Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2013-04-11

Sammanträde 2013-04-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6 i Ståndaren på entréplanet

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 16 april

3 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Stadsarkivet (Dnr 1.2-4883/13), utsänt

Anmälningsärenden

4 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (151 kb)

§1 Justering

Rasmus Jonlund och Monika Lindh utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslistan

Förslaget till dagordning godkändes.

Ärenden till Kulturnämnden den 16 april

§3 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Stadsarkivet

(Dnr 1.2-4883/13)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna Stadsarkivets förslag till underlag för budget år 2014 och inriktning 2015 och 2016

att överlämna underlaget till kommunstyrelsen

Mats Berglund (MP), Mårten Andersson (V) och Monika Lindh (S) lämnade ett särskilt uttalande.

Det är ett ambitiöst och framåtblickande underlag för budget 2014 som Stadsarkivet presenterar. Vi noterar särskilt det fortsatta arbetet med att tillgängligöra arkivet genom en lång rad åtgärder, såsom digitalisering, förenkling att återvinna information, snabbare handläggning, öppna upp arkivet och förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning samt utveckla digitala verktyg för mobila enheter.

Stadsarkivet har en nära relation med universitet och högskolor, och avser att fortsatt utveckla samverkan med den vetenskapliga forskningen. Vi ser mycket positivt på detta, men konstaterar också att den positiva utvecklingen inom Stadsarkivet rimmar illa med den moderatstyrda retoriken om ”forskning som huvudsakligen en statlig angelägenhet”.

Anmälningsärenden

§4 Stadsarkivariens delegationsbeslut

Stadsarkivarien har fattat beslut i följande ärenden:

Beslut avseende tillsynsärenden: Dnr 9.4-3498/13, dnr 9.4-4469 och dnr 9.4-3821.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Stadsarkivarien informerade om

· Den organisationsförändring som träder i kraft 1 juni 2013

§7 Övriga frågor

Arkivutskottet avtackade Mona Maxe som nu slutar som sekreterare.

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 maj 2013 kl 09:00