Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-11-09

Sammanträde 2006-11-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till EXTRA sammanträde 10/2006 med fastighets- och saluhall Läs mer...snämnden den 9 november 2006, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Förslag till ny försäljningspolicy för Fastighets- och saluhallsnämndens fastigheter

3 Redovisning av utredning rörande Forsen-området i Farsta Strand

Bordl FSN 2006-10-26 nr 8
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Koloniverksamhet. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s), Martin Michel (mp) och Åke Mezán (v)

Bordl FSN 21 september 2006 nr 14
Bordl FSN 26 oktober 2006 nr 17
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Justerat:17 november 2006
Ulla Hamilton Karin Wanngård

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Karin Wanngård (s), vice ordförande
Rolf Könberg (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Raymond Hansson (s)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Jonny Munkhammar (fp)
Mats Rosén (kd)
Håkan Wahlén (s)

Ersättare
Johan Bohman (m), tjänstgörande
Mohibul Ezsdanikhan (v)
Stefan Hansson (s)
Sofia Johansson (s)
Shrin Nasirpour (s)
Ann-Louise Thörn (kd)
Ann Westlund (mp)
Jan Valeskog (s), tjänstgörande

Tjänstemän
Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad, nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Jan Lind och Mikael Forkner

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Karin Wanngård (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 23 november 2006 i Stadshuset.

§2 Förslag till ny försäljningspolicy för Fastighets- och saluhallsnämndens fastigheter

Dnr FS2006/106/531

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 17 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande försäljningspolicy gällande Fastighets- och saluhallsnämndens fastigheter.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) enligt det av dem framställda yrkandet.

Ledamoten Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§3 Redovisning av utredning rörande Forsenområdet i Farsta Strand

Dnr FS05/906/17

Bordl FSN 2006-10-26 nr 8

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning avseende promenadstråk i Forsenområdet, och beslutar att rapporten från Ekologigruppen sänds över till Markkontoret för vidare handläggning.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra de åtgärder som är lämpliga för att förse Forsenområdet med vatten och avlopp, samt att undersöka de möjligheter som kan finnas för att åstadkomma kompletterande villabebyggelse i området.

  3. Nämnden beslutar att stadens fastigheter i området skall bjudas ut till försäljning när förutsättningar för detta föreligger.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§4 Koloniverksamhet. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s), Martin Michel (mp) och Åke Mezán (v)

Dnr FS 2005/907/851

Bordl FSN 21 september 2006 nr 14

Bordl FSN 26 oktober 2006 nr 17

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Ulla Hamilton (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat att avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) enligt deras gemensamt framställda återremissyrkande.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag, d.v.s

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga C2.

§5 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.