Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-12-19

Sammanträde 2017-12-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Beslutsärenden

4 Verksamhetsplan med budget 2018 för arbetsmarknadsnämnden

5 Redovisning av utredningsuppdrag gällande validering

Anmälningsärenden

6 Månadsrapport för november 2017

7 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll


Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Mirja Räihä (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Mirja Räihä (S) och ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Verksamhetsplan med budget 2018 för arbetsmarknadsnämnden AMN 2017-0297-01.02

§5 Redovisning av utredningsuppdrag gällande validering AMN 2017-0303- 01.02

§6 Månadsrapport för november 2017

§7 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§8 Nämndens frågor

Inga frågor från nämnden anmäldes.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20171219.pdf (252 kb)

§9 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.