Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2020-10-20

Sammanträde 2020-10-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av ”Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)”

5 Yttrande över remiss av ”Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025”

Beslutsärenden

6 Arbetsmarknadsförvaltningens uppföljning av verksamhet och avtal inom kommunal vuxenutbildning

Anmälningsärenden

7 Månadsrapport för september 2020

AMN 2019-0395-1.2.1
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

9 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av ”Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)”

§5 Yttrande över remiss av ”Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025”

§6 Arbetsmarknadsförvaltningens uppföljning av verksamhet och avtal inom kommunal vuxenutbildning

§7 Månadsrapport för september 2020

§10 Förvaltningsinformation