Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2003-05-13

Sammanträde 2003-05-13

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

6 Plocka bort Stockholms ”maskrosor”. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

7 Utbyte av belysning, brandlarm, passagekontrollsystem samt installation av reservkraft i gatu- och fastighetskontorets ledningstunnlar. Genomförandebeslut (RI)

8 Renovering av elkraftsförsörjning och ventilations-anläggning Klaratunneln. Genomförandebeslut (RI)

9 Ändrade öppningstider för Skansbron, Liljeholmsbron, Danviksbron och Hammarbyslussen (RI)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5/2003 (RI)

11 Strandvägens kaj. Inriktningsbeslut (RI)

12 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kv Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss (RI)

13 Överenskommelse med Seniorgården AB om exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Kampementet 4 och del av fastigheterna Kampementet 2 och Ladugårdsgärdet 1:39 på Östermalm. Genomförandebeslut (RI)

15 Överenskommelse med JM AB om upplåtelse med tomträtt av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen för kontor och bostäder. Genomförandebeslut. Återremiss (RI)

16 Omprövning av fråga om markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet 1 i Riksby till AB Järntorget (RY)

17 Stockholms Grönkarta. Godkännande (RY)

18 Detaljplan för nya bostäder vid Kirunagatan, kv Klisterburken m m, inom stadsdelen Vällingby. Remissvar av planförslag (RY)

19 Stadsdelsförnyelse – förslag till riktlinjer. Remiss från arbetsmarknads- och integrationsroteln (RY)

20 Detaljplan för del av fastigheten Grimsta 1:2 vid Säteritaket inom stadsdelen Hässelby Gård. Remissvar (RY)

21 Markanvisning för industriändamål inom fastigheten Landningsbanan 7 i Skarpnäcks Gård till Westin Buss i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (RY)

22 Flyttning av busshållplats vid Hässelby Strands Centrum. Remiss av skrivelse från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (RY)

23 Anmälan av lägesrapport Vårt Skärholmen, en ren och attraktiv stadsdel (RY)

25 Eolshälls 4H-gård. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

26 Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår (RY)

27 Elfria zoner. Skrivelser från Ann-Marie Strömberg (v) (F)

28 Förvärv av fastigheten Ölänningen 2 i Mariehäll. Genomförandebeslut (F)

29 Försäljning av ålderdomshemmet Vårdhemmet 1, Råckstavägen 98, i Råcksta. Genomförandebeslut (F)

30 Åtgärder med anledning av Södra Länkens färdigställande. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (St)

31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

32 Parkering i Stockholms innerstad (Pa)

33 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret (Pa)

34 Förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg, Södermalm. Genomförandebeslut. Bordlagt 22 april 2003 nr 7 (RI)

35 Förbindelse över Hammarbyleden. Inriktningsbeslut. Bordlagt 22 april 2003 nr 13 (RI)

36 Parkering längs Rålambshovsleden. Skrivelse från Mats Rosén (kd). Bordlagt 22 april 2003 nr 20 (RI)

37 Idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Motion av Maria Hannäs (v), nr 2002:62. Bordlagt 22 april 2003 nr 26 (RY)

38 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostads-bebyggelse inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut. Bordlagt 22 april 2003 nr 27 (RY)

39 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångs-bostäderna i Blackeberg. Skrivelse från Karin Hanqvist (s). Bordlagt 22 april 2003 nr 29 (RY)

40 Avtal med Fortum om tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Inriktningsbeslut. Bordlagt 22 april 2003 nr 30 (RY)

41 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder. Detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1. Remiss av programförslag. Bordlagt 22 april 2003 nr 31 (RY)

42 Uppföljning av åtgärder för upphandling. Bordlagt 22 april 2003 nr 34 (RY)

43 Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd). Bordlagt 22 april 2003 nr 45 (St)

44 Genomförande av demonstrationsprojekt ”Säker huvudgata”. Inriktningsbeslut. Bordlagt 22 april 2003 nr 46 (St)

45 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 7 och 22 april 2003 nr 55 (S)

46 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter. Bordlagt 1 april 2003 nr 9 och 22 april 2003 nr 56 (RI)

47 Fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Återremiss. Bordlagt 1 april 2003 nr 16 och 22 april 2003 nr 57 (RI)

48 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 31 och 22 april 2003 nr 61 (F)

49 Samrådsremiss av förslag till detaljplan för Betsede i Värmdö kommun. Bordlagt 1 april 2003 nr 33 och 22 april 2003 nr 62 (F)

50 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl. Bordlagt 18 februari 2003 nr 22 och senast 22 april 2003 nr 65. Delvis bordlagt (RI)

51 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Bordlagt 18 februari 2003 nr 36 och senast 22 april 2003 nr 66 (RY)

52 Trafikplan och trädplan för Södermalm. Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och senast 22 april 2003 nr 68. Delvis bordlagt (RI).

53 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss. Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 22 april 2003 nr 69 (RY)

54 Förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats. Bordlagt 22 april 2003 nr 70 (Pa)

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 27 maj 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Stormarknader eller närbutiker av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 2. Trafikupplysningstavlor vid broöppningar av ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Semester för gatu- och fastighetsdirektören

----------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg hade anmält att han avsåg att ha semester under veckorna 25-30 och att förordna regionchefen Göran Gahm som vikarie under veckorna 25-27 och avdelningschefen Mikael Forkner veckorna 28-30.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan av semester och förordnanden.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 6 maj 2003 och,
vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 13 maj 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan, dels delta i Nordisk Byggedag den 21 – 23 september 2003 i Oslo med sex förtroendevalda (3 + 3), dels delta i IFHP:s världskongress den 5 - 8 oktober 2003 i Wien med sex förtroendevalda (3 + 3) dels ock remittera skrivelser från ledamoten Per Bolund (mp) och från Naturskyddsföreningen i Stockholms län m fl till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 03-010-81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ny delegationsordning för gatu- och fastighetskontoret

Dnr 03-010-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagda förslag till ny delegationsordning för gatu- och fastighetskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att besluta att yttrande över ansökan om övervakningskamera ska behandlas av nämnden till dess att en ny policy antagits i enlighet med nedanstående, att ej medge att beloppsgränsen höjs från 0,5 mnkr till 2,0 mnkr för försäljningar samt att därutöver anföra följande:

Lagstiftningen gällande övervakningskameror har prövats och en offentlig diskussion har förts i samband med detta. Gällande policy bör därför prövas mot den utveckling som varit.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) , Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§6 Plocka bort Stockholms ”maskrosor”. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-683-1035:2

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att åberopa och överlämna kontorets utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Utbyte av belysning, brandlarm, passagekontrollsystem samt installation av reservkraft i gatu- och fastighetskontorets ledningstunnlar. Genomförandebeslut

Dnr 03-920-1431

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om ca 21 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Renovering av elkraftsförsörjning och ventilationsanläggning Klaratunneln. Genomförandebeslut

Dnr 03-920-1438

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om ca 25 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Ändrade öppettider för Skansbron, Liljeholmsbron, Danviksbron och Hammarbyslussen

Dnr 03-670-1426

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till ändrade öppettider i Hammarbyleden, delen förbi Skansbron, Liljeholmsbron och Hammarbyslussen samt för framtida ändringar av öppningstider för Danviksbron.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) , Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga B.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 27 mars 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Upprustning av Strandvägens kaj. Inriktningsbeslut

Dnr 03-670-1504

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att i samarbete med kajgruppen fortsätta projekteringen av kajen samt vidta åtgärder enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden beslutar att till Stockholms Stads Parkerings AB på sedvanliga villkor anvisa mark med tomträtt för en parkeringsanläggning under Strandvägen.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§12 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kv Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss

Dnr 00-511-1424

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av en underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§13 Överenskommelse med Seniorgården AB om exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Kampementet 4 samt delar av fastigheterna Kampementet 2 och Ladugårdsgärdet 1:39 på Östermalm. Genomförandebeslut

Dnr 03-510-1435

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan gatu- och fastighetsnämnden och Seniorgården avseende fastigheten Kampementet 4 samt delar av fastigheterna Kampementet 2 och Ladugårdsgärdet 1:39, i enlighet med vad som anges i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 6,5 miljoner kronor enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Ärende som utgått

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§15 Överenskommelse med JM AB om upplåtelse med tomträtt av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen för kontor och bostäder. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 03-413-666

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 44,4 mnkr och investeringsinkomster om 7,7 mnkr och hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av genomförandebeslutet.

 2. Nämnden godkänner för sin del upprättade överenskommelser med JM AB, för del av Lustgården 6 på Kungsholmen och hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av överenskommelserna senast den 31 december 2003.

 3. Nämnden godkänner att sidoavtal för de två kontorshusen upprättas i samband med senare tomträttsupplåtelse enligt förslag i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Omprövning av fråga om markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet 1 i Riksby till Järntorget. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-88

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till markanvisningsavtal med Järntorget Mark och Byggnads AB för uppförande av bostäder i fastigheten Brandseglet 1, Riksby och uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära ändrad detaljplan för projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Stockholms Grönkarta

Dnr 98-680-1074

Gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 27 mars 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner grön­kartans utformning och uppdrar åt kontoren att använda grönkartan som plane­rings­underlag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s attgodkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Grönkarta är ett viktigt planeringsunderlag och bör färdigställas snarast. När grönkartan finns färdig skall den skickas ut till nämndens ledamöter och dess ersättare.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) , Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§18 Detaljplan för nya bostäder vid Kirunagatan, kv Klisterburken m m, inom stadsdelen Vällingby. Remissvar av planförslag

Dnr 01-512-4277

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss för detaljplan för nya bostäder vid Kirunagatan, kv Klisterburken m m, inom stadsdelen Vällingby, S-Dp 2001- 13106.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Stadsdelsförnyelse – för ökad delaktighet och en långsiktig positiv utveckling i Stockholms ytterstad. Remiss

Dnr 03-000-01118

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar arbetsmarknads- och integrationsrotelns remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande

Det är viktigt att stadsdelsförnyelsen också behandlar frågor om trivsel i lokalsamhället, arbetet för en god närmiljö och lägger vikt vid den fysiska miljön.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) , Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§20 Detaljplan för del av fastigheten Grimsta 1:2 inom stadsdelen Hässelby Gård. Remissvar

Dnr 02-512-745:3

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss till detaljplan för del av Grimsta 1:2 inom stadsdelen Hässelby Gård i Stockholm, S-Dp 2001-04948-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra detaljplanen och teckna erforderliga avtal med byggherren

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Markanvisning för industriändamål inom kvarteret Landningsbanan m m i Skarpnäcks Gård till Westin Buss Stockholm AB. Inriktningsbeslut samt genomförandebeslut

Dnr 03-411-34:1

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2003 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för industriändamål inom kvarteret Landningsbanan i Skarpnäck till Westin Buss Stockholm AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna överenskommelse om exploatering och tomträttsavtal mellan staden och Westin Buss Stockholm AB i enlighet med de villkor som redovisas i kontorets utlåtande (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Flyttning av busshållplats vid Hässelby Strands Centrum. Remiss av skrivelse från Hässelby -Vällingby stadsdelsnämnd

Dnr 02-360-2819:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen från Hässelby –Vällingby stadsdelsnämnd med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Anmälan av lägesrapport "Vårt Skärholmen", ren och attraktiv stadsdel

Dnr 03-650-1425

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan av projekt ”Vårt Skärholmen”.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E.

§24 Flatens naturreservat. Godkännande av förslag

Dnr 99-682-1816

Gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 7 april 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta Flatens naturreservat enligt till utlåtandet bifogat beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Lägesrapport för Eolshällområdet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 03-410-01172

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§26 Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår

Dnr 03-007-1424

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar för att följa teknikutvecklingen.

 3. Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att det skall gälla som riktlinjer inom staden

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Elfria zoner. Skrivelser från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 02-763-2702

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att skrivelserna är besvarade med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Förvärv av fastigheten Ölänningen 2 i Mariehäll. Genomförandebeslut

Dnr 03-785-877

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förvärva bostadsfastigheten Ölänningen 2, Mariehäll i Bromma.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Försäljning av ålderdomshemmet Råckstavägen 98, i Råcksta. Genomförandebeslut

Dnr 03-785-1391

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att förhandla med de kommunala bostadsbolagen om försäljning av ålderdomshemmet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att förhandla med de kommunala bostadsbolagen om försäljning av ålderdomshemmet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§30 Åtgärder med anledning av Södra Länkens färdigställande. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Parkering i Stockholms innerstad

Dnr 03-350-1101

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redogörelse.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos regeringen göra framställan om att den högsta felparkeringsavgiften skall kunna bestämmas till 1.500 kronor.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att lämna förslag till expeditionsavgift för handläggning av boendeparkeringstillstånd.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att se över parkeringsvillkoren för nyttoparkeringstillståndet.

 5. Nämnden ger kontoret i uppdrag att lämna förslag till hur den rörliga trafiken kan prioriteras på huvudgator.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 03-340-860:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remissen med ett biträdande av stadsbyggnadskontorets förslag till höjning av parkeringstalet i Stockholms innerstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg, Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr 03-630-1176

Bordlagt 22 april 2003 nr 7

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg på Södermalm enligt förvaltningens förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§35 Förbindelse över Hammarbyleden. Inriktningsbeslut

Dnr 03-670-1169

Bordlagt 22 april 2003 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförd redovisning av alternativa förslag.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta utredningen av två alternativ, dels en ny slussbro över Hammarbyleden, dels en skyttel samt återkomma till nämnden med förslag till genomförande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Parkering längs Rålambshovsleden. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-340-882

Bordlagt 22 april 2003 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

godkänna kontorets redovisning samt att anföra följande:

Med tanke på trafiksäkerhet och miljö anser vi att sträckan är olämplig för kantstensparkering. Bilarnas hastighet är relativt hög på gatan, speciellt kvällstid, och parkering skulle därmed innebära en farlig situation. Dessutom skulle betydande intrång i grönytan behövas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§37 Idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Motion av Maria Hannäs (v), nr 2002:62

Dnr 03-511-220

Bordlagt 22 april 2003 nr 26

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Bagarmossen Bollklubb daterad den 1 april 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

nämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med kontorets tjänsteutlåtande, att möjligheten att bygga bostäder på den utpekade marken utreds

samt att därutöver anföra följande:

Bristen på bostäder i staden är ett allvarligt problem och alla medel att finna möjligheter att tillskapa bostäder bör prövas. Därför vill vi ge kontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att istället bebygga marken, som föreslås som möjlig för idrottshall, med bostadshus.

Vi ser också mycket positivt på ansträngningarna för att få till stånd en simhall i området.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§38 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostadsbebyggelse inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut

Dnr 00-512-4409

Bordlagt 22 april 2003 nr 27

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger Stockholmshem AB markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Stockholmshem AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja planeringen för exploatering av marken för bostadsbebyggelsen och teckna erforderliga avtal för projektets genomförande. Inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§39 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångsbostäderna i Blackeberg. Skrivelse från Karin Hanqvist (s)

Dnr 02-410-319:5

Bordlagt 22 april 2003 nr 29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§40 Avtal med Fortum om tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Inriktningsbeslut

Dnr 02-920-1202

Bordlagt 22 april 2003 nr 30

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal i utlåtandet mellan staden och Fortum avseende planerad tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga.

 2. Nämnden godkänner att 12-14 mnkr får tas i anspråk för detaljprojektering och tillståndsprövning av projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder. Detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1. Remiss av programförslag

Dnr 03-512-838

Bordlagt 22 april 2003 nr 31

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och tomträttsavtal.


 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden, S-Dp 2002-15318-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§42 Uppföljning av åtgärder för upphandlingsverksamhet

Dnr 03-006-1201

Bordlagt 22 april 2003 nr 34

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner uppföljningen av kontorets åtgärder för att förbättra upphandlingsverksamheten enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-335-2246:1

Bordlagt 22 april 2003 nr 45

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga I.

§44 Genomförande av demonstrationsprojekt ”Säker huvudgata”. Inriktningsbeslut

Dnr 03-320-1297

Bordlagt 22 april 2003 nr 46

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att planera för att genomföra ett demonstrationsprojekt, ”Säker huvudgata”, med i utlåtandet föreslagen inriktning på Hornsgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v)

Dnr 2003-000-00326

Bordlagt 1 april 2003 nr 7 och 22 april 2003 nr 55

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

Dnr 02-411-4101

Bordlagt 1 april 2003 nr 9 och 22 april 2003 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagen policy för markanvisningar av bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter.

 2. Kontoret ges i uppdrag att implementera denna policy.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Återremiss

Dnr 03-770-952

Bordlagt 1 april 2003 nr 16 och 22 april 2003 nr 57

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av handlingsalternativ avseende fastigheten Konsthallen 2.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra delningen av tomträtten till fastigheten Konsthallen 2 i enlighet med förslag i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd), att godkänna kontorets förslag till beslut och att uppdra åt kontoret att parallellt utreda möjligheten att överföra fastigheten till AB Stadsholmen och redovisa resultatet för nämnden.

§48 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Dnr 03-760-474:1

Bordlagt 1 april 2003 nr 31 och 22 april 2003 nr 61

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden förklarar skrivelsen besvarad med kontorets svar i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§49 Samrådsremiss av förslag till detaljplan för Betsede i Värmdö kommun

Dnr 02-512-643

Bordlagt 1 april 2003 nr 33 och 22 april 2003 nr 62

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till Värmdö kommun som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen i huvudsak överlämna och åberopa kontorets tjänstutlåtande, att bifalla förslaget att stadens markområden skyddas som en del av den regionala grönstrukturen samt att därutöver anföra följande:

Stockholm har stort behov av den regionala grönstrukturen för att bibehålla en hög miljökvalitet i stadens egna grönområden. De delar av Betsede i Värmdö som ägs av Stockholms stad ska därför inte exploateras utan bevaras i enlighet med det förslag till detaljplan som översänts från Värmdö kommun.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§50 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl

Dnr 01-411-1788

Bordlagt 18 februari 2003 nr 22 och senast 22 april 2003 nr 65. Delvis bordlagt

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 till Svenska Bostäder, BESQAB och Folkhem.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Gatu- och fastighetsnämnden godkände den 1 april 2003, § 51, den del av ärendet som innebär anvisning av mark till Svenska Bostäder. Nämnden upptog nu återstående del av ärendet till behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga återstående del av ärendet.

§51 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Dnr 01-411-2185:1

Bordlagt 18 februari 2003 nr 36 och senast 22 april 2003 nr 66

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteret Jämlikheten till Skanska Mark och Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden godkänner att kontoret i samband med detaljplanearbetet för kv Jämlikheten arbetar fram ett förslag till lösning av trafik­föringen till och från Björkhagens golfbana.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra nybyggnad av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5 till en beräknad kostnad av 11 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§52 Trafikplan och trädplan för Södermalm

Dnr 02-370-428

Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och senast 22 april 2003 nr 68. Delvis bordlagt

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Maria-Gamla Stans stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 och Katarina-Sofia  stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 samt skrivelser från Gunnar Jernberg den 31 januari 2003 och Södra Stations trafikgrupp inkommen den 4 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

 2. Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Södermalm.

 3. Nämnden antar kontorets förslag till trädplan för Södermalm.

Nämnden upptog nu den bordlagda delen av ärendet – d v s återstående del av förslag till trafikplan för Södermalm till behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga återstående del av ärendet.

§53 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503:2-3

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 22 april 2003 nr 69

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats

Dnr 03-350-1101

Bordlagt 22 april 2003 nr 70

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslog kontoret, med överlämnade åberopande av utlåtandet, att gatu- och fastighetsnämnden beslutar att

 1. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats samt att avgiften skall kunna tas ut som ett engångsbelopp per dygn, per månad, per kvartal, per tertial, per halvår och per år,

 2. För sin del – förutsatt bifall till fastställelseförslaget – godkänna redovisat förslag till avgiftshöjning för boendeparkering,

 3. Den nya avgiften får börja tillämpas från den tidpunkt då åtgärderna tekniskt kan genomföras.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s nämnden beslutar med överlämnande och åberopande av utlåtandet att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats samt att avgiften skall kunna tas ut som ett engångsbelopp per dygn, per månad, per kvartal, per tertial, per halvår och per år, att för sin del - förutsatt bifall till fastställelseförslaget – godkänna redovisat förslag till avgiftshöjning för boendeparkering samt att den nya avgiften får börja tillämpas från den tidpunkt då åtgärderna tekniskt kan genomföras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.