyte vore fruktbart för att stötta pågående metodutvecklingsarbete.

Under våren 2011 finns det möjlighet att ansöka om socialfondsmedel för transnationellt samarbete. Förvaltningen har under hösten 2010 och början av 2011 undersökt förutsättningarna för ett sådant projekt. Förvaltningen föreslår i detta ärende att en ansökan om medel för ett transnationellt samverkansprojekt med mobiliserings- samt genomförandefas lämnas in.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Projektbidrag är en möjlighet för att igångsätta och dra lärdom av intressanta metoder och program. Projekten ska om de fungerar ha möjlighet att implementeras i verksamheten.

Vi har noterat att många projekt i socialtjänsten där exempelvis staten har medfinansierat har lagts ner på grund av så kallad resursbrist efter projekttidens slut, trots att projekten har bidragit till en gynnsam utveckling för området. Resurserna från staten har då egentligen inte bidragit till mer än en projektrapport efter projektens avslutning.

§6 Jobbtorgsportalen, e-tjänster för Jobbtorg Stockholm fas 2

Dnr 7.0-0009/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att från stadens e-tjänstprogram ansöka om fas 2 i utvecklingen av Jobbtorgsportalen till en kostnad om 2,8 - 3,1 mnkr.

Ärendet

Målet med Jobbtorgsportalen är att aspiranten att ska få större insyn och bättre möjlighet att påverka det som händer på jobbtorget. Syftet är också att få ett smidigare kommunikationsflöde för medarbetarna på jobbtorgen samt ett förenklat system för kontakter med leverantörer. För att vidareutveckla Jobbtorgsportalen föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ansöka om ytterligare en utvecklingsfas från stadens e-tjänstprogram. Kostnaden för fas 2 är beräknad till mellan 2,8 - 3,1 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Anmälan av rapport från projekt NLAO (Network of Local Authority Observatories on Active Inclusion)

Dnr 3.2-0022/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att anmälan av rapporten från projektet NLAO godkänns.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att fortsatt deltagande i NLAO under perioden 2011-2013 godkänns.

Ärendet

EUROCITIES-NLAO är ett nätverk av tio europeiska storstäder som genomför lokala studier som är relevanta för det övergripande temat: EU-strategin för Aktiv Inkludering. Nätverket är finansierat av EU-kommissionen, direktoratet för sysselsättning, social politik och lika rättigheter. Deltagare i projektet är tio städer: Stockholm, Bologna (Italien), Brno (Tjeckien), Rotterdam (Nederländerna), Birmingham (Storbritannien), Köpenhamn (Danmark), Barcelona (Spanien), Krakow (Polen), Lille-Roubaix (Frankrike) och Sofia (Bulgarien).

Under hösten har alla städer i nätverket skrivit korta rapporter om social ekonomi eller kvalitet av sociala tjänster (SSGI: social services of general interest), givit ut två nyhetsbrev och byggt upp en ny hemsida. I ärendet presenteras en kort rapport om social ekonomi i Stockholm. Förvaltningen har erbjudits att fortsätta arbeta i nätverket 2011-2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C) och ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) föreslog, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att förvaltningen skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att förvaltningen skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstningen enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C) och ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

2. Fortsatt deltagande i NLAO under perioden 2011-2013 godkänns.

3. Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med andra aktörer anordna ett heldagsseminarium om social ekonomi och sociala kooperativ.

4. Därutöver vill vi framföra följande.

Arbetsmarknaden måste kunna rymma olika typer av arbetsplatser för anställda med olika förutsättningar. Samhället måste 2011 vara redo för att skapa alternativ för de arbetstagare som av olika anledningar har mycket lång startsträcka in i arbetslivet. Möjligheter måste skapas för anställda att använda sin arbetsförmåga även om den inte är så stor.

Stockholms stad borde gå i täten för att tillsammans med andra aktörer hitta möjligheter att skapa sociala kooperativ som ett alternativt företagande. Vi måste ha mer kunskap och inspiration för att kunna förverkliga många alternativa vägar in på arbetsmarknaden.

Reservation

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan.

2. Därutöver anförs följande.

Vid anmälan av projekt anser vi att en kostnadsredovisning ska ingå. Inte endast anslagen utan hur detta belastar förvaltningen i form av lönekostnader, resekostnader, extra resurser etc. Vi kräver också att projekt följs upp utifrån den föreslagna budgeten och redovisas till nämnden. Där ska även information ingå som vad förvaltningen har bidragit med och tagit del av under projektet såsom metoder och verktyg.

§8 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Protokoll från arbetsmarknadsnämndens sammanträden 18 och 31 januari 2011 justerade 24 januari och 3 februari 2011.

b) Protokoll från handikapprådets sammanträde 14 januari 2011 justerat 15 januari 2011.

c) Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0019/2011, inom området Ekonomi, upphandling m.m. med dnr 2.7-0007/2011 samt inom området Kommunal vuxenutbildning med dnr 6.0-0024/2011.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande

Det är brister i underlaget för anmälan vilket gör att nämnden inte kan anse sig ha fullgod insyn i besluten som fattats. Vid anmälan av delegationsbeslut ska det framgå vad som avses, vilka är berörda samt kostnader. Exempelvis;

1. För anmälan av Certifieringskurs framgår inte hur många som är berörda. När kursen ska utföras samt förväntat resultat. Det framgår inte heller övriga kostnader för förvaltningen utöver kurskostnad.

2. Anmälan av tjänsteresa innefattar inte kostnadsberäkning.

§9 Nämndens frågor

Arbetsmarknadsnämnden överlämnade skrivelse från Socialdemokraterna om arbete åt ungdomar med funktionsnedsättning till förvaltningen för beredning.

_______________________