Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-09-30

Sammanträde 2005-09-30

Datum
Klockan
08:15
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

K A L L E L S E

Härmed kallas till extra sammanträde 11/2005 med fastighets- och saluhallsnämnden den
200 Läs mer...5-09-30, kl 08.15 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset
Ordföranden

Mötesinformation

Justerat:

2005-10-03

 

 

Karin Wanngård       Rolf Könberg

Närvarande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Godfrey Etyang (s)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Åke Mezán (v)

Ersättare

Petra Gardos (m), tjänstgörande
Shrin Nasirpour (s), tjänstgörande
Eva Nordin (mp), tjänstgörande
Margot Thorin (fp), tjänstgörande
Ann-Louise Thörn (kd), tjänstgörande
Jan Valeskog (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare borgarrådssekreteraren från gatu- och fastighetsroteln Mikael Silkesjöö.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 14 oktober 2005.

§2 Förhyrning av sommargårdar år 2006 och 2007 –hyresnivåer

Dnr: FS2005/ 907/595

Bordl 2005-09-22 nr 10

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna hyresnivåer avseende förhyrning av stadens sommargårdar för år 2006 och 2007.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut 1

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag d v s

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna hyresnivåer avseende förhyrning av stadens sommargårdar för år 2006 och 2007.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar om omedelbar justering

Yrkanden

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ersättaren Margot Thorin (fp) och ersättaren Ann-Louise Thörn (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut 2

Fastighets- saluhallsnämnden beslöt, efter proposition på framställt yrkande, att avslå vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ersättaren Margot Thorin (fp) och ersättaren Ann-Louise Thörn (kd) enligt det av dem gemensamt framställda tilläggsyrkandet.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ersättaren Margot Thorin (fp) och ersättaren Ann-Louise Thörn (kd) enligt det av vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ersättaren Margot Thorin (fp) och ersättaren Ann-Louise Thörn (kd) gemensamt framställda yrkandet.