Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2001-11-06

Sammanträde 2001-11-06

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 14/2001 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
6 november 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Verksamhetsplan för år 2002 (A)

6 Fler vill bo i Stockholm. Uppföljning av budgetens bostadsbilaga (S)

7 Digital uppföljningskarta och samordning av information för en miljövänligare stadsplanering. Motion av Yildiz Kafkas m fl (mp), 2001:34 (S)

8 Studentbostäder – nu. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (S)

9 Schackspel i Kungsträdgården. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

10 Åtgärdsprogram för tillgänglighet år 2002 (RI)

11 Tillgänglighetsprojektets medel för handikappade eller en extraresurs för stadens renoveringsarbete? Skrivelse från Mats Rosén (kd) (RI)

12 Reglering av pensionsskuld med Stockholms läns landsting med anledning av Ädelreformen. Remiss från kommunstyrelsen (RI)

13 Upprustning och markreservation m m avseende Zinkensdamms IP. Skrivelser från Börje Vestlund m fl (s) (RI)

14 Cykelfält- och cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Genomförandebeslut (RI)

15 Markanvisning för Hotell Kristineberg. Inriktningsbeslut samt planbeställning (RI)

16 Inventering av ljusreklamskyltar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

18 Markanvisning till AB Familjebostäder av fastigheten Limkakan 3 i Gubbängen (RY)

19 Program för ny planläggning av kv Pelaren m fl i Johanneshov. Remiss (RY)

20 Upprustning av Brådstupsparken i Hägersten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

21 Klottersanering av bangården vid Centralstation. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

22 Bullervall vid Tyresövägen (väg 229). Skrivelse från Teres Lindberg (s) (RY)

23 Avveckling av Bromma flygplats. Motion av Christopher Ödmann (mp) och Cecilia Obermüller (mp), 2001:52 (RY)

24 Byggande av bostäder i kv Lindarna i Äppelviken. Genomförandebeslut (RY)

25 Detaljplan för tillbyggnad av befintligt hotell på fastigheten Herrgården 2 i Älvsjö. Remiss (RY)

26 Anvisning av mark för bostäder vid kv Stoppen i stadsdelen Höglandet (RY)

27 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Litografin 3 i Johanneshov (SV)

28 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

29 Överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen. Motion av Eva Oivio (s), 2001:43 (F)

30 Försäljning av fastigheten Tindered 5:1, sommargården Varvåkra, Edsbruk i Västerviks kommun (F)

31 Redovisning av trafiksamarbetet i Kista (St)

32 Transportdelegationens slutbetänkande ”Godstransporter för tillväxt - en hållbar strategi” (St)

33 Parkeringsövervakning i område Väster. Utvärdering av upphandling (Pa)

34 Anmälan av trafikutskottets protokoll nummer 8/2001 (Pa)

35 Upphöjda övergångsställen. Fråga från Kurt Hultgren (sp) (Pa)

36 Lägesredovisning om Museispårvägen m m samt hemställan om bidrag (RI).

37 Hjorthagen, Värtan och Gärdet i ett samlat utvecklingsperspektiv. Motion av Rolf Lindell (s), 2001:29. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 8 (RI)

38 Upprustning av Karlavägens mittremsor. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 23 oktober 2001 nr 9 (RI)

39 Riktlinjer för användningen av Kaknäs skjutbana och området däromkring. Återremiss (RI). Bordlagt 23 oktober 2001 nr 15 (RI)

40 Detaljplan för fastigheten Krejaren 2, Folkan, på Östermalm. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 19 (RI)

41 Transportköp av fastigheten Tjället 9, Kungsholmen och tomträttsupplåtelse till Sisab. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 20 (RI)

42 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 25 (RY)

43 Försäljning av del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun. Inriktningsbeslut (F). Bordlagt 23 oktober 2001 nr 32 (F)

44 Program för ny bebyggelse och ändrad användning av Beckomberga sjukhusområde i Beckomberga .

Bordlagt 2 oktober nr 26 och senast 23 oktober 2001nr 37 (RY)

45 Överlåtelse av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, f d Fordfabriken (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Karin Wanngård

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg ledamoten Karin Wanngård (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 20 november 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Den omfattande biltrafiken på gågatedelen av Drottninggatan av ledamoten

Kurt Hultgren (sp) och ersättaren Svante Linusson (sp).

2 Trafiksignalerna är också till för cyklister av ersättaren Svante Linusson (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om rutiner och kostnader för rehabilitering

-----------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade i promemoria den 5 november 2001 besvarat fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) om rutiner och kostnader för rehabilitering. Ersättaren Björn Nyström (kd) framställde vid sammanträdet en kompletterande fråga om sjukskrivningar över 90 dagar vid gatu- och fastighetskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret i promemorian och uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara den kompletterande frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om framkomligheten på Ärvingevägen

------------------------------------------------------

Tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) frågade om framkomligheten på Ärvingevägen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om tillstånd för tillfällig uppställning på offentliga platser

-----------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) om tillstånd för tillfällig uppställning på offentliga platser.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om signalregleringen av trafiken vid Tegelbacken

-------------------------------------------------------------------

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) frågade om signalregleringen av trafiken vid Tegel-backen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara

frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om tillfällig försäljning från bil på offentliga platser

----------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) om tillfällig försäljning från bil på offentliga platser.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om trafiksituationen i Spånga Centrum

------------------------------------------------------

Ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) frågade utifrån skrivelse av Torsten Langvig den 29 september 2001 om trafiksituationen i Spånga Centrum.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 30 oktober 2001 enligt

bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

6 november 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 18 oktober 2001

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Verksamhetsplan för år 2002

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på gatu- och fastighetskontorets förslag, låta

ärendet utgå.

§6 Fler vill bo i Stockholm. Uppföljning av budgetens bostadsbilaga

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorens redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Digital uppföljningskarta och samordning av information för en miljövänligare stadsplanering. Motion av Yildiz Kafkas m fl (mp), 2001:34

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med

kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med

kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp)

enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§8 Studentbostäder – nu. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt det

av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga C2.

§9 Schackspel i Kungsträdgården. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger kontorets redovisning till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Åtgärdsprogram för tillgänglighet år 2002

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen

plan för disponering av 2002 års medel för att öka tillgängligheten inom

staden.

2 Gatu- och fastighetsdirektören ges delegation att upphandla entreprenader

inom den godkända åtgärdsplanen även för belopp över 5 Mkr.

3 Nämnden underrättar samtliga stadsdelsnämnder om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s)

och Margarita Pulido (s) enligt bilaga D.

§11 Tillgänglighetsprojektets medel för handikappade eller en extraresurs för stadens renoveringsarbete? Skrivelse från Mats Rosén (kd)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på

skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§12 Reglering av pensionsskuld med Stockholms läns landsting med anledning av Ädelreformen. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker i utlåtandet framfört förslag till överenskommelse med Stockholms läns landsting i enlighet med stadsledningskontorets utlåtande.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker i utlåtandet framfört förslag till överenskommelse med Stockholms läns landsting i enlighet med stadsledningskontorets utlåtande.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§13 Upprustning och markreservation m m avseende Zinkensdamms IP. Skrivelser från Börje Vestlund m fl (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av ärendet

samt anser skrivelsen från Py Börjeson (s), Börje Vestlund (s) och Dag

Larsson (s) samt skrivelsen från Börje Vestlund (s) besvarade.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§14 Cykelfält och cykelbanor på Birger Jarlsgatan.

Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja detaljprojektering av cykelfält och cykelbanor enligt kontorets förslag, så att entreprenör kan handlas upp efter årsskiftet och bygge påbörjas så snart som möjligt nästa år.

2 Nämnden godkänner kontorets förslag till utbyggnadstakt av cykelfälten och cykelbanorna på Birger Jarlsgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Markanvisning för Hotell Kristineberg.

Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger markanvisning till Edicta Hotellfastigheter

AB för hotell, inom del av fastigheten Kristineberg 1:10, på de villkor som framgår nedan i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Inventering av ljusreklamskyltar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

2 Nämnden överlämnar ärendet till kulturnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga F.

§17 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under

denna punkt.

§18 Markanvisning av fastigheten Limkakan 3 i Gubbängen till AB Familjebostäder

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar i enlighet med kontorets utlåtande

fastigheten Limkakan 3 i Gubbängen till AB Familjebostäder på två år.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp),

Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt bilaga G.

§19 Program för ny planläggning av kv Pelaren m fl i Johanneshov. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden för rubricerade programförslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden för rubricerade programförslag.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§20 Upprustning av Brådstupsparken i Hägersten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet hade sedermera även inkommit skrivelse från PRO Mälarhöjden av den 22 oktober 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på rubricerade skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

2 Nämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Föräldrakooperativet Bellmanskällan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Klottersanering av bangården vid Centralstation. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar

på skrivelsen och överlämnar beslutet till Banverkets styrelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Bullervall vid Tyresövägen, väg 229.

Skrivelse från Teres Lindberg (s)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden vidarebefordrar skrivelsen till Vägverket.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Avveckling av Bromma flygplats. Motion av Christopher Ödmann (mp) och Cecilia Obermüller (mp), 2001:52

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga I1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilag I3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt det ledamoten Karin Wanngård m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§24 Byggande av bostäder i kv Lindarna i Äppelviken.

Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandebeslut för byggande

av bostäder i kv Lindarna.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra detaljplanen och teckna erforderliga avtal med byggherren.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt det

av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemen-samt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandebeslut för byggande

av bostäder i kv Lindarna.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra detaljplanen och teckna erforderliga avtal med byggherren.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s)

och Margarita Pulido (s) enligt bilaga J3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga J4.

Ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§25 Detaljplan för tillbyggnad av befintligt hotell på fastigheten Herrgården 2 i Älvsjö. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som remissvar till stadsbyggnadsnämnden på rubricerade programförslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som remissvar till stadsbyggnadsnämnden på rubricerade programförslag.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

§26 Anvisning av mark för bostäder vid kv Stoppen i stadsdelen Höglandet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Klas

Samuelsson av den 31 oktober 2001, Västerleds Trädgårdsstadsförening den 31 oktober 2001, Bo Björkman den 1 november 2001, Börje Lundberg den 1 november 2001 samt Bromma Hembygdsförening den 5 november 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid kv Stoppen

till Seniorgården AB för försäljning till marknadspris.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Litografin 3 i Johanneshov

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Rescado Fastigheter AB:s ansökan

om tillstånd till förvärv av fastigheten Litografin 3.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska

avges till hyresnämnden senast den 9 november 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen. Motion av Eva Oivio (s), 2001:43

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på

remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§30 Försäljning av fastigheten Tindered 5:1, sommargården Varvåkra, Edsbruk i Västerviks kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheten Tindered 5:1, sommargården Varvåkra, för en köpeskilling om 550.000 kronor.

2 Nämnden uppdrar till kontoret att genomföra försäljningen enligt till utlåtandet bilagt köpekontrakt.

3 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Redovisning av trafiksamarbetet i Kista

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av

trafiksamarbetet i Kista.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§32 Transportdelegationens slutbetänkande

”Godstransporter för tillväxt - en hållbar strategi”

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till kommun-

styrelsen som svar på näringsdepartementets remiss.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga L1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till kommun-

styrelsen som svar på näringsdepartementets remiss.

Reservationer

Ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt det av ledamoten Karin Wanngård m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt det av dem framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§33 Parkeringsövervakning i område Väster.

Utvärdering av upphandling

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utvärdering samt uppdrar

åt kontoret att fortsätta med konkurrensutsättning av resterande delar av

parkeringsövervakningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Anmälan av trafikutskottets protokoll nummer 8/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för

den 20 september 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§35 Upphöjda övergångsställen. Fråga från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar som svar på frågan kontorets

utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§36 Lägesredovisning om Museispårvägen m m samt hemställan om bidrag

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner museispårvägsstiftelsens års-

redovisning för år 2000 och beviljar stiftelsens styrelse och verkställande

direktör ansvarsfrihet för år 2000.

2 Nämnden godkänner utbetalning av 425 000 kronor som stöd för museispårvägsstiftelsens verksamhet under år 2001.

3 Nämnden lägger i övrigt kontorets redovisning med godkännande till

handlingarna.

4 Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner museispårvägsstiftelsens års-

redovisning för år 2000 och beviljar stiftelsens styrelse och verkställande

direktör ansvarsfrihet för år 2000.

2 Nämnden godkänner utbetalning av 425 000 kronor som stöd för museispårvägsstiftelsens verksamhet under år 2001.

3 Nämnden lägger i övrigt kontorets redovisning med godkännande till

handlingarna.

4 Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§37 Hjorthagen, Värtan och Gärdet i ett samlat utvecklingsperspektiv. Motion av Rolf Lindell (s), 2001:29

Dnr

Bordlagt 2001-10-23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga N1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s)

och Margarita Pulido (s) enligt det av ledamoten Karin Wanngård m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§38 Upprustning av Karlavägens mittremsor. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2001-10-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från

Gunnar Essunger av den 22 oktober 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt

följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att

fortsätta arbetet med upprustning av Karlavägens mittremsor från Engelbrektsgatan i väster till Karlaplan i öster enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att

fortsätta arbetet med upprustning av Karlavägens mittremsor från Engelbrektsgatan i väster till Karlaplan i öster enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren

(sp), och Per Bolund (mp) enligt bilaga O2.

Ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v)

samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt bilaga O3.

§39 Riktlinjer för användningen av Kaknäs skjutbana och område däromkring. Återremiss

Dnr

Bordlagt 2001-10-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Östermalmsavdelningen av Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm av den 22

oktober 2001 samt från Ståthållaren och chefen för Kungliga Djurgårdens

Förvaltning av den 6 november 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande redovisat

förslag till riktlinjer för användningen av Kaknäs skjutbana och område däromkring.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga P1.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P3.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande

fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att

1 återremittera ärendet samt

2 anföra följande.

Nämnden vill att de ytor som friställts genom nedläggningen av skjutbanan
skall vara tillgängliga. Stora hästhagar, golfbanor och fuktängar riskerar att minska tillgängligheten. Därför får kontoret i uppdrag att göra om förslaget.

Reservationer

Ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) för beslut i dag enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§40 Detaljplan för fastigheten Krejaren 2, Folkan, på Östermalm

Dnr

Bordlagt 2001-10-23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget hos stadsbyggnads-

nämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga Q1.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga O2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att översända kontorets yttrande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

utan eget ställningstagande.

Reservationer

Ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt det av ledamoten Karin Wanngård m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets

förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§41 Transportköp av fastigheten Tjället 9, Kungsholmen och tomträttsupplåtelse till SISAB

Dnr

Bordlagt 2001-10-23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del ett transportköp av fastigheten Tjället 9, Kungsholmen, från Skolfastigheter i Stockholm AB och hemställer att kommunfullmäktige godkänner transportköpet senast den 3 december 2001.

2 Nämnden godkänner för sin del upprättat tomträttsavtal avseende fastigheten Tjället 9 till Skolfastigheter i Stockholm AB samt överenskommelsen om tomträttsupplåtelse m m och hemställer om att kommunfullmäktige godkänner desamma senast den 3 december 2001.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga R1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att avslå kontorets förslag.

Reservationer

Ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt

kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§42 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg (remiss) samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt

Dnr

Bordlagt 2001-10-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden anvisar mark för bostäder vid fastigheten Japanen 1 till AB Borätt.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal samt överenskommelse om exploatering med marköverlåtelse med AB Borätt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Försäljning av del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2001-10-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan för planerad försäljning av del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun (koloniträdgårdsområdet Nibbla).

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 avslå kontorets förslag

2 anföra följande.

Nämnden har i inriktningsärendet för försäljning av AO Egendom

anfört följande:

”Koloniträdgårdarnas verksamhet måste även garanteras. Det blir en senare
fråga att avgöra vem som ska bli ägare för innehavet av dessa områden.”

Någon försäljning av Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun är därför i dagsläget

inte aktuell.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s)

och Margarita Pulido (s) enligt bilaga S3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga S4.

§44 Program för ny bebyggelse och ändrad användning av Beckomberga sjukhusområde i Beckomberga

Dnr

Bordlagt senast 2001-10-23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) enligt bilaga U3.

§45 Överlåtelse av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, f d Fordfabriken

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner – med ändring av nämndens beslut

den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 - avtal om köp och exploatering av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 samt markanvisning avseende del av Ladugårdsgärdet 1:10. Köpeskillingen uppgår till 191 Mkr.

2 Nämnden godkänner - som komplettering till nämndens beslut den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 - tilläggsavtal 2 till aktieöverlåtelseavtal.

3 Nämnden godkänner - som komplementering till nämndens beslut den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 - tilläggsavtal 2 till avtal om avflytt från lokal i fastigheten Rådstugan 1, Gamla Stan (”Börshuset”).

4 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner i p 1-3 nämnda avtal senast den 1 februari 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.