Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2003-06-10

Sammanträde 2003-06-10

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Inrättande av en kommunal stadsvaktsorganisation. Motion 2003:5 av Ewa Samuelsson (kd) och Fredrik Wallén (kd) (S)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2003 (utdelas) (A)

7 Delegation under nämndens sommaruppehåll 2003 (A)

8 Stomlinje 5 östra delen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

10 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom del av fastigheten Munklägret 13 på Kungsholmen med Jan Kruhsberg. Genomförandebeslut (RI)

12 Stomlinje 2 norra delen. Genomförandebeslut (RI)

14 Markanvisning för bostadsändamål inom kv Smedsbacken på Ladugårdsgärdet till Svenska Bostäder AB. Inriktnings-beslut samt planbeställning (RI)

15 Förlängning av avtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning m fl (RI)

16 Reviderat genomförandebeslut för kv Sommaren, vårdboende och kontor, Södermalm (RI)

17 Åtgärder mot svarttaxi. Skrivelse från Roger Mogert (s) (RI)

18 Kristinebergshöjden och Kristinebergsmotet, Nordvästra Kungsholmen. Inriktningsbeslut och planbeställning (RI)

19 Pålsundsbron. Avstängning för biltrafik. Inriktningsbeslut (RI)

20 Överenskommelse med AMF, AP, SLL och SLI om omvandling av utrymmen under Regeringsgatan som ansluter till Gallerians sydöstra entré på Norrmalm (RI)

21 Överenskommelse med Skanska fastigheter AB om exploatering rörande fastigheten Torkhuset 1 i Hammarby Sjöstad (RI)

24 Markanvisning av fastigheten Råcksta 1:30 och delar av fastigheten Grimsta 1:2 vid Vällingby Centrum för kommersiellt ändamål samt upplåtelse av mark för befintligt tunnelbanehus med tomträtt till Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (RY)

25 Godkännande av om investeringsutgifter för bostads-bebyggelse inom blivande fastigheten Bränninge 6 i Tensta med AB Svenska Bostäder samt upprustning av Tenstaplan. Genomförandebeslut (RY)

26 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Besquab. Genom-förandebeslut (RY)

27 Årstafältet. Framställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd om att snarast tillstätta en ny samverkansgrupp. Remiss (RY)

28 Nobelmuseum i Vinterviken. Remiss (RY)

29 Beslut och budgetering i projekt gemensamma för gatu- och fastighetsnämnden och idrottsnämnden (RY)

30 Markanvisning för hyresrättsbebyggelse av kv Skrubbhyveln 4 i Gubbängen till Byggmästaren U J Johansson AB (RY)

31 Markanvisning för bostäder i Hässelby Strands centrum till ebab och Skanska. Återremiss. Inriktningsbeslut (RY)

32 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad, mars 2003 (RY)

33 Åtgärder inom Bromstens industriområde, skrivelse från Börje Vestlund (s) återremiss, samt markanvisning till HSB (RY)

34 Detaljplan för fastigheterna Trafikflyget 1, 3 och 5 m m (Bromma Stormarknadsområde) (RY)

35 Stormarknader eller närbutiker? Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RY)

36 Markanvisning av del av fastigheten Skärkarlen 8 i Blackeberg till Familjebostäder (RY)

37 Mark för p-däck vid fastigheten Fredsfors 11, kompensa-tion för ianspråktagen grönyta – strandpromenad Bällstabro-Bällstahamn (RY)

38 Eftergivliga belysningsstolpar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RY)

39 Ansökan om tillstånd till förvärv av 8,49 % av tomträtten till fastigheten Polarforskaren 5 i Hammarbyhöjden. Yttrande till hyresnämnden (SV)

40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV) (SV)

41 Tekniska nämndhusets växel. Godkännande av avrop av tele som tjänst (F)

42 Förslag till organisation och placering av tvångs-förvaltningsuppdrag enligt beslut i gatu- och fastighetsnämnden 2003-05-05 (F)

43 Ombyggnad av barnstuga (annexbyggnad), fastigheten Spaljeträdet 2 i Midsommarkransen. Inriktningsbeslut (F)

44 Tillbyggnad av barnstugebyggnad i fastigheten Långbro 13:20. Inriktningsbeslut (F)

48 Försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:211 i Botkyrka kommun (F)

49 Projektering för nybyggnad samt rivning av befintliga förskolor i Axelsberg (F + RY)

50 Klarastrandsleden. Komplettering med ett tredje körfält (St)

51 SL:s förslag till Utbudsplan 2004. Remiss (St)

53 Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning av psykiatriska akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus (SV)

54 Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning i kontorsfastigheten Bremen 4 på Ladugårdsgärdet (SV)

55 Gågatuföreskrift i Gamla Stan. Genomförandebeslut. Bordlagt 27 maj 2003 nr 13 (RI)

56 Markanvisning för bostäder på del av fastigheten Bromsten 10:14 i kv Erik i Bromsten till Småa AB. Bordlagt 27 maj 2003 nr 15 (RY)

57 Markanvisning och programsamråd om detaljplan för område vid kv Mätkedjan m m, Fagersjö (Fagersjö centrum). Remissvar. Bordlagt 27 maj 2003 nr 16 (RY)

58 Investeringar i samband med försäljning av mark vid Fagersjö bollplan för lågprisbutik (LIDL). Genomförande-beslut. Bordlagt 27 maj 2003 nr 17 (RY)

59 Markanvisning för studentbostäder vid Knypplerskevägen i stadsdelen Åkeshov till AB Svenska Bostäder. Återremiss. Bordlagt 27 maj 2003 nr 19 (RY)

60 Redovisning av ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vid Kontrollvägen – Västbergavägen – Västberga trafikplats. Bordlag 27 maj 2003 nr 20 (RY)

61 Trafiksituationen vid Aspsätravägen. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl. Bordlagt 27 maj 2003 nr 21 (RY)

62 Försäljning avseende Parkstugan, del av fastigheten Traneberg 1:13 i Traneberg. Inriktningsbeslut. Bordlagt 27 maj 2003 nr 27 (F)

63 Strandvägens kaj. Inriktningsbeslut. Bordlagt 13 maj 2003 nr 11 och 27 maj 2003 nr 32 (RI)

64 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kv Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss. Bordlagt 13 maj 2003 nr 12 och 27 maj 2003 nr 33 (RI)

65 Överenskommelse med JM AB om upplåtelse med tomträtt av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen för kontor och bostäder. Genomförandebeslut. Återremiss. Bordlagt 13 maj 2003 nr 15 och 27 maj 2003 nr 34 (RI)

66 Omprövning av fråga om markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet 1 i Riksby till AB Järntorget. Bordlagt 13 maj 2003 nr 16 och 27 maj 2003 nr 35 (RY)

67 Eolshälls 4H-gård. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 13 maj 2003 nr 25 och 27 maj 2003 nr 38 (RY)

68 Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår. Bordlagt 13 maj 2003 nr 26 och 27 maj 2003 nr 39 (RY)

69 Elfria zoner. Skrivelser från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 13 maj 2003 nr 27 och 27 maj 2003 nr 40 (F)

70 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret. Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och 27 maj 2003 nr 42 (Pa)

71 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostads-bebyggelse inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut. Bordlagt 22 april 2003 nr 27 och senast 27 maj 2003 nr 44 (RY)

72 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångs-bostäderna i Blackeberg. Skrivelse från Karin Hanqvist (s). Bordlagt 22 april 2003 nr 29 och senast 27 maj 2003 nr 45 (RY)

73 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 7 och senast 27 maj 2003 nr 48 (S)

74 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter. Bordlagt 1 april 2003 nr 9 och senast 27 maj 2003 nr 49 (RI)

75 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 31 och senast 27 maj 2003 nr 50 (F)

76 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss. Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 27 maj 2003 nr 54 (RY)

77 Cykelbanor och cykelfält på Vasagatan mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken. Genomförandebeslut (RI)

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 24 juni 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Centralt samrådsorgan mellan staden och kolonirörelsen i Stockholm av ordföranden Roger Mogert (s).

 2. Hamnvikshemmet av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

 3. Behovet av båtplatser av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnsjöängen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg utlovade svar vid gatu- och fastighetsnämndens nästa sammanträde på tidigare ställd fråga av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp) om förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnsjöängen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Enkätundersökning 2002 om servicen i stadsdelen

------------------------------------------------------------

En rapport från USK med enkätundersökning 2002 om servicen i stadsdelen hade utdelats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för enkätundersökningen.

Svenska Kommunförbundets bok Ett ögonblick

---------------------------------------------------------

En bok från Svenska Kommunförbundet Ett ögonblick med berättelse om hur tätortstrafiken varje dag förändrar människors liv och hur den kan utvecklas utifrån människors behov och krav hade utdelats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för boken.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 3 juni 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 10 juni 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med fyra förtroendevalda (2+2) i kongressen Velo-city den 23-26 september 2003 i Paris.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Inrättande av en kommunal stadsvaktsorganisation. Motion av Ewa Samuelsson (kd) och Fredrik Wallén (kd) 2003:5

Dnr 03-000-1348:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar motionen med vad som anförs i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar motionen med vad som anförs i kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2003

Dnr 03-112-1365

En av gatu- och fastighetskontoret den 5 juni 2003 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för maj 2003 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§7 Delegation under nämndens sommaruppehåll 2003

Dnr 03-010-2054

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt ordföranden att, efter samråd med vice ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden under nämndens sommaruppehåll år 2003 och att anmäla dessa beslut vid nämndens sammanträde 19 augusti 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Stomlinje 5 östra delen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr 02-331-4182

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Statens väg- och transportforskningsinstitut av den 6 juni 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Kurt Hultgren (sp).

 2. Nämnden uppdrar åt nämndens kollektivtrafikutskott att bevaka frågan så att den på nytt kan aktualiseras när beslut tagits rörande kollektivtrafiken i området Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen – Loudden.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till yttrande och att uppdra åt kontoret att fortsätta utreda förutsättningarna för spårbunden trafik på sträckan oberoende av den tidsmässiga och funktionsmässiga utvecklingen av stadsutvecklingsområdet Hjorthagen - Värtahamnen - Frihamnen - Loudden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§9 Kristinebergsmotet och Kristinebergshöjden, nordvästra Kungsholmen. Inriktningsbeslut, markanvisning samt planbeställning

Dnr 03-511-1859

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för Kristinebergsmotet och Kristinebergshöjden (inriktningsbeslut).

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa en detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

3 Nämnden anvisar mark för

-2/3 av bostäderna (hyresrätt) på Kristinebergshöjden till AB Svenska Bostäder,

-1/3 av bostäderna (bostadsrätt) och eventuella kontor till NCC,

-blivande skoltomt till SISAB för LM-skola och barnstuga samt

-ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom del av fastigheten Munklägret 13 på Kungsholmen med Jan Kruhsberg. Genomförandebeslut

Dnr 00-512-4368

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse mellan nämnden och Jan Kruhsberg avseende Munklägret, i enlighet med vad som anges i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 9,5 miljoner kr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförande- beslut).

 3. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Avtal om omdisponering av Fortums verksamhet (gaslager, kraftledning m m) inom Hjorthagen. Delgenomförandebeslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§12 Stomlinje 2 norra delen. Genomförandebeslut

Dnr 98-331-391

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om åtgärder för stomlinje 2 mellan Odenplan och Sveaplan enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Markanvisning för bostadsändamål inom kv Smedsbacken på Ladugårdsgärdet till Svenska Bostäder AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr 02-411-464

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom kv Smedsbacken på Ladugårdsgärdet till Svenska Bostäder AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Förlängning av avtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning m fl

Dnr 00-600-1863

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna tilläggsöverenskommelse nr 2 om ytterligare förlängning av två avtal om skötsel av vägar m m inom Norra och Södra Djurgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga C.

§16 Reviderat genomförandebeslut för kv Sommaren, vårdboende och kontor, Södermalm

Dnr 02-511-1272

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till reviderade investerings- utgifter om 36 miljoner kr enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta med projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Åtgärder mot svarttaxi. Skrivelse från Roger Mogert (s)

Dnr 03-332-1167:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda frågan om åtgärder mot svarttaxi och återkomma med förslag.

 2. Nämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda frågan om åtgärder mot svarttaxi och återkomma med förslag.

 2. Nämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§18 Bensinstationer och transport av farligt gods i innerstaden

Dnr 98-360-619:5

Gatu- och fastighetskontoret och brandförsvaret hade den 23 maj 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Pålsundsbron. Avstängning för biltrafik. Inriktningsbeslut

Dnr 03-360-2060

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att stänga av Pålsundsbron för biltrafik genom att anlägga en körväg på Långholmens södra sida.

 2. Nämnden uppdrar till kontoret att beställa en revidering av detaljplanen för centrala Långholmen i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla kontorets förslag till beslut och att uppdra åt kontoret att i kommande ärenden för nämnden redovisa hur man avser undvika smittrafik på Pålsundsbron i framtiden.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§20 Överenskommelse med AMF, AP, SLL och SLI om omvandling av utrymmen under Regeringsgatan som ansluter till Gallerians sydöstra entré på Norrmalm

Dnr 03-630-1858

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner principöverenskommelse med landstinget, SL, AMF och AP avseende omvandling av utrymmen under Regeringsgatan m m.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna övriga avtal och genomföra projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Överenskommelse med Skanska fastigheter AB om exploatering samt tilläggsavtal m m till tomträttsupplåtelse av fastigheten Torkhuset 1 i Hammarby Sjöstad

Dnr 01-511-1535

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna överenskommelse avseende exploatering av fastigheten Torkhuset 1 samt tilläggsavtal till tomträtts- upplåtelsen.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§24 Markanvisning av fastigheten Råcksta 1:30 och delar av fastigheten Grimsta 1:2 vid Vällingby Centrum för kommersiellt ändamål samt upplåtelse av mark för befintligt tunnelbanehus med tomträtt till Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 02-411-1243

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar fastigheten Råcksta 1:30 samt delar av fastigheten Grimsta 1:2 för centrumbebyggelse och garage till Svenska Bostäder.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upplåta mark för befintligt tunnelbanehus i Vällingby Centrum med tomträtt till Svenska Bostäder.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Godkännande av om investeringsutgifter för bostadsbebyggelse inom blivande fastigheten Bränninge 6 i Tensta med AB Svenska Bostäder samt upprustning av Tenstaplan. Genomförandebeslut

Dnr 03-512-595

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 7,7 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för projektet inklusive upprustning av Tenstaplan (genomförandebeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att under genomförandet öka andelen grönyta mellan gångstråken på Tenstaplan samt att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att den yta som idag inte nyttjas för rekreation eller dylikt, utan endast framstår som en övergiven plats mitt i staden, kan komma till användning. Ärendet presenterar en bra avvägning mellan olika aspekter. Det tillskapas 50 lägenheter, naturmarken och bergskärningen sparas mellan husen samtidigt som sly rensas bort och arbetet med byggnationens utformning har gjort att värdefulla arter har kunnat skyddas. Taken på nybebyggelsen beläggs med sedum. Vändslingan minskas och Tenstaplan får en större grön yta. Nyplantering av träd på Tenstaplan innefattas också i projektet.

Det aktuella projektet innebär ett positivt tillskott för Tenstas räkning och kan förhoppningsvis stå färdigt till boutställningen 2006.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§26 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Besquab. Genomförandebeslut

Dnr 01-512-3836

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ”Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom fastigheten Årsta 1:1 vid kvarteret Flåsjön i Årsta”.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om13 200 000 kr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförande- beslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga G.

§27 Årstafältet. Framställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd om att snarast tillsätta en ny samverkansgrupp. Remiss

Dnr 01-510-3376:3

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorens utlåtande och tillstyrker därmed en ny samverkansgrupp för Årstafältet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorens utlåtande och tillstyrker därmed en ny samverkansgrupp för Årstafältet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga H2.

§28 Nobelmuseum i Vinterviken. Remiss

Dnr 03-700-1232:2

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna Kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§29 Beslut och budgetering i projekt gemensamma för gatu- och fastighetsnämnden och idrottsnämnden

Dnr 03-110-1675

Gatu- och fastighetskontoret och idrottsförvaltningen hade den 20 maj 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner gatu- och fastighetskontorets och idrottsförvaltningens förslag till rutin för beslut och budgetering av gemensamma projekt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Markanvisning för hyresrättsbebyggelse av kv Skrubbhyveln 4 i Gubbängen till Byggmästaren U J Johansson AB

Dnr 02-411-2764

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att anvisa fastigheten Skrubbhyveln 4 i Gubbängen till Byggmästaren U J Johansson AB.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att teckna markanvisningsavtal i överensstämmelse med kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

När kontoret återkommer till nämnden bör kompensationsredovisningen inte bara innehålla kvalitativa aspekter utan också kvantitativa.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§31 Markanvisning för bostäder i Hässelby Strands centrum till ebab och Skanska. Återremiss. Inriktningsbeslut

Dnr 02-411-1187

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder, i Hässelby Strands centrum samt inom fastigheten Hundgården 1, till ebab i Stockholm AB och Skanska Mark och Exploatering AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal (inriktnings- beslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad, mars 2003

Dnr 03-410-1756

Gatu- och fastighetskontoret m fl kontor hade den 8 maj 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapport mars 2003, Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Åtgärder inom Bromstens industriområde. Skrivelse från Börje Vestlund (s) återremiss, samt markanvisning till HSB

Dnr 02-511-881

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelsen från Börje Vestlund.

 2. Nämnden beslutar överlämna svaret till Spånga – Tensta stadsdelsnämnd.

 3. Nämnden anvisar stadens exploaterbara mark för bostäder inom Bromstens industriområde till HSB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Detaljplan för fastigheterna Trafikflyget 1, 3 och 5 m m (Bromma Stormarknads-område)

Dnr 03-512-1060

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget med överlämnande och åberopande av kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att förorda att kollektivtrafik-försörjningen av området bör förbättras i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Det är av största vikt att området inte blir beroende av biltrafik och att staden uppmuntrar kollektivtrafikanvändning och inte bilberoende. Vi vill också i det här sammanhanget påtala att miljön i området, både ur bullersynpunkt och andra aspekter, skulle bli betydligt bättre om flygverksamheten kunde avvecklas och hela området kunde planläggas för andra verksamheter och ändamål.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga J2.

§35 Stormarknader eller närbutiker? Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-511-1809

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga K.

§36 Markanvisning av del av fastigheten Skärkarlen 8 i Blackeberg till Familjebostäder

Dnr 02-411-1906

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar del av fastigheten Skärkarlen 8 till Familjebostäder för uppförande av ca 20 hyresradhus och uppdrar åt kontoret att begära ändrad detaljplan för projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Mark för p-däck vid fastigheten Fredsfors 11, Mariehäll, kompensation för ianspråktagen grönyta – strandpromenad Bällstabro-Bällstahamnen

Dnr 00-512-1276

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att som kompensation för        ianspråktagen grönyta bygga ut strandpromenad mellan Bällstabro och        Bällstahamnen (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Eftergivliga belysningsstolpar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-912-1487:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att uppdra åt kontoret att klargöra förutsättningarna för att öka takten i utbytet av trafikfarliga stolpar i kommunen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§39 Ansökan om tillstånd till förvärv av 8,49 % av tomträtten till fastigheten Polarforskaren 5 i Hammarbyhöjden. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 01-781-1511

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar avstyrka Mario Ashmans ansökan om tillstånd till förvärv av 8,49% av tomträtten till fastigheten Polarforskaren 5.

 2. Nämnden justerar omedelbart beslut i detta ärende med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 26 juni 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i  ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt            och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Tekniska nämndhusets växel. Godkännande av avrop av telefoni som tjänst

Dnr 03-080-1676

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avropet från TeliaSonera Sverige AB av telefoni som tjänst avseende Tekniska nämndhusets växel.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Förslag till organisation och placering av tvångsförvaltningsuppdrag enligt beslut i gatu- och fastighetsnämnden 2003-05-05

Dnr 03-760-1557

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden placerar tvångsförvaltningsuppdraget hos något av de kommunala bostadsbolagen med hantering enligt nedanstående principer.

 2. Förvaltningsuppdraget skall bedrivas så att alla de skyldigheter som ställs på en tvångsförvaltning och möjligheter som ges enligt bostadsförvaltningslagen och hyreslagen utnyttjas för att uppnå sundhet, ordning och gott skick i fastigheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att avslå kontorets förslag till beslut, att översända tjänsteutlåtandet till stadsledningskontoret för kännedom och att hemställa att kommunstyrelsen utarbetar en policy för hur staden ska agera om liknande fall uppkommer i framtiden.

§43 Ombyggnad av barnstuga (annexbyggnad), fastigheten Spaljeträdet 2 i Midsommarkransen. Inriktningsbeslut

Dnr 03-770-1875

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra projektering för ombyggnad och upprustning av annexbyggnaden på fastigheten Spaljéträdet 2 i Liljeholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Tillbyggnad av barnstugebyggnad i fastigheten Långbro 13:20. Inriktningsbeslut

Dnr 03-770-1877

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering av bygghandlingar inför tillbyggnad av barnstuga i fastigheten Långbro13:20 på Svartlösavägen 117-119 i Älvsjö.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att utreda möjligheterna av eventuell försäljning av ombyggd förskola på fastigheten Långbro 13:20 till SISAB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Försäljning av fastigheten Klippsta 4:3 i Botkyrka kommun

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§46 Försäljning av fastigheten Snäckstavik 3:109 i Botkyrka kommun

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§47 Försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:205 i Botkyrka kommun

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§48 Försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:211 i Botkyrka kommun

Dnr 03-785-1840

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:211 i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§49 Projektering för nybyggnad samt rivning av befintliga förskolor i Axelsberg. Inriktningsbeslut

Dnr 03-770-1876

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering för rivning av fyra byggnader på fastigheterna Fader Bergström 2 och 3.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering för nybyggnad av en friliggande barnstuga med 4-6 avdelningar.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ytterligare utreda möjligheten för en permanent barnstuga med 4-6 avdelningar i de planerade bostadshusen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Klarastrandsleden. Komplettering med ett tredje körfält

Dnr 02-620-2787

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utredningen om möjligheterna att komplettera Klarastrandsleden med ett tredje körfält.

 2. Nämnden uppdrar till kontoret att förprojektera en utbyggnad av Klarastrands- leden till tre körfält.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att det nu klargjorts att det går att tillskapa ett tredje körfält på Klarastrandsleden utan att befintlig vattenyta tas i anspråk. Det är nu viktigt att förprojekteringen kan påbörjas så att de olika alternativ som presenterats, reversibelt körfält m m, kan belysas ytterligare. I den vidare förprojekteringen bör de kommande effekterna av miljöavgifter ingå som en viktig variabel. Miljökvalitetsnormerna ska inte heller överskridas, något som måste finnas med i förprojekteringen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga M2.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) även enligt bilaga M3.

§51 SL:s förslag till Utbudsplan 2004. Remiss

Dnr 03-330-1231

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som yttrande över SL:s förslag till förändringar i SL:s trafik 2004 samt inriktning 2005-2006.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog efter överläggning och ajournering åt kollektivtrafikutskottet att besvara remissen.

§52 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 2-4/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 27 februari, 27 mars och 24 april 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§53 Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning av psykiatriska akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus

Dnr 03-426-1800

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker ansökan om tillstånd till kameraövervakning.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§54 Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning i kontorsfastigheten Bremen 4 på Ladugårdsgärdet

Dnr 03-426-1754

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker ansökan om tillstånd till kameraövervakning.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§55 Gågatuföreskrift i Gamla Stan. Genomförandebeslut

Dnr 00-320-2235

Bordlagt 27 maj 2003 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att införa föreskriften ”Gågata” i Gamla Stan enligt utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§56 Markanvisning för bostäder på del av fastigheten Bromsten 10:14 i f d kv Erik i Bromsten till Småa AB

Dnr 03-411-515

Bordlagt 27 maj 2003 nr 15

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar del av fastigheten Bromsten 10:14 i f d kv Erik i Bromsten till Småa AB på två år.

 2. Nämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden att detaljplanearbete påbörjas för det aktuella området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§57 Markanvisning och programsamråd avseende detaljplan för område vid kv Mätkedjan m m Fagersjö (Fagersjö centrum). Remissvar

Dnr 03-512-1224:1

Bordlagt 27 maj 2003 nr 16

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark vid kv Mätkedjan och Mätstickan till Svenska Bostäder för bostäder med inslag av lokaler. Markanvisningen är tidsbegränsad till två år.

 2. Nämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisnings­avtal, exploateringsöverenskommelse och tomträttsavtal med Svenska Bostäder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga N.

§58 Investeringar i samband med försäljning av mark vid Fagersjö bollplan för lågprisbutik (LIDL). Genomförandebeslut

Dnr 01-411-1400

Bordlagt 27 maj 2003 nr 17

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om totalt 10,2 mkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Åsa Romson (mp) enligt bilaga O.

§59 Markanvisning för studentbostäder vid Knypplerskevägen i stadsdelen Åkeshov till AB Svenska Bostäder. Återremiss

Dnr 01-411-3450

Bordlagt 27 maj 2003 nr 19

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid Knypplerskevägen till AB Svenska Bostäder.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§60 Redovisning av ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vid Kontrollvägen – Västbergavägen – Västberga trafikplats

Dnr 03-620-1073

Bordlagt 27 maj 2003 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets utlåtande som svar på frågor rörande säkerheten för oskyddade trafikanter vid Västberga trafikplats m m.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet

samt att därutöver anföra följande:

Kontorets förslag innebär att trafikens framkomlighet sätts före trafiksäkerheten. De åtgärder kontoret föreslår för att förbättra trafiksäkerheten är inte tillräckliga. Västberga är inte enbart ett industriområde utan också ett bostadsområde med många barnfamiljer och barnen måste på sin skolväg passera Västbergavägen, vare sig de går i Västbergaskolan eller i Solbergaskolan. Minst ett signalreglerat övergångsställe är en nödvändighet, både för barn och för vuxna. Signalerna bör därtill kunna regleras så att begränsningarna i trafikens framkomlighet blir minimala.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) för beslut idag enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§61 Trafiksituationen vid Aspsätravägen. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl (kd)

Dnr 03-360-1476:1

Bordlagt 27 maj 2003 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu-och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden uppmanar idrottsnämnden att ordna parkering på tomtmark inom Sätra IP enligt till utlåtandet bilagd parkeringsutredning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§62 Inriktningsbeslut avseende Parkstugan, del av fastigheten Traneberg 1:13 i Traneberg

Dnr 03-785-1671

Bordlagt 27 maj 2003 nr 27

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att initiera planläggning för bostads- och kontors-/verkstadsanvändning av Parkstugan.

 2. Nämnden beslutar vidare att uppdra åt kontoret att återuppta Försäljningsdiskussionerna med hyresgästen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att överlägga med Stadsholmen om eventuellt övertagande samt att därutöver anföra följande:

Kulturvärdet är av sådan art att fastigheten bör kvarstå i stadens ägo.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§63 Upprustning av Strandvägens kaj. Inriktningsbeslut

Dnr 03-670-1504

Bordlagt 13 maj 2003 nr 11 och 27 maj 2003 nr 32

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att i samarbete med kajgruppen fortsätta projekteringen av kajen samt vidta åtgärder enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden beslutar att till Stockholms Stads Parkerings AB på sedvanliga villkor anvisa mark med tomträtt för en parkeringsanläggning under Strandvägen.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

Enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att i samarbete med kajgruppen fortsätta projekteringen av kajen samt vidta åtgärder enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden beslutar att till Stockholms Stads Parkerings AB på sedvanliga villkor anvisa mark med tomträtt för en parkeringsanläggning under Strandvägen.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§64 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kv Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss

Dnr 00-511-1424

Bordlagt 13 maj 2003 nr 12 och 27 maj 2003 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av en underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§65 Överenskommelse med JM AB om upplåtelse med tomträtt av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen för kontor och bostäder. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 03-413-666

Bordlagt 13 maj 2003 nr 15 och 27 maj 2003 nr 34

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 44,4 mnkr och investeringsinkomster om 7,7 mnkr och hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av genomförandebeslutet.

 2. Nämnden godkänner för sin del upprättade överenskommelser med JM AB, för del av Lustgården 6 på Kungsholmen och hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av överenskommelserna senast den 31 december 2003.

 3. Nämnden godkänner att sidoavtal för de två kontorshusen upprättas i samband med senare tomträttsupplåtelse enligt förslag i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga S.

§66 Omprövning av fråga om markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet 1 i Riksby till Järntorget. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-1817

Bordlagt 13 maj 2003 nr 16 och 27 maj 2003 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till markanvisningsavtal med Järntorget Mark och Byggnads AB för uppförande av bostäder i fastigheten Brandseglet 1, Riksby och uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära ändrad detaljplan för projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§67 Eolshällsområdet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 03-410-01172

Bordlagt 13 maj 2003 nr 25 och 27 maj 2003 nr 38

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

Enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ställer sig tveksam till om det är möjligt med kompletteringsbebyggelse i Eolshällsområdet. Eolshäll är både natur- och kulturområde och nybyggnation kan svårligen ske utan intrång i naturmark.

Eolshälls 4H-gård är en mycket uppskattad och välbesökt 4H-gård som lockar besökande barn från både närområdet och från andra områden. Om det blir aktuellt med nybyggnation av bostäder får detta inte innebära att 4H-gården tvingas till nedläggning eller flyttning. Tillräckligt skyddsavstånd måste finnas.

Staden har ett stort behov av bostäder, men även naturområden och verksamheter som 4H-gårdar behövs för en god livsmiljö och staden har därför ett ansvar också för att värna om sina naturområden och de få områden som fungerar för 4H-gårdar och liknande verksamheter. En flyttning av Eolshälls 4H-gård och samlokalisering med annan verksamhet på annat håll innebär i praktiken en nedläggning av verksamheten. Eolshälls 4H-gård upphör och ersätts med utökad verksamhet på någon annan anläggning. Styrelsen för Eolshälls 4H-gård har också motsatt sig flyttning av verksamheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§68 Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår

Dnr 03-007-1424

Bordlagt 13 maj 2003 nr 26 och 27 maj 2003 nr 39

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar för att följa teknikutvecklingen.

 3. Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att det skall gälla som riktlinjer inom staden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§69 Elfria zoner. Skrivelser från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 02-763-2702

Bordlagt 13 maj 2003 nr 27 och 27 maj 2003 nr 40

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att skrivelserna är besvarade med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag till elfria zoner/rekreationsområden för elöverkänsliga, att i samarbete med Botkyrka kommun utreda stadens mark i Grödinge som försöksområde som elfri zon/rekreationsområde för elöverkänsliga, att i övrigt fortsätta arbetet med att styra bort och ej nyskapa störningskällor i de områden där torp uthyres till elöverkänsliga samt att därutöver anföra följande:

Kontoret får i uppdrag att i samverkan med andra kommuner styra bort och ej nyskapa störningskällor i områden där torp uthyres för elöverkänsliga och att i samarbete med Botkyrka kommun verka för att det aktuella området i Grödinge görs till försöksområde som elfri zon/rekreationsområde för elöverkänsliga.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga U2.


§70 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 03-340-860:1

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och 27 maj 2003 nr 42

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remissen med ett biträdande av stadsbyggnadskontorets förslag till höjning av parkeringstalet i Stockholms innerstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§71 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostadsbebyggelse inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut

Dnr 00-512-4409

Bordlagt 22 april 2003 nr 27 och senast 27 maj 2003 nr 44

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger Stockholmshem AB markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Stockholmshem AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja planeringen för exploatering av marken för bostadsbebyggelsen och teckna erforderliga avtal för projektets genomförande. Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi ser positivt på att detta bostadsprojekt blir av. Emellertid tycker vi att det bör ingå i arbetet med kvarteret att få till stånd en upprustning av skolgården. Upprustningen bör innebära en grönare och mer attraktiv plats att vistas på.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§72 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångsbostäderna i Blackeberg. Skrivelse från Karin Hanqvist (s)

Dnr 02-410-319:5

Bordlagt 22 april 2003 nr 29 och senast 27 maj 2003 nr 45

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att återkomma i ärendet i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Vi är positiva till idén med en ”gemensamhetens trädgård” förutsatt att den är tillgänglig för alla. Därför ges kontoret i uppdrag att, tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, undersöka möjligheten att hitta en lösning rörande ekonomisk fördelning och trädgårdens storlek. Gatu- och fastighetsnämnden bör kunna stå för det inledande planeringsarbetet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§73 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v)

Dnr 03-000-00326

Bordlagt 1 april 2003 nr 7 och senast 27 maj 2003 nr 48

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna kontorets tjänsteutlåtande samt att som svar på skrivelsen anföra följande:

Staden har ett ansvar för bostadsförsörjningen och ett speciellt ansvar för särskilda boendeformer. Dit hör äldreboenden, gruppbostäder för psykiskt funktions-hindrade, genomgångsbostäder för nyanlända flyktingar och bostäder för hemlösa. För den sistnämnda kategorin är möjligheten till försöks- och träningslägenhet en väsentlig länk i den kedja som leder fram till en egen bostad. Saknas denna länk blir det stopp i hela kedjan. För flyktingfamiljer har bostadsbristen medfört att familjer tvingas bo i åratal i genomgångsbostäder avsedda för tillfälligt boende. Särskilt svår är situationen för familjer med många barn.

En frivillig överenskommelse med fastighetsägarna är en fördel förutsatt att den fungerar. Gatu- och fastighetsnämnden tvingas dock konstatera att det fortfarande är de kommunala bostadsbolagen som tar det huvudsakliga ansvaret för försöks- och träningslägenheter liksom för de hushåll som behöver förtur till egen bostad. Av kontorets eget tjänsteutlåtande framgår också att behovet av försöks- och träningslägenheter inte är täckt på långa vägar. De höga godkännandekraven från hyresvärdarna är ett stort hinder i sammanhanget.

Om Stockholm skall bli en integrerad stad måste alla hyresvärdar och bostadsbolag medverka till att särskilda boendeformer, förturslägenheter och försöks- och träningslägenheter tillhandahålls. I stadens nya markanvisningspolicy kommer tidigare regel att endast lämna markanvisning till byggherrar som har avtal med Bostad Stockholm AB återinföras.

I alla bostadsområden bör det finnas särskilda boendeformer. Det är dock svårt att ange ”en viss andel” i nya markanvisnings- och detaljplaneärenden då många markanvisningar avser endast ett fåtal lägenheter och hänsyn måste också tas till om det redan finns befintliga särskilda boendeformer i området. 25%- taket för förturer bör ses över.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§74 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

Dnr 02-411-4101

Bordlagt 1 april 2003 nr 9 och senast 27 maj 2003 nr 49

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagen policy för markanvisningar av bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter.

 2. Kontoret ges i uppdrag att implementera denna policy.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att införa i markanvisningspolicyn att den som erhåller markanvisning för hyresrätt skall ha avtal eller sluta avtal med bostadsförmedlingen i samband med anvisningen och att därutöver anföra följande:

Bostadspolitiken är en central del av samhällsbyggandet och den sociala politiken. Den är också central för ett arbete i riktning mot ett långsiktigt hållbart samhälle. En markanvisningspolicy måste därför ses i ett större sammanhang och som en viktig del av en politisk helhet.

Staden måste i sitt markanvisningsarbete naturligtvis utgå ifrån de riktlinjer för Stockholms utveckling som finns fastställda i stadens budget. Det betyder till att börja med att markanvisningspolitiken skall ha som mål att skapa en god blandning av upplåtelseformerna i alla bostadsområden. I avvaktan på att komunfullmäktige tar ställning till nya avgäldsnivåer för bostadsfastigheter kan mark försäljas vid nyproduktion av bostadsrätter.

Även kostnadsfaktorn är givetvis viktig. Stadens invånare är beroende av att det produceras bostäder som alla har råd att efterfråga. I den utsträckning markanvisningspolitiken kan bidra till att pressa kostnader och gynna producenter som är villiga att producera bostäder av god kvalitet till rimliga priser, skall så ske. Vidare måste staden med hjälp av markanvisningsverktyget bidra till att underlätta för nya bostadsproducenter att etablera sig på Stockholmsmarknaden.

I detta sammanhang måste också hänsyn tas till att fullmäktige ålagt de allmännyttiga bolagen att bygga 8000 lägenheter under en fyra årsperiod. Staden har ett ansvar för att mark anvisas i tillräckligt hög grad för att detta mål skall vara möjligt att nå.

Markanvisningspolicyn är ett viktigt redskap för att öka social jämlikhet och motverka segregation. Vi vill därför understryka vikten av att ett villkor för markanvisning är att byggherren uppfyller stadens generella krav. För att stadens övriga social- och integrationspolitiska mål skall nås, måste också staden vid anvisning av mark sträva efter att integrera olika former av socialt boende och specialbostäder i nya bostadsområden och bostadsprojekt. Den som erhåller markanvisning för hyresrätt skall ha avtal eller sluta avtal med bostadsförmedlingen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§75 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Dnr 03-760-474:1

Bordlagt 1 april 2003 nr 31 och senast 27 maj 2003 nr 50

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden förklarar skrivelsen besvarad med kontorets svar i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att översända kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen, att hos kommunstyrelsen hemställa om att en långsiktig lokalförsörjningsstrategi för staden utarbetas

samt att därutöver anföra följande:

Stadens arbete med att ta fram en fullständig och genomarbetad lokalförsörjnings-strategi måste intensifieras. Staden förfogar över ett stort antal lokaler, samtidigt som behovet av lokaler av olika slag varierar i tiden. Idag är behovet av förskole-lokaler stort i många områden. I morgon kan behoven se annorlunda ut. Det är olyckligt om staden gör sig av med lokaler som det inom en nära framtid kan finnas behov av. En sammanfattande överblick över lokalbehovet i hela staden måste finnas. Det har exempelvis förekommit att villor, byggda för bostads-ändamål, men använda som förskolor har sålts, samtidigt som socialtjänsten i staden har tvingats inhysa mångbarnsfamiljer på hotell.

Stadens lokalförsörjning har präglats av kortsiktiga lösningar och av en i och för sig vällovlig ambition att alla lokaler skall utnyttjas, samtidigt som överblicken och det långsiktiga perspektivet saknats.

Staden behöver en långsiktig, fullständig och genomarbetad lokalförsörjnings-strategi. Kostnaderna för tomställning av lokaler för framtida ändamål måste behandlas i detta sammanhang.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§76 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503:2-3

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 27 maj 2003 nr 54

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§77 Cykelbanor och cykelfält på Vasagatan, mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken. Genomförandebeslut

Dnr 01-322-1120:15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om cykelbanor och cykelfält på Vasagatan, mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken, enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§78 Tillönskan om trevlig sommar

Ordföranden Roger Mogert (s) tackade anställda och förtroendevalda för arbetet i förvaltning och nämnd under året och tillönskade alla en trevlig sommar. Vice ordföranden Sten Nordin (m) och gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg instämde och tillönskade ordföranden detsamma.