Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-03-26

Sammanträde 2019-03-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

Efter sammanträdet hålls ett föredrag gällande Jobbtorg Stockholms arbete

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över Remiss av betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) AMN 2019- 008-1.6

Beslutsärenden

5 Beslut om lokalförhyrning på Trädskolevägen 17 gällande flera verksamheter inom Jobbtorg Stockholm

Anmälningsärenden

6 Månadsrapport för februari 2019

7 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

8 Nämndens frågor

* Beslut gällande ersättning för ledamöter i arbetsmarknadsnämndens råd för
funktionshinderfrågor, för deltagande vid introduktionsutbildning den 2 april.

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Karin Ernlund (C) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Karin Ernlund (C) och vice ordföranden Salar Rashid (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över Remiss av betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) AMN 2019-0084-1.6

§5 Beslut om lokalförhyrning på Trädskolevägen 17 gällande flera verksamheter inom Jobbtorg Stockholm AMN 2019-0087-2.6

§6 Månadsrapport för februari 2019

§7 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§9 Förvaltningsinformation Tillförordnad förvaltningschef, Karin Eriksson-Bech, lämnade följande information.