Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-08-24

Sammanträde 2006-08-24

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Översyn av stadens administration. Remissvar

3 Avtal för fjärrvärme – fjärrkyla med Fortum i fastigheten Skansen 23.

Mötesinformation

Justerat: 2006-08-28
Karin Wanngård Rolf Könberg

Närvarande:

Ledamöter
Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Jonny Munkhammar (fp)
Mats Rosén (kd)
Håkan Wahlén (s)

Ersättare
Johan Bohman (m)
Mohibul Ezsdanikhan (v)
Ann Kuylenstierna (fp), tjänstgörande
Katarina Larsson (m)
Shrin Nasirpour (s), tjänstgörande
Jan Valeskog (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Mikael Forkner, Jan Lind, Anita Granlund, Pia Palm. Personalrepresentant från SKAF: Louis Lopez. Borgarrådssekreteraren från gatu- och fastighetsroteln Michael Silkesjöö.

 

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 7 september 2006 i Stadshuset.

§2 Översyn av stadens administration. Remissvar

Bordl 2006-06-19 §8

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande.

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets remissvar på slutrapporten översyn av stadens administration.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade att nämnden skulle besluta överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkande d v s att överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av dem framställda yrkandet.

§3 Avtal för fjärrvärme – fjärrkyla med Fortum i fastigheten Skansen 23.

Bordl 2006-06-19 §16

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighet- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna tecknandet av 10-åriga avtal med AB Fortum Värme för fjärrvärme respektive fjärrkyla till fastighet

Skansen 23, Kulturhuset. Total årlig kostnad är beräknad till ca 5,6 mnkr.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt det framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga C.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga D.