Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-08-29

Sammanträde 2017-08-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

3 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

5 Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

6 Yttrande över remiss av Betänkandet bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

7 Yttrande över remiss av Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem

8 Yttrande över remiss av Översiktsplan för Stockholm - utställningsförslag

8:b Yttrande över remiss av betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning, distansundervisning (SOU 2017:44)

Beslutsärenden

9 Rekrytering till vuxenutbildning med stöd av statligt studiestartsstöd

Anmälningsärenden

10 Anmälan enligt Lex Sara gällande Jobbtorg Stockholm

11 Månadsrapport för juli 2017

12 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) AMN 2017-0114-01.06

§5 Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yr- kesmentorsprogram för nyanlända AMN 2017-0107-01.06

§6 Yttrande över remiss av Betänkandet bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) AMN 2017-0144-01.06

§7 Yttrande över remiss av Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem AMN 2017-0164-01.06

§8 Yttrande över remiss av Översiktsplan för Stockholm – utställningsförslag AMN 2017-0184-01.06

§8:b Yttrande över remiss av betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning, distansundervisning (SOU 2017:44) AMN 2017-0203.01.06

§9 Rekrytering till vuxenutbildning med stöd av statligt studiestartsstöd AMN 2017-0152-01.05

§10 Anmälan enligt Lex Sara gällande Jobbtorg Stockholm AMN 2017- 0063.01.05

§11 Månadsrapport för juli 2017

§12 Anmälningsärenden

§14 Förvaltningsinformation