Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-09-20

Sammanträde 2011-09-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

7 Ändring av sammanträdesdag i oktober

Anmälningsärenden

9 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

10 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras måndagen den 26 september 2011.

§3 Tertialrapport 2

Dnr 1.2-0001/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att Tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Arbetsmarknadsnämnden begär 62,4 mnkr i budgetjustering för fler studerande vid svenska för invandrare (sfi).

3. Arbetsmarknadsnämnden faställer väsentligt belopp för periodiseringar till 50 tkr.

4. Arbetsmarknadsnämnden fastställer indikatorn andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställs på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår till 100 procent.

5. Arbetsmarknadsnämnden fastställer indikatorn antal identifierade sårbarheter som nämnden avser att arbeta förebyggande med under året till 1 st.

6. Arbetsmarknadsnämnden fastställer indikatorn antal inträffade incidenter till 10 st.

7. Arbetsmarknadsnämnden fastställer indikatorn nämndens prognossäkerhet i T 2 fastställs till +/- 1 procent.

8. Arbetsmarknadsnämnden fastställer indikatorn antal tävlande i 2011 års kvalitetsutmärkelse ändras till 0 st.

9. Arbetsmarknadsnämnden fastställer Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens, enligt bilaga.

10. Arbetsmarknadsnämnden fastställer Internkontrollplan, enligt bilaga.

11. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.


Ärendet

Tertialrapport 2 omfattar nämndens verksamhet från den 1 januari till och med den 31 augusti 2011 samt en prognos för hela året. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för resultat och analysera avvikelser av verksamhet och ekonomi i förhållande till verksamhetsplanen.

Kommunfullmäktige (KF) har fastställt tre övergripande inriktningsmål;

1) Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2) Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3) Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Till inriktningsmålen finns verksamhetsspecifika mål, varav nio ligger inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsnämnden har därutöver i verksamhetsplanen för 2011 fastställt elva egna mål. Till målen finns 28 indikatorer som mäter måluppfyllelsen.

Arbetsmarknadsnämnden når i huvudsak kommunfullmäktiges mål om att invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande. Samtliga indikatorer utom en prognostiseras uppnå KF:s årsmål. Undantaget är inskrivningstid för avslutade som haft försörjningsstöd längre än tio månader. Den huvudsakliga förklaringen är att jobbtorgen medvetet satsat på att fler långtidsinskrivna ska komma ut i egen försörjning. Utformningen av indikatorn innebär att ju bättre jobbtorgen lyckas i detta arbete desto längre blir den genomsnittliga inskrivningstiden för avslutade inom gruppen.

Målet om att kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras uppnås delvis. Andelen studerande med godkända betyg inom den gymnasiala vuxenutbildningen var under läsåret 2010-2011, 80 procent, vilket är samma nivå som föregående läsår. Resultaten inom den grundläggande delen har sjunkit. Förvaltningen följer systematiskt upp samtliga anordnare genom resultatdialoger där betygsresultat, avbrott och brukarenkäter analyseras.

Tillströmningen av elever till sfi undervisningen är fortsatt hög. Verksamheten blir mer omfattande än under 2010 då antalet studerande var drygt 17 000. Prognosen är därför att antalet prestationer blir 9 200, vilket är 2 600 fler än kommunfullmäktiges tilldelning.

För året prognostiseras sammantaget ett nollresultat, vilket innebär att målet om en budget i balans uppnås. Arbetsmarknadsnämnden har sammantaget ett nettoutfall till och med tertial 2 på 433,4 mnkr. Det innebär en positiv avvikelse mot riktvärdet för budgeten på 6,8 mnkr. De olika verksamheterna visar dock emellan sig större avvikelser.

I det följande redogörs för måluppfyllnaden för KF:s mål och för nämndens egna mål. I den första kolumnen finns den indikator som mäter måluppfyllnaden, den andra och tredje kolumnen visar periodens utfall och årsprognos där så ska redovisas. Den fjärde och femte kolumnen anger nämndens respektive KF:s årsmål och den sista kolumnen anger när resultatet ska redovisas, i tertialrapporten eller i verksamhetsberättelsen. Därefter i avsnitt 3 redovisas uppföljningen av driftsbudget och större projekt som inte är investeringar samt en redovisning av synpunkter och klagomål.

I bilaga redovisas ett förslag till aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning samt en internkontrollplan.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Tara Twana m.fl. (S) samt ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Fredrik Lindstål (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är oroväckande att målet inte nås inom den grundläggande vuxenutbildningen och vi håller med förvaltningen om att orsakerna bakom detta behöver ses över. I och med att vuxenutbildningen idag har flera anordnare är det viktigt att det finns en bra dialog med alla leverantörer, inklusive stadens egna, samt att den kontinuerliga uppföljningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Eventuella brister i utbildningen måste fångas upp och åtgärdas i ett tidigt stadium. Det är viktigt för både den grundläggande och den gymnasiala delen inom vuxenutbildningen. Fungerar inte dialog och uppföljning är det ytterst de människor som studerar inom vuxenutbildningen som drabbas.

Tidigare under året har de problem som under en lång tid har funnits inom vuxenutbildningen i Västerort rättats till och utbildningen utformas nu mer efter målgruppen. Denna förändring pekar på vikten av ett bra informationsflöde om de förhållanden som råder inom komvux.

Särskilt uttalande

Ledamoten Tara Twana m.fl. (S) samt vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

De indikatorer som finns i staden är ganska trubbiga som instrument för att avläsa resultat på lång sikt, vilket ju är det verkligt betydelsefulla.

Att indikatorn ”Stockholmare med funktionsnedsättning ska ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap” bedöms som ”Uppfylles helt” visar ett ganska stort problem med stadens indikatorer, eftersom verkligheten ligger långt ifrån det målet.

Vuxenutbildningen är idag utlagd på ett mycket stort antal utbildningsanordnare, vilket försvårar uppföljning och analys. Valet mellan 40 utförare kanske inte är så lätt för den som ska ta igen gymnasiet och ibland även grundskolan. Vi frågar oss på vilket sätt som kvalitén i undervisningen gynnas av 40 olika anordnare? Det är inte styrkt av forskning eller utvärderingar att det finns något som helst samband mellan antal entreprenörer och kvalité.

Att resultaten för den grundläggande undervisningen sjunker speglar svårigheterna att följa upp så många aktörer och kunna ta fram en gemensam policy. Och att 264 långtidsarbetslösa ungdomar har erbjudits praktik säger egentligen ingenting om deras möjligheter till en mer hållbar arbetssituation.

§4 Riktlinjer för en utbildningsverksamhet i Västerort

Dnr 5.0-0161/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att påbörja förberedelserna för en utbildningsverksamhet i Västerort i enlighet med de i tjänsteutlåtandet presenterade riktlinjerna.

2. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samband med budget 2012 komma med förslag till finansiering av verksamheten.

3. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med lokalfrågan

Ärendet

Förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att i kontakt med berörda stadsdelar utifrån de erfarenheter och kunskaper som finns om målgruppen och dess behov ta fram riktlinjer för en utbildningsverksamhet med arbetslivs- och yrkesinriktning där sfi är kärnverksamhet men där kurser inom vuxenutbildning och andra insatser ska bidra till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. Förvaltningen har också fått i uppdrag att söka nya lokaler i området.

En arbetsgrupp i frågan har lämnat sitt förslag till riktlinjer i en rapport som ligger till grund för förvaltningens förslag till riktlinjer för en utbildningsverksamhet i Västerort. Hänsyn har också tagits till den tertialutvärdering Ramböll Management gjort av projektet Rätt steg och de erfarenheter som gjorts inom det projektet och projektet Språkstöd för nyanlända.

Förvaltningen föreslår att utbildningen redan från början ska vara yrkesinriktad. Under en första tid ska särskilda pass med teman kring Arbetsliv och yrke och Hälsa och friskvård förbereda de studerande för de yrkesinriktade sfi-kurser och kortare regelrätta yrkesutbildningar som ska erbjudas när de studerande kommit längre i sin språkutveckling.

Arbetsgruppen lyfter fram tre faktorer som avgörande för en framgångsrik verksamhet. Dessa är motivationen hos de studerande, generös tillgång till modersmålsstöd och noggrann, tätt återkommande uppföljning av de studerandes studieplanering och resultat med revidering av deras individuella studieplaner.

Det ska finnas klart uttalade mål som upplevs som rimliga och meningsfulla och de studerande ska få snabb återkoppling. Studieplanering, studie- och yrkesvägledning och utvecklingssamtal måste vara regelbundet återkommande inslag i utbildningen.

För att korttidsutbildade och analfabeter ska kunna sätta upp realistiska studiemål måste de inom ramen för utbildningen få ökad omvärldskunskap. Denna process ska underlättas med hjälp av språkstödjare och modersmålslärare.

Det är viktigt att valet av inriktning på såväl de yrkesinriktade kurserna som yrkesutbildningarna görs i samverkan med arbetsförmedling och näringsliv. Utvecklingen av innehållet bör utformas i dialog med branscher och arbetsgivare.

Möjliga yrkesförberedande sfi-kurser är förberedande truckförar- och lagerutbildning, hemserviceassistent, personlig assistent och kök och restaurang med inriktning mot köksbiträde.

Förvaltningen anser att verksamheten så långt det är möjligt ska vara på heltid, d v s de studerande ska studera heldag. För att en utbildningsverksamhet av den här föreslagna modellen ska fungera måste det vara möjligt för de studerande att delta på heltid. De måste också kunna gå klar den kurs de går om de påbörjat en yrkesinriktad kurs eller en yrkesutbildning. Det innebär att det måste finnas ett samarbete mellan skolan och stadsdelsförvaltningar, jobbtorg och af kring de studerandes planering och en överenskommelse om att de planer som görs gäller. Arbetet med studieplanen måste samordnas med den planering som görs på jobbtorget.

Representanterna för stadsdelsförvaltningarna i Spånga-Tensta och Kista-Rinkeby är positivt inställda till arbetsgruppen förslag och tycker att det är bra med heldagsaktiviteter med yrkesinriktning i området.

Den föreslagna utbildningsverksamheten kommer att bli dyrare än ordinarie sfi eftersom den kräver större personalresurs. Förvaltningen avser att i samband med budget 2012 se över möjliga intäkter till verksamheten från jobbtorgsverksamheten.

Förvaltningen har inte lyckats med sitt uppdrag att hitta nya lokaler i området. Kontakt har tagits med SISAB om att få ett nytt kort hyresavtal för Kämpingeskolan för att få lite mera tid för att leta efter lokaler. Ett alternativ som också undersöks är möjligheten att stanna kvar i lokalerna och att när reparationerna är klara också inrymma annan verksamhet där, t ex jobbtorgsverksamhet.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Fredrik Lindstål (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Tara Twana m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Fredrik Lindstål (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Tara Twana m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att påbörja förberedelserna för en utbildningsverksamhet i Västerort med följande tillägg:

- Möjlighet för eleverna att även läsa in teoretiska ämnen i anslutning till den utbildning som planeras

- Möjlighet för eleverna att läsa in grundskola och gymnasium vid behov

- Linje med entreprenörskap som inriktning

- Linje med inriktning på barnomsorg

- Linje med inriktning på äldreomsorg

2. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samband med budget 2012 komma med förslag till finansiering av verksamheten

3. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med lokalfrågan.

Utbildning är en av hörnstenarna för att få ned arbetslösheten. Just därför är det viktigt att satsa på utbildning som specifikt vänder sig till lågutbildade och utveckla studiemiljöer och pedagogik som fungerar i olika målgrupper. Utan betyg från grundskola och gymnasium kommer många aldrig in på arbetsmarknaden utan är hänvisade till obetalda praktikjobb.

I det förslag som föreligger är det tydligt att eleverna ska styras mot yrken där det råder efterfrågan. Men borde inte elevernas egna önskemål och möjligheter tas till vara? Nu klumpas alla ihop och i ärendet lyfts yrken som köksbiträden fram. Tänk om någon vill bli advokat? Nu är individen långt borta, en likriktning gynnar inte det fria valet av utbildning och framtid.

Trots ett stort behov av vuxenutbildning med 400 studerande flyttas verksamheten i Tensta till Åsö Gymnasium på Söder. Det omvända skulle aldrig hända - att flytta innerstadsutbildning till förort. Komvux i Västerort har i flera år inte fått det stöd som krävs för att förbättra kvalitén, vilket är anmärkningsvärt då betygen varit mycket låga. Det politiska ansvaret för detta vilar tungt på utbildningsnämnden som drivit verksamheten fram till 2010.

För många studerande är det en trygghet att ha utbildningen nära hemmet. Västerort har under en lång period avlövats på verksamhet och genom försäljningen av Tensta och Rinkebys centrumanläggningar har näringslivet drabbats hårt. Att nu lägga ner komvux för 400 personer är ofattbart och ett hårt slag för området och specifikt de kvinnliga eleverna. Fokus borde istället vara att höja resultaten med innovativa pedagogiska metoder. Beslutet att lägga ner vuxenutbildningen går helt emot strävan att de boende i området ska kunna känna trygghet, respekt och framtidstro.


Reservation

Ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. att bifalla punkt 1 och 2 i förvaltningens förslag till beslut, med tillägget att det inom dessa lokaler även ska finnas utrymme till Åsö vuxengymnasiums annex
  2. att avslå punkt 3 i förvaltningens förslag till beslut
  3. att därutöver anföra

SFI och vuxenutbildningen är två kompletterande verksamheter under gemensam organisation i samma förvaltning, visst borde de kunna samordna sina behov av lokalförsörjning. Kämpingeskolan är optimal placering för verksamheterna, för att en stor del av målgrupperna finns (är bosatta) i samma område. Vi anser att problemen med ventilation kan lösas till exempel enligt förslag presenterat av fastighetsägaren SISAB och att den nedåtgående efterfrågan på vuxenutbildningsplatser kan pareras genom närmare samordning mellan vuxenutbildningen och SFI. Om man läser SFI, så är man ofta också är student i vuxenutbildningen. Vi vet också mycket väl att efterfrågan av vuxenutbildningsplatser följer konjunktursvägningen, alltså är det svårt bedöma när efterfrågan vänder igen uppåt. Men en sak är säker vi ska ha en hög ambition när det gäller vuxenutbildningen, den har tjänat Sverige väl.

I allas händelse anser vi att vuxenskolan och SFI-utbildningen samlokaliseras i Tensta eller i Rinkeby. Det är av yttersta vikt att vi tar tillvara på våra viktiga verktyg vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser för att skapa förutsättningar för så många som möjligt att, utifrån eget intresse och förutsättningar, delta i och slutföra utbildningar som leder till ökade chanser att ta sig in på arbetsmarknaden.

Närhet till utbildning är en viktig förutsättning för många som deltar, och Miljöpartiet anser att den principen måste överväga eventuella besparingar som kan göras genom att flytta in utbildningar till Åsö vuxengymnasium.

Att dagens lokaler är för stora och dessutom i behov av omfattande renoveringar är en bra anledning till att flytta hela verksamheten inom Västerort, men inte att dela upp utbildningsinsatserna, och centralisera viktiga delar av dem. Att elevunderlaget minskat är inte heller en anledning att flytta verksamheten helt, då vi ser fler fördelar ut brukarperspektiv med att låta även denna verksamhet följa med till nya lokaler. Att många inte fullföljer de kurser som de påbörjat anser vi inte heller bör leda till slutsatsen att utbildningsinsatserna inte behövs, utan bör föranleda en fördjupning i orsakerna till varför kurserna inte slutförs, och vilka insatser som kan behövas för att öka antalet som slutför sin utbildning. Uppenbart är att kvalitetshöjande åtgärder krävs. Eftersom det också finns ett överskott av utbildningslokaler i området finns ju också goda förutsättningar för att hitta lokaler som kan inrymma båda verksamheterna.

Det finns en god ambition att skapa en lokal verksamhet som i större utsträckning fokuserar på individens väg ut på arbetsmarknaden, och just därför anser vi att vuxenutbildningen ska ses som ett viktigt verktyg och komplement för att skapa de förutsättningarna för inträde på arbetsmarknaden som avses.

Glädjande att notera är att det arbete som skett med språkstödjare och modersmålslärare gett gott resultat, en riktning som Miljöpartiet länge ställt sig bakom, och som uppenbarligen behöver utvecklas ytterligare med undervisning på modersmålet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Fredrik Lindstål (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi ställer oss positiva till förvaltningens förslag till en ny utbildningsverksamhet i

Västerort. Vi ser fram emot att lokalfrågan ska lösas så snart som möjligt och vi vill än en gång poängtera vikten av att det finns en bra språkutbildning med yrkesinriktning i det tänkta området

Kontraktet på Kämpingeskolan går ut 31 december 2011. Förlängning av kontraktet kan endast vara en tillfällig kortsiktig lösning då lokalerna är utdömda ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetet med att hitta annan lämplig lokalisering bör intensifieras.

Vi vill utöver detta särskilt framhålla vikten av att det finns praktikplatser att tillgå för dem som läser en yrkesinriktad utbildning. Utbildning är en färskvara och för att de studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt, måste den teoretiska kunskapen snabbt kunna omsättas i praktik.

§5 Riktlinjer för betalkort och tillfälliga förskott

Dnr 1.1-0162/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden ger arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att besluta om anvisningar för betalkort och tillfälliga förskott, enligt vad som framgår i detta ärende.


Ärendet

Arbetsmarknadsdirektören föreslås i detta ärende ges i uppdrag att besluta om anvisningar för betalkort och tillfälliga förskott. Stadens övergripande riktlinjer för betalkort och kontanthantering finns i de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för ekonomisk förvaltning (dnr 111-939/2010, bilaga 8). I dessa framgår att varje nämnd ska avgöra vilka av de upphandlade korten som ska användas och vilka regler som ska gälla för korthantering inom nämnden.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Tara Twana m.fl. (S) samt ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 System för intern kontroll

Dnr 1.6-0088/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden fastställer system för intern kontroll.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden föreslås fastställa system för intern kontroll. Nämnden ska enligt kommunallagen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat samt de lagar förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå att allvarliga fel inträffar.

De övergripande riktlinjerna för nämndens arbete med den interna kontrollen är de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för ekonomisk förvaltning. Ansvaret för den interna kontrollen följer förvaltningens organisation med fördelningen av ansvar och uppgifter inom respektive verksamhetsområde. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan för kommande år fastställs också den interna kontrollplanen som redogör för vilka områden och interna processer som ska granskas under kommande verksamhetsår.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Tara Twana m.fl. (S) samt ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Ändring av sammanträdesdag i oktober

Dnr 1.1-0173/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att ändra sammanträdesdag i oktober från tisdagen den 25 oktober till tisdagen den 18 oktober.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden fattade vid sammanträdet den 18 januari beslut om nämndens sammanträdesdagar under 2011. Sammanträdesdag i oktober fastställdes till den 25 oktober. Detta datum föreslås ändras till tisdagen den 18 oktober.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Tara Twana m.fl. (S) samt ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut


§8 Järvalärling – lärlingsutbildning med coachning

Dnr 6.0-0144/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet Järvalärling - lärlingsutbildning med coachning.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att pilotprojektet Järvalärling drivs vidare som ett konkret försöksprojekt inom ramen för vuxenutbildningen i samverkan med Hantverksakademin och där Hantverksakademin ges ett förtydligat uppdrag att ansvara för hela processen från planering, marknadsföring, rekrytering och genomförande. Verksamheten följs upp av vuxenutbildningen enligt kriterier som får fastställas av förvaltningen.

Uppdraget att utreda och etablera en ny utbildningsform separeras från pilotprojektet och placeras på staben för utveckling och utredning. Erfarenheterna från pilotprojektet ska tas tillvara i detta arbete, liksom andra erfarenheter av betydelse för att en ny utbildningsform ska kunna etableras och upphandlas. T ex kan erfarenheter från förvaltningens arbete med pröva-på-utbildningar inom ramen för projektet Merit vara intressanta i sammanhanget.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta att bordlägga ärendet.

§9 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Protokoll från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 23 augusti 2011 justerat den 29 augusti 2011.

b) Protokoll från handikapprådets sammanträde den 14 september, ej justerat vid nämndens sammanträde.

c) Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Ekonomi, upphandling m.m. med dnr 2.7.9-167/2011, 2.7.2-0166/2011, 2.7.3-0036/2001, 2.7.3-0132/2011, 2.7.3-0168/2011, 2.7.3-0132/2011, 2.7.3-0137/2011, 2.7.3-0103/2011, 2.7.3-0169/2011, 2.7.3-0171/2011, 2.7.3-0170/2011, 2.7.3-0124/2011, 2.7.3-0036/2011, 2.7.3-0172/2011 samt 2.7.3-0147/2011.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0180/2011.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Svenskundervisning för invandrare (sfi) med dnr 14.0-0160/2011.

d) Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 14 september 2011 justerat den 19 september 2011.

§10 Nämndens frågor

Inga frågor från nämnden anmäldes.

§11 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson lämnade följande information:

Invigning av de nya förvaltningslokalerna är genomförd, liksom en kick-off för samtliga medarbetare inom förvaltningen. Information om den nya förvaltningen och dess verksamheter har publicerats bl.a. på www.stockholm.se och på stadens intranät.

Den första av de kvällar med öppet hus på stadens Jobbtorg har nu genomförts.

______________________