Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-03-13

Sammanträde 2018-03-13

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvalla, Plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av motion om jobbtorg och nyföretagande

5 Yttrande över remiss av förslag till program för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021

Anmälningsärenden

6 Månadsrapport för februari 2018

7 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

8 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Mirja Räihä (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Mirja Räihä (S) och ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare Inga personalföreträdare närvarade vid nämndens sammanträde.

§4 Yttrande över remiss av motion om jobbtorg och nyföretagande AMN 2018-0030-01.06

§5 Yttrande över remiss av förslag till program för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021 AMN 2018-0031-01.06

§6 Månadsrapport för februari 2018

§7 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§8 Nämndens frågor Inga frågor från nämnden anmäldes.

§9 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.