Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2015-06-16

Sammanträde 2015-06-16

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

5 Rättegångsfullmakt för jurister inom stadsledningskontorets juridiska avdelning

6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2014

7 Godkännande av 25-årigt arrendeavtal inom Årsta IP

Dnr: Dnr 3.1-293/2015

Ärende 7 byts ut då ett antal korrigeringar gjorts i ärendet och bilagan (2015-06-15).

8 Konsultuppdrag genom förnyad konkurrensutsättning för inventering, dokumentation och projektering av nya tekniska installationer i Kulturhuset. Utredningsbeslut

9 Upprustning av Kristinebergs IP. Utredningsbeslut

10 Fullstor idrottshall i Hjorthagen. Reviderat inriktningsbeslut

11 Anläggande av ett 9-spels konstgräsfotbollsplan på Olovslunds BP. Genomförandebeslut

13 Uppföljning av energieffektiviseringsprojektet. Rapport

14 Försäljningsärende. Anmälan

Dnr: Dnr 4.4.1-303/2015

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

15 Förvaltningschefen informerar

16 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§5 Rättegångsfullmakt för jurister inom stadsledningskontorets juridiska avdelning

§6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2014

§7 Godkännande av ett 25-årigt arrendeavtal inom Årsta IP

§8 Konsultuppdrag genom förnyad konkurrensutsättning för inventering, dokumentation och projektering av nya tekniska installationer i Kulturhuset. Utredningsbeslut

§9 Upprustning av Kristinebergs IP. Utredningsbeslut

§10 Fullstor idrottshall i Hjorthagen. Reviderat inriktningsbeslut

§11 Anläggande av ett 9-spels konstgräsfotbollsplan på Olovslunds BP. Genomförandebeslut

§12 Upprustning av Hammarby IP. Genomförandebeslut

§13 Uppföljning Energieffektiviseringsprojektet. Rapport

§14 Försäljningsärende. Anmälan

§15 Förvaltningschefen informerar

§16 Frågor för beredning och övrig information