Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-11-16

Sammanträde 2006-11-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stureby vård- och omsorgsboende, Tussmötevägen 175, restaurangen

Tema: Information - Förskola

Allmänhetens frågestund därefter till klockan 19.00
Med Läs mer...borgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag- anmälan

3 Förbättring av lekpark mellan förskolorna Sälen och Humlan

Dnr 06-320/578

Stäng Systembolaget på Gullmarsplan
Dnr 06-520/617

Beslutsärenden

4 Ombyggnad och upprustning av Åsens vård- och omsorgsboende. Inriktningsärende

5 Inrättande av provisorisk förskolepaviljonger-genomförandeärende

6 Upphandling av driftentreprenör för parkskötsel i stadsdelen Årsta

7 Redovisning av mindre parkinvesteringar 2006

8 Komplettering av bidrag till förening som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

9 Verksamhetsuppföljning av Lovisagården

10 Verksamhetsuppföljning av Vikingens vårdhem AB

11 Månadsrapport oktober 2006

12 Får våra äldre vad de har rätt till? Svar på skrivelse från (kd), (m), (fp)

13 Stadsdelens samarbete med privata aktörer i Enskede-Årsta. Svar på skrivelse från (kd), (m), (fp)

Remissärenden

14 Utbyggnad av Hållpunkt Maria – Svar på motion från Kristina Axén Olin (m)

15 Förbättra kunskaperna om regnbågsbarn

16 Granskning av ny-, om-, och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler

17 Socialt arbete med äldre. Förslag till kompetensbeskrivning

Anmälningsärenden

18 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

19 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

20 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera (se pärm)

21 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

22 Stadsdelsdirektörens information

1 PM Lekparker i Enskede-Årsta
2 PM Nationella prov och gymnasiebehöriga vt 2006
3 Barnomsorgsgarantin
4 Dagkollo- verksamhet för äldre
5 Ombyggnaden av Hjälmarsvägen (webbplats)
6 Lägesrapport Gullmarsplan
7 Julmarknad Årsta torg
8 Åsens vård- och omsorgsboende
övrigt

24 Ärenden på sluten del

Sluten del

S 1 Ärende enligt föräldrabalken
S 2 Ärende enligt föräldrabalken
S 3 Ärende enligt föräldrabalken
S 4 Ärende enligt föräldrabalken
S 5 Ärende enligt föräldrabalken
S 6 Ärende enligt föräldrabalken
S 7 Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Mötesinformation

Ledamöter
Göran Holmström (kd) ordförande
Susanna Brolin (v) vice ordförande
Björn Holmberg (m)
Christian Jobrant (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)
Lars-Åke Henriksson (s)
Karin Falk (s)
Arhe Hamednaca (s)
Jimmy Lindgren (s)
Lennart Pöppel (s)
Elin Låby (mp)

Ersättare
Kristina Almqvist (m)
Eva Solberg (m)
Jan Olof Larsson (s)
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Katina Staf (s)
Rolf Brattström (v)
Jonas Eklund (mp) § § 1-14

Tjänstgörande ersättare
Anna Lund (m)

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Katharina Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Pia Korttinen, Annie Mägi, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare
Jan Röhdin LO, Bo Samuelsson TCO

Utses att justera
Göran Holmström, Susanna Brolin

Dag för justering
24 november 2006

Sekreterare
Lisbeth Johansson

Paragrafnr 1 – 30

Antal blad 37

Allmänhetens frågestund började klockan 18.00- en handfull medborgare var närvarande.

Tema förskola:

Camilla Lindgren och Gunilla Persson informerade från utställningen Skolforum på Älvsjömässan.

Gun Walldén och Pelle Andersson berättade från en studieresa i Köpenhamn om olika förskolor.

Fråga ställdes om sammanslagningen av Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsnämnder vid årsskiftet.

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande ändringar, utgår 4, Ombyggnad och upprustning av Åsens vård- och omsorgsboende, 14 , Utbyggnad av Hållpunkt Maria samt tillägg ny 14, Reglemente för stadsdelsnämnderna.

§2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Göran Holmström (kd) jämte vice ordföranden Susanna Brolin (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 19 oktober justerades den 27 oktober 2006.

§3 Medborgarförslag anmälan

Förbättring av lekpark mellan förskolorna Sälen och Humlan från Oskar Jonsson

Dnr 06-320/578

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Stäng Systembolaget på Gullmarsplan från Andreas Högenå

Dnr 06-520/617

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§4 Inrättande av provisorisk förskolepaviljong-genomförandeärende

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Uppförande av förskolepaviljong vid Sandfjärdsgatan 28 godkännes.

Ärendet

Platsgarantin innebär rätt till plats i förskoleverksamhet från ett års ålder senast inom tre månader från det ansökan inlämnats. Antalet barn i kö i stadsdelen inför januari är 98 barn och preliminära siffror för februari är 13 barn.

Förvaltningen föreslår att bygglov söks för en provisorisk förskolepaviljong vid Sandfjärdsgatsan 28. SISAB är vidtalat och kommer att stå som uthyrare av paviljongen. Den beräknas kunna vara klar för inflyttning under februari 2007 och föreslås inhyras för tio år.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2006.

Dnr 05-399/584

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Upphandling av driftentreprenör för parkskötsel i stadsdelen Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden upphandlar driftentreprenör för parkskötsel i stadsdelen Årsta.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att besluta i samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

Ärendet

Parkskötsel är den del av driftentreprenaderna som föreslås vara kvar i stadsdelsnämndernas regi. För perioden fram till 2007-09-30 finns sedan tidigare gällande kontrakt för parkskötsel inom stadsdelen Årsta som är till fullo utnyttjat vad gäller förlängningar.

Avtalets beräknade årliga värde uppskattas till 2 mnkr år ett och därefter indexreglering varje år som kontraktet löper. Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalsstarten är beräknad till 2007-10-01 och avtalstiden vara två år med möjlighet till förlängning ytterligare två plus två år. Förvaltningen föreslår att stadsdelsdirektören får i uppdrag att besluta i ärendet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 oktober 2006.

Dnr 06-105/638

Beslutsgång

Ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) deltog ej i ärendet.

Röstförklaring lämnades av vice ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp).

Utifrån det faktum att vi står mitt i ett majoritetsskifte väljer vi att inte delta i det aktuella beslutet. Vi anser dock att det bästa för stadsdelen vore om driften togs över i egenregi (på samma vis som en enig nämnd ställde sig bakom det liknande ärendet i Enskede). Erfarenheter från andra stadsdelsnämnder visar att egenregi inom parkskötsel ger billigare men mer effektiv verksamhet samtidigt som det är ett sätt att skapa fler arbetsplatser/ praktikplatser för dem som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt då konkurrensen är så bristfällig som den är vad gäller parkskötsel.’

§6 Redovisning av mindre parkinvesteringar 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner denna redovisning samt beslutar att överföra 450 tkr från projekt Gullmarsplan till projekt Vallaparken.

Ärendet

Nämnden beslutade den 15 juni 2006 om genomförande av mindre parkinvesteringar inom stadsdelsområdet.

Förvaltningen redogör för pågående och utförda arbeten samt projekteringsläget inom följande områden: Gullmarsplan, Trädskolan, Vallaparken Valla torg, Backstugan Enskedefältet, Skälderviksplan och Vivstavarvsparken.

Utöver dessa projekt har följande åtgärder påbörjats eller utförts: parkväg Skanskvarn till Årstaviken och Sågverksparken i Stureby.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 oktober 2006.

Dnr 06-305/354

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), ordföranden Göran Holmström (kd) lämnade följande uttalande.

Vi har tidigare pekat på behovet av en genomlysning av trafikmönstren i närområdet kring Gullmarsplan. Ett programarbete för att bygga fler bostäder vid och omkring Gullmarsplan bör kunna inledas. Fler boende skulle ge ett bättre underlag för den service och handel som för närvarande upplever lönsamhetsproblem.

Boende, handlare, pendlare och besökare vid Gullmarsplan upplever dagligen behovet av förnyelse av området. Trots renoveringen av torget har otryggheten inte minskat. Snarare har problemen blivit större och förekomsten av droger har ökat. Gullmarsplan räknas idag som en av stadens tre främsta narkotikahandelsplatser och ett flertal våldsbrott har skett på och invid torgets närhet.

Vi tycker därför att det är olyckligt att man inte har lyckats med tydligare gränsdragningar tillsammans med trafikkontoret. Att projektmedel för parkinvesteringar nu inte kommer området till del hoppas vi kan vägas upp till kommande år med nya kontakter med trafikkontoret och en tydlig målsättning om hur ett Gullmarsplan skulle kunna bli en träffpunkt för såväl boende som företagare och besökare vid området.

Det är i sammanhanget också viktigt att poängtera att vi trots det som anförs ovan ser behoven vad det gäller parkinvesteringar vid Valla torg som påtagliga. Vi har tidigare påtalat vikten av att området runt Sandfjärdsgatan vid framtida byggnation och anläggning även planeras så att man bättre knyter ihop området med Årsta och framför allt dess centrum.

Att överföra medel till Valla torg i detta ärende blir en naturlig följd av att medlen inte kan investeras vid Gullmarsplan. Vi hade dock helst sett att man klarlagt dessa frågor tidigare och att denna plats då kunnat få ta del av projektmedlen.’

§7 Komplettering av bidrag till förening som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Bidrag om 1 000 kronor till Hovets Senior förening som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade beviljas för år 2006.

Ärendet

Nämnden kan bevilja ekonomiskt bidrag till organisationer, vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade. Bidrag beviljas endast till verksamheter inom stadsdelen eller till regionala verksamheter där stadsdelen ingår och om viss andel av medlemmarna bor inom stadsdelsområdet.

Hovets Senior förening är en nystartad förening med 22 medlemmar som bor inom stadsdelen. Föreningen ansöker om bidrag till hyra av lokal och inköp.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 oktober 2006.

Dnr 06-504/466

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Verksamhetsuppföljning av Lovisagården

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till stadsledningskontoret.

Ärendet

Stadsledningskontoret har delegerat ansvaret för vissa verksamhetsuppföljningar enligt ramavtal till Enskede-Årsta stadsdelsnämnd. Verksamhetsuppföljning ska utföras en gång per år.

Lovisagården är ett gruppboende för dementa med 37 platser varav en avlastningsplats och ligger i Haninge kommun.

Verksamheten bedöms utifrån genomförd uppföljning ge en god omvårdnad. Gällande vissa administrativa delar finns utvecklingsbehov, samt även när det gäller säkerhetsaspekter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2006.

Dnr 06-599/597

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Verksamhetsuppföljning av Vikingens vårdhem AB

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till socialtjänstförvaltningen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har delegerat ansvaret för vissa verksamhetsuppföljningar enligt ramavtal åt Enskede-Årsta stadsdelsnämnd.

Verksamhetsuppföljning ska utföras en gång per år.

Vårdhemmet ligger i Flens kommun och är ett hem för lättare psykiskt funktionshindrade med 35 vårdplatser.

Verksamheten vid Vikingens Vårdhem AB bedöms vara välfungerande utifrån genomförd uppföljning. I samband med verksamhetsuppföljningen utfördes även en individuppföljning, där insatserna bedömdes fungera utan anmärkning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2006.

Dnr 06-599/596

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Månadsrapport oktober 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Månadsrapport för oktober 2006 godkännes.

 2. Vårddygnspris vid Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende fastställes.

Ärendet

Månadsrapporten för oktober visar ett överskott om 6 mnkr. Överskottet beror på att lokalkostnaderna i samband med utbyggnaden inom förskola inte ökat i den takt som förväntades i budgeten för 2006. Prognosen förutsätter att enheter som uppvisar underskott fortsätter vidta åtgärder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2006.

Dnr 06-103/29

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Får våra äldre vad de har rätt till? Svar på skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden gav den 16 maj förvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp). Förvaltningen får föreslå olika åtgärder för att säkerställa att de äldres rättssäkerhet garanteras och att beslutade biståndsinsatser genomförs.

Förvaltningen anför att biståndshandläggarna i Enskede-Årsta följer de riktlinjer och anvisningar som finns gällande myndighetsutövning. Inom beställaravdelningen finns ett utarbetat kvalitetssystem med handlingsplaner. Avdelningscheferna för utföraravdelningen respektive beställaravdelningen har regelbundna möten. Ett utvecklingsarbete vad gäller dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL) pågår. Utföraravdelningen följer upp verksamheten med brukarundersökningar och utvecklar systemet för dokumentation.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 oktober 2006.

Dnr 06-504/326

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Stadsdelens samarbete med privata aktörer i Enskede-Årsta. Svar på skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden gav den 15 juni 2006 förvaltningen i uppdrag att besvara en skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) om att redovisa stadsdelens samarbete med privata aktörer i Enskede-Årsta.

Förvaltningen redovisar hur samarbetet ser ut inom de områden som nämns i skrivelsen. Förvaltningen ska informera de som söker information om verksamhet med ett korrekt och organisationsneutralt svar. Ett område som skulle kunna utvecklas är samverkan om lokaler.

Förvaltningen anser att det är viktigt att ur ett medborgarperspektiv samarbeta med olika aktörer, även ickekommunalt finansierade, där det kan vara intressant att stötta nätverk, exempelvis kring ungdomars och äldres fritid samt i brottsförebyggande syfte.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2006.

Dnr 06-099/377

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Reglemente för stadsdelslnämnderna

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

 2. Därutöver anföres följande.

Förslaget till reglemente följer den majoritetsöverenskommelse som utarbetats av nya majoriteten i Stockholms stad. När det gäller stadsdelsnämnderna medför sammanslagningarna, främst Södermalmsnämnderna och Enskede-Årsta med Vantör att staden får två stadsdelsnämnder som har en stor befolkningsmängd, cirka 100 000 respektive 80 000. Enskede/Årsta-Vantör är därtill geografiskt omfattande.

Antalet nämndledamöter bör därför överstiga 13, förslagsvis 15 ordinarie och 15 ersättare. Inte minst den geografiska storleken innebär att olika delar av nämndens område kan vara representerat i nämnden och att ledamöterna har god lokalkännedom vilket underlättar de politiska besluten.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2006 om budget 2007. I budgeten framgår att till stadsdelsnämndernas ansvarsområden hör kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, fritids- och kulturverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet. Vidare ingår i ansvarsområdet lokalt stadsmiljöarbete, mottagning och introduktion av flyktingar, drift och investeringar för park- och naturområden, viss tillsynsverksamhet, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till nytt reglemente för stadsdelsnämnderna då detta är i linje med stadsdelsnämndernas nya ansvarsområden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2006.

Dnr 06-099/657

Förslag till beslut

Ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Ledamoten Christian Jobrant m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Göran Holmströms (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamoten Christian Jobrant m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.

 2. Därutöver anföres följande.

Vi i v, s och mp väljer att lämna ärendet om ett nytt regelmente för stadsdelsnämnderna utan eget ställningstagande. Det nya reglementet är en direkt konsekvens av borgarnas politik som bland annat innebär sammanslagningar av stadsdelsnämnder och stora omorganisationer, när fler verksamheter ska läggas in centralt. En politik som inte skulle ha varit aktuell om vi hade haft makten. ’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§14 Förbättra kunskaperna om regnbågsbarn

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Miljöpartiet har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att projektet Regnbågsbarn tillförsäkras fortsatta medel. I skrivelsen beskriver miljöpartiet att familjenormen i förskolan är snäv och för det mesta liktydig med mamma, pappa och barn.

Förvaltningen har tagit del av projektet Regnbågsbarns slutrapport. Utan att ta ställning till de resonemang, slutsatser och förslag som framförs ser förvaltningen att det finns behov att sprida kunskap om olika familjekonstellationer. Av Stockholms stads förskoleplan framgår att förskolan ska bidra till att stärka barnets identitet och självkänsla och ta tillvara barnets erfarenheter och kulturella bakgrund. Detta ska naturligtvis även omfatta homo- och bisexuella föräldrar och deras barn. Förvaltningen föreslår att skrivelsen avslås.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2006.

Dnr 06-099/525

Förslag till beslut

Ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), vice ordföranden Susanna Brolin (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Ledamoten Elin Låby (mp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Göran Holmströms (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), vice ordföranden Susanna Brolin (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

 2. Därutöver anföres följande.

Projektets slutrapport belyser behovet av ett särskilt arbete med Regnbågsbarnens situation i förskolorna. En förändring av normativa uppfattningar kräver att det finns resurser i form av tid både för reflektion och för metodutveckling. Den kunskap som projektet Regnbågsbarn har genererat bör spridas på lokal nivå. Vi anser därför att resurser skall tillföras stadsdelsnämnderna för att utveckla lokala projektplaner i syfte att ta tillvara projektets kunskap och metodik i förskolorna.’

Reservation

Ledamoten Elin Låby (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Nämnden tillstyrker att projektet Regnbågsbarn ges medel för fortsatt verksamhet.

 2. Nämnden anför följande.

I och med att samhällets inställning gentemot homo- och bisexuella har förändrats mot en mer accepterande eller i vart fall tolerant inställning har mer uppmärksamhet kommit att riktas mot barn som lever i ”regnbågsfamiljer” av något slag. Regnbågsfamiljerna har blivit synligare, och kanske också vanligare. Det har också framkommit farhågor om att ”regnbågsbarn” kan utsättas för kränkande särbehandling av andra barn, men att det skulle vara så har inte påvisats. Däremot står det klart att kunskaperna om barn i regnbågsfamiljer hos personalen i förskolan och skolan måste utvecklas för att personalen ska kunna möta regnbågsbarnen på ett bra sätt, bekräfta dem i deras livssituation och skapa förståelse bland barnen för att ”en riktig familj” kan se ut på många olika sätt.

Projektet Regnbågsbarn har omfattat 20 av de över 800 förskolorna i Stockholms stad. Den kompetens och de erfarenheter som har kommit ur projektet är mycket viktiga för att fortsätta arbetet med regnbågsbarnen och övrigt mångfaldsarbete i stadens förskolor. För att tillvarata denna värdefulla kompetens och sprida den bland personalen och till fler förskolor måste projektet få en fortsättning. Det vore ett viktigt beslut för en trygg och inkluderande förskola för alla barn.’

Särskilt uttalande

Ledamoten Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Projektets slutrapport belyser behovet av ett särskilt arbete med Regnbågsbarnens situation i förskolorna. En förändring av normativa uppfattningar kräver att det finns resurser i form av tid både för reflektion och för metodutveckling. Den kunskap som projektet Regnbågsbarn har genererat bör spridas på lokal nivå. Vi anser därför att resurser skall tillföras stadsdelsnämnderna för att utveckla lokala projektplaner i syfte att ta tillvara projektets kunskap och metodik i förskolorna.’

§15 Granskning av ny-, om-, och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till revisionskontoret.

Ärendet

I samband med bokslutsgranskningen för år 2005 uppmärksammade revisionskontoret att ett antal stadsdelsnämnder genomfört ny-, om- och tillbyggnader i lokaler. Investeringarna finansierades med medel avsedda för verksamhetens årliga drift och har bokförts som löpande driftskostnader och inte som materiella anläggningstillgångar.

Förvaltningen är positiv till att regelverket kring investeringar ses över och tydliggörs. Enligt förvaltningen ska vissa mindre investeringar även fortsättningsvis kunna genomföras genom driftbudgeten, exempelvis mindre verksamhetsanpassningar samt en del åtgärder för underhåll. Enligt förvaltningen finns det risker med att alltid lägga investeringar som ett hyresgenererande tillägg. Förslagsvis bör en kontantreglering kunna ske vid belopp under 0,5 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2006.

Dnr 06-303/612

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Socialt arbete med äldre. Förslag till kompetensbeskrivning

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över socialt arbete med äldre. För att förstärka och fördjupa kunskapsutveckling för handläggare har Socialstyrelsen och Högskoleverket föreslagit en ny examen som omfattar 140 poäng.

Förvaltningen anser att förslaget om kompetensbeskrivning för handläggare inom äldreomsorgen är bra. Det ger en tydlig bild av handläggarens arbetssituation och betydelsen av yrkeskunnande. Kontinuerlig fortbildning och en översyn av nuvarande utbildning är därför av största vikt. Förvaltningen anser att handläggarna kan inhämta nödvändig medicinsk information för sin bedömning från sjukvårdspersonal vid vårdplaneringar och i kontakter med vårdcentraler. Förvaltningen anser att det är ett ansvar för enhetscheferna att stödja, handleda och motivera sin personal som genomför insatserna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2006.

Dnr 06-504/633

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§17 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående skrivelser, uppdrag och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande m.fl.

Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande m.fl. i stadsdelsnämnder, facknämnder och vissa bolagsstyrelser, anmälan av kommunfullmäktiges protokollsutdrag den 6 november 2006, § 14.

§19 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

Anmäldes följande protokoll från lokala råd:

lokala handikapprådet den 14 september 2006

biblioteksrådet den 17 oktober 2006

anhörig- och brukarråd den 13 februari och 29 maj 2006

stadsdelsnämndens pensionärsråd den 13 oktober 2006

barnråd förskolan Kastanjegården 26 augusti, Skanskvarnsskolan den 26 september, Årstaskolan- Årsta 2 den 26 september, Sturebyskolan den 11 oktober och Enskedefältets skola den 18 oktober 2006.

§20 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 20.

Förvaltningen får i uppdrag att vidtas åtgärder som föranleds av anmälan.

§21 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes följande:

beviljade bygglov - oktober, förlängning av avtal för sommargårdsverksamhet samt studieresa till Barcelona.

§22 Stadsdelsdirektörens information

 1. PM Lekparker i Enskede-Årsta avseende besiktningsprotokoll

 2. PM Nationella prov och gymnasiebehöriga vårterminen 2006

 3. Barnomsorgsgarantin beräknas klaras december och januari

 4. Dagkolloverksamhet för äldre i somras i Enskede-Årsta har blivit positivt bemött

 5. Ombyggnaden av Hjälmarsvägen är försenad ett till två år

 6. Lägesrapport Gullmarsplan - situationen på torget har ej blivit bättre

 7. Julmarknad Årsta torg blir den 2 december

 8. Åsens vård- och omsorgsboende- fortsatt diskussion om ombyggnad

 9. Ökning av flyktingmottagning har ökat de senaste månaderna

 10. Nämnden inbjuds till förtäring efter sammanträdet den 14 december.

§23 Nämndens frågor

Fråga ställdes om dokumentation på förskolor. Används portfolio?