Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2010-05-05

Sammanträde 2010-05-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Avtal med Banverket och Landstinget respektive Jernhusen AB och Banverket angående eventuell flytt av Citybanans uppgång City till fastigheten Orgelpipan 6. Bordlades den 22 april 2010 nr 10 (PU) *

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 7 maj 2010.

§2 Avtal med Banverket och Landstinget respektive med Jernhusen AB och Banverket angående eventuell flytt av Citybanans uppgång City till fastigheten Orgelpipan 6

DnrE2010-511-00447

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

  1. Exploateringsnämnden godkänner tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal för Citybanan med Banverket och Stockholms läns landsting.

  2. Exploateringsnämnden godkänner samarbetsavtal avseende utveckling av fastigheten Orgelpipan 6 med Banverket och Jernhusen R AB.

  3. Exploateringsnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår (se beslutet)

2) Ulf Fridebäck (FP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets förslag till avtal samt därutöver anförs följande:

Folkpartiet liberalerna säger bestämt nej till ett nytt höghus som skulle skymma Klara kyrkas vackra torn. Det skulle innebära att stadskärnans siluett bröts i detta centrala läge, mitt i de gamla Klarakvarteren.

Den speciella karaktären med den lägre bebyggelsen bör bevaras och, där det är möjligt med hänsyn till kulturmiljöerna, kan den kompletteras med ny bebyggelse och förtätas. Detta bör vara utgångspunkten då man planerar ny bebyggelse på denna centrala plats på Vasagatan. Orgelpipans 6 lågdel är 3 våningar och högdelen är 10 våningar. Omgivande bebyggelse varierar mellan 5 och 10 våningar. Byggnadens utformning bör därför inte överstiga dagens höjd.

Orgelpipan 6 kommer att utgöra pendeltågsstation för Citybanan. Det är angeläget att den utökade spårkapaciteten för pendeltågstrafik får en bra och samlad stationslösning. Därför kan vi tänka oss att rabattera avgälden för tomten. Därmed behöver inte fastigheten i hörnet Klarabergsgatan och Klara Västra kyrkogata tas i anspråk, vilket också skulle innebära en tudelad station.

2) Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att förtydliga samverkansavtalet så att parterna förbinder sig att aktivt verka för att en ny detaljplan tas fram och vinner laga kraft senast 2012-12-31 med en för stadsbilden lämpligt balanserad tillkommande byggrätt.

2 I övrigt godkänna avtalen samt därutöver anförs följande:

Vi ser positivt på avtalen samt en eventuell flytt av Citybanans uppgång. Det är dock viktigt att byggnaden anpassas till stadsbilden i övrigt.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ulf Fridebäck (FP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Torkel Tigerschiöld (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Joakim Larsson m.fl. (M) enligt följande:

Citybanan är ett av de största och mest angelägna infrastrukturprojekten för Stockholm de närmaste decennierna. Den utökade spårkapaciteten för pendeltågstrafik kommer att ha betydande fördelar för såväl den regionala som den nationella tågtrafiken. För att Citybanan ska vara ett så attraktivt resealternativ som möjligt är det angeläget att få till stånd tilltalande och ändamålsenliga stationslösningar i strategiska lägen.

Föreliggande avtal innebär att en samlad stationslösning för Citybanans station City möjliggörs. I stället för en uppdelad stationslösning med uppgångar i fastigheterna Orgelpipan 5 och 6 samlas hela stationslösningen i Orgelpipan 6. I och med att det blir möjligt att ta sig ut på både Vasagatan och Klarabergsgatan från samma biljetthall ökar tydligheten för resenärerna. Denna lösning innebär också att kopplingen mellan Citybanan och centralstationen samt tunnelbanan förstärks. Citybanan ges en tydlig huvudentré och en station som är mer rationell ur driftsynpunkt. Exploateringsnämnden är mot den bakgrunden positiv till att dessa avtal sluts.

Samarbetsavtalet avseende utveckling av fastigheten Orgelpipan 6 innebär en avsiktsförklaring rörande den framtida utvecklingen av fastigheten. Staden förklarar sig bland annat beredd att i ett senare skede inleda förhandlingar om ett eventuellt framtida friköp av tomträtten samt att undersöka förutsättningarna för en eventuell utökad byggrätt inom fastigheten. Denna avsiktsförklaring håller öppet för en prövning av frågorna utan att föregripa en beslutsprocess enligt gängse ordning inom staden.

Den framtida utvecklingen av fastigheten kommer på sedvanligt vis att prövas av de instanser i staden som ansvarar för markägande respektive besitter planmonopolet. Eventuellt friköp måste med andra ord underställas exploateringsnämnden och kommunfullmäktige för beslut i särskild ordning. Beslut om eventuell byggrätt och detaljplaneändring ankommer på stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.

Ersättaryttrande

Erik Slottner (KD) instämmer i ordföranden Joakim Larssons m.fl. (M) särskilda uttalande.