Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2012-01-17

Sammanträde 2012-01-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Ny ridanläggning i Sätra. Lägesrapport

5 Försäljning av fastigheten Fisklådan 1. Inriktningsbeslut

6 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 24 januari 2012 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 9 januari 2012 och den 17 januari 2012 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-005/2012

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret för tiden 2011-12-09.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 9 januari 2012.

§4 Ny ridanläggning i Sätra. Lägesrapport nr 2

Dnr 4.1.1-218/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande ny ridanläggning i Sätra.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) enligt följande:

Vi ser positivt på att arbetet med Sätra Ridanläggning fortsätter. Vi vill dock framhålla angelägenheten att busstation med regnskydd och belysning anläggs vid entré och vill gärna i framtida lägesrapporter få mer information kring hur planeringen av kollektiva förbindelser.

§5 Försäljning av fastigheten Fisklådan 1 i Årsta. Inriktningsbeslut

Dnr5.3.2-482/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att påbörja försäljning av fastigheten Fisklådan 1 i Årsta. Inriktningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 20 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att

- Avslå förvaltningens förslag till beslut

- Därtill anföra följande

Här i Stockholm har vi länge sett hur industrins förutsättningar och möjligheter har fått stå tillbaka. Ett område som staden borde ta tillvara för att utveckla en modern industriverksamhet är Årsta partihallar med Västberga, där den aktuella fastigheten ingår.

Stockholm behöver en modern livsmedelsindustri som kan hålla vår stad med närproducerade livsmedel. För att långsiktigt värna livsmedelsindustrin i vår stad vill vi att staden utreder möjligheten att i samband med byggandet av den nya Söderstaden flytta Slakthusområdet till Årsta partihallar och Västberga industriområde. Enligt vårt förmenande så har Årsta partihallar och Västberga industriområde god möjlighet att utvecklas till ett nytt miljövänligt, ekologiskt hållbart industriområde för stockholmarna. Där ska livsmedelsindustrin inte bara skyddas från att tvingas längre från konsumenterna, utan också kunna växa. Runt detta område kan det skapas en ”ringmur” av lokalerna vilka på ett effektivt sätt skärmar av området mot bostäder och annan bebyggelse. Detta tankesätt har inspirerats av hur man tänkte med byggandet av ”trädgårdsstäderna tidigt 1900- tal tex Gamla Enskede. I dessa områden byggde man en ”ringmur” av flerbostadshus runt om trädgårdsstaden för att sedan i området skapa det nya samhället. Stockholm har stolta traditioner i att tillverka mat. Detta måste tas tillvara på ett helt annat sätt än vad nuvarande styret i Staden gör idag. Vi är överens om att vi vill värna jobben, tryggheten och den lokala livsmedelsproduktionen.

Årsta partihallar med Väsberga skulle kunna vara en möjlig och lämplig plats för morgondagens livsmedelsindustri ur flera perspektiv. Platsen har ett bättre läge än exempelvis Slakthusområdet med mer utvecklat järnvägsnät vilket gynnar en hållbar industri. I en tid då efterfrågan på närproducerad ekologisk mat ökar kraftigt i Stockholm är det logiskt för Staden att finna möjligheter att utveckla sådan industri. Möjligheten att utveckla Årsta partihallar med Väsberga till ett ekologiskt hållbart och miljövänligt industriområde bör ses över i samband med utvecklandet av Söderstaden. Därför avslås den föreslagna försäljningen av fastigheten Fisklådan 1.

3) Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar

- Avslå kontorets förslag till beslut

- därutöver anföra

Den industri som finns i Stockholm är av betydelse för bland annat partihandel, livsmedelsindustri och för att annan nödvändig service i staden ska fungera. Genom att den tätbefolkade staden utvecklas så bantas utrymmet för industriområdena och dessa arbetstillfällen med det. Ett aktivt ägande av fastigheter och mark i industriområdena innebär möjligheter att möta framtida behov. Nu föreslås istället att man säljer av sina tillgångar och i samma stund som ägandet upphör så beskärs stadens strategiska handlingsutrymme. Det hade varit intressant att undersöka vilka behov som finns bland Stockholms industri och istället diskutera hur vi ska använda våra fastigheter bland Stockholms industriområden för att stimulera handel och klara framtida utmaningar.

Ett kommunalt ägande som innebär höga kostnader för staden kräver så klart tydlig motivering. På samma sätt borde en försäljning av en fastighet med goda ekonomiska resultat tydligt motiveras. En sådan tydligt och klar motivering saknas i tjänsteutlåtandet.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§6 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningen informerar om fastighetskontorets energianvändning och informerar om

- Energiprojektets påverkan vad det gäller mål att minska värmeåtgång samt koldioxidutsläpp i ingående fastigheter

- Värmeanvändning och visar en värmeuppföljning över tid

- Elförbrukning och elinköp till byggnader som fastighetskontoret äger