Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2003-01-21

Sammanträde 2003-01-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter ochersättare samt ordförande och vice ordförande i gatu- och fastighetsnämnden åren 2003-2006

3 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 12/2002 (A) (utdelas)

8 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i trafikutskottet åren 2003-2006

9 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafikutskottet åren 2003-2006

10 Val av ledamöter och ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd (RI)

11 Gatu- och fastighetsnämndens kompletterande anvisningar till stadens principer för styrning och uppföljning av investeringar (A)

14 Lägesredovisning avseende programområdet Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen - Loudden. Delgenomförande-beslut avseende fortsatt utredning m m (RI)

15 Cykelbanor på Torsgatan mellan Lokstallsgatan och Odengatan. Redovisning av planerad utformning (RI)

16 Hundstallets behov av nya lokaler. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v) (RI)

17 Trafikering av kollektivtrafikkörfält. Skrivelser från Sten Nordin (m), Svenska Taxiförbundet samt Stockholm Visitors Board AB (RI)

18 Drift och underhåll av effektbelysning m m inom region innerstad. Tilldelningsbeslut och anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

19 Evakueringar av verksamheter inom Skansen 23 på Norrmalm. Genomförandebeslut (RI)

20 Cykelbanor på Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten på Södermalm. Genomförandebeslut. Återremiss (RI)

21 Inriktningsbeslut gällande nya lokaler i fastigheten Skansen 23 på Norrmalm (F)

22 Detaljplan för Svärdlångsvägen i stadsdelen Årsta, remissvar och genomförandebeslut, samt redovisning av parkeringssituationen i västra Årsta (RY)

23 Markanvisning av område vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta genom anbud samt markanvisning till Duvkullen HB i samma område. Delvis hemligt (RY)

24 Markanvisning för bostadsbyggnation 2002 och framöver. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

25 Ändrad detaljplan för del av kv Stoppen m m inom stadsdelen Ålsten. Remiss av planförslag (RY)

26 Program för ny detaljplan för del av fastigheten Italienaren 2 och fastigheten Engelsmannen 4 inom stadsdelen Blackeberg till AB Svenska Bostäder. Remiss (RY)

27 Dubbelrikta Runda vägen. Skrivelse från Svante Linusson (sp) och Kurt Hultgren (sp) (RY)

28 Anmälan av parallella uppdrag avseende marksane-ringsstrategi för Lövsta sopstationsområde (RY)

29 Hyresnämndens beslut att avskriva ärenden om tillstånd till förvärv av fastigheterna Bergielund 4 i Mariehäll och Julstjärnan 4 i Liseberg (SV)

30 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

31 Teknisk fastighetsförvaltning - driftentreprenad. Delvis hemligt (F)

32 Försäljning av fastigheten Snäckstavik 3:107 i Botkyrka kommun (F)

33 Försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:215 i Botkyrka kommun (F)

34 Försäljning av del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:2 i Ekerö kommun (F)

35 Tunnelbanan för godstransporter. Motion av Margareta Olofsson (v) och Dick Urban Vestbro (v), nr 2002:50 (St)

36 Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:41 (St)

37 Tidigareläggning av utvärdering av gatuservicen på dagtid i delar av Vasastaden. Hemställan från Norrmalms stads-delsnämnd (Pa)

38 Tillgänglighetsprojektet. Åtgärdsprogram 2003.

Bordlagt 17 december 2002 nr 21 (RI)

39 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 (RY)

40 Avtal angående friköp av fastigheten Elektra 22 i Västberga industriområde

Bordlagt 17 december 2002 nr 37 (RY)

41 Markanvisning av område vid fastigheten Inköpschefen 5 i Vällingby. Inriktningsbeslut. Delvis hemligt

Bordlagt 17 december 2002 nr 38 (RY)

42 Kompensation för ianspråktagen grönyta. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Bordlagt 17 december 2002 nr 41 (RY)

43 Anvisning av mark för tennishall och garage i anslutning till fastigheten Racketen 8 i Alvik till Salktennis AB

Bordlagt 17 december 2002 nr 42 (RY)

44 Överklagande av kommunfullmäktiges i Huddinge beslut att anta områdesbestämmelser för Vidja

Bordlagt 17 december 2002 nr 47 (F)

45 Omläggning av Arlandatrafiken. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:36

Bordlagt 17 december 2002 nr 52 (St)

46 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan, Södermalm. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 3 december 2002 nr 12 och 17 december 2002 nr 55 (RI)

47 Överenskommelse mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden samt markanvisning för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m i Aspudden/ Midsommarkransen till Besqab.

Bordlagt 3 december 2002 nr 20 och 17 december 2002 nr 57 (RY)

48 Ändrad detaljplan för kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand. Remiss av planförslag och genomför-andebeslut.

Bordlagt 3 december 2002 nr 24 och 17 december 2002 nr 58 (RY)

49 Markanvisning för äldreboende till Seniorgården AB på bollplan vid kv Räknestickan, Råcksta.

Bordlagt 3 december 2002 nr 25 och 17 december 2002 nr 59 (RY)

50 Ny detaljplan för bostäder och idrottsanläggning vid Hagsätra IP i Hagsätra. Remiss av programförslag.

Bordlagt 12 november 2002 nr 20 och senast 17 december 2002 nr 60 (RY)

51 Program för nya bostäder vid Storsjövägen i stadsdelen Årsta. Remissvar.

Bordlagt 12 november 2002 nr 22 och senast 17 december 2002 nr 62 (RY)

52 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd för tiden 2003-2006 (för närvarande vakant – tidigare Helena Bonnier (m) - resp Ingvar von Malmborg (mp))

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 5 och senast 17 december 2002 nr 64

53 Fyllnadsval av en ledamot från gatu- och fastighets-nämnden i Stockholms konstråd för tiden t o m 31 december 2002 (efter Helena Bonnier (m) som kommunstyrelsen på förslag av kulturnämnden utsett till ordförande i rådet)

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 5 och senast 17 december 2002 nr 67

54 Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp), 2002:21.

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 7 och senast 17 december 2002 nr 68 (S)

55 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Västra Kungsholmen. Hemligt.

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 14 och senast 17 december 2002 nr 69 (RI)

56 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss.

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 15 och senast 17 december 2002 nr 70 (RI)

57 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut.

Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och senast 17 december 2002 nr 75 (RY)

58 Detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm. Återremiss. Bordlagt 17 december 2003 nr 76 (RI)

Mötesinformation

Justerat: 4 februari 2003
 
Roger Mogert                        Sten Nordin                           Karin Wanngård

§§ 1–40 och 42-61                                                            § 41
 

Närvarande:
 
Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande, §§ 1-40 och 42-61
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Berthold Gustavsson (m)
Birgitta Holm (m)
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
 

Ersättare
 
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp), tjänstgörande
Martina Lind (fp), tjänstgörande
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd)
Åsa Romson (mp)
Jan Tigerström (m)
Henrik Wallgren (m)
Göran Wrene (s), tjänstgörande § 41
 

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Mikael Forkner, Bengt Hjelm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Torkel Kjellman. Ordföranden Roger Mogert (s) hälsade samtliga välkomna till årets första nämndsammanträde och vände sig särskilt till nya ledamöter och ersättare.
 

§1 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i gatu- och fastighetsnämnden år 2003

Dnr 02-010-3720:3

Kommunfullmäktige hade den 16 december 2002, § 17, förrättat val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i bl a gatu- och fastighetsnämnden år 2003. Valet redovisas i bilaga A till detta protokoll.

§2 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) - §§ 1-40 och 42-61 – och ledamoten Karin Wanngård (s) - § 41 - justera dagens protokoll. Justering sker senast den 4 februari 2003 i Stadshuset.

§3 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

Skrivelser för beredning

……………………….

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

 1. Plåtpoliser – ett steg mot nollvisionen av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 2. Riskstudie av farligtgodstransporter inom Stockholms stad av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om gropar i vägbanan på Essingeleden vid Västberga

………………………………………………………………

Ledamoten Berthold Gustavsson (m) påtalade gropar i vägbanan på Essingeleden vid Västberga. Gatu- och fastighetskontoret åtog sig att kontakta vägverket för att få groparna igenfyllda.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om utökat samråd om effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Remissvar

Dnr 01-110-932:4

……………………………………………………………………….

Gatu- och fastighetskontoret hade som svar på fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) utsänt promemoria av den 2 december 2002 från kontoret i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för promemorian.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga B.

Fråga om avgörande av avtalstvister i domstol och skiljenämnd

………………………………………………………………….

Ersättaren Björn Nyström (kd) frågade om gatu- och fastighetskontorets erfarenheter av användning av domstol och skiljenämnd i avtalstvister.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om fällningen av träd på Swedenborgsgatan, Södermalm

………………………………………………………………….

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade frågor av vice ordföranden Sten Nordin (m) och ersättaren Åsa Romson (mp) om fällningen av träd på Swedenborgsgatan, Södermalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 14 januari 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 21 januari 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 02-010-360

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetskontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Verksamhetsplan 2003

Dnr 02-110-4023

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner verksamhetsplan 2003 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner i utlåtandet föreslagna verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden.

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att avkastningskrav och ägartillskott för den slutna redovisningsenheten fastighetsförvaltning justeras i enlighet med förslag i verksamhetsplan 2003. Detta som en följd av förändrade villkor för lånehanteringen.

 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att driftbudgeten justeras enligt förslag i verksamhetsplan 2003. Föreslagen driftbudget överensstämmer netto med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten (förv nr 181).

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ersättaren Martina Lind m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till verksamhetsplan för 2003 samt

att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ska med sin sakkompetens understödja och delta i det försök med miljöavgifter som ska genomföras i Stockholm. Trafikmätningar och analyser för att följa och utvärdera försöket ska tas fram. Nämnden ska genomföra den planering som ankommer på densamma för ökad kapacitet och framkomlighet för kollektivtrafik, samt utbyggnaden av infartsparkeringar.

Nämnden ska aktivt arbeta med frågan om ytterstadens utveckling, i lika hög grad som innerstadens. Arbetet med att återupprätta parkeringsövervakningen ska bedrivas resolut och kontoret ska verka för att nämndens målsättning, att minst 90% fordon ska vara rätt parkerade, uppfylls. Nämnden ska vidare bidra till, och understödja, stadens arbete med att konvertera kontors- och industrilokaler till bostäder.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Birgitta Holm (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av tjänstgörande ersättaren Martina Lind m fl (fp) framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 12/2002

En av gatu- och fastighetskontoret den 16 januari 2003 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för december 2002 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i trafikutskottet år 2003

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande m m i nämndens trafikutskott år 2003 välja följande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Berthold Gustavsson (m), vice ordförande

Ulf Fridebäck (fp)

Kajsa Stenfelt (v)

Göran Wrene (s)

Ersättare

Per Bolund (mp)

Martina Lind (fp)

Jimmy Lindgren (s)

Johanna Nilsson (s)

Björn Nyström (kd)

Ordningen för ersättarnas inträde till tjänstgöring

Vid förfall för ledamöterna inträder ersättarna i motsvarande ordning som gäller för ersättarna i nämnden.

§9 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafikutskottet år 2003

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Val av ledamöter och ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd

Dnr 00-010-4101:8

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de av Kommun-HSO Stockholm nominerade personerna enligt bilaga till utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Gatu- och fastighetsnämndens kompletterande anvisningar till stadens principer för styrning och uppföljning av investeringar

Dnr 02-110-4085

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden antar i utlåtandet föreslagna tillämpningsanvisningar som nämndens kompletterande anvisning till stadens principer för styrning och uppföljning av investeringar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt bilaga D.

§12 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr 00-120-2349:6

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i bilagor till kontorets utlåtande lämnade redovisningen över uppdrag från nämnden åren 1999–2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt bilaga E.

§13 Trafikplan och trädplan för Södermalm

Dnr 02-370-428

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

 2. Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Södermalm.

 3. Nämnden antar kontorets förslag till trädplan för Södermalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§14 Lägesredovisning avseende programområdet Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen - Loudden. Delgenomförandebeslut avseende fortsatt utredning m m

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§15 Cykelbanor på Torsgatan mellan Lokstallsgatan och Odengatan. Redovisning av planerad utformning

Dnr 99-322-2164:14

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av planerade cykelbanor på Torsgatan mellan Lokstallsgatan och Odengatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Hundstallets behov av nya lokaler. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Dnr 2002-684-2920

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets redovisning angående Hundstallets behov av nya lokaler.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga F.

§17 Trafikering av kollektivtrafikkörfält. Skrivelser från Sten Nordin (m), Svenska Taxiförbundet samt Stockholm Visitors Board AB

Dnr 02-332-1904 och 02-331-3857

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att överlämna kontorets utlåtande som svar på skrivelserna från Sten Nordin (m), Svenska Taxiförbundet och Stockholm Visitors Board AB.

 3. Nämnden beslutar att endast fordon i linjetrafik får trafikera
  a) reserverade mittkörfält
  b) reserverade körfält med bussprioritering i trafiksignaler.

 4. Nämnden beslutar att taxi och buss får trafikera
  a) reserverade kantstenskörfält utan bussprioritering i trafiksignaler
  b) bussgator utan bussprioritering i trafiksignaler
  c) reserverade körfält på infartsleder.

 5. Nämnden beslutar att undantag kan i enskilda fall göras från reglerna där så anses lämpligt med avseende på trafiksäkerhet och framkomlighet

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Drift och underhåll av effektbelysning m m inom region innerstad. Tilldelningsbeslut och anskaffningsbeslut

Dnr 02-006-2899

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§19 Evakuering av verksamheter inom Skansen 23 på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr 01-630-3844

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 30 Mnkr samt investeringsinkomster om 47 Mnkr avseende del av Skansen 23.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet enligt kontorets utlåtande.

 3. Nämnden underställer kommunfullmäktige beslutet för godkännande.

 4. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Cykelbanor på Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten på Södermalm. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 02-322-3925

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga cykelbanor på Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade att ärendet bordläggs.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Martina Lind m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bordlägga ärendet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Mats Rosén (kd) och tjänstgörande ersättaren Martina Lind m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Inriktningsbeslut gällande nya lokaler i fastigheten Skansen 23 på Norrmalm

Dnr 02-770-4184

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna projektering av systemhandlingar för nya butikslokaler i fastigheten Skansen 23. Projekteringen beräknas kosta en (1) Mnkr.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om detaljplaneändring enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Detaljplan för Svärdlångsvägen i stadsdelen Årsta, remissvar och genomförandebeslut, samt redovisning av parkeringssituationen i västra Årsta

Dnr 01-512-875 och 01-512-3836

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden och tillstyrker förslaget till ny detaljplan för Svärdlångsvägen i stadsdelen Årsta, S-Dp 2001-12093-54.

 2. Nämnden godkänner kontorets redovisning av utgifterna för genomförandebeslut kopplat till bostadsplanen i kv Flåsjön.

 3. Nämnden godkänner lämnad redovisning rörande parkeringsförhållandena och möjliga parkeringsförstärkningar på tomtmark inom Västra Årsta.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§23 Markanvisning av område vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta genom anbud samt markanvisning till Duvkullen HB i samma område

Dnr 02-511-00738

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i två år för uppförande av bostadshus med ca 50 lägenheter respektive ca 120 lägenheter till följd av anbudsförfarande.

 2. Nämnden godkänner att marken som anvisas till följd av anbudsförfarandet försäljs och bebyggs med bostadsrätter samt godkänner upprättade förslag till markanvisningsavtal.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder i två år till Duvkullen HB för uppförande av bostadshus med ca 100 hyreslägenheter.

 4. Nämnden förlänger tidigare markanvisningar till Peab med ett år.

 5. Nämnden uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att starta planarbetet för området enligt ovan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Markanvisning för bostadsbyggnation 2002 och framöver. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 02-411-3993

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av markanvisningar samt kontorets förslag på löpande redovisningar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Av 2002 års markanvisningar har ca hälften beslutats efter att den nya majoriteten tillträtt. Det visar att den nya majoriteten har alla förutsättningar att kunna uppfylla sin målsättning om 20 000 nya bostäder.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt bilaga H2.

§25 Ändrad detaljplan för del av kv Stoppen m m inom stadsdelen Ålsten. Remiss av planförslag

Dnr 02-512-3673

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Rädda Ålstens Kulturmiljö genom Lars Bernhoff av den 13 december 2002. I tjänste-utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på inbjudan till plansamråd på förslag till ändrad detaljplan för del av kv Stoppen m m inom stadsdelen Ålsten, S-Dp 2001-00385-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra detaljplanen och teckna erforderliga avtal med byggherren.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag, att förorda en lösning där antalet parkeringsplatser som inte är knutna till boende i fastigheten minskas, att förorda att byggnationen flyttas något västerut i syfte att undvika störande effekt för boende längst norrut på Hackspettsvägen. En sådan förändring får emellertid inte påverka den totala grönytans storlek samt att därutöver anföra följande:

I området finns en stor efterfrågan på denna typ av boende. Det är därför positivt att detta projekt till slut kan komma till stånd.

Stadens mark ska som regel inte säljas. I detta ärende har planeringen emellertid gått så långt att vi inte vill försinka byggnationen genom omförhandlingar med byggherren. Vi accepterar därför den markförsäljning projektet innebär.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§26 Program för ny detaljplan för del av fastigheten Italienaren 2 och fastigheten Engelsmannen 4 inom stadsdelen Blackeberg till AB Svenska Bostäder. Remiss

Dnr 02-512-3882

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal om överenskommelse om exploatering samt tilläggsavtal till tomträttsavtal med Svenska Bostäder AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Dubbelrikta Runda vägen. Skrivelse från Svante Linusson (sp) och Kurt Hultgren (sp)

Dnr 02-360-3997:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen från Svante Linusson (sp) och Kurt Hultgren (sp) med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Anmälan av parallella uppdrag avseende marksaneringsstrategi för Lövsta sopstationsområde

Dnr 02-511-738

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt bilaga J1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt bilaga J2.

§29 Hyresnämndens beslut att avskriva ärenden om tillstånd till förvärv av fastigheterna Bergielund 4 i Mariehäll och Julstjärnan 4 i Liseberg

Dnr 02-781-2180

98-781-2597

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Upphandling av teknisk fastighetsförvaltning – driftentreprenad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden antar kontorets förslag till Anskaffnings/Tilldelningsbeslut enligt bilaga till utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Försäljning av fastigheten Snäckstavik 3:107 i Botkyrka kommun

Dnr: 00-785-682

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Snäckstavik 3:107 (Ekbacken) i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:215 i Botkyrka kommun

Dnr 02-785-4107

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:215 (Långudden) i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Försäljning av del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:2 i Ekerö kommun

Dnr 02-785-4108

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:2 (Liljedal) i Ekerö kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Tunnelbanan för godstransporter. Motion av Margareta Olofsson (v) och Dick Urban Vestbro (v), nr 2002:50

Dnr 02-330-3351

Gatu – och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 16 december 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§36 Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:41

Dnr 2002-334-02118

Gatu– och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 27 november 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§37 Tidigareläggning av utvärdering av gatuservicen på dagtid i delar av Vasastaden. Hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 99-340-2848:8

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket delvis ändrats den 10 januari 2003, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att den slutliga utvärderingstidpunkten för försöket inte skall tidigareläggas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Tillgänglighetsprojektet. Åtgärdsprogram 2003

Dnr 99-005-366

Bordlagt 17 december 2002 nr 21

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagen plan för disponering av 2003-års medel och i utlåtandet föreslagen treårsbudget för att öka tillgängligheten inom staden.

 2. Gatu- och fastighetsdirektören ges delegation att upphandla entreprenader inom den godkända åtgärdsplanen även för belopp över 5 Mnkr.

 3. Nämnden underrättar samtliga stadsdelsnämnder om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt bilaga K.

§39 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503:2-3

Bordlagt 17 december 2002 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§40 Avtal angående friköp av fastigheten Elektra 22 i Västberga industriområde

Dnr 00-413-3694

Bordlagt 17 december 2002 nr 37

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till köpeavtal angående friköp av fastigheten Elektra 22 i Västberga.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Stadens markinnehav är en strategisk tillgång. Att sälja fastigheter innebär att ge ifrån sig möjligheten att avgöra hur den ska användas på ett sätt som långsiktigt gagnar staden och dess invånare. Det finns i dagsläget inget skäl att sälja fastigheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§41 Markanvisning av område vid fastigheten Inköpschefen 5 i Vällingby. Inriktningsbeslut

Dnr 02-411-3843

Bordlagt 17 december 2002 nr 38

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar område på två år inom och vid fastigheten Inköpschefen 5 i Vällingby.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ledamoten Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag till beslut, att anvisa hela bostadsdelen med tomträtt till Svenska Bostäder samt att därutöver anföra följande:

Hela den bostadsdel som ärendet rör var först anvisad till Svenska Bostäder. Av politiska skäl ändrades detta och ett anbudsförfarande påbörjades. I normalfallet bör inte beslut vars genomförande påbörjats ändras. För att skapa villkor för ett helhetsperspektiv på byggnationer och förnyelse på den aktuella marken är det emellertid rimligt att samma aktör ansvarar för bostäder och parkeringsgaraget som de byggs på. I utformningen av den framtida bebyggelsen ska intrång i grönområde undvikas i möjligaste mån.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§42 Kompensation för ianspråktagen grönyta. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Dnr 02-410-3734:1

Bordlagt 17 december 2002 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg m fl (v) överlämna kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Värnandet om vår gemensamma miljö är en prioriterad fråga för staden och ska genomsyra alla dess verksamheter. Ianspråktagande av grönytor ska därför i möjligaste mån resultera i en ersättning som både är kvalitetshöjande och/eller samtidigt innebära en förstärkning av grönstruktur och spridningskorridorer totalt sett. Det är även viktigt att kompensationen tar hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa aspekter av ianspråktagna grönytor.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§43 Anvisning av mark för tennishall och garage i anslutning till fastigheten Racketen 8 i Alvik till Salktennis AB

Dnr 02-413-246

Bordlagt 17 december 2002 nr 42

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal för tennishall och garage vid Racketen 8 i Alvik med Salktennis AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av detaljplanen inklusive försäljning av marken i enlighet med i kontorets utlåtande angivna villkor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Överklagande av kommunfullmäktiges i Huddinge beslut att anta områdesbestämmelser för Vidja

Dnr 97-512-1716

Bordlagt 17 december 2002 nr 47

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fullföljer - med överlämnade och åberopande av kontorets utlåtande till Länsstyrelsen i Stockholms Län – överklagandet av kommunfullmäktiges i Huddinge beslut den 4 november 2002, § 136, att anta områdesbestämmelser för Vidja.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återta överklagandet samt att därutöver anföra följande:

Det finns i dagsläget inga konkreta byggplaner för området. Däremot ser Stockholm inte några hinder att i framtiden bebygga de delar av området som inte är alltför ekologiskt värdefulla eller känsliga.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§45 Omläggning av Arlandatrafiken. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:36

Dnr 2002-330-01989

Bordlagt 17 december 2002 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 7 november 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan, Södermalm. Inriktningsbeslut

Dnr 02-683-3444

Bordlagt 3 december 2002 nr 12 och 17 december 2002 nr 55

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt Maria Gamla Stans stadsdelsförvaltning hade den 11 november 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även promemoria från gatu- och fastighetskontoret av den 2 december 2002 med kommentarer till brev från Mona Wilcke och Mikael Wirén av den 10 november 2002 innehållande yttrande över hästkastanjerna från Klaus Stritzke, Sven A Hermelin AB samt protestlistor. Vidare förelåg brev från Mona Wilcke daterat den 15 januari 2003, Mona Wilcke m fl den 20 januari 2003 samt Södermalms-parkernas vänner den 17 och 20 januari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om utbyte av träd och ombyggnad av Swedenborgsgatan enligt förvaltningarnas förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Martina Lind m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, dvs:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om utbyte av träd och ombyggnad av Swedenborgsgatan enligt förvaltningarnas förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Martina Lind m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt bilaga P2.

§47 Överenskommelse mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden samt markanvisning för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m i Aspudden/Midsommarkransen till Besqab

Dnr 02-410-1742

Bordlagt 3 december 2002 nr 20 och 17 december 2002 nr 57

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa ett trepartsavtal mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden i huvudsak enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m till Besqab och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal i huvudsak enligt kontorets utlåtande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag och gå ut på anbud för byggnation av ett underjordiskt garage till garageföreningen Aspen och återkomma till nämnden för redovisning av anbuden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Ändrad detaljplan för kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand. Remiss av planförslag och genomförandebeslut

Dnr 02-512-1223

Bordlagt 3 december 2002 nr 24 och 17 december 2002 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand, S-Dp 2000-05963-54.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 12 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§49 Markanvisning för äldreboende till Seniorgården AB på bollplan vid kv Räknestickan, Råcksta

Dnr 01-770-3762

Bordlagt 3 december 2002 nr 25 och 17 december 2002 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar den västra delen av Råcksta bollplan till Seniorgården AB för en tid av två år på i utlåtandet angivna villkor.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Kontoret bör återkomma till nämnden för beslut i ärendet i samband med en presentation av det samlade utbudet av bollplaner i området.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§50 Ny detaljplan för bostäder och idrottsanläggning vid Hagsätra IP i Hagsätra. Remiss av programförslag

Dnr 2002-512-03186

Bordlagt 12 november 2002 nr 20 och senast 17 december 2002 nr 60.

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för förslag till ny detaljplan för område vid Hagsätra IP i Hagsätra, S-Dp 2002-11911-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§51 Program för nya bostäder vid Storsjövägen i stadsdelen Årsta. Remissvar

Dnr 02-512-3247

Bordlagt 12 november 2002 nr 22 och senast 17 december 2002 nr 62

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget för nya bostäder vid Storsjövägen samt överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen vid Storsjövägen till Veidekke Bostad och Fastighets AB med ett år, till 2004-04-24.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att förorda att föreslagen bebyggelse till största delen förläggs till Storsjövägen, att förorda att parkeringsplatserna placeras under bostadsbyggnaderna samt att förorda att gång- och cykelvägen förläggs utmed befintlig väg.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§52 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd för tiden 2003-2006

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§53 Fyllnadsval av en ledamot från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms konstråd för tiden t o m 31 december 2002

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 5 och senast 17 december 2002 nr 67.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att låta ärendet utgå.

§54 Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp), 2002:21

Dnr 02-007-1416:1

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 7 och senast 17 december 2002 nr 68

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2002:21 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna men ej åberopa kontorets tjänsteutlåtande, att förorda att fullmäktige bifaller motion samt att därutöver anföra följande:

Den förstärkta växthuseffekten som leder till klimatförändringar är en av de största utmaningarna mänskligheten ställts inför. Vi anser därför att motionen bör bifallas och att långsiktiga miljömål för Stockholm ska fastställas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§55 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Västra Kungsholmen

Dnr 02-006-293

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 14 och senast 17 december 2002 nr 69

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även komplettering av den 2 oktober 2002.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag, att uppdra åt kontoret att presentera ett antal olika förslag på lokalisering av det asfaltverk som idag finns inom området, att i den mån antalet lägenheter minskas i området bör minskningen endast tas av planerade bostadsrätter samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ser positivt på att exploaterad grönyta kompenseras i strandparken.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§56 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss

Dnr 02-512-2305:2

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 15 och senast 17 december 2002 nr 70

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Kojan m m i Stadshagen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Alternativa trafiklösningar bör presenteras för nämnden i samband med detta ärende. Trafikkonsekvenserna av en lösning utan väg längs strandlinjen ska bland annat studeras. Möjligheterna att tidsbegränsa biltrafiken utmed Hornsbergs strand ska också utredas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§57 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut

Dnr 02-006-855

Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och senast 17 december 2002 nr 75

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 2 maj 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan.

 2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan och med Riksbyggen i kv Vårdhemmet och uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen i kv Vårdhemmet, att

i övrigt återremittera ärendet i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Kontoret bör återkomma till nämnden för beslut i ärendet i samband med en presentation av det samlade utbudet av bollplaner i området.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§58 Detaljplan för kv Hästen på Norrmalm. Återremiss

Dnr

Bordlagt 17 december 2003 nr 76

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan för kv Hästen på Norrmalm.

 2. Nämnden godkänner överenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående fastigheten Hästen 27 m fl samt hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner överenskommelsen senast 2003-06-30.

 3. Nämnden lägger trafikplan för Östra City till handlingarna.

 4. Nämnden godkänner kontorets remissammanställning för trafikplanen för Östra City.

 5. Nämnden beslutar att trafikföringen i området i samband med genomförandet av detaljplanen skall ske i enlighet med alternativ 1 i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Mats Rosén (kd) och tjänstgörande ersättaren Martina Lind m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att besluta i enlighet med alternativ två i kontorets tjänsteutlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Martina Lind m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§59 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m. Återremiss

Dnr 98-411-1617

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisad överenskommelse med Småa AB om försäljning av aktier i bolaget samt vissa markanvisningar.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast 30 juni 2003 godkänner överenskommelsen.

 3. Nämnden godkänner köpeavtal avseende försäljning av del av Själv 5:19 m fl i Nynäshamns kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

A. Yrkande om godkännande av köpeavtal avseende försäljning av del av Själv 5:19 m fl i Nynäshamns kommun. (Beslutsmening 3 i tjänsteutlåtandet.)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enhälligt godkänna köpeavtal avseende försäljning av del av Själv 5:19 m fl i Nynäshamns kommun.

B. Yrkande om återremiss (återstående del av yrkandet från ledamöterna

Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)) och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog därefter yrkandet av ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera återstående del av ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra återstående del av ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda återremissyrkandet.

C. Yrkande om godkännande av i utlåtandet redovisad överenskommelse med Småa AB och hemställan till kommunfullmäktige. (Beslutsmeningarna 1 och 2 i tjänsteutlåtandet.)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt slutligen att godkänna i utlåtandet redovisad överenskommelse med Småa AB om försäljning av aktier i bolaget samt vissa markanvisningar och att hemställa att kommunfullmäktige senast 30 juni 2003 godkänner överenskommelsen.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i denna del av sakfrågan.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga Y2.

§60 Nämndmiddag

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg meddelade att middag för nuvarande och avgående nämnd m fl äger rum efter nämndsammanträdet den 4 februari 2003.

§61 Nämndutbildning

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg meddelade att nämndutbildning äger rum den 10 och 11 februari 2003 i Trosa.