Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

I direkt anslutning till nämndens sammanträde hålls en föredragning gällande förslag till Läs mer...
"Program för livslångt lärande"

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss om betänkandet ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20).

Beslutsärenden

5 I Stockholm lämnas ingen ung utanför - Stockholms stads program för arbetet med unga utanför studier eller arbete

Anmälningsärenden

7 Anmälan av dels yttranden i nämndens överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen i samband med upphandling av vuxenutbildning och sfi, dels av ordförandens beslut att återkalla begäran om inhibition

8 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

9 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och Yvonne Fernell Ingelström (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare Inga personalföreträdare närvarande vid nämndens sammanträde.

§4 Yttrande över remiss om betänkandet ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) AMN 2017-0080-01.06

§5 I Stockholm lämnas ingen ung utanför ­Stockholms stads program för arbetet med unga utanför studier eller arbete AMN 2016-0345-01.05

§6 Tertialrapport Tertial 1 2017 för arbetsmarknadsnämnden AMN 2016-0316-01.02

§7 Anmälan av dels yttranden i nämndens överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen i samband med upphandling av vuxenutbildning och sfi, dels av ordförandens beslut att återkalla begäran om inhibition AMN 2017-0088-02.04.02

§8 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§9 Nämndens frågor Inga frågor från nämnden anmäldes.

§10 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.