Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2012-11-20

Sammanträde 2012-11-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6 i Ståndaren på entréplanet

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 22 november

3 Upphandling (ramavtal) av digitaliseringstjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag i staden (Dnr 2.8.1-18333/12), utsänt

4 Tecknande av avtal rörande konsulttjänster (Dnr 2.8.1-18569/12), utsänt

Anmälningsärenden

5 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt.

7 Stadsarkivarien informerar om

* History Marketing
* Storstadssamarbete

§1 Justering

Rasmus Jonlund och Monika Lindh utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslistan

Förslag till dagordning godkändes.

Ärenden till Kulturnämnden den 22 november

§3 Upphandling (ramavtal) av digitaliseringstjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag i staden (Dnr 2.8.1-18333/12)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna att förvaltningen upphandlar digitaliseringstjänster i enlighet med tjänsteutlåtandet

att ge stadsarkivarien i uppdrag att teckna nödvändiga avtal

att omedelbart justera ärendet

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Tecknande av avtal rörande konsulttjänster (Dnr 2.8.1-18569/12)

Arkivutskottet förslår kulturnämnden besluta

att ge stadsarkivarien i uppdrag att teckna nödvändiga avtal rörande konsulttjänster i pågående arbete med förstudie och initiering av projekt eDok i enlighet med detta tjänsteutlåtande

att omedelbart justera ärendet

Anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Stadsarkivariens delegationsbeslut

Stadsarkivarien har fattat beslut i följande ärenden:

Beslut avseende tillsynsärenden: Dnr 9.4-9864/12, 9.4-8289/12, 9,4-8920/12,

9 .4-10270/12, 9.4-4336/12, 9.4-10089/12, 9.4-13905/12, 9.4-9493/12,

9.4-16296/12 och 9.4-14790/12

Beslut avseende administrativa ärenden: Dnr 2.4.3-17207/12.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Stadsarkivarien informerade om

· History Marketing – ett uppdrag från kommunfullmäktige där Stadsarkivet ska bidra till stadens varumärkesbyggande genom att marknadsföra stadens nämnder och styrelser genom dess historik och använda det i byggandet av varumärket Stockholm

· Storstadssamarbete – medarbetarna på Stadsarkivet har gjort ett studiebesök på landsarkivet i Göteborg. Syftet var att inleda ett samarbete för att hitta gemensamma lösningar för att utveckla arkivverksamheten.

§8 Övriga frågor

Arkivutskottets sammanträdeshandlingar kommer i fortsättningen att publiceras i Insyn.

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 10 december 2012 kl 16:00.