Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2013-03-07

Sammanträde 2013-03-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6 i Ståndaren på entréplanet

3 Svar på remiss om genomförande av Open Stockholm Award 2014 (Dnr 1.6-3254/13), utsänt

4 Svar på remiss om handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling (Dnr 1.6-20676/12), utsänt

Anmälningsärenden

5 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

7 Stadsarkivarien informerar om

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (160 kb)

§1 Justering

Rasmus Jonlund och Mårten Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslistan

Förslaget till dagordning godkändes.

Ärenden till Kulturnämnden den 11 mars

§3 Svar på remiss om genomförande av Open Stockholm Award 2014

(Dnr 1.6-3254/13)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) lämnade ett särskilt uttalande.

Den moderatstyrda majoriteten saknar fortfarande ambitioner vad gäller plattformsoberoende och öppna filformat. Inte desto mindre är det mycket glädjande att staden tar kliv mot en friare IT-Struktur. Open Stockholm Award är ett bra exempel på hur staden kan stimulera utvecklare och entreprenörer i gränssnittet mellan IT och demokratiutveckling.

I underlaget till remissen ingår även uppdraget till stadens nämnder att utveckla och införa nya datakällor som öppna data, vilket är positivt och vi hoppas att det uppdraget tas på stort allvar. Stadsarkivet är en förvaltning som därvid sedan många år har agerat exceptionellt föredömligt genom att digitalt publicera stora mängder arkivalier och data. Som Stadsarkivet anför i sitt remissvar har man även tagit fram PSI-labbet och e-arkiv Stockholm för att underlätta för andra nämnder och förvaltningar att fullfölja uppdraget om att tillgängliggöra rådata från nya datakällor.

§4 Svar på remiss om handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling (Dnr 1.6-20676/12)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) lämnade ett särskilt uttalande.

Det är positivt att staden äntligen inser behovet av ökad insamling av matavfall. Likaså att det nu även uttrycks i stadens budget att vi har ambitionen att åtminstone sträva efter att nå det nationella målet, som säger att 35 procent av matavfallet skulle ha omhändertagits år 2010. Men Stockholm ligger fortfarande långt efter det målet.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har länge poängterat att Stockholms matavfall är en värdefull resurs som ska användas för att öka produktionen av biogas som det idag råder stor efterfrågan på i Stockholm. Vi vill arbeta etappvis med målet att 70 procent av allt matavfall i staden ska omhändertas och rötas till biogas senast 2016. För att klara det har våra partier avsatt pengar i budgeten för klimatåtgärder, vilket inbegriper en ny biogasanläggning samt planering av en ny anläggning för optisk sortering av matavfall. Ambitionerna från den moderatstyrda majoriteten, som har formulerat målet om 50 procents insamling till 2018, är inte tillräckliga.

Anmälningsärenden

§5 Stadsarkivariens delegationsbeslut

Stadsarkivarien har fattat beslut i följande ärenden:

Beslut avseende tillsynsärenden: Dnr 9.4-1332/13, 9.4-1420/13, 9.4-17552/12, 9.4-1642/13, 9.4-317/13, 9.4-16408/12, 9.4-316/13, 9.4-2539/13 och 9.4-476/13.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Månadsrapport februari, bilaga

§7 Stadsarkivarien informerade om

· Ann-Sofi Forsmark, chef för avdelningen Omvärld och service har genomfört en förstudie avseende utvecklingen av Stadsarkivets publika verksamhet. Hon informerade om detta arbete, gjorda analyser och det framtida arbetet. Arkivutskottet uttryckte sitt gillande av planerna för den publika verksamheten.

· projektet e-dok. Remisstiden är nu avslutad och svaren från stadens förvaltningar håller på att arbetas in i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige.

· att organisatoriska förändringar utreds för att anpassas till de behov som e-dok, e-arkiv Stockholm och uppdragsverksamheten har.

§8 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 april 2013 kl 16:00.