Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av motion (2015:87) om demokratisäkra stöd till föreningar

5 Yttrande över remiss av motion (2016:11) om att införa svenska med baby

Dnr: AMN 2016-0054-01.06.

Remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering

7 Yttrande över remiss om Stockholms stads EU-policy

8 Yttrande över remiss om betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Dnr: AMN 2016-0115-01.06

Remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering

9 Yttrande över remiss av motion (2016:10) om inrättandet av två nya jobbtorg

Beslutsärenden

10 Tertialrapport 1 2016 för arbetsmarknadsnämnden

Dnr: AMN 2015-0297-01.02

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på skrivelse om validering av utrikesföddas kompetens

Anmälningsärenden

12 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av motion (2015:87) om demokratisäkra stöd till föreningar

§5 Yttrande över remiss av motion (2016:11) om att införa svenska med baby

§8 Yttrande över remiss om betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

§9 Yttrande över remiss av motion (2016:10) om inrättandet av två nya jobbtorg

§10 Tertialrapport 1 2016 för arbetsmarknadsnämnden

§14 Förvaltningsinformation