Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2013-01-31

Sammanträde 2013-01-31

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6 i Ståndaren på entréplanet
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Justering

Rasmus Jonlund och Mats Berglund utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslistan

Förslaget till dagordning godkändes.

Ärenden till Kulturnämnden den 7 februari

§3 Verksamhetsberättelse 2012 Stadsarkivet (Dnr 1.2-436/13)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna Stadsarkivets förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

att godkänna förslaget till ombudgetering på 0,4 mnkr till verksamhetsåret 2013

att överlämna verksamhetsberättelsen och bokslutet till kommunfullmäktige

att godkänna Stadsarkivets miljöhandlingsplan 2012-2015


Anmälningsärenden

§4 Stadsarkivariens delegationsbeslut

Stadsarkivarien har fattat beslut i följande ärenden:

Beslut avseende tillsynsärenden: Dnr 9.4-20422/12, 9.4-19834/12 och 9.4-14789/12.

Beslut avseende sekretesskyddade uppgifter: Dnr 4.1-20069/12

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Stadsarkivarien informerade om

· Kommunfullmäktige 150 år. En serie seminarier har startat. Seminarierna äger rum i Ragnars skafferi i Stadshuset, tisdagar kl 15:30 – 16:00.

· I samarbete med Stadsmuseet kommer ett antal utställningar att arrangeras, bl a Musik i arkiven och en utställning om bygglovhandlingarna som utsetts till Världsminne av Unesco .

· Den 12 mars kommer Posten att ge ut fem frimärken med motiv från dokumenten som utsetts till Unescos Världsminne. I samband med utgivningen kommer ett evenemang att äga rum i Kulturhuset som är ett av motiven.

· Stadsarkivet har tagit emot en stor arkivleverans från Skatteverket, bl a 1952 års fastighetstaxeringar.

· Staten har inrättat Ersättningsmyndigheten fr o m 2013-01-01 för handläggning av ersättning till vanvårdade barnhems- och fosterhemsplacerade barn.

· Utredningen avseende Stadsarkivets publika verksamhet kommer att presenteras för Arkivutskottet den 7 mars.

§6 Övriga frågor

Cecilia Önfelt informerade om skriften Hus med historier som Norrmalms hembygdsförening producerat.

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 mars 2013 kl 16:00.