Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-05-17

Sammanträde 2011-05-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Beslutsärenden

3 Praktikplatser som ska leda till hållbara jobb

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 2.6.1-0070/2011

4 Tertialrapport 1 2011 för arbetsmarknadsnämnden

5 Nelson Mandela priset 2011

Anmälningsärenden

6 Utvärderingsrapport av SFEJ - svenska för jurister, ekonomer, samhällspersonal - och systemvetare

7 Anmälan av kompletterande svar till Skolinspektionen avseende uppföljning av kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms kommun

8 Anmälan av upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut avseende svenskundervisning för invandrare - sfi

9 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 23 maj 2011.

§3 Praktikplatser som ska leda till hållbara jobb

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö och Thomas Hvitfeldt (båda V)

Dnr 2.6.1-0070/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med en redovisning till arbetsmarknadsnämnden om på vilket sätt praktikplatserna som ges till FAS 3-jobb skiljer sig från övriga praktikplatser i staden och hur praktikplatserna kan leda till hållbara jobb

Skillnaderna mellan sysselsättningsplatserna i Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas (JOB Fas 3) och stadens övriga praktikplatser är vad gäller arbetsuppgifter marginella. Till JOB Fas 3-platserna sker anvisning av arbetsförmedlingen medan stadens övriga praktikplatser bemannas med aspiranter från Jobbtorg Stockholm. Deltagarnas ersättningsform kan också skilja sig åt. I vilken utsträckning JOB Fas 3 leder vidare till hållbara jobb kan förvaltningen inte uttala sig om då dessa sysselsättningsplatser följs upp av arbetsförmedlingen. Under perioden januari 2010-mars 2011 praktiserade 1193 aspiranter från Jobbtorg Stockholm på stadens övriga praktikplatser och av dessa gick 442 till jobb. Om det handlar om tidsbegränsade anställningar eller tillsvidareanställningar, hel- eller deltidsjobb är inte känt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 april 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C) och ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C) och ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att omedelbart avsluta förmedlingen av FAS 3-jobb till arbetsförmedlingen och att inte förlänga den lokala överenskommelsen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga hur staden ska kunna kvalitetsgranska de praktikplatser som staden förmedlar genom jobbtorgen.

3. I övrigt anförs följande.

Undersökningar visar att ca 1 procent av de som får FAS 3 som insats får jobb. En siffra som borde leda till att staden omedelbart avslutade sin förmedling av FAS 3 jobb till arbetsförmedlingen.

Den tidigare socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska medverka till att 400 årsplatser ska tas fram till arbetsförmedlingens FAS 3. Nu har 265 platser förmedlats av staden, platserna ingår i de praktikplatser som staden har. De platser som tas fram ska heller inte vara en sysselsättning som någon annan inom verksamheten annars skulle ”jobba med”.

De exempel som lyfts fram i svaret på den skrivelse som vänsterpartiet lämnat in är väldigt tydligt sådana arbetsuppgifter som höjer kvalitén. Rastvakt, klassresurs, läxhjälp och promenader med personer som har funktionsnedsättningar etc. är alla arbetsuppgifter som i vissa fall anställda skulle fått göra på sitt ordinarie jobb.

En praktikplats är en del av en process som ska leda till jobb och i viss mån gör det. Ett FAS 3-jobb är i stället en förvaring av de individer som arbetsförmedlingen inte har något annat att erbjuda trots att det säkert finns ett stort behov av aktiva insatser.

Stockholm ska arbeta med att ta fram hållbara jobb, inte arbeta med insatser som är kontraproduktiva.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet anser att praktikplatser är ett viktigt verktyg för att skapa en väg in på arbetsmarknaden för individer som står långt ifrån den i dagsläget, och som saknar verktyg för att själv ta sig in. En praktikplats kan både stärka individen, samt skapa erfarenheter som är viktiga för att kvalificera sig för andra jobb på arbetsmarknaden.

Stockholm stad har såsom den stora arbetsgivare det är både goda möjligheter och ett stort ansvar att utnyttja detta verktyg i så stor utsträckning som möjligt.

Med det sagt finns också ett ansvar att tillhandahålla relevanta och bra praktikplatser, som verkligen ger individen de verktyg som de behöver, utan att använda praktikverktyget för att slippa anställa i den ordinarie verksamheten. Vi tror att praktikanter kan bidra mycket till verksamheterna genom kvalitetshöjande arbete som annars inte skulle bli gjort. Tydligt är att det behövs en bättre uppföljning av praktikanterna i fas 3, något som kräver samordning med arbetsförmedlingen. Om vi tillhandahåller praktikplatser inom ramen för fas 3, som sedan inte utnyttjas skulle dessa kunna användas bättre i stadens egen praktikverksamhet. Avtalet med arbetsförmedlingen bör således ses över för att säkerställa detta, samt att vi inom ramen för avtalet ska kunna kräva en uppföljning av aspiranterna.

§4 Tertialrapport 1 2011 för arbetsmarknadsnämnden

Dnr 1.2-0001/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2011 med prognos för 2011.

2. Arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa att Skärholmens stadsdelsnämnd får i uppdrag att överföra statsbidrag, som utgår till staden avseende samhällsorientering, till arbetsmarknadsnämnden i enlighet med underlag från Migrationsverket.

4. Arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nämndens verksamheter har under tertialet arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Det ekonomiska utfallet för tertialet visar att nämnden har en budget i balans. I ärendet kommenteras några trender i verksamheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 maj 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Arbetslösheten minskar samtidigt som långtidsarbetslösheten är fortsatt relativt hög. Nyinskrivna ungdomar i jobbtorgen ökar i mars, vilket är något som måste följas upp noggrant. Detta är även en utbildningsfråga. Hela 40 procent av de som är på Jobbtorg saknar relevant utbildning; grundskola och gymnasium. De ungdomar där Stockholms skolor inte har levererat den utbildning som ungdomarna borde ha fått kommer att ha mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nyckeln för dessa ungdomar heter utbildning. Jobbtorgen saknar de verktyg som behövs. Korta kurser räcker inte. Här behövs krafttag.

Efterfrågan från stadsdelsförvaltningarna av platser i Jobbtorg Resurs ökar, vilket inte är oväntat med tanke på att det saknas förberedande arbetsträningsinsatser för personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Det kan också tyda på att förvaltningarna i viss mån vältrar över ett ansvar på jobbtorgen för t.ex. aktiva missbrukare som istället behöver vård och behandling. Svaret på alla problem är inte enbart sysselsättning utan relevanta åtgärder t.ex. inom missbruk och psykiatri.

Det är även uppenbart att många arbetslösa står utanför A-kassan, ett systemfel på grund av regeringens förändringar i A-kassan. Dessa systemfel belastar Stockholms stads budget och gör arbetslösa fattiga. Stark oro för ekonomin påverkar givetvis hälsan och arbetsförmågan.

Att kvinnor inte kommer till KRAMI beror delvis på bristande information om verksamheten från staden. Detta måste åtgärdas av berörda förvaltningar. Att lära sig ett nytt språk tar tid, vilket måste ges alla invånare som behöver en bra grund i svenska för att få ett hållbart jobb.

Nämnden överträffar sin målsättning om upphandlad verksamhet med 15 procentenheter. Eftersom driftsformen inte ska vara ett självändamål borde den höga graden av privata utförare leda till att konkurrensutsättningen bromsas. Vi skulle gärna också se en redovisning av om kvaliteten i insatserna har ökat i samma grad som privatiseringen av utförare.

Istället kan man läsa i rapporten att målet för den genomsnittliga inskrivningstiden inte nåtts och att detta beror på att inskrivningstiden ökar när fler långtidsinskrivna går till egen försörjning. Ett annat sätt att beskriva detta är att ju längre tid de inskrivna är utan egen försörjning desto längre tid är de inskrivna. En självklarhet, men ändå inget annat än ett misslyckande.

Rapportens beskrivning av Rambölls utvärdering måste betraktas som kreativ. Utvärderingen är mycket kritisk och konstaterar att förvisso är de kortsiktiga målen relativt väl uppnådda. Men bedömningen är att de långsiktiga målen, tillräckliga svenskakunskaper och kunskap om hur professionen utövas i svensk kontext, kommer att bli svåra att uppnå.

Det redovisas även i ärendet att flera upphandlingar har överklagats, vilket innebär att verksamheten påverkats negativt. Att till exempel fler hundra nyanlända flyktingar måste ställa sig i kö istället för att få sin samhällsorientering är oacceptabelt!

§5 Nelson Mandelapriset 2011

Dnr 3.3-0015/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar attPelle Friman tilldelas 2011 års Nelson Mandela-pris.

2. Arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nelson Mandela-priset instiftades av Stockholms stad 1998 och syftar till att belöna och uppmärksamma goda exempel i arbetet för en mer öppen och integrerad stad.

Förvaltningen föreslår, i enlighet med förslag från nämndens presidium, att arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela Pelle Friman 2011 års Nelson Mandela-pris. Han är initiativtagare till föreningen Internationella Bekantskaper. Genom att skapa både fysiska och digitala mötesplatser samt genom samarbete med bland andra SFI Västerort, Fenix Söder, Tigris Fåglar och Röda korset, är Pelle Friman en förebild för arbetet med ökad integration i Stockholms stad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 maj 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Utvärderingsrapport av SFEJ – svenska för jurister, ekonomer, samhällspersonal och systemvetare

Dnr SoN 2.7-0511/2010

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Konsultföretaget Ramböll har haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av projektet SFEJ. Bakgrunden till utvärderingsrapporten är att SFEJ planeras övergå i ordinarie verksamhet under våren 2011. Det övergripande syftet med utvärderingen är att undersöka projektets måluppfyllelse/resultat, viktiga förklaringsfaktorer till detta samt undersöka förutsättningar för implementering av SFEJ i ordinarie verksamhet. Utvärderingen bygger på intervjuer med elever, lärare och projektföreträdare samt på uppföljning av projektets statistik.

Ramböll bedömer att programmet SFEJ har nått relativt hög måluppfyllelse på kort sikt vad gäller studenternas utveckling. Ramböll bedömer emellertid att de mer långsiktiga målsättningarna kan bli svåra att uppnå, såsom att studenterna har tillräckligt god svenska för att utöva sin profession samt att de har kunskap om hur deras profession utövas i svensk kontext.

För att nå högre måluppfyllelse menar Ramböll att projektet antingen bör sänka sin ambitionsnivå vad gäller yrkesanpassning och istället fokuserar på att ge studenterna en intensiv svenskutbildning samt en allmän inriktning på samhällskunskapen. Alternativt kan man behålla samma ambitionsnivå men göra förändringar i upplägget såsom att exempelvis att avgränsa målgruppen och ha mer flexibla undervisningsformer.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet anser att sfi är en särskilt prioriterad verksamhet, som länge varit eftersatt och underprioriterad. I vårt budgetförslag satsar vi 24 miljoner extra på sfi.

Undervisningen i svenska språket är ett av våra främsta verktyg för integration. Språkundervisningen ska kunna genomföras parallellt med arbete, praktik, studier eller validering av kompetens. Vi vill förbättra kvaliteten på sfi och anpassa den betydligt mer efter varje persons behov och förutsättningar. Grupperna ska bli mindre och undervisningen mer sammanhållen.

Miljöpartiet vill satsa särskilt på sfi-undervisning på modersmålet. Det skulle underlätta för framför allt analfabeter och andra lågutbildade elever att få svenska språket förklarat för sig på sitt modersmål istället för att direkt förväntas förstå vad en svensktalande lärare säger.

De pengar och den energi och tid som Sfi-Centrum har lagt ned på sfi-bonusen behövs mycket bättre i den ordinarie verksamheten eller riktat till dem som har behov av särskilt stöd. Sfi-bonusen avskaffas men resurserna ska finnas kvar i verksamheten.

Det är tydligt av utvärderingen av SFEJ-projektet att mer skräddarsydd utbildning som tar bättre hänsyn till individens bakgrund och erfarenheter ger bättre resultat. Tydligt är också att det finns flera delar som behöver utvecklas ytterligare. Miljöpartiet anser att arbetet med programmet bör fortskrida med ytterligare fokus på individanpassning, och att möta upp elevernas behov under programmets gång, i enlighet med de förslag som framförs i rapporten.

§7 Anmälan av kompletterande svar till Skolinspektionen avseende uppföljning av kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms kommun

Dnr 1.3-0065/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Skolinspektionen genomförde hösten 2009 kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) dnr 40-2009:1809 i Stockholms stad. Skolinspektionen begärde i sin rapport att Stockholms stad skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planerats avsende de synpunkter som lämnades. En sådan redovisning, dnr 1.3-0210/2010 lämnades av staden till Skolinspektionen i oktober 2010.

Skolinspektionen har i ett uppföljningsprotokoll daterat 2011-03-16 angivit att de tagit del av inkomna handlingar men behöver vissa kompletterande svar av Stockholms stad för att kunna slutföra bedömningen av om vidtagna åtgärder är tillräckliga. I ärendet lämnas kompletterande svar utifrån Skolinspektionens begäran.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är uppenbart att det är ett problem att hålla ihop verksamheten med så många utförare. För att följa verksamheten behövs det fler interninspektioner och ett mycket tydligt uppdrag från staden gällande sfi.

Hur ska det vara möjligt att följa upp 11 utförare i 11 bolag? Det behövs en mer tydlig uppföljning och där besöken hos leverantörerna fördubblas. Det finns en stor risk att sfi- eleverna får betala ett högt pris för en ideologisk upphandling.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet anser att sfi är en särskilt prioriterad verksamhet, som länge varit eftersatt och underprioriterad. I vårt budgetförslag satsar vi 24 miljoner extra på sfi.

Undervisningen i svenska språket är ett av våra främsta verktyg för integration. Språkundervisningen ska kunna genomföras parallellt med arbete, praktik, studier eller validering av kompetens. Vi vill förbättra kvaliteten på sfi och anpassa den betydligt mer efter varje persons behov och förutsättningar. Grupperna ska bli mindre och undervisningen mer sammanhållen.

Det framgår tydligt av de kompletterande svaren till Skolinspektionen att en hel del bra åtgärder vidtagits kring pedagogisk utveckling, uppföljning av individer och särskilt riktat stöd. Men Miljöpartiet vill höja ambitionsnivån ytterligare, och anser exempelvis att systemet med klasser där elever tillkommer under terminens gång måste ses över, då det inte kan anses vara det bästa sättet att bedriva undervisning utifrån individens förutsättningar till lärande om läraren tvingas börja om i undervisningen upprepade gånger när nya elever tillkommer.

Miljöpartiet vill satsa särskilt på sfi-undervisning på modersmålet. Det skulle underlätta för framför allt analfabeter och andra lågutbildade elever att få svenska språket förklarat för sig på sitt modersmål istället för att direkt förväntas förstå vad en svensktalande lärare säger.

De pengar och den energi och tid som Sfi-Centrum har lagt ned på sfi-bonusen behövs mycket bättre i den ordinarie verksamheten eller riktat till dem som har behov av särskilt stöd. Sfi-bonusen avskaffas men resurserna ska finnas kvar i verksamheten.

§8 Anmälan av upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut avseende svenskundervisning för invandrare - sfi

Dnr SoN 2.7-0560/2010

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen anmäler resultatet av den upphandling som genomförts i form av tjänstekoncession för perioden fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2013-06-30 med möjlighet till förlängning ett plus ett år, dock längst t.o.m. 30 juni 2015.

Tilldelningsbeslut fattades enligt delegation 26 april 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är många anbud som lämnas in vid den här typen av upphandling. En relativt säker marknad med ett kundunderlag som är relativt stadigt och där en självklar vinst har räknats in som en del av verksamhetsidén.

Att majoriteten fortsätter med upphandlingar av välfärdstjänster där undervisning ingår är ingen överraskning. Det hade varit intressant att se ägarstrukturen på företagen för att kunna ha en uppfattning om företagens förgreningar.

De upphandlingar som sker är i hög grad av ideologisk natur. Vilket innebär att så mycket som möjligt av stadens verksamhet ska ligga i privata händer. Att kvalitén blir bättre med så många utförare är en myt.

I den uppföljning som Skolinspektionen har gjort är det tydligt att utförarna inte ”håller måttet”. Det är inte rimligt att allt fler utförare med olika policys och inriktning ska upphandlas med tanke på skolinspektionens uppföljning av verksamheten. Med så många aktörer är det självklart svårt att hålla ihop hela verksamheten. Det drabbar eleverna medan vinsten i de olika bolagen växer.

§9 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Protokoll från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 18 april 2011 justerat 20 april 2011.

b) Protokoll från handikapprådets sammanträde 16 maj 2011 justerat 16 maj 2011.

c) Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Ekonomi, upphandling m.m. med dnr 2.7.-0003/2011.

d) Inkomna handlingar till arbetsmarknadsnämnden under perioden 19 april 2011 till och med 27 april 2011.

§10 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson informerade om att arbetsmarknadsförvaltningens förvaltningsledning nu är komplett efter att man anställt personalchef Monika Johansson, ekonomichef Thomas Lundberg och kommunikationschef Lott Jansson.

Förvaltningschef Charlotte Svensson informerade vidare om att stadsdirektören gett arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att leda en styrgrupp som ska utvärdera sommarjobbsverksamheten i staden.

________________________