Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-04-06

Sammanträde 2006-04-06

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till extra sammanträde 3/2006 med fastighets- och saluhalls Läs mer...nämnden den
2006-04-06, kl 16.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset
Ordföranden

2 ”Stockholms miljöprogram 2007-2010”. Svar på remiss från stadsledningskontoret.

Bordlagt FSN 2006-03-20 nr 6


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ledamoten Lamia Elamri (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 20 april 2006 i Stadshuset.

§2 ”Stockholms miljöprogram 2007-2010”. Svar på remiss från stadsledningskontoret.

Bordlagt FSN 2006-03-20 nr 6

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas enligt bilaga A1.

Ledamoten Lamia Elamri m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v), ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till tilläggsförslag till förvaltningens förslag som redovisas enligt bilaga A2.

Beslut 1

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d v s,

1. Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Reservation

Ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av dem framställda yrkandet.

Beslut 2

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ledamoten Lamia Elamri m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v), ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att därutöver anföra

Vi ifrågasätter formuleringarna enligt 3.6 och även 3.7 som bland annat innebär att stadens samtliga förvaltningar och bolag skall betala mer per kilowatt för s.k. miljövänlig el i samband med upphandling av elavtal. Miljövänlig el är enligt definitionen främst el producerad av vattenkraft och vindkraft men inte av kärnkraft. (Elen i Sverige produceras till cirka 50% vardera av vatten- respektive kärnkraft)

Tanken bakom att få enskilda hushåll, kommuner och företag att kräva och betala mer för sk miljövänlig el har varit dels öka medvetandet om formerna för elproduktionen i Sverige samt att i praktiken subventionera produktionen av miljövänlig el i Sverige genom en ökad betalningsvilja för detta.

Denna form av påverkan på elmarknaden i Sverige har dock upphört att ha någon praktisk betydelse. Genom införande av sk Elcertifikat för ett antal år sedan sker numera en subventionering av miljövänlig produktion av el t.ex. från vindkraftverk (dock en försumbar del av elproduktionen i Sverige). En subvention som tas genom högre skatt på el producerad av bl.a kärnkraft. Detta system gör att förslaget att vid upphandlingar betala mer för s.k. miljövänlig el i praktiken saknar betydelse för påverkan av denna marknad och endast innebär en överföring av stadens knappa resurser till mycket rika elbolag.

Idag betalar stadens förvaltningar och bolag uppskattningsvis 10-15 miljoner kronor mer per år för köp av s.k. miljövänlig el. Dessa pengar går främst till det av den finska staten ägda Fortum som idag satsar stora delar av dessa vinster på att bygga ett nytt kärnkraftsverk i Finland. Pengarna går inte till att bygga ut eller subventionera s.k. miljövänlig elproduktion.

Oavsett vad man tycker om kärnkraften som energikälla så betalar idag stadens bolag och förvaltningar stora belopp helt i onödan och praktiken en fördubblad subventionering för denna sk miljövänliga produktion. Dubbelt då prisnivån idag redan är justerad uppåt och utgår från att en subventionering sker av samtliga elkonsumenter, genom de s.k. Elcertifikaten.

Därutöver innebär ett frångående av systemet med att betala två gånger för s.k. miljövänlig el att staden kan använda dessa 10-15 miljoner kronor till köp av energibesparande belysning samt andra energibesparande åtgärder. Precis så gjorde också den tidigare gatu- och fastighetsnämnden vilket innebar att man avstod från att betala cirka 800 000 kr extra per år för sk miljövänlig el och med denna besparing kunde man satsa extra på elbesparande åtgärder i sitt fastighets-bestånd, vilket i sin tur minskade den årliga elräkningen med omkring 70- 80 000 kr per år. Detta avtal är nu något som bland annat fastighets- och saluhallsförvaltningen kan dra nytta av.

Detta visar tydligt att det inte finns anledning att ha målsättningen att upphandla s.k. miljövänlig el när nu systemet med Elcertifikaten har etablerats. Målsättningen enligt förslaget innebär istället minskade ekonomiska möjligheter att sänka stadens elkonsumtion och att en överföring av skattebetalarnas resurser helt utan effekt överförs till det finska elbolag Fortum, eller andra elbolag som stadens förvaltningar och bolag väljer att sluta sådana avtal med.

Reservation

Ledamoten Ann Westlund (mp).

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann Westlund (mp) enligt bilaga A3.