Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-04-23

Sammanträde 2019-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Paulirummet, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av motion om Ett Stockholm i arbete AMN 2018-0500-1.6

5 Yttrande över remiss av Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar AMN 2019-0041-1.6

Beslutsärenden

6 Underlag för budget 2020, med inriktning 2021 och 2022 AMN 2019-0113-1.2.1

Anmälningsärenden

7 Månadsrapport för mars 2019 AMN 2018-0482-1.2.1

8 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

9 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Fredrik Lindstål (C) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Fredrik Lindstål (C) och vice ordföranden Salar Rashid (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare Inga personalföreträdare närvarade vid nämndens sammanträde.

§4 Yttrande över remiss av motion om Ett Stockholm i arbete AMN 2018-0500-1.6

§5 Yttrande över remiss av Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar AMN 2019-0041-1.6

§6 Underlag för budget 2020, med inriktning 2021 och 2022 AMN 2019-0113-1.2.1

§7 Månadsrapport för mars 2019

§8 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§9 Nämndens frågor Inga frågor från nämnden anmäldes.

§10 Förvaltningsinformation Ingen information från förvaltningen föredrogs.